Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2016

Dane do­ty­czące ak­tu­al­nego miej­sca po­stoju ogie­rów można zna­leźć pod następującym adresem.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mach ochrony zo­stały po­dzie­lone na 2 grupy w za­leż­no­ści od typu, który re­pre­zen­tują. W tej po­pu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­jące ro­do­wo­dowe wa­runki kla­czy, ob­ję­tych pro­gra­mami.

UWAGA!!!

Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i so­kól­skiej na­leży do­bie­rać ogiera in­dy­wi­du­al­nie, tak aby w ro­do­wo­dzie po­tom­stwa uzy­skać mi­ni­mum 75% krwi sztum­skiej lub so­kól­skiej. Nie każdy ogier znaj­du­jący się na li­ście gwa­ran­tuje, że po­tom­stwo wej­dzie do pro­gramu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 01.06.2016, w przy­padku gdy plik był po­bie­rany wcze­śniej za­leca się wy­czysz­cze­nie pa­mięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). UWAGA: Ogiery zgło­szone, które NIE zo­stały za­kwa­li­fi­ko­wane do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochrony są w od­dziel­nej za­kładce w po­wyż­szym pliku excela.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 25.05.2016, w przy­padku gdy plik był po­bie­rany wcze­śniej za­leca się wy­czysz­cze­nie pa­mięci pod­ręcz­nej prze­glą­darki). UWAGA: Ogiery zgło­szone, które NIE zo­stały za­kwa­li­fi­ko­wane do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochrony są w od­dziel­nej za­kładce w po­wyż­szym pliku excela.

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zo­stały po­dzie­lone na 5 grup w za­leż­no­ści od liczby przod­ków uzna­nych za obce, wy­stę­pu­ją­cych w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­jące ro­do­wo­dowe wa­runki pro­gramu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być ko­ja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony. Potomstwo wszyst­kich kla­czy ob­ję­tych pro­gra­mem ochrony i ogie­rów z li­sty bę­dzie speł­niało ro­do­wo­dowe wa­runki pro­gramu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­puje je­den koń rasy uzna­nej przez nowy pro­gram ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łą­czone z kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­puje mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pują dwa ko­nie ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łą­czone z kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­puje mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w ro­do­wo­dach któ­rych wy­stę­puje w dru­gim po­ko­le­niu trzech przod­ków ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łą­czone z kla­czami, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­puje mak­sy­mal­nie je­den przo­dek ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­puje czte­rech przod­ków uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łą­czone z kla­czami, w ro­do­wo­dach któ­rych w dru­gim po­ko­le­niu nie wy­stę­pują przod­ko­wie ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochrony za obce.
 • Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej oraz czy­stej krwi arab­skiej, mimo że są do­pusz­czone do roz­rodu w ra­sie ma­ło­pol­skiej, nie mogą być ko­ja­rzone z kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony.

UWAGA!!!

Za ob­cego przodka pro­gram ochrony koni rasy ma­ło­pol­skiej uznaje: pełną krew an­giel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew an­glo­arab­ską, wszyst­kie inne an­glo­araby ob­cego po­cho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i po­cho­dzące ze sta­rych ro­dów austro-​węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zo­stały po­dzie­lone na 4 grupy w za­leż­no­ści od liczby przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­jące ro­do­wo­dowe wa­runki kla­czy, ob­ję­tych pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być ko­ja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim ro­do­wo­dzie po­sia­dają 1 przodka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mogą być ko­ja­rzone je­dy­nie z kla­czami, które w II po­ko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obec­ność 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu, mogą być ko­ja­rzone je­dy­nie z kla­czami, które w II po­ko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim ro­do­wo­dzie po­sia­dają 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mogą być ko­ja­rzone je­dy­nie z kla­czami, które w II po­ko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przodka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa śl

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zo­stały po­dzie­lone na 3 grupy (od­dzielne za­kładki w po­wyż­szym pliku excela) w za­leż­no­ści od liczby przod­ków peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­jące ro­do­wo­dowe wa­runki kla­czy, ob­ję­tych pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być ko­ja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim ro­do­wo­dzie po­sia­dają 1 przodka rasy peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mogą być ko­ja­rzone je­dy­nie z kla­czami, które w II po­ko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przodka peł­nej krwi an­giel­skiej zo­bacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obec­ność 2 przod­ków peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu, mogą być ko­ja­rzone je­dy­nie z kla­czami, które w II po­ko­le­niu nie mają żad­nego przodka peł­nej krwi an­giel­skiej zo­bacz.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór na­leży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór na­leży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.

 • Lista nr 1: ogiery rasy ko­nik pol­ski, które mogą być ko­ja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami ob­ję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 2: ogiery rasy ko­nik pol­ski, które mają nie­za­li­czoną próbę dziel­no­ści lub nie­prze­pro­wa­dzoną we­ry­fi­ka­cję bo­ni­ta­cji i wy­mia­rów, lecz zo­stały wa­run­kowo do­pusz­czone do kry­cia wszyst­kich kla­czy ob­ję­tych pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 3: ogiery, rasy ko­nik pol­ski, które zo­stały do­pusz­czo­nych wa­run­kowo na bie­żący rok.

Archiwum lat ubiegłych

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube