Hodowla

Kryteria dopuszczenia ogierów pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do doskonalenia koni innych ras

 

 • Rasa mało­pol­ska
 • Rasa wiel­ko­pol­ska
 • Polski koń szla­chetny półkrwi

Rasa mało­pol­ska

Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej mogą być użyte do dosko­na­le­nia rasy mało­pol­skiej, jeżeli:

 • zdały któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej lub
 • mają mini­mum 2-letnią karierę wyści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na koniec sezonu han­di­cap gene­ralny mini­mum 70 kg lub
 • w co naj­mniej 2-letniej karie­rze wyści­go­wej wygrały dwie goni­twy pło­towe lub przeszkodowe

oraz uzy­skały mini­mum 80 pkt w oce­nie pokroju, sto­so­wa­nej w hodowli koni rasy mało­pol­skiej, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w zakła­dach treningowych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być użyte do dosko­na­le­nia rasy mało­pol­skiej, jeżeli:

 • zdały któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej lub
 • mają mini­mum 2-letnią karierę wyści­gową lub
 • mają mini­mum karierę jed­no­roczną, w trak­cie któ­rej ukoń­czyły 5 gonitw i zajęły co naj­mniej dwa miej­sca płatne

oraz uzy­skały mini­mum 78 pkt w oce­nie pokroju, sto­so­wa­nej w hodowli koni rasy mało­pol­skiej, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w zakła­dach treningowych.

Rasa wiel­ko­pol­ska oraz pol­ski koń szla­chetny półkrwi

Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej mogą być użyte do dosko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, jeżeli:

 • zdały któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • mają mini­mum 3-letnią karierę wyści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na koniec sezonu han­di­cap gene­ralny równy lub więk­szy niż 70 kg lub
 • mają mini­mum 2-letnią karierę wyści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na koniec sezonu han­di­cap gene­ralny równy lub więk­szy niż 75 kg lub
 • wygrały co naj­mniej 2 goni­twy pło­towe lub prze­szko­dowe w co naj­mniej 2-letniej karie­rze wyścigowej

oraz uzy­skały mini­mum 80 pkt w oce­nie pokroju, sto­so­wa­nej w hodowli koni tych ras, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w zakła­dach treningowych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być użyte do dosko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, jeżeli:

 • zdały któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • bie­gały co naj­mniej 2 sezony wyści­gowe, a w każ­dym ukoń­czyły i nie zostały zdys­kwa­li­fi­ko­wane w co naj­mniej 5 goni­twach oraz przy­naj­mniej raz otrzy­mały wagę w pose­zo­no­wym han­di­ca­pie gene­ral­nym więk­szą lub równą 70 kg.

oraz uzy­skały mini­mum 80 pkt. w oce­nie pokroju, sto­so­wa­nej w hodowli koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w zakła­dach treningowych.

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube