Hodowla

Lista ogierów wycofanych z rozrodu z dniem 1 stycznia 2012

 

Przedstawiamy li­stę ogie­rów wpi­sa­ny­ch do ksiąg stad­ny­ch ras: wiel­ko­pol­skiej, ma­ło­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny­ch pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2012 r. zo­sta­ły wy­co­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z za­sa­da­mi ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów za­war­tej w „Programach hodowli”, w wy­ma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wy­star­cza­ją­cej licz­by punk­tów ho­dow­la­ny­ch za po­tom­stwo:

JURYSTA m 470 G Lb
HARBUZ m 478 G Lb
AUTORYTET m 483 G Lb
DIMAX m 79 G Kt
HETMAN m 42 G Wł
BAWET m 1 G Sz
AZJA m 52 G Wr
ARAGORN m 469 G Lb
LAMPART m 64 G Łd
WOŁYŃ wlkp/poch.trk. 92 G Ol
DIAMENT wlkp/poch.trk. 117 G Ol
CELEBES wlkp 100 G Gd
CORDIAN wlkp 1319 G Pz
HAVBEK trk. 114 G Ol
ORAN wlkp/poch.trk. 70 G Łd
HILARIS trk. 24 G Lb
BIS BALISCO wlkp 116 G Wr
DIEGO wlkp 21 G Ol
LORD ODER I wlkp/poch.trk. 28 G Kt
BALDINI II hol.
NEW WORLD hol. 73 G I Gd
PILET sp 127 G Sz
GIPSY KING sp 125 G Sz
RAMSTEIN old. 138 G Kr
DON ROBIN F sp 427 G Pz
RADEBERGER westf.
WENCCO sp 144 G Kt
PLUSPUNKT westf. 18 G Bł sp
DRAGON -B sp 414 G Pz
AROLAND PG sp 130 G Wr
SET-​A sp 4 G Bł
CHAOS sp 53 G Łd
HAROLD sp 15 G El
AKROPOL – B sp 439 G Pz
KOMANDOR sp 145 G Kt
TORES sp 51 G Łd
NEW NOBEL hol. 119 G Sz
LOVE PARADE hol. 409 G Pz
BEL-​AMI sp 470 G By
ELSINORE sp 185 G Wł
FURIOSOS sp 72 G I Gd
GLADIOLUS M sp 59 G Łd
KULT sp 424 G Pz
LAGARO hol.
PERFEKT sp 429 G Pz
PITAGORAS sp 14 GII Mz
REMO sp 49 G Ol
SEIMONT sp 502 G By
VALERY K sp 426 G Pz
VIGOR KWPN 60 G Łd
WIWALDI sp 433 G Pz

Lista ogierów zakwalifikowanych do rezerwy hodowlanej

Ogiery, któ­re w wy­ma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wy­star­cza­ją­cej licz­by punk­tów ho­dow­la­ny­ch za po­tom­stwo, jed­nak de­cy­zją Komisji Ksiąg Stadnych zo­sta­ły do­pusz­czo­ne do roz­ro­du ja­ko „re­zer­wa ho­dow­la­na”. Komisje kie­ro­wa­ły się wzglę­da­mi ho­dow­la­ny­mi, a w szcze­gól­no­ści cen­nym ro­do­wo­dem, wy­so­kim wy­ni­kiem pró­by dziel­no­ści w ZT oraz fak­tem użyt­ko­wa­nia w spo­rcie jeź­dziec­kim (Mistrzostwa Polski Młodych Koni). Ogiery prze­su­nię­te do re­zer­wy ho­dow­la­nej mo­gą być użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie przez ko­lej­ne 4 la­ta (do koń­ca 2015 r.), po czym bę­dą pod­le­ga­ły ka­te­go­ry­za­cji z dniem 1 stycz­nia 2016 r. Aby otrzy­mać ka­te­go­rię B, mu­szą w tym okre­sie zgro­ma­dzić 50 punk­tów ho­dow­la­ny­ch:

HARAP m 47 G Wr
HERON m 466 G Lb
HOROSKOP m 473 G Lb
WIWAT m 81 G Kt
EUROP m 272 G Rz
BRE GUN m 82 G Kt
FODEL m 4 G Ol
SZKRAB m 58 G Wr
FILANTROP m 66 G Łd
NORT m 460 G Lb
JOWISZ wlkp/poch.trk. 118 G Ol
LINUTEMAN BH wlkp/poch.trk. 70 G Wr
ETERNAL sp 436 G Pz
HETMAN sp 70 G I Gd
IDOL hol. 401 G Pz
CORVUSZ Z 71 G I Gd
SALUT sp 141 G Kt
CASTILLO hol. 47 G Ol
LORIO hol. 120 G Sz
CARPEDIEM hol. 136 G Wr
NEO sp 112 G Wr
BASKIR sp 130 G Sz
LEVANTINOL old. 443 G Pz
GAYALL sp 428 G Pz
THORGAL sp 126 G Sz
VELVETROSE KWPN 431 G Pz
ALMETTO P sp 129 G Sz
RASPUTIN sp 48 G Łd
ARON sp 148 G Kt
DON LAVAUZELLE han. 128 G Wr
LACOSTE DE LA COUR s.f. 400 G Pz
UILSKUIKEN KWPN 135 G Sz
ROVETTO old. 132 G Sz
VARIANT KWPN 444 G Pz
ABERDEEN M sp 147 G Kt
BURŁAJ sp 134 G Wr
BY THE WAY sp 445 G By
DON GRANDI P sp 421 G Pz
DURANGO sp 46 G Łd
GLEJT sp 56 G Łd
HARY BLUE sp 122 G Wr
LEAR sp 440 G Pz
M.CARANO hol. 78 G I Gd
PARCO old. 55 G Ol
PUMAR sp 472 G By
SERGIOL old. 442 G Pz
VALENTIJN KWPN 54 G Ol

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube