Hodowla

GENETYCZNA KONTROLA POCHODZENIA KONI

 

Badania DNA ogierów

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego PZHK z dnia 31 lipca 2007 r., wszyst­kie ogiery wpi­sane do ksiąg i re­je­stru ku­ców i koni ma­łych, pro­wa­dzo­nych przez PZHK, które do­tych­czas nie mają okre­ślo­nych grup krwi lub DNA, od dnia 1 stycz­nia 2008 r. zo­staną do­pusz­czone do roz­rodu pod wa­run­kiem wy­ko­na­nia ba­dań DNA. Szczegółowych in­for­ma­cji w spra­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych udzie­lają OZHK/​WZHK.

Prosimy o za­po­zna­nie się z wymaganiami dotyczącymi badań markerów genetycznych DNA.

Laboratoria

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-​637 Poznań
www.jay.au.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE/

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-​083 Balice

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube