Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­bę­dą się w dniach 14-​17. wrze­śnia w Strzegomiu. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

8 września 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 12 wrze­śnia 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Kętrzyn 2017 – relacja filmowa

8 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją wi­deo z Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry od­był się 22-​23 lip­ca na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – wyniki

7 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: , ,

W mi­nio­ny week­end, w Młodzikowie od­był się Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras szla­chet­nych w sko­kach lu­zem.
Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oraz do oglądania galerii zdjęć na stronie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, po­wo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z od­po­wied­nią licz­bą punk­tów) od­bę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień po­lo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na te­re­nie SO Łąck. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi, któ­re od­bę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-​24 wrze­śnia br.

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z programem konferencji „Badania ge­ne­tycz­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych”, któ­ra od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro – obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wolny!

Zmiana miejsca Wystawy – Aukcji ogierów ras zimnokrwistych (okręg łódzki)

6 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, biu­ro w Bogusławicach in­for­mu­je­my, że zo­sta­ło zmie­nio­ne miej­sce Wystawy – Aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy, za­pla­no­wa­nych na 5 paź­dzier­ni­ka b.r. w Bratoszewicach. Impreza od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów Bogusławice.
W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów, za wszel­kie za­ist­nia­łe z te­go po­wo­du utrud­nie­nia, przepraszamy.

V Ogólnopolski Czempionat Kuców – ODWOŁANY

5 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że z po­wo­du zbyt ma­łej ilo­ści zgło­szeń, V Ogólnopolski Czempionat Kuców (pla­no­wa­ny na 16 wrze­śnia 2017) w miej­sco­wo­ści Józefin – zo­sta­je od­wo­ła­ny.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych udzia­łem w im­pre­zie przepraszamy.

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie na­sie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do in­nych ksiąg stad­nych wy­no­si 200 złotych.

Zmiana terminu próby dzielności ogierów ras szlachetnych

4 września 2017 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że prze­su­nię­ty zo­sta­je o je­den dzień ter­min pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-​dniowym tre­nin­gu po­lo­wym. Nowy ter­min pró­by dziel­no­ści ogie­rów za­pla­no­wa­ny jest na 18-​19. paź­dzier­ni­ka 2017 r.
Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my na pró­bę dzielności.

Dodatkowy turnus ZT Łąck (zamiast II turnusu ZT Bielice)

4 września 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że od­wo­ła­ny zo­sta­je II tur­nus Zakładu Treningowego dla kla­czy ras szla­chet­nych w ZT Bielice. W miej­sce Zakładu w Bielicach za­pla­no­wa­ny jest do­dat­ko­wy tur­nus w Zakładzie Treningowym w Łącku w tym sa­mym ter­mi­nie co pier­wot­nie ZT Bielice tj. w okre­sie 09.10. – 07.12.2017 r.
Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy do ZT w Łącku.

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

4 września 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia przejazdów medalistów Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 11-​13 sierp­nia 2016 r.

Klikowska Parada Konna – spot reklamowy

4 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia spo­tu re­kla­mo­we­go Klikowskiej Parady Konnej, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 9-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku. Czytaj dalej »

Polak najlepszy w Europie

1 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ostat­ni week­end 26-​27 sierp­nia 2017 w Celle-​Niemcy od­był się naj­waż­niej­szy, uzna­wa­ny za nie­for­mal­ne mi­strzo­stwa Europy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Celle 2017. Czytaj dalej »

I Międzywojewódzka Specjalistyczna Wystawa Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych

31 sierpnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie od­dział w Radomiu za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem I Międzywojewódzkiej Specjalistycznej Wystawy Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ra od­bę­dzie się w Kozienicach dnia 14 paź­dzier­ni­ka br.

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale po­da­je­my listę koni, któ­re do tej po­ry star­to­wa­ły w tych zawodach.
Przypominamy, że wszyst­kie ko­nie star­tu­ją­ce w MPMK mu­szą być wpi­sa­ne do ba­zy ko­nio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wy­ma­ga­nia pro­gra­mów ho­dow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub ma­ło­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne in­dy­wi­du­la­nie przez od­po­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wy­ma­gań for­mal­nych da­ny koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Rafał Wojtacha – Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w za­przę­gach pa­ro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wy­grał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni go­spo­darz tych za­wo­dów Rafał Wojtacha, po­wo­żą­cy pa­rą ko­ni ra­sy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia /​ Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka /​ Butanol) hod. SO Książ. Oba ko­nie są wła­sno­ści za­wod­ni­ka. Czytaj dalej »

Tarpaniada – piękna osiemnastka!

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W mi­nio­ny week­end już po raz 18-​ty od­by­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza im­pre­za ho­dow­la­na ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski – TARPANIADA. Oferta te­go­rocz­nej TARPANIADY by­ła tra­dy­cyj­nie bar­dzo bo­ga­ta – przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał ko­ni­ko­wy ko­ro­wód, po­za czem­pio­na­tem od­by­ły się za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach po­ka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wy­ści­gi na ko­ni­kach, kon­fe­ren­cja na­uko­wa i pró­ba dziel­no­ści. Czytaj dalej »

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W dniu 2 wrze­śnia (so­bo­ta) po oce­nie ko­ni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach lu­zem oko­ło go­dzi­ny 18:30 w Młodzikowie od­bę­dzie wy­kład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści ho­dow­la­nej ko­ni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapraszamy.


Hodowca i Jeździec