Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2016

Dane do­ty­czą­ce ak­tu­al­ne­go miej­sca po­sto­ju ogie­rów moż­na zna­leźć pod następującym adresem.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­ma­ch ochro­ny zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 2 gru­py w za­leż­no­ści od ty­pu, któ­ry re­pre­zen­tu­ją. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­ty­ch pro­gra­ma­mi.

UWAGA!!!

Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i so­kól­skiej na­le­ży do­bie­rać ogie­ra in­dy­wi­du­al­nie, tak aby w ro­do­wo­dzie po­tom­stwa uzy­skać mi­ni­mum 75% krwi sztum­skiej lub so­kól­skiej. Nie każ­dy ogier znaj­du­ją­cy się na li­ście gwa­ran­tu­je, że po­tom­stwo wej­dzie do pro­gra­mu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 19.01.2017, w przy­pad­ku gdy plik był po­bie­ra­ny wcze­śniej za­le­ca się wy­czysz­cze­nie pa­mię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w od­dziel­nej za­kład­ce w po­wyż­szym pli­ku exce­la.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB (ostat­nia ak­tu­ali­za­cja 19.01.2017, w przy­pad­ku gdy plik był po­bie­ra­ny wcze­śniej za­le­ca się wy­czysz­cze­nie pa­mię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w od­dziel­nej za­kład­ce w po­wyż­szym pli­ku exce­la.

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 5 grup w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków uzna­ny­ch za ob­ce, wy­stę­pu­ją­cy­ch w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki pro­gra­mu.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mo­gą być ko­ja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Potomstwo wszyst­ki­ch kla­czy ob­ję­ty­ch pro­gra­mem ochro­ny i ogie­rów z li­sty bę­dzie speł­nia­ło ro­do­wo­do­we wa­run­ki pro­gra­mu ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­je je­den koń ra­sy uzna­nej przez no­wy pro­gram ochro­ny za ob­cą. Ogiery te mo­gą być łą­czo­ne z kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­je mak­sy­mal­nie dwó­ch przod­ków ras uzna­ny­ch za ob­ce.
 • Grupa 3: Ogiery, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­ją dwa ko­nie ras uzna­ny­ch za ob­ce. Ogiery te mo­gą być łą­czo­ne z kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­je mak­sy­mal­nie dwó­ch przod­ków ras uzna­ny­ch przez no­wy pro­gram ochro­ny za ob­ce.
 • Grupa 4: Ogiery, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch wy­stę­pu­je w dru­gim po­ko­le­niu trzech przod­ków ras uzna­ny­ch za ob­ce. Ogiery te mo­gą być łą­czo­ne z kla­cza­mi, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­je mak­sy­mal­nie je­den przo­dek ras uzna­ny­ch przez no­wy pro­gram ochro­ny za ob­ce.
 • Grupa 5: Ogiery, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu wy­stę­pu­je czte­rech przod­ków uzna­ny­ch za ob­ce. Ogiery te mo­gą być łą­czo­ne z kla­cza­mi, w ro­do­wo­da­ch któ­ry­ch w dru­gim po­ko­le­niu nie wy­stę­pu­ją przod­ko­wie ras uzna­ny­ch przez no­wy pro­gram ochro­ny za ob­ce.
 • Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej oraz czy­stej krwi arab­skiej, mi­mo że są do­pusz­czo­ne do roz­ro­du w ra­sie ma­ło­pol­skiej, nie mo­gą być ko­ja­rzo­ne z kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.

UWAGA!!!

Za ob­ce­go przod­ka pro­gram ochro­ny ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej uzna­je: peł­ną krew an­giel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew an­glo­arab­ską, wszyst­kie in­ne an­glo­ara­by ob­ce­go po­cho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i po­cho­dzą­ce ze sta­ry­ch ro­dów austro-​węgierskich.

 

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 4 gru­py w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­ty­ch pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mo­gą być ko­ja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, któ­re w swo­im ro­do­wo­dzie po­sia­da­ją 1 przod­ka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mo­gą być ko­ja­rzo­ne je­dy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II po­ko­le­niu ma­ją mak­sy­mal­nie 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.
 • Grupa 3: Ogiery, któ­re ze wzglę­du na obec­no­ść 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu, mo­gą być ko­ja­rzo­ne je­dy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II po­ko­le­niu ma­ją mak­sy­mal­nie 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.
 • Grupa 4: Ogiery, któ­re w swo­im ro­do­wo­dzie po­sia­da­ją 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mo­gą być ko­ja­rzo­ne je­dy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II po­ko­le­niu ma­ją mak­sy­mal­nie 1 przod­ka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi an­giel­skiej.

 

Ogiery rasy śląskiej

Rasa śl

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zo­sta­ły po­dzie­lo­ne na 3 gru­py (od­dziel­ne za­kład­ki w po­wyż­szym pli­ku exce­la) w za­leż­no­ści od licz­by przod­ków peł­nej krwi an­giel­skiej w ro­do­wo­dzie. W tej po­pu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie mu­szą po­zo­sta­wiać po­tom­stwo speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki kla­czy, ob­ję­ty­ch pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mo­gą być ko­ja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, któ­re w swo­im ro­do­wo­dzie po­sia­da­ją 1 przod­ka ra­sy peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu i mo­gą być ko­ja­rzo­ne je­dy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II po­ko­le­niu ma­ją mak­sy­mal­nie 1 przod­ka peł­nej krwi an­giel­skiej zo­ba­cz.
 • Grupa 3: Ogiery, któ­re ze wzglę­du na obec­no­ść 2 przod­ków peł­nej krwi an­giel­skiej w II po­ko­le­niu, mo­gą być ko­ja­rzo­ne je­dy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II po­ko­le­niu nie ma­ją żad­ne­go przod­ka peł­nej krwi an­giel­skiej zo­ba­cz.

 

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór na­le­ży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­ny­ch.

 

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór na­le­ży pro­wa­dzić tak, by nie do­pu­ścić do de­pre­sji in­bre­do­wej, wy­stę­pu­ją­cej przy łą­cze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­ny­ch.

 • Lista nr 1: ogie­ry ra­sy ko­nik pol­ski, któ­re mo­gą być ko­ja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi ob­ję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Lista nr 2: ogie­ry ra­sy ko­nik pol­ski, któ­re ma­ją nie­za­li­czo­ną pró­bę dziel­no­ści lub nie­prze­pro­wa­dzo­ną we­ry­fi­ka­cję bo­ni­ta­cji i wy­mia­rów, le­cz zo­sta­ły wa­run­ko­wo do­pusz­czo­ne do kry­cia wszyst­ki­ch kla­czy ob­ję­ty­ch pro­gra­mem ochro­ny.
 • Lista nr 3: ogie­ry, ra­sy ko­nik pol­ski, któ­re zo­sta­ły do­pusz­czo­ny­ch wa­run­ko­wo na bie­żą­cy rok.

Archiwum lat ubiegłych

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube