Formalności

Informacje o „Cookies”

 

Używamy co­okies i po­dob­nych tech­no­lo­gii m.in. w ce­lu świad­cze­nia usług i w ce­lach statystycznych.

Cookies są nie­wiel­ki­mi in­for­ma­cja­mi za­pi­sa­ny­mi przez ser­wer na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w pli­ku tek­sto­wym (*.txt), któ­re ser­wer mo­że od­czy­tać przy po­now­nym po­łą­cze­niu się z da­ne­go kom­pu­te­ra. Cookies da­nej stro­ny mo­gą zo­stać od­czy­ta­ne tyl­ko przez nią. Cookies są sto­so­wa­ne na przy­kład do prze­cho­wy­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka i per­so­na­li­zo­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych. Cookies nie mo­gą zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do prze­ję­cia da­nych z dys­ku, przej­mo­wa­nia Twojej pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub kra­dzie­ży oso­bi­stych lub po­uf­nych in­for­ma­cji o Tobie. Korzystanie z co­okies nie ma wpły­wu na prze­do­sta­wa­nie się wirusów.

Możesz przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę in­ter­ne­to­wą do in­for­mo­wa­nia Ciebie o tym, kie­dy prze­sy­ła­ne są co­okies lub cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić ich prze­sy­ła­nie. Wyłączenie co­okies w prze­glą­dar­ce prze­waż­nie nie unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nia z na­szych usług, ale mo­że spo­wo­do­wać utrudnienia.

Więcej informacji o plikach Cookie.

Print Friendly, PDF & Email