Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniach 8-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na te­re­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” od­bę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (im­pre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-​National), 8-​10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Zmarł Marian Kowalczyk – nestor polskiego jeździectwa

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Dziś w no­cy zmarł Marian Kowalczyk, wszech­stron­ny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod któ­re­go rę­ką Polska zdo­by­ła na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r zło­to in­dy­wi­du­al­nie i sre­bro ze­spo­ło­wo. Trener wie­lu po­ko­leń jeźdźców.
Rodzinie i bli­skim skła­da­my wy­ra­zy współczucia.

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – kwalifikacje

28 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ostateczny ranking koni, któ­re w se­zo­nie 2017 ry­wa­li­zo­wa­ły w ścież­kach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Przypominamy, że zgod­nie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.
Właścicieli ko­ni pro­si­my o jak naj­szyb­sze po­twier­dze­nie udzia­łu (rów­nież ko­ni re­zer­wo­wych, któ­re za­ję­ły w ran­kin­gu miej­sca 51-60).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mi­ja 4 wrze­śnia 2017 r. Czytaj dalej »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni po­ni­żej ho­dow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych ko­ni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nu­me­rów swo­ich kont na ad­res: cuber@pzhk.pl w ce­lu prze­ka­za­nia na­gród pie­nięż­nych za za­ję­cie miejsc 1-​3 w wy­mie­nio­nych za­wo­dach. Czytaj dalej »

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych – relacja online

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W dniach 24-​27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, od­by­wa­ją się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*, w trak­cie któ­rych ro­ze­gra­ne zo­sta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga za­wo­dów to naj­lep­si po­wo­żą­cy, wspa­nia­łe ko­nie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wi­do­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach bę­dzie­my mo­gli po­dzi­wiać zma­ga­nia to­po­wych spor­tow­ców z Polski wal­czą­cych o me­da­le oraz za­wod­ni­ków wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Kto zdo­bę­dzie me­dal mi­strzostw Polski? Czy w trak­cie za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych za­brzmi Mazurek Dąbrowskiego? Warto przy­je­chać do Ptakowic i ki­bi­co­wać Zawodnikom, po­nie­waż za­przę­gi to naj­bar­dziej wi­do­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2017

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Informujemy za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców oraz wła­ści­cie­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, te­go­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Szkolenia ·

Po raz ko­lej­ny za­pra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na te­mat sprze­da­ży ko­ni w świe­tle pra­wa. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) – kwalifikacje

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po szó­stym (Młodzikowo, 19 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.
Ostatnie kwa­li­fi­ka­cje od­bę­dą się w Rudawce Rymanowskiej, 25-​27 sierpnia.

Weekend polskich koni

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, WKKW ·

Nie tyl­ko FarmerEl Camp, ale i Nevados S zdo­by­wa­ły w mi­nio­ny week­end punk­ty do LE. Do te­go do­szły do­bre re­zul­ta­ty ko­ni z pasz­por­tem PZHK na Mistrzostwach Europy w Strzegomiu. Czytaj dalej »

ME WKKW Strzegom – wręczyliśmy nagrody!

22 sierpnia 2017 · Kategoria: WKKW · Rasa: ,

W nie­dzie­lę 20 sierp­nia 2017 ro­ku za­koń­czy­ły się per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na, na po­zio­mie świa­to­wym im­pre­za spor­to­wa – Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu. Przez 4 dni wi­dzo­wie na hi­po­dro­mie w Morawie, a tak­że za po­śred­nic­twem te­le­wi­zji i Internetu mo­gli ob­ser­wo­wać zma­ga­nia naj­lep­szych eu­ro­pej­skich za­wod­ni­ków. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 77 za­wod­ni­ków z 19 kra­jów i 13 dru­żyn na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

22 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że 16 sierp­nia 2017 ro­ku zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, rek­tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w la­tach 1975-​1981, dok­tor ho­no­ris cau­sa SGGW, mi­ło­śnik i ho­dow­ca ko­ni. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) – kwalifikacje

18 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pią­tym (Kołaczyce, 12-​13 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

17 sierpnia 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Klikowej od­bę­dzie się w dniu 22 sierp­nia 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – relacja filmowa

17 sierpnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my  do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VI Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra od­by­ła się w dniach 8-​9 lip­ca 2017 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

IX Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi – relacja filmowa

17 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z IX Amatorskiego Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry od­był się w dniu 30 lip­ca 2017 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

XXIII Dni Huculskie

16 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z or­ga­ni­za­to­ra­mi oraz współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie pra­gnie za­pro­sić Państwa na Ogólnopolski Czempionat HodowlanyI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej – „XXIII DNI HUCULSKIE”, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie Stadnina Koni Huculskich Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. „GŁADYSZÓW” Sp. w Regietowie. Czytaj dalej »

Skokowe MPMK 2017

16 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy już za na­mi. Gospodarzem tych za­wo­dów był Drzonków, a fak­tycz­nym współ­or­ga­ni­za­to­rem Lubuski Związek Jeździecki. Startowały 83 ko­nie, co by­ło licz­bą mniej­szą niż w la­tach ubie­głych. Czytaj dalej »

MŚMK skoki – Lanaken 2017

14 sierpnia 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Prosimy o zgła­sza­nie ko­ni do sko­ko­wych MŚMK w Lanaken do dnia 21.08. Na tych za­wo­dach roz­gry­wa­ne są kon­kur­sy dla ko­ni 5, 6 i 7 let­nich oraz „Sires of the World” dla ogie­rów uzna­nych w księ­dze ho­dow­la­nej, któ­ra jest zrze­szo­na w WBFSH.
Ponadto in­for­mu­je­my, że ko­nie za­gra­nicz­nej ho­dow­li ubie­ga­ją­ce się o pra­wo star­tu w tych za­wo­dach to ogie­ry i kla­cze czy­li ma­te­riał ho­dow­la­ny, któ­ry w przy­szło­ści ma szan­sę być wy­ko­rzy­sta­ny w ho­dow­li ko­ni spor­to­wych w Polsce.

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) – kwalifikacje

11 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po czwar­tym (Rzeszotary, 5-​6 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec