Formalności

PASZPORT KONIOWATEGO

 

Do kogo wła­ści­ciel ko­nia (lub in­nego ko­nio­wa­tego) po­wi­nien się zgło­sić, aby uzy­skać pasz­port dla swo­jego ko­nia? Jaka jest pro­ce­dura wy­sta­wia­nia pasz­portu i ja­kie dane on za­wiera? Osoby za­in­te­re­so­wane tymi in­for­ma­cjami za­pra­szamy do prze­czy­ta­nia ulotki in­for­ma­cyj­nej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy rów­nież for­mu­larz „Zgłoszenia konia do rejestru”, któ­rego wy­peł­nie­nie jest nie­zbędne w celu otrzy­ma­nia pasz­portu oraz formularz zmiany właściciela.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wy­sta­wić ko­niowi pasz­port, ko­nieczne jest spo­rzą­dze­nie opisu gra­ficz­nego i słow­nego zwie­rzę­cia oraz wsz­cze­pie­nie trans­pon­dera. Osobami upraw­nio­nymi iden­ty­fi­ka­cji są pra­cow­nicy okrę­go­wych związ­ków oraz osoby prze­szko­lone na kur­sach or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZHK, z któ­rymi po­szcze­gólne OZHK/​WZHK za­warły umowę.

Lista osób uprawnionych do dokonywania identyfikacji koniowatych

Instrukcja opisu koni

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube