Formalności

Informacja prawna dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK

 

Rozpoczęcie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go Polskiego Związku Hodowców Koni jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem zgo­dy na przed­sta­wio­ne na ni­niej­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej wa­run­ki. Jeśli nie ak­cep­tu­ją Państwo po­niż­szych wa­run­ków nie są Państwo upraw­nie­ni do ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK. Prosimy więc o uważ­ne za­po­zna­nie się z wa­run­ka­mi użyt­ko­wa­nia ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK.

Informacje za­miesz­cza­ne w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym do­ty­czą Polskiego Związku Hodowców Koni, na­zy­wa­ny­mi da­lej w tek­ście PZHK.

 1. Prawo au­tor­skie.
  Treść stron in­ter­ne­to­wych PZHK chro­nio­na jest pra­wem au­tor­skim. Zawartość ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK nie mo­że być zwie­lo­krot­nia­na, roz­po­wszech­nia­na ani pu­bli­ko­wa­na w żad­nym in­nym ce­lu. PZHK wy­ra­ża zgo­dę, aby prze­glą­da­li Państwo stro­ny in­ter­ne­to­we PZHK na swo­ich kom­pu­te­rach lub dru­ko­wa­li frag­men­ty tych stron wy­łącz­nie dla użyt­ku oso­bi­ste­go, a nie w ce­lu re­dy­stry­bu­cji, chy­ba że PZHK wy­ra­zi na to pi­sem­ną zgo­dę. Poszczególne do­ku­men­ty na na­szych stro­nach in­ter­ne­to­wych mo­gą pod­le­gać do­dat­ko­wym wa­run­kom okre­ślo­nym w tych do­ku­men­tach. Wszelkie dzia­ła­nia na­ru­sza­ją­ce pra­wa au­tor­skie PZHK są za­bro­nio­ne. Nazwy pro­duk­tów PZHK są na­zwa­mi han­dlo­wy­mi lub za­re­je­stro­wa­ny­mi zna­ka­mi to­wa­ro­wy­mi. Wszystkie uży­te w ni­niej­szym ser­wi­sie in­ne zna­ki i na­zwy fir­mo­we lub to­wa­ro­we na­le­żą lub/​i są za­strze­żo­ne przez ich wła­ści­cie­li i zo­sta­ły uży­te wy­łącz­nie w ce­lach in­for­ma­cyj­nych. Dostępu Państwa do ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK nie na­le­ży in­ter­pre­to­wać ja­ko przy­zna­nia ja­kiej­kol­wiek li­cen­cji lub pra­wa do ko­rzy­sta­nia ze zna­ków wy­stę­pu­ją­cych w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK bez uprzed­niej pi­sem­nej zgo­dy PZHK lub in­ne­go wła­ści­cie­la ta­kich znaków.
 2. Zasady ko­rzy­sta­nia z serwisu.
  Treści za­war­te w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK ma­ją wy­łącz­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny i re­kla­mo­wy, nie mo­gą być uzna­wa­ne za ja­kie­kol­wiek re­ko­men­da­cje, nie moż­na ich rów­nież trak­to­wać ja­ko ja­kiej­kol­wiek for­my do­radz­twa. Informacje za­miesz­czo­ne w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK nie sta­no­wią ofer­ty świad­cze­nia usług lub ofer­ty sprze­da­ży ja­kich­kol­wiek pro­duk­tów przez PZHK. Informacje za­miesz­czo­ne w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK mo­gą być zmie­nio­ne bez uprze­dze­nia w każ­dym cza­sie. Bez uprze­dze­nia mo­gą być zmie­nio­ne za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su. Przesyłając ma­te­riał do jed­ne­go z na­szych ser­we­rów, np. pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub po­przez stro­ny in­ter­ne­to­we PZHK, po­twier­dza­ją Państwo, że: ma­te­riał nie bę­dzie za­wie­rał żad­nych tre­ści nie­zgod­nych z pra­wem lub z in­nych wzglę­dów nie na­da­ją­cych się do pu­bli­ka­cji; do­ło­żą Państwo sta­rań, aby przed prze­sła­niem ma­te­ria­łów ze­ska­no­wać i usu­nąć wszel­kie wi­ru­sy lub in­ne ce­chy mo­gą­ce po­gor­szyć ja­kość lub uszko­dzić ta­ki ma­te­riał; są Państwo wła­ści­cie­lem ma­te­ria­łu lub ma­ją nie­ogra­ni­czo­ne pra­wo prze­ka­za­nia nam ta­kie­go ma­te­ria­łu, a PZHK mo­że opu­bli­ko­wać ma­te­riał bez­płat­nie i/​lub mo­że włą­czyć ta­ki ma­te­riał lub kon­cep­cje w nim za­war­te do swo­ich pro­duk­tów bez zo­bo­wią­zań i od­po­wie­dzial­no­ści; nie po­dej­mą Państwo prze­ciw­ko nam żad­nych dzia­łań w związ­ku z prze­ka­za­nym ma­te­ria­łem i zwol­nią nas Państwo z od­po­wie­dzial­no­ści, je­śli oso­ba trze­cia po­dej­mie prze­ciw­ko nam dzia­ła­nia w związ­ku z prze­ka­za­nym przez Państwa ma­te­ria­łem. PZHK nie do­ko­nu­je i nie mo­że do­ko­nać we­ry­fi­ka­cji tre­ści za­miesz­czo­nych przez użyt­kow­ni­ków wi­try­ny i nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ta­ką treść. W każ­dym cza­sie PZHK, we­dług wła­sne­go uzna­nia, mo­że usu­nąć wszel­kie tre­ści prze­ka­za­ne przez użytkowników.
 3. Wyłączenie od­po­wie­dzial­no­ści.
  Informacje i opi­nie za­war­te w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK zo­sta­ły ze­bra­ne lub opra­co­wa­ne przez PZHK w do­brej wie­rze i na pod­sta­wie źró­deł uwa­ża­nych za wia­ry­god­ne, jed­nak­że w żad­nym wy­pad­ku ża­den z pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład PZHK, człon­ko­wie Zarządów, pra­cow­ni­cy oraz do­rad­cy nie po­no­szą żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za rze­tel­ność, kom­plet­ność ani ak­tu­al­ność za­miesz­czo­nych in­for­ma­cji i opi­nii w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK ani na in­nych stro­nach in­ter­ne­to­wych, do któ­rych moż­na uzy­skać do­stęp po­przez ni­niej­szy ser­wis. Informacje, do­ku­men­ty, pro­duk­ty i usłu­gi za­war­te lub opi­sa­ne w tym ser­wi­sie mo­gą być przed­sta­wio­ne lub udo­stęp­nio­ne w for­mie skró­co­nej, nie­peł­nej lub być przedaw­nio­ne. PZHK nie gwa­ran­tu­je, że jej stro­ny in­ter­ne­to­we do­stęp­ne bę­dą w try­bie cią­głym i że po­zba­wio­ne bę­dą błę­dów. PZHK nie po­no­si ja­kiej­kol­wiek od­po­wie­dzial­no­ści za bez­po­śred­nie, po­śred­nie, przy­pad­ko­we, ce­lo­we lub wy­ni­ko­we szko­dy, stra­ty, ubyt­ki i in­ne wy­pad­ki spo­wo­do­wa­ne przez Ciebie lub oso­by trze­cie w wy­ni­ku dzia­łań zwią­za­nych z do­stę­pem, uży­ciem lub po­bie­ra­niem ma­te­ria­łów z te­go ser­wi­su i ich dal­szą eks­plo­ata­cją, na­wet gdy o moż­li­wo­ści wy­stą­pie­nia szko­dy zo­stał za­wia­do­mio­ny. W szcze­gól­no­ści PZHK nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy po­wsta­łe wsku­tek prze­rwy w do­stę­pie do sie­ci i ser­wi­su, błę­dów sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go spo­wo­do­wa­nych przez wi­ru­sy lub ko­mu­ni­ka­cję za po­mo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej. PZHK nie zwe­ry­fi­ko­wa­ła tre­ści stron in­ter­ne­to­wych, z któ­ry­mi po­łą­czo­na jest ni­niej­szy ser­wis i nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ich za­war­tość. Umożliwienie po­łą­cze­nia ze stro­ną nie bę­dą­cą wła­sno­ścią PZHK nie ozna­cza, że PZHK re­ko­men­du­je ta­ką stro­nę lub pro­duk­ty czy też usłu­gi, o któ­rych mo­wa na stro­nie pro­wa­dzo­nej przez oso­bę trze­cią. W żad­nym wy­pad­ku ża­den z pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład PZHK nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy bez­po­śred­nio lub po­śred­nio wy­ni­ka­ją­ce z wy­ko­rzy­sta­nia ma­te­ria­łów za­miesz­czo­nych w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym PZHK ani za treść ko­re­spon­den­cji użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK.
 4. Prawo wła­ści­we.
  Niniejszy ser­wis in­ter­ne­to­wy jest pro­wa­dzo­ny przez pod­mio­ty pol­skie, ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK pod­le­ga pra­wu pol­skie­mu. Jakiekolwiek dzia­ła­nia praw­ne od­no­szą­ce się do do­stę­pu, uży­cia lub po­bie­ra­nia ma­te­ria­łów z te­go ser­wi­su i ich dal­szej eks­plo­ata­cji mu­szą być roz­strzy­ga­ne przez or­gan wła­ści­wy sie­dzi­bie Polskiego Związku Hodowców Koni. Wszelkie spra­wy zwią­za­ne z Twoim do­stę­pem, uży­ciem lub po­bie­ra­niem ma­te­ria­łów z te­go ser­wi­su i ich dal­szą eks­plo­ata­cją są re­gu­lo­wa­ne i od­no­szą się do od­po­wied­nich prze­pi­sów praw­nych obo­wią­zu­ją­cych na te­re­nie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się do­stę­pu, uży­cia lub po­bie­ra­nia ma­te­ria­łów z te­go ser­wi­su i ich dal­szej eks­plo­ata­cji w spo­sób nie­zgod­ny z prze­pi­sa­mi praw­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na te­re­nie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby na­ru­sza­ją­ce wy­żej opi­sa­ne re­gu­ły bę­dą ści­ga­ne są­dow­nie w mak­sy­mal­nym za­kre­sie do­pusz­cza­nym przez prawo.
 5. Ochrona pry­wat­no­ści.
  Osoby ko­rzy­sta­ją­ce z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go PZHK po­zo­sta­ją ano­ni­mo­we tak dłu­go, aż sa­mi nie za­de­cy­du­ją inaczej.

Informacje o Ciasteczkach (plikach Cookies).

Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Print Friendly, PDF & Email