Hodowla

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

 

Premie dla młodych koni

Fundusz utwo­rzo­ny na szcze­blu PZHK, w wy­so­ko­ści 134.000 zł, bę­dzie wy­ko­rzy­sta­ny na  na­gra­dza­nie źre­biąt pod mat­ka­mi, rocz­nia­ków i dwu­lat­ków wszyst­ki­ch ras, a tak­że oce­nia­ny­ch w sko­ka­ch lu­zem dwu- i trzy­let­ni­ch ko­ni ras szla­chet­ny­ch, na zor­ga­ni­zo­wa­ny­ch prze­glą­da­ch, na któ­ry­ch uda­ło się zgro­ma­dzić min. 10 mło­dy­ch ko­ni da­nej ra­sy (m, wlkp i sp li­czo­ne ra­zem). Każdy na­gro­dzo­ny koń mu­si po­sia­dać pasz­port PZHK (źre­bię­ta pod mat­ka­mi, któ­re nie ma­ją jesz­cze wy­sta­wio­ne­go pasz­por­tu mo­gą otrzy­mać pre­mię, je­śli zo­sta­ły zgło­szo­ne do opi­su) oraz speł­niać wy­ma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej. Konie z księ­gą wstęp­ną mo­gą brać udział w pre­mio­wa­niu, jed­nak bez moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii z fun­du­szu PZHK (nie są rów­nież bra­ne pod uwa­gę w two­rze­niu pu­li pre­mii).

Organizatorzy są zo­bo­wią­za­ni do in­for­mo­wa­nia we wszel­ki­ch ma­te­ria­ła­ch (ka­ta­lo­gi, in­ter­net, pra­sa), jak rów­nież w cza­sie sa­mej wy­sta­wy, o przy­zna­niu na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o pla­no­wa­nym ter­mi­nie pre­mio­wa­nia, a tak­że wy­ni­ki pre­mio­wa­nia oraz ni­niej­sze za­sa­dy wy­pła­ca­nia na­gród z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go po­win­ny zo­stać po­da­ne do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej przy­naj­mniej po­przez pu­bli­ka­cję na stro­nie in­ter­ne­to­wej związ­ku.

Źrebię mo­że być tyl­ko raz w ro­ku pre­mio­wa­ne ze środ­ków fun­du­szu.

PZHK re­fun­du­je kosz­ty wy­pła­co­ny­ch na­gród po wpro­wa­dze­niu do ba­zy da­ny­ch kom­ple­tu wy­ni­ków oraz przed­sta­wie­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kó­łu oce­ny i do­wo­dów prze­ka­za­nia na­gród (wzór pro­to­kó­łu w za­łą­cze­niu) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 30 li­sto­pa­da 2016 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zo­sta­ną uwzględ­nio­ne.

Do kom­ple­tu do­ku­men­tów na­le­ży do­łą­czyć wnio­sek o wy­pła­tę środ­ków w ra­ma­ch fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK. W przy­pad­ku bra­ku oce­ny ko­nia, w pro­to­ko­le na­le­ży umie­ścić ad­no­ta­cję z po­da­niem przy­czy­ny (np. „ku­la­wi­zna” lub „nie do­je­chał”). Powinno się tak­że po­da­wać przy­czy­nę nie­wy­pła­ce­nia na­gro­dy (np. „nie­opła­co­na skład­ka człon­kow­ska” lub „koń z pasz­por­tem za­gra­nicz­nym ”).

Wysokość pre­mii dla ko­ni  z  pasz­por­ta­mi PZHK, za­leż­nie od licz­by wszyst­ki­ch ko­ni bio­rą­cy­ch udział w prze­glą­dzie

licz­ba źre­biąt (szt.) wy­so­ko­ść pre­mii
10-​15 2000 zł
16-​25 3000 zł
26-​35 4000 zł
36-​45 5000 zł
46 i wię­cej 6000 zł

 

Kwota prze­zna­czo­na na każ­dą zor­ga­ni­zo­wa­ną i roz­li­czo­ną we­dług ty­ch re­guł im­pre­zę po­win­na zo­stać wy­pła­co­na w for­mie na­gród dla wła­ści­cie­li co naj­mniej 25% ko­ni, przede wszyst­kim za do­bre ja­ko­ścio­wo i do­sko­na­le od­cho­wa­ne źre­bię­ta pod mat­ka­mi, rocz­nia­ki, dwu­lat­ki oraz do­bre użyt­ko­wo dwu- i trzy­lat­ki ras szla­chet­ny­ch. W ten spo­sób pre­miu­je­my m.in. pra­cę w przy­ucze­niu do pre­zen­ta­cji i pie­lę­gna­cję. W przy­pad­ku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% ko­ni, min. 50% pu­li na­gród mu­si tra­fić do wła­ści­cie­li 25% naj­lep­szy­ch ko­ni (licz­ba ko­ni za­okrą­gla­na w gó­rę), przy czym na­le­ży sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą (ozna­cza to, iż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny ni­żej nie mo­że uzy­skać wyż­szej na­gro­dy niż koń skla­sy­fi­ko­wa­ny wy­żej). Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za ko­nie z pasz­por­ta­mi PZHK i tyl­ko wła­ści­cie­lom, któ­rzy są człon­ka­mi OZHK/​WZHK oraz opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związ­ku.

Jeśli na­gra­dza­ny koń pre­zen­to­wa­ny je­st przez dzier­żaw­cę, wy­staw­ca mo­że otrzy­mać pre­mię za pi­sem­ną zgo­dą wła­ści­cie­la.

Ocenie na prze­glą­da­ch źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras: wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz ku­ców po­win­no pod­le­gać w 2016 r. pięć ce­ch w ska­li 50-​punktowej, tzn.:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Stęp                 – do 10 pkt.

Kłus                 – do 10 pkt.

Kondycja, pie­lę­gna­cja, przy­go­to­wa­nie do wy­sta­wy – do 10 pkt.

Dopuszczalne je­st sto­so­wa­nie po­wyż­szej ska­li rów­nież w przy­pad­ku rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, je­śli są one oce­nia­ne wspól­nie z koń­mi ra­sy wiel­ko­pol­skiej i/​lub pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

W przy­pad­ku źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ra­sy ma­ło­pol­skiej, oce­nia­ny­ch na osob­ny­ch prze­glą­da­ch, po­win­no sto­so­wać się ska­lę obo­wią­zu­ją­cą pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla ko­ni rocz­ny­ch:

Ocena w rę­ku:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój             – do 10 pkt.

Nogi i ko­py­ta – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 30 punk­tów.

Ocena ru­chu lu­zem w ko­ry­ta­rzu:

Galop lu­zem   – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Kłus lu­zem      – do 10 pkt. (x2)         – do 20 pkt.

Stęp w rę­ku     – do 10 pkt. (x1)         – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

Dla ko­ni dwu­let­ni­ch:

Ocena w rę­ku:

   Typ                  – do 10 pkt.

   Pokrój             – do 10 pkt.

   Nogi i ko­py­ta – do 10 pkt.

   Stęp                 – do 10 pkt.

   Kłus                 – do 10 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

Ocena sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu:

   Galop                          – 10 pkt. (x1)  – do 10 pkt.

   Technika i uwa­ga       – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

   Siła i moż­li­wo­ści         – 10 pkt. (x2)  – do 20 pkt.

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

W przy­pad­ku dwu- i trzy­let­ni­ch ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi moż­na sto­so­wać oce­nę we­dług po­niż­szy­ch za­sad:

   Typ                                      – 10 pkt.

   Pokrój                                 – 10 pkt.

   Ocena użyt­ko­wo­ści          – 50 pkt., w tym:

                       Stęp w rę­ku         – do 10 pkt.

                       Kłus lu­zem          – do 10 pkt.

                       Galop                   – do 10 pkt.

                       Skoki lu­zem        – do 10 pkt. (x2) – do 20 punk­tów;

Razem – mak­sy­mal­nie 70 punk­tów.

Konie ras: pol­ski koń zim­no­krwi­styar­den pol­ski po­win­ny być oce­nia­ne we­dług ska­li sto­so­wa­nej pod­czas Czempionatu Ogólnopolskiego:

  Typ ra­so­wy i płcio­wy               – do 10 pkt.

   Pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da)   – do 10 pkt.

   Pokrój (no­gi i ko­py­ta)             – do 10 pkt.

   Stęp                                             – do 10 pkt.

   Kłus                                             – do 10 pkt. (UWAGA! Konie rocz­ne mo­gą być oce­nia­ne za­rów­no w rę­ku jak i lu­zem)

   Wrażenie ogól­ne                       – 0-​5 pkt. – są to punk­ty ujem­ne (odej­mo­wa­ne od oce­ny łącz­nej za typ, po­krój i ru­ch)

Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów

W przy­pad­ku źre­biąt pod mat­ka­mi oce­nie pod­le­ga­ją czte­ry ce­chy w ska­li 20-​punktowej:

   Typ                             – do 5 pkt.

   Pokrój                         – do 5 pkt.

   Ruch                           – do 5 pkt.

   Zdrowie i roz­wój        – do 5 pkt.

Ze wzglę­du na róż­ni­cę w sys­te­ma­ch oce­ny w ka­te­go­ria­ch sy­sa­ków oraz źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch, po­zo­sta­wia się OZHK/​WZHK de­cy­zję o po­dzia­le pu­li pre­mii po­mię­dzy te dwie ka­te­go­rie. Wewnątrz ka­te­go­rii obo­wią­zu­je za­sa­da na­gra­dza­nia 25% naj­lep­szy­ch ko­ni przy­naj­mniej 50% pu­li na­gród prze­zna­czo­ny­ch dla da­nej ka­te­go­rii. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą. Podział ko­ni rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch na bar­dziej szcze­gó­ło­we ka­te­go­rie (wie­ko­we lub płcio­we) je­st rów­no­znacz­ny ze sto­so­wa­niem po­wyż­szej za­sa­dy w każ­dej z ty­ch grup.

 

Wysokość pre­mii dla mło­dy­ch ko­ni pla­no­wa­na dla po­szcze­gól­ny­ch OZHK/​WZHK na rok 2016
OZHK/​
WZHK
Średnia licz­ba źre­biąt oce­nio­ny­ch
w la­ta­ch
2014-​2015
Plan 2016
Pula pre­mii*
(zł)
Białystok 84 10.000
Bydgoszcz 122 14.500
Malbork 56 6.750
Katowice 90 10.750
Kielce 76 9.000
Kraków 109 13.000
Lublin 107 12.750
Łódź 65 7.750
Poznań 154 18.250
Olsztyn 49 6.000
Rzeszów 30 3.500
Szczecin 0 0
Warszawa 89 10.500
Wrocław 65 7.750
Z. Góra 30** 3.500
su­ma 1126 134.000

 

* – Pula pre­mii utwo­rzo­na na pod­sta­wie śred­niej licz­by ko­ni pre­mio­wa­ny­ch przez zwią­zek w cią­gu dwó­ch ostat­ni­ch lat prze­mno­żo­nej przez kwo­tę 119 zł (śred­nia kwo­ta przy­pa­da­ją­ca na 1 ko­nia).

** –  Na wnio­sek ZHKZL w Zielonej Górze za­ło­żo­no pre­mio­wa­nie 30 źre­biąt.

W przy­pad­ku nie­wy­ko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy, zo­sta­ną one prze­ka­za­ne tym OZHK/​WZHK, któ­re prze­kro­czy­ły lub wy­ko­na­ły plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK 

W ra­ma­ch fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK w 2016 r. pre­mio­wa­ne bę­dą trzy naj­lep­sze kla­cze w każ­dej po­lo­wej i sta­cjo­nar­nej pró­bie wierz­cho­wej i za­przę­go­wej, pod wa­run­kiem ukoń­cze­nia pró­by z wy­ni­kiem min. bar­dzo do­brym oraz uro­dze­nia źre­bię­cia w ro­ku pró­by al­bo  uro­dze­nia źre­bię­cia z po­kry­cia w ro­ku pró­by lub w ro­ku na­stęp­nym.

Premie wy­pła­ca­ne bę­dą w na­stę­pu­ją­cej wy­so­ko­ści:

I lo­ka­ta            – 600 zł

II lo­ka­ta           – 500 zł

III lo­ka­ta          – 400 zł

W ra­ma­ch fun­du­szu ho­dow­la­ne­go pre­mio­wa­ne bę­dą rów­nież kla­cze star­tu­ją­ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW, po­wo­że­nia za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi), któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­ki­ch trzech pró­ba­ch i zo­sta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wy­ni­ka­ch koń­co­wy­ch MPMK. Warunkiem otrzy­ma­nia pre­mii je­st uro­dze­nie źre­bię­cia z po­kry­cia w ro­ku Mistrzostw lub w ro­ku na­stęp­nym. Za każ­dą kla­cz, któ­ra speł­ni po­wyż­sze wa­run­ki wła­ści­ciel otrzy­ma pre­mię w wy­so­ko­ści 600 zł nie­za­leż­nie od osta­tecz­nie za­ję­te­go przez kla­cz miej­sca.

W obu po­wyż­szy­ch przy­pad­ka­ch pre­mia mo­że być wy­pła­co­na, je­śli uro­dzo­ne­mu źre­bię­ciu zo­stał wy­da­ny do­ku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny. W przy­pad­ku po­kry­cia po zmia­nie wła­ści­cie­la kla­czy, pre­mię otrzy­mu­je no­wy wła­ści­ciel. Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za kla­cze z pasz­por­ta­mi PZHK, wpi­sa­ne do ksiąg stad­ny­ch pro­wa­dzo­ny­ch przez PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/​ WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związ­ku.

 

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na koniec października br.

 W związ­ku z do­fi­nan­so­wa­niem z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK wy­staw źre­biąt, OZHK/​WZHK w 2016 r. pre­miu­ją w ra­ma­ch wła­sny­ch fun­du­szy naj­lep­sze ko­nie w na­stę­pu­ją­cy­ch pró­ba­ch użyt­ko­wo­ści:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i za­przę­go­wa
 2. Klacze ra­sy ślą­skiej – po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa
 3. Klacze i ogie­ry ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa (ogie­ry – tyl­ko za­sad­ni­cza)
 4. Klacze i ogie­ry ra­sy hu­cul­skiej – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i za­przę­go­wa
 5. Klacze i ogie­ry ra­sy ko­nik pol­ski – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i za­przę­go­wa
 6. Klacze i ogie­ry ra­sy kuc – za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba wierz­cho­wa i za­przę­go­wa

Minimalna licz­ba kla­czy lub ogie­rów w pró­bie to 5 szt., z wy­jąt­kiem ko­ni hu­cul­ski­ch, ko­ni­ków pol­ski­ch i ku­ców, gdzie licz­ba ta do­ty­czy ogie­rów i kla­czy ra­zem.

Wysokość pu­li pre­mio­wej two­rzy się we­dług za­sa­dy: licz­ba ko­ni star­tu­ją­cy­ch w pró­bie x 200 zł (np. przy 5 ko­nia­ch bio­rą­cy­ch udział w pró­bie pu­la wy­no­si 1000  zł). Z tej pu­li mu­si być na­gro­dzo­ny­ch min. 25% ko­ni bio­rą­cy­ch udział w pró­bie (licz­ba ko­ni za­okrą­gla­na w gó­rę). W przy­pad­ku na­gra­dza­nia wię­cej niż 25% ko­ni, min. 50% pu­li pre­mio­wej mu­si tra­fić do wła­ści­cie­li 25 % naj­lep­szy­ch ko­ni. Należy sto­so­wać gra­da­cję ma­le­ją­cą. Premie mo­gą być wy­pła­ca­ne wy­łącz­nie za kla­cze i ogie­ry, któ­re ukoń­czy­ły pró­bę z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym oraz po­sia­da­ją pasz­por­ty PZHK i tyl­ko człon­kom OZHK/​WZHK, któ­rzy opła­ci­li bie­żą­cą skład­kę człon­kow­ską i in­ne zo­bo­wią­za­nia wo­bec związ­ku. Konie, któ­re zda­ły sta­cjo­nar­ną pró­bę dziel­no­ści, są wy­klu­czo­ne z moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia pre­mii za zda­ną po­lo­wą pró­bę dziel­no­ści.

W przy­pad­ku wy­pła­ce­nia pre­mii wg ww. za­sad, OZHK/​WZHK otrzy­ma z PZHK do­dat­ko­we pie­nią­dze na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej wg na­stę­pu­ją­ce­go klu­cza: 1 zł wy­da­ny z fun­du­szu OZHK/​WZHK to do­dat­ko­we 2 zł z PZHK na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej.

PZHK prze­ka­zu­je OZHK/​WZHK do­dat­ko­we pie­nią­dze na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej (na pod­sta­wie fak­tu­ry), po przed­sta­wie­niu i za­twier­dze­niu uwia­ry­god­nio­nej ko­pii pro­to­kó­łu oce­ny i do­wo­dów prze­ka­za­nia na­gród oraz wpro­wa­dze­niu wy­ni­ków prób do ba­zy da­ny­ch, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka 2016 r. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie zo­sta­ną uwzględ­nio­ne.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube