Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2017

Dane do­ty­czą­ce ak­tu­al­ne­go miej­sca po­sto­ju ogie­rów moż­na zna­leźć pod następującym adresem.

Listy ogierów zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mach ochro­ny zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 2 gru­py w za­leż­no­ści od ty­pu, któ­ry re­pre­zen­tu­ją. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­tych programami.

UWAGA!!!

Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i so­kól­skiej na­le­ży do­bie­rać ogie­ra in­dy­wi­du­al­nie, tak aby w ro­do­wo­dzie po­tom­stwa uzy­skać mi­ni­mum 75% krwi sztum­skiej lub so­kól­skiej. Nie każ­dy ogier znaj­du­ją­cy się na li­ście gwa­ran­tu­je, że po­tom­stwo wej­dzie do programu!

  1. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 04.09.2017, w przy­pad­ku gdy plik był po­bie­ra­ny wcze­śniej za­le­ca się wy­czysz­cze­nie pa­mię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w od­dziel­nej za­kład­ce w po­wyż­szym pli­ku excela.
  2. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 04.09.2017, w przy­pad­ku gdy plik był po­bie­ra­ny wcze­śniej za­le­ca się wy­czysz­cze­nie pa­mię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w od­dziel­nej za­kład­ce w po­wyż­szym pli­ku excela.

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery ra­sy ma­ło­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 5 grup w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków uzna­nych za ob­ce, wy­stę­pu­ją­cych w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki programu.

UWAGA!!!

Za ob­ce­go przod­ka pro­gram ochro­ny ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej uzna­je: peł­ną krew an­giel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew an­glo­arab­ską, wszyst­kie in­ne an­glo­ara­by ob­ce­go po­cho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i po­cho­dzą­ce ze sta­rych ro­dów austro-węgierskich.

 

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery ra­sy wiel­ko­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 3 gru­py w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­tych programem.

 

Ogiery rasy śląskiej

Rasa śl

Ogiery ra­sy ślą­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 3 gru­py (od­dziel­ne za­kład­ki w po­wyż­szym pli­ku exce­la) w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­tych programem.

 

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej, któ­re mo­gą być łą­czo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór na­le­ży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

 

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogie­rów ra­sy ko­nik pol­ski, któ­re mo­gą być łą­czo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór na­le­ży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

Archiwum lat ubiegłych

Print Friendly, PDF & Email