Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony - archiwum

 


Sezon 2016

Dane doty­czą­ce aktu­al­ne­go miej­sca posto­ju ogie­rów moż­na zna­leźć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem.

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mach ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 2 gru­py w zależ­no­ści od typu, któ­ry repre­zen­tu­ją. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­ma­mi.

UWAGA!!!

Do kry­cia każ­dej kla­czy sztum­skiej i sokól­skiej nale­ży dobie­rać ogie­ra indy­wi­du­al­nie, tak aby w rodo­wo­dzie potom­stwa uzy­skać mini­mum 75% krwi sztum­skiej lub sokól­skiej. Nie każ­dy ogier znaj­du­ją­cy się na liście gwa­ran­tu­je, że potom­stwo wej­dzie do pro­gra­mu!

 1. Lista ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sztum­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 19.01.2017, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w oddziel­nej zakład­ce w powyż­szym pli­ku exce­la.
 2. Lista ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, kwa­li­fi­ko­wa­nych do kry­cia kla­czy w typie sokól­skim przez IZ PIB (ostat­nia aktu­ali­za­cja 19.01.2017, w przy­pad­ku gdy plik był pobie­ra­ny wcze­śniej zale­ca się wyczysz­cze­nie pamię­ci pod­ręcz­nej prze­glą­dar­ki). UWAGA: Ogiery zgło­szo­ne, któ­re NIE zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny są w oddziel­nej zakład­ce w powyż­szym pli­ku exce­la.

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery rasy mało­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej zosta­ły podzie­lo­ne na 5 grup w zależ­no­ści od licz­by przod­ków uzna­nych za obce, wystę­pu­ją­cych w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki pro­gra­mu.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mogą być koja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Potomstwo wszyst­kich kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochro­ny i ogie­rów z listy będzie speł­nia­ło rodo­wo­do­we warun­ki pro­gra­mu ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­je jeden koń rasy uzna­nej przez nowy pro­gram ochro­ny za obcą. Ogiery te mogą być łączo­ne z kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­je mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­ją dwa konie ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączo­ne z kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­je mak­sy­mal­nie dwóch przod­ków ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochro­ny za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych wystę­pu­je w dru­gim poko­le­niu trzech przod­ków ras uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączo­ne z kla­cza­mi, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­je mak­sy­mal­nie jeden przo­dek ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochro­ny za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu wystę­pu­je czte­rech przod­ków uzna­nych za obce. Ogiery te mogą być łączo­ne z kla­cza­mi, w rodo­wo­dach któ­rych w dru­gim poko­le­niu nie wystę­pu­ją przod­ko­wie ras uzna­nych przez nowy pro­gram ochro­ny za obce.
 • Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej oraz czy­stej krwi arab­skiej, mimo że są dopusz­czo­ne do roz­ro­du w rasie mało­pol­skiej, nie mogą być koja­rzo­ne z kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.

UWAGA!!!

Za obce­go przod­ka pro­gram ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej uzna­je: peł­ną krew angiel­ską, czy­stą krew arab­ską, czy­stą krew anglo­arab­ską, wszyst­kie inne anglo­ara­by obce­go pocho­dze­nia, w tym rów­nież fran­cu­skie i pocho­dzą­ce ze sta­rych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery rasy wiel­ko­pol­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 4 gru­py w zależ­no­ści od licz­by przod­ków ras: tra­keń­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mogą być koja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, któ­re w swo­im rodo­wo­dzie posia­da­ją 1 przod­ka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzo­ne jedy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej.
 • Grupa 3: Ogiery, któ­re ze wzglę­du na obec­ność 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu, mogą być koja­rzo­ne jedy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 2 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej.
 • Grupa 4: Ogiery, któ­re w swo­im rodo­wo­dzie posia­da­ją 3 przod­ków ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzo­ne jedy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przod­ka ras: tra­keń­skiej lub peł­nej krwi angiel­skiej.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa śl

Ogiery rasy ślą­skiej prze­zna­czo­ne do roz­ro­du w pro­gra­mie ochro­ny zosta­ły podzie­lo­ne na 3 gru­py (oddziel­ne zakład­ki w powyż­szym pli­ku exce­la) w zależ­no­ści od licz­by przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogie­ry uży­wa­ne w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­ją­ce rodo­wo­do­we warun­ki kla­czy, obję­tych pro­gra­mem.

 • Grupa 1: Ogiery, któ­re mogą być koja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Grupa 2: Ogiery, któ­re w swo­im rodo­wo­dzie posia­da­ją 1 przod­ka rasy peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzo­ne jedy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przod­ka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, któ­re ze wzglę­du na obec­ność 2 przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu, mogą być koja­rzo­ne jedy­nie z kla­cza­mi, któ­re w II poko­le­niu nie mają żad­ne­go przod­ka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogie­rów rasy hucul­skiej, któ­re mogą być łączo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór nale­ży pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.

 

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogie­rów rasy konik pol­ski, któ­re mogą być łączo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny. Dobór nale­ży pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spo­krew­nio­nych.

 • Lista nr 1: ogie­ry rasy konik pol­ski, któ­re mogą być koja­rzo­ne ze wszyst­ki­mi kla­cza­mi obję­ty­mi pro­gra­mem ochro­ny.
 • Lista nr 2: ogie­ry rasy konik pol­ski, któ­re mają nie­za­li­czo­ną pró­bę dziel­no­ści lub nie­prze­pro­wa­dzo­ną wery­fi­ka­cję boni­ta­cji i wymia­rów, lecz zosta­ły warun­ko­wo dopusz­czo­ne do kry­cia wszyst­kich kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochro­ny.
 • Lista nr 3: ogie­ry, rasy konik pol­ski, któ­re zosta­ły dopusz­czo­nych warun­ko­wo na bie­żą­cy rok.

Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9