Formalności

PASZPORT KONIOWATEGO

 

Do ko­go wła­ści­ciel ko­nia (lub in­ne­go ko­nio­wa­te­go) po­wi­nien się zgło­sić, aby uzy­skać pasz­port dla swo­je­go ko­nia? Jaka jest pro­ce­du­ra wy­sta­wia­nia pasz­por­tu i ja­kie da­ne on za­wie­ra? Osoby za­in­te­re­so­wa­ne ty­mi in­for­ma­cja­mi za­pra­sza­my do prze­czy­ta­nia ulot­ki in­for­ma­cyj­nej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy rów­nież for­mu­la­rze „Zgłoszenia ko­nio­wa­te­go do re­je­stru” w wer­sjach dla: koni oraz osłów, któ­re­go wy­peł­nie­nie jest nie­zbęd­ne w ce­lu otrzy­ma­nia pasz­por­tu oraz formularz zmiany właściciela.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wy­sta­wić ko­nio­wi pasz­port, ko­niecz­ne jest spo­rzą­dze­nie opi­su gra­ficz­ne­go i słow­ne­go zwie­rzę­cia oraz wsz­cze­pie­nie trans­pon­de­ra. Osobami upraw­nio­ny­mi iden­ty­fi­ka­cji są pra­cow­ni­cy okrę­go­wych związ­ków oraz oso­by prze­szko­lo­ne na kur­sach or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZHK, z któ­ry­mi po­szcze­gól­ne OZHK/​WZHK za­war­ły umowę.

Lista osób uprawnionych do dokonywania identyfikacji koniowatych

Instrukcja opisu koni

Print Friendly, PDF & Email