Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2015

Dane doty­czące aktu­al­nego miej­sca postoju ogie­rów można zna­leźć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem.

Ogiery rasy pol­ski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mach ochrony zostały podzie­lone na 2 grupy w zależ­no­ści od typu, który repre­zen­tują. W tej popu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­jące rodo­wo­dowe warunki kla­czy, obję­tych programami.

UWAGA!!!

Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i sokól­skiej należy dobie­rać ogiera indy­wi­du­al­nie, tak aby w rodo­wo­dzie potom­stwa uzy­skać mini­mum 75% krwi sztum­skiej lub sokól­skiej. Nie każdy ogier znaj­du­jący się na liście gwa­ran­tuje, że potom­stwo wej­dzie do programu!

 1. Lista ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sztum­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 20.08.2015, w przy­padku gdy plik był pobie­rany wcze­śniej zaleca się wyczysz­cze­nie pamięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). UWAGA: Ogiery zgło­szone, które NIE zostały zakwa­li­fi­ko­wane do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochrony są w oddziel­nej zakładce w powyż­szym pliku excela.
 2. Lista ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sokól­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 29.09.2015, w przy­padku gdy plik był pobie­rany wcze­śniej zaleca się wyczysz­cze­nie pamięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). UWAGA: Ogiery zgło­szone, które NIE zostały zakwa­li­fi­ko­wane do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochrony są w oddziel­nej zakładce w powyż­szym pliku excela.

Ogiery mało­pol­skie

Rasa mOgiery rasy mało­pol­skiej prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mie ochrony koni rasy mało­pol­skiej zostały podzie­lone na 5 grup (oddzielne zakładki w powyż­szym pliku excela) w zależ­no­ści od liczby przod­ków uzna­nych za obce, wystę­pu­ją­cych w rodo­wo­dzie  (ostat­nia aktu­ali­za­cja 24.04.2015, w przy­padku gdy plik był pobie­rany wcze­śniej zaleca się wyczysz­cze­nie pamięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). W tej popu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­jące rodo­wo­dowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony. Potomstwo wszyst­kich kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochrony i ogie­rów z listy będzie speł­niało rodo­wo­dowe warunki pro­gramu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­puje jeden koń rasy uzna­nej przez nowy pro­gram ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­puje mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pują dwa konie ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączone z kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­puje mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych wystę­puje w dru­gim poko­le­niu trzech przod­ków ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączone z kla­czami, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­puje mak­sy­mal­nie jeden przo­dek ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­puje czte­rech przod­ków uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączone z kla­czami, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu nie wystę­pują przod­ko­wie ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej oraz czy­stej krwi arab­skiej, mimo że są dopusz­czone do roz­rodu w rasie mało­pol­skiej, nie mogą być koja­rzone z kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.

UWAGA!!!

Za obcego przodka nowy pro­gram ochrony koni rasy mało­pol­skiej uznaje: pełną krew angiel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew anglo­arab­ską, wszyst­kie inne anglo­araby obcego pocho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i pocho­dzące ze sta­rych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkpOgiery rasy wiel­ko­pol­skiej prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mie ochrony zostały podzie­lone na 4 grupy (oddzielne zakładki w powyż­szym pliku excela) w zależ­no­ści od liczby przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­jące rodo­wo­dowe warunki kla­czy, obję­tych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodo­wo­dzie posia­dają 1 przodka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obec­ność 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu, mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodo­wo­dzie posia­dają 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przodka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa ślOgiery rasy ślą­skiej prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mie ochrony zostały podzie­lone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyż­szym pliku excela) w zależ­no­ści od liczby przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­jące rodo­wo­dowe warunki kla­czy, obję­tych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodo­wo­dzie posia­dają 1 przodka rasy peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przodka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obec­ność 2 przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu, mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu nie mają żad­nego przodka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogie­rów rasy hucul­skiej, które mogą być łączone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony. Dobór należy pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogie­rów rasy konik pol­ski, które mogą być łączone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony (ostat­nia aktu­ali­za­cja 27.08.2015, w przy­padku gdy plik był pobie­rany wcze­śniej zaleca się wyczysz­cze­nie pamięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). Dobór należy pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

 • Lista nr 1: ogiery rasy konik pol­ski, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 2: ogiery rasy konik pol­ski, które mają nie­za­li­czoną próbę dziel­no­ści lub nie­prze­pro­wa­dzoną wery­fi­ka­cję boni­ta­cji i wymia­rów, lecz zostały warun­kowo dopusz­czone do kry­cia wszyst­kich kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 3: ogiery, rasy konik pol­ski, które zostały dopusz­czo­nych warun­kowo na bie­żący rok.

Archiwum lat ubiegłych

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube