Hodowla

Kryteria dopuszczenia ogierów pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do doskonalenia koni innych ras

 

 • Rasa ma­ło­pol­ska
 • Rasa wiel­ko­pol­ska
 • Polski koń szla­chet­ny półkrwi

Rasa małopolska

Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej mo­gą być uży­te do do­sko­na­le­nia ra­sy ma­ło­pol­skiej, jeżeli:

 • zda­ły któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej lub
 • ma­ją mi­ni­mum 2-​letnią ka­rie­rę wy­ści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na ko­niec se­zo­nu han­di­cap ge­ne­ral­ny mi­ni­mum 70 kg lub
 • w co naj­mniej 2-​letniej ka­rie­rze wy­ści­go­wej wy­gra­ły dwie go­ni­twy pło­to­we lub przeszkodowe

oraz uzy­ska­ły mi­ni­mum 78 pkt w oce­nie po­kro­ju, sto­so­wa­nej w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w za­kła­dach treningowych.

Ogiery ra­sy czy­stej krwi arab­skiej mo­gą być uży­te do do­sko­na­le­nia ra­sy ma­ło­pol­skiej, jeżeli:

 • zda­ły któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej lub
 • ma­ją mi­ni­mum 2-​letnią ka­rie­rę wy­ści­go­wą i w każ­dym ro­ku ukoń­czo­ne 5 gonitw

oraz uzy­ska­ły mi­ni­mum 78 pkt w oce­nie po­kro­ju, sto­so­wa­nej w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w za­kła­dach treningowych.

Rasa wielkopolska oraz polski koń szlachetny półkrwi

Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej mo­gą być uży­te do do­sko­na­le­nia ra­sy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, jeżeli:

 • zda­ły któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • ma­ją mi­ni­mum 3-​letnią ka­rie­rę wy­ści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na ko­niec se­zo­nu han­di­cap ge­ne­ral­ny rów­ny lub więk­szy niż 70 kg lub
 • ma­ją mi­ni­mum 2-​letnią ka­rie­rę wy­ści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na ko­niec se­zo­nu han­di­cap ge­ne­ral­ny rów­ny lub więk­szy niż 75 kg lub
 • wy­gra­ły co naj­mniej 2 go­ni­twy pło­to­we lub prze­szko­do­we w co naj­mniej 2-​letniej ka­rie­rze wyścigowej

oraz uzy­ska­ły mi­ni­mum 80 pkt w oce­nie po­kro­ju, sto­so­wa­nej w ho­dow­li ko­ni tych ras, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w za­kła­dach treningowych.

Ogiery ra­sy czy­stej krwi arab­skiej mo­gą być uży­te do do­sko­na­le­nia ra­sy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, jeżeli:

 • zda­ły któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • bie­ga­ły co naj­mniej 2 se­zo­ny wy­ści­go­we, a w każ­dym ukoń­czy­ły i nie zo­sta­ły zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne w co naj­mniej 5 go­ni­twach oraz przy­naj­mniej raz otrzy­ma­ły wa­gę w po­se­zo­no­wym han­di­ca­pie ge­ne­ral­nym więk­szą lub rów­ną 70 kg.

oraz uzy­ska­ły mi­ni­mum 80 pkt. w oce­nie po­kro­ju, sto­so­wa­nej w ho­dow­li ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w za­kła­dach treningowych.

Print Friendly, PDF & Email