Hodowla

Laboratorium w Poznaniu

 

Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni w celu badania DNA?

  1. Od ko­nia (w wie­ku po­wy­żej 1 mie­sią­ca) na­le­ży po­brać krew do 2 pro­bó­wek o ob­ję­to­ści 10 ml każda.
  2. Probówki po­win­ny być pla­sti­ko­we z we­wnętrz­nym kor­kiem, co za­po­bie­ga wy­la­niu za­war­to­ści i znisz­cze­niu prób w trak­cie trans­por­tu (nie na­le­ży uży­wać pro­bó­wek szkla­nych oraz z na­kręt­ka­mi i igłami).
  3. Jedna z pro­bó­wek, do któ­rych po­bie­ra­na jest krew po­win­na za­wie­rać 4% roz­twór cy­try­nia­nu so­du (w ilo­ści oko­ło 2 ml)lub EDTA, dru­ga pro­bów­ka – bez płynu.
  4. Na każ­dej pro­bów­ce na­le­ży na­pi­sać (naj­le­piej dłu­go­pi­sem na pla­strze), dru­ko­wa­ny­mi li­te­ra­mi, peł­ną na­zwę ko­nia, od któ­re­go po­bra­no pró­bę krwi.

Dokumenty, które należy dołączyć do prób:

  1. „Protokół po­bra­nia krwi od ko­nia” – pod­pi­sa­ny przez po­bie­ra­ją­ce­go krew i przez ho­dow­cę lub wła­ści­cie­la ko­nia. Prosimy o sta­ran­ne wy­peł­nie­nie wszyst­kich rubryk.
  2. „Zlecenie ba­dań DNA u ko­nia” – z wpi­sa­ną licz­bą ko­ni prze­sy­ła­nych do ba­da­nia, na­zwi­skiem i ad­re­sem hodowcy/​właściciela, nu­me­rem NIP-​u oraz for­mą płat­no­ści – PRZELEW. Płatności go­tów­ką moż­na do­ko­nać tyl­ko oso­bi­ście w ka­sie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  3. Dowód wpła­ty za ba­da­nia lub je­go kse­ro – z do­pi­skiem: „Badania DNA koni”.

Transport krwi

  1. Pobraną krew, tak dłu­go jak to moż­li­we, na­le­ży prze­cho­wy­wać w tem­pe­ra­tu­rze +4 do +18°C (prób nie wol­no za­mra­żać ani prze­wo­zić w lodzie!).
  2. Próby na­le­ży do­star­czyć do Laboratorium nie póź­niej niż 48 go­dzin od mo­men­tu po­bra­nia (wy­sła­nie prób pocz­tą ja­ko LIST PRIORYTETOWY gwa­ran­tu­je speł­nie­nie te­go warunku).

Przesyłkę z krwią należy wysłać na adres:

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-​637 Poznań

a opła­tę za ba­da­nie wpła­cić na kon­to Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań, Nr kon­ta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Uwaga: do­dat­ko­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce po­bie­ra­nia i prze­sył­ki krwi moż­na uzy­skać pod te­le­fo­nem, fa­xem lub mailem:

Print Friendly, PDF & Email