Formalności

PASZPORT KONIOWATEGO

 

Do ko­go wła­ści­ciel ko­nia (lub in­ne­go ko­nio­wa­te­go) po­wi­nien się zgło­sić, aby uzy­skać pasz­port dla swo­je­go ko­nia? Jaka je­st pro­ce­du­ra wy­sta­wia­nia pasz­por­tu i ja­kie da­ne on za­wie­ra? Osoby za­in­te­re­so­wa­ne ty­mi in­for­ma­cja­mi za­pra­sza­my do prze­czy­ta­nia ulot­ki in­for­ma­cyj­nej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy rów­nież for­mu­la­rz „Zgłoszenia konia do rejestru”, któ­re­go wy­peł­nie­nie je­st nie­zbęd­ne w ce­lu otrzy­ma­nia pasz­por­tu oraz formularz zmiany właściciela.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mó­gł wy­sta­wić ko­nio­wi pasz­port, ko­niecz­ne je­st spo­rzą­dze­nie opi­su gra­ficz­ne­go i słow­ne­go zwie­rzę­cia oraz wsz­cze­pie­nie trans­pon­de­ra. Osobami upraw­nio­ny­mi iden­ty­fi­ka­cji są pra­cow­ni­cy okrę­go­wy­ch związ­ków oraz oso­by prze­szko­lo­ne na kur­sa­ch or­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez PZHK, z któ­ry­mi po­szcze­gól­ne OZHK/​WZHK za­war­ły umo­wę.

Lista osób uprawnionych do dokonywania identyfikacji koniowatych

Instrukcja opisu koni

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube