Hodowla

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

 

Premie dla młodych koni

Fundusz utwo­rzo­ny na szcze­blu PZHK, w wy­so­ko­ści 134.000 zł, bę­dzie wy­ko­rzy­sta­ny na  na­gra­dza­nie źre­biąt pod mat­ka­mi, rocz­nia­ków i dwu­lat­ków wszyst­kich ras, a tak­że oce­nia­nych w sko­kach lu­zem dwu- i trzy­let­nich ko­ni ras szla­chet­nych, na zor­ga­ni­zo­wa­nych prze­glą­dach, na któ­rych uda­ło się zgro­ma­dzić min. 10 mło­dych ko­ni da­nej ra­sy (m, wlkp i sp li­czo­ne ra­zem). Każdy na­gro­dzo­ny koń mu­si po­sia­dać pasz­port PZHK (źre­bię­ta pod mat­ka­mi, któ­re nie ma­ją jesz­cze wy­sta­wio­ne­go pasz­por­tu mo­gą otrzy­mać pre­mię, je­śli zo­sta­ły zgło­szo­ne do opi­su) oraz speł­niać wy­ma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej. Konie z księ­gą wstęp­ną mo­gą brać udział w pre­mio­wa­niu, jed­nak bez moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii z fun­du­szu PZHK (nie są rów­nież bra­ne pod uwa­gę w two­rze­niu pu­li premii).

Organizatorzy są zo­bo­wią­za­ni do in­for­mo­wa­nia we wszel­kich ma­te­ria­łach (ka­ta­lo­gi, in­ter­net, pra­sa), jak rów­nież w cza­sie sa­mej wy­sta­wy, o przy­zna­niu na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o pla­no­wa­nym ter­mi­nie pre­mio­wa­nia, a tak­że wy­ni­ki pre­mio­wa­nia oraz ni­niej­sze za­sa­dy wy­pła­ca­nia na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go po­win­ny zo­stać po­da­ne do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej przy­naj­mniej po­przez pu­bli­ka­cję na stro­nie in­ter­ne­to­wej związku.

Źrebię mo­że być tyl­ko raz w ro­ku pre­mio­wa­ne ze środ­ków funduszu.

PZHK re­fun­du­je kosz­ty wy­pła­co­nych na­gród po wpro­wa­dze­niu do ba­zy da­nych kom­ple­tu wy­ni­ków oraz przed­sta­wie­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kó­łu oce­ny i do­wo­dów prze­ka­za­nia na­gród (wzór pro­to­kó­łu w za­łą­cze­niu) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 li­sto­pa­da 2016 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zo­sta­ną uwzględnione.

Do kom­ple­tu do­ku­men­tów na­le­ży do­łą­czyć wnio­sek o wy­pła­tę środ­ków w ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK. W przy­pad­ku bra­ku oce­ny ko­nia, w pro­to­ko­le na­le­ży umie­ścić ad­no­ta­cję z po­da­niem przy­czy­ny (np. „ku­la­wi­zna” lub „nie do­je­chał”). Powinno się tak­że po­da­wać przy­czy­nę nie­wy­pła­ce­nia na­gro­dy (np. „nie­opła­co­na skład­ka człon­kow­ska” lub „koń z pasz­por­tem zagranicznym ”).

Wysokość pre­mii dla ko­ni  z  pasz­por­ta­mi PZHK, za­leż­nie od licz­by wszyst­kich ko­ni bio­rą­cych udział w przeglądzie

licz­ba źre­biąt (szt.) wy­so­kość premii
10-​15 2000 zł
16-​25 3000 zł
26-​35 4000 zł
36-​45 5000 zł
46 i więcej 6000 zł

 

Kwota prze­zna­czo­na na każ­dą zor­ga­ni­zo­wa­ną i roz­li­czo­ną we­dług tych re­guł im­pre­zę po­win­na zo­stać wy­pła­co­na w for­mie na­gród dla wła­ści­cie­li co naj­mniej 25% ko­ni, przede wszyst­kim za do­bre ja­ko­ścio­wo i do­sko­na­le od­cho­wa­ne źre­bię­ta pod mat­ka­mi, rocz­nia­ki, dwu­lat­ki oraz do­bre użyt­ko­wo dwu- i trzy­lat­ki ras szla­chet­nych. W ten spo­sób pre­miu­je­my m.in. pra­cę w przy­ucze­niu do pre­zen­ta­cji i pie­lę­gna­cję. W przy­pad­ku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% ko­ni, min. 50% pu­li na­gród mu­si tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szych ko­ni (licz­ba ko­ni za­okrą­gla­na w gó­rę), przy czym na­le­ży sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą (ozna­cza to, iż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny ni­żej nie mo­że uzy­skać wyż­szej na­gro­dy niż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny wy­żej). Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za ko­nie z pasz­por­ta­mi PZHK i tyl­ko wła­ści­cie­lom, któ­rzy są człon­ka­mi OZHK/​WZHK oraz opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związku.

Jeśli na­gra­dza­ny koń pre­zen­to­wa­ny jest przez dzier­żaw­cę, wy­staw­ca mo­że otrzy­mać pre­mię za pi­sem­ną zgo­dą właściciela.

Ocenie na prze­glą­dach źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras: wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz ku­ców po­win­no pod­le­gać w 2016 r. pięć cech w ska­li 50-​punktowej, tzn.:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Stęp                 – do 10 pkt.

Kłus                 – do 10 pkt.

Kondycja, pie­lę­gna­cja, przy­go­to­wa­nie do wy­sta­wy – do 10 pkt.

Dopuszczalne jest sto­so­wa­nie po­wyż­szej ska­li rów­nież w przy­pad­ku rocz­nych i dwu­let­nich ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, je­śli są one oce­nia­ne wspól­nie z koń­mi ra­sy wiel­ko­pol­skiej i/​lub pol­ski koń szla­chet­ny półkrwi.

W przy­pad­ku źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ra­sy ma­ło­pol­skiej, oce­nia­nych na osob­nych prze­glą­dach, po­win­no sto­so­wać się ska­lę obo­wią­zu­ją­cą pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla ko­ni rocznych:

Ocena w ręku:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Nogi i ko­py­ta – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 30 punktów.

Ocena ru­chu lu­zem w korytarzu:

Galop lu­zem   – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Kłus lu­zem      – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Stęp w rę­ku     – do 10 pkt. (x1)         – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punktów.

Dla ko­ni dwuletnich:

Ocena w ręku:

   Typ                  – do 10 pkt.

   Pokrój             – do 10 pkt.

   Nogi i ko­py­ta – do 10 pkt.

   Stęp                 – do 10 pkt.

   Kłus                 – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punktów.

Ocena sko­ków lu­zem w korytarzu:

   Galop                          – 10 pkt. (x1)  – do 10 pkt.

   Technika i uwa­ga       – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

   Siła i moż­li­wo­ści         – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punktów.

W przy­pad­ku dwu- i trzy­let­nich ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi moż­na sto­so­wać oce­nę we­dług po­niż­szych zasad:

   Typ                                      – 10 pkt.

   Pokrój                                 – 10 pkt.

   Ocena użyt­ko­wo­ści          – 50 pkt., w tym:

                       Stęp w rę­ku         – do 10 pkt.

                       Kłus lu­zem          – do 10 pkt.

                       Galop                   – do 10 pkt.

                       Skoki lu­zem        – do 10 pkt. (x2) – do 20 punktów;

Razem – mak­sy­mal­nie 70 punktów.

Konie ras: pol­ski koń zim­no­krwi­styar­den pol­ski po­win­ny być oce­nia­ne we­dług ska­li sto­so­wa­nej pod­czas Czempionatu Ogólnopolskiego:

  Typ ra­so­wy i płcio­wy               – do 10 pkt.

   Pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da)   – do 10 pkt.

   Pokrój (no­gi i ko­py­ta)             – do 10 pkt.

   Stęp                                             – do 10 pkt.

   Kłus                                             – do 10 pkt. (UWAGA! Konie rocz­ne mo­gą być oce­nia­ne za­rów­no w rę­ku jak i luzem)

   Wrażenie ogól­ne                       – 0-​5 pkt. – są to punk­ty ujem­ne (odej­mo­wa­ne od oce­ny łącz­nej za typ, po­krój i ruch)

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punktów

W przy­pad­ku źre­biąt pod mat­ka­mi oce­nie pod­le­ga­ją czte­ry ce­chy w ska­li 20-punktowej:

   Typ                             – do 5 pkt.

   Pokrój                         – do 5 pkt.

   Ruch                           – do 5 pkt.

   Zdrowie i roz­wój        – do 5 pkt.

Ze wzglę­du na róż­ni­cę w sys­te­mach oce­ny w ka­te­go­riach sy­sa­ków oraz źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich, po­zo­sta­wia się OZHK/​WZHK de­cy­zję o po­dzia­le pu­li pre­mii po­mię­dzy te dwie ka­te­go­rie. Wewnątrz ka­te­go­rii obo­wią­zu­je za­sa­da na­gra­dza­nia 25% naj­lep­szych ko­ni przy­naj­mniej 50% pu­li na­gród prze­zna­czo­nych dla da­nej ka­te­go­rii. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą. Podział ko­ni rocz­nych i dwu­let­nich na bar­dziej szcze­gó­ło­we ka­te­go­rie (wie­ko­we lub płcio­we) jest rów­no­znacz­ny ze sto­so­wa­niem po­wyż­szej za­sa­dy w każ­dej z tych grup.

 

Wysokość pre­mii dla mło­dych ko­ni pla­no­wa­na dla po­szcze­gól­nych OZHK/​WZHK na rok 2016
OZHK/​
WZHK
Średnia licz­ba źre­biąt ocenionych
w la­tach
2014-​2015
Plan 2016
Pula pre­mii*
(zł)
Białystok 84 10.000
Bydgoszcz 122 14.500
Malbork 56 6.750
Katowice 90 10.750
Kielce 76 9.000
Kraków 109 13.000
Lublin 107 12.750
Łódź 65 7.750
Poznań 154 18.250
Olsztyn 49 6.000
Rzeszów 30 3.500
Szczecin 0 0
Warszawa 89 10.500
Wrocław 65 7.750
Z. Góra 30** 3.500
su­ma 1126 134.000

 

* – Pula pre­mii utwo­rzo­na na pod­sta­wie śred­niej licz­by ko­ni pre­mio­wa­nych przez zwią­zek w cią­gu dwóch ostat­nich lat prze­mno­żo­nej przez kwo­tę 119 zł (śred­nia kwo­ta przy­pa­da­ją­ca na 1 konia).

** –  Na wnio­sek ZHKZL w Zielonej Górze za­ło­żo­no pre­mio­wa­nie 30 źrebiąt.

W przy­pad­ku nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, zo­sta­ną one prze­ka­za­ne tym OZHK/​WZHK, któ­re prze­kro­czy­ły lub wy­ko­na­ły plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK 

W ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK w 2016 r. pre­mio­wa­ne bę­dą trzy naj­lep­sze kla­cze w każ­dej po­lo­wej i sta­cjo­nar­nej pró­bie wierz­cho­wej i za­przę­go­wej, pod wa­run­kiem ukoń­cze­nia pró­by z wy­ni­kiem min. bar­dzo do­brym oraz uro­dze­nia źre­bię­cia w ro­ku pró­by al­bo  uro­dze­nia źre­bię­cia z po­kry­cia w ro­ku pró­by lub w ro­ku następnym.

Premie wy­pła­ca­ne bę­dą w na­stę­pu­ją­cej wysokości:

I lo­ka­ta            – 600 zł

II lo­ka­ta           – 500 zł

III lo­ka­ta          – 400 zł

W ra­mach fun­du­szu ho­dow­la­ne­go pre­mio­wa­ne bę­dą rów­nież kla­cze star­tu­ją­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW, po­wo­że­nia za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi), któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wy­ni­kach koń­co­wych MPMK. Warunkiem otrzy­ma­nia pre­mii jest uro­dze­nie źre­bię­cia z po­kry­cia w ro­ku Mistrzostw lub w ro­ku na­stęp­nym. Za każ­dą klacz, któ­ra speł­ni po­wyż­sze wa­run­ki wła­ści­ciel otrzy­ma pre­mię w wy­so­ko­ści 600 zł nie­za­leż­nie od osta­tecz­nie za­ję­te­go przez klacz miejsca.

W obu po­wyż­szych przy­pad­kach pre­mia mo­że być wy­pła­co­na, je­śli uro­dzo­ne­mu źre­bię­ciu zo­stał wy­da­ny do­ku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny. W przy­pad­ku po­kry­cia po zmia­nie wła­ści­cie­la kla­czy, pre­mię otrzy­mu­je no­wy wła­ści­ciel. Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za kla­cze z pasz­por­ta­mi PZHK, wpi­sa­ne do ksiąg stad­nych pro­wa­dzo­nych przez PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/​ WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związku.

 

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na koniec października br.

 W związ­ku z do­fi­nan­so­wa­niem z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK wy­staw źre­biąt, OZHK/​WZHK w 2016 r. pre­miu­ją w ra­mach wła­snych fun­du­szy naj­lep­sze ko­nie w na­stę­pu­ją­cych pró­bach użytkowości:

  1. Klacze ras m, wlkp, sp – po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzęgowa
  2. Klacze ra­sy ślą­skiej – po­lo­wa pró­ba zaprzęgowa
  3. Klacze i ogie­ry ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa (ogie­ry – tyl­ko zasadnicza)
  4. Klacze i ogie­ry ra­sy hu­cul­skiej – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzęgowa
  5. Klacze i ogie­ry ra­sy ko­nik pol­ski – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzęgowa
  6. Klacze i ogie­ry ra­sy kuc – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i zaprzęgowa

Minimalna licz­ba kla­czy lub ogie­rów w pró­bie to 5 szt., z wy­jąt­kiem ko­ni hu­cul­skich, ko­ni­ków pol­skich i ku­ców, gdzie licz­ba ta do­ty­czy ogie­rów i kla­czy razem.

Wysokość pu­li pre­mio­wej two­rzy się we­dług za­sa­dy: licz­ba ko­ni star­tu­ją­cych w pró­bie x 200 zł (np. przy 5 ko­niach bio­rą­cych udział w pró­bie pu­la wy­no­si 1000  zł). Z tej pu­li mu­si być na­gro­dzo­nych min. 25% ko­ni bio­rą­cych udział w pró­bie (licz­ba ko­ni za­okrą­gla­na w gó­rę). W przy­pad­ku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% ko­ni, min. 50% pu­li pre­mio­wej mu­si tra­fić do wła­ści­cie­li 25 % naj­lep­szych ko­ni. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą. Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za kla­cze i ogie­ry, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym oraz po­sia­da­ją pasz­por­ty PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/​WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związ­ku. Konie, któ­re zda­ły sta­cjo­nar­ną pró­bę dziel­no­ści, są wy­klu­czo­ne z moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii za zda­ną po­lo­wą pró­bę dzielności.

W przy­pad­ku wy­pła­ce­nia pre­mii wg ww. za­sad, OZHK/​WZHK otrzy­ma z PZHK do­dat­ko­we pie­nią­dze na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej wg na­stę­pu­ją­ce­go klu­cza: 1 zł wy­da­ny z fun­du­szu OZHK/​WZHK to do­dat­ko­we 2 zł z PZHK na oce­nę war­to­ści użytkowej.

PZHK prze­ka­zu­je OZHK/​WZHK do­dat­ko­we pie­nią­dze na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej (na pod­sta­wie fak­tu­ry), po przed­sta­wie­niu i za­twier­dze­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kó­łu oce­ny i do­wo­dów prze­ka­za­nia na­gród oraz wpro­wa­dze­niu wy­ni­ków prób do ba­zy da­nych, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka 2016 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zo­sta­ną uwzględnione.

Print Friendly, PDF & Email