Hodowla

Kryteria dopuszczenia ogierów pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do doskonalenia koni innych ras

 

 • Rasa ma­ło­pol­ska
 • Rasa wiel­ko­pol­ska
 • Polski koń szla­chetny pół­krwi

Rasa małopolska

Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej mogą być użyte do do­sko­na­le­nia rasy ma­ło­pol­skiej, je­żeli:

 • zdały któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy ma­ło­pol­skiej lub
 • mają mi­ni­mum 2-​letnią ka­rierę wy­ści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na ko­niec se­zonu han­di­cap ge­ne­ralny mi­ni­mum 70 kg lub
 • w co naj­mniej 2-​letniej ka­rie­rze wy­ści­go­wej wy­grały dwie go­ni­twy pło­towe lub prze­szko­dowe

oraz uzy­skały mi­ni­mum 80 pkt w oce­nie po­kroju, sto­so­wa­nej w ho­dowli koni rasy ma­ło­pol­skiej, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w za­kła­dach tre­nin­go­wych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być użyte do do­sko­na­le­nia rasy ma­ło­pol­skiej, je­żeli:

 • zdały któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy ma­ło­pol­skiej lub
 • mają mi­ni­mum 2-​letnią ka­rierę wy­ści­gową lub
 • mają mi­ni­mum ka­rierę jed­no­roczną, w trak­cie któ­rej ukoń­czyły 5 go­nitw i za­jęły co naj­mniej dwa miej­sca płatne

oraz uzy­skały mi­ni­mum 78 pkt w oce­nie po­kroju, sto­so­wa­nej w ho­dowli koni rasy ma­ło­pol­skiej, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w za­kła­dach tre­nin­go­wych.

Rasa wielkopolska oraz polski koń szlachetny półkrwi

Ogiery peł­nej krwi an­giel­skiej mogą być użyte do do­sko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, je­żeli:

 • zdały któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • mają mi­ni­mum 3-​letnią ka­rierę wy­ści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na ko­niec se­zonu han­di­cap ge­ne­ralny równy lub więk­szy niż 70 kg lub
 • mają mi­ni­mum 2-​letnią ka­rierę wy­ści­gową, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­skały na ko­niec se­zonu han­di­cap ge­ne­ralny równy lub więk­szy niż 75 kg lub
 • wy­grały co naj­mniej 2 go­ni­twy pło­towe lub prze­szko­dowe w co naj­mniej 2-​letniej ka­rie­rze wy­ści­go­wej

oraz uzy­skały mi­ni­mum 80 pkt w oce­nie po­kroju, sto­so­wa­nej w ho­dowli koni tych ras, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w za­kła­dach tre­nin­go­wych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być użyte do do­sko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, je­żeli:

 • zdały któ­ryś z wa­rian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • bie­gały co naj­mniej 2 se­zony wy­ści­gowe, a w każ­dym ukoń­czyły i nie zo­stały zdys­kwa­li­fi­ko­wane w co naj­mniej 5 go­ni­twach oraz przy­najm­niej raz otrzy­mały wagę w po­se­zo­no­wym han­di­ca­pie ge­ne­ral­nym więk­szą lub równą 70 kg.

oraz uzy­skały mi­ni­mum 80 pkt. w oce­nie po­kroju, sto­so­wa­nej w ho­dowli koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, do­ko­na­nej przez ko­mi­sję kwa­li­fi­ku­jącą i oce­nia­jącą ogiery w za­kła­dach tre­nin­go­wych.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube