Formalności

PASZPORT KONIOWATEGO

 

Do kogo wła­ści­ciel konia (lub innego konio­wa­tego) powi­nien się zgło­sić, aby uzy­skać pasz­port dla swo­jego konia? Jaka jest pro­ce­dura wysta­wia­nia pasz­portu i jakie dane on zawiera? Osoby zain­te­re­so­wane tymi infor­ma­cjami zapra­szamy do prze­czy­ta­nia ulotki infor­ma­cyj­nej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy rów­nież for­mu­larz „Zgłoszenia konia do reje­stru”, któ­rego wypeł­nie­nie jest nie­zbędne w celu otrzy­ma­nia paszportu.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wysta­wić koniowi pasz­port, konieczne jest spo­rzą­dze­nie opisu gra­ficz­nego i słow­nego zwie­rzę­cia. Osobami upraw­nio­nymi do spo­rzą­dza­nia tych opi­sów są pra­cow­nicy okrę­go­wych związ­ków oraz osoby prze­szko­lone na kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez PZHK, z któ­rymi poszcze­gólne OZHK/WZHK zawarły umowę.

Lista osób upraw­nio­nych do doko­ny­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

Instrukcja opisu koni

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube