Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2015

 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Skoki przez przeszkody 21-​23 sierp­nia 2015 Drzonków
Sportowe raj­dy konne 18-​19 wrze­śnia 2015 Dobrodzień
WKKW 18-​20 wrze­śnia 2015 Strzegom
Ujeżdżenie 25-​27 wrze­śnia 2015 Strzegom
Powożenie za­przę­ga­mi jednokonnymi 9-​11 paź­dzier­ni­ka 2015
Termin zmie­nio­ny z 2-4.10!
Strzegom

Propozycje

(Grand Prix Ogierów i Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach lu­zem) – schemat przeprowadzenia próby

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią IDENTYFIKACJI ko­ni bio­rą­cych udział w MPMK oraz od­po­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie in­for­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2015, zgod­nie z re­gu­la­mi­nem tej im­pre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2015.

Przypominamy, że ko­nie nie za­re­je­stro­wa­ne w ba­zie PZHK nie ma­ją pra­wa star­tu w tych za­wo­dach, do­ty­czy to ko­ni ho­dow­li za­gra­nicz­nej, po­nie­waż ko­nie ho­dow­li pol­skiej ma­ją obo­wią­zek ta­kiej re­je­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Wyniki

MPMK w ujeżdżeniu

MPMK w skokach przez przeszkody

MPMK we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

MPMK w sportowych rajdach konnych

Filmy

Zapraszamy do oglądania przejazdów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku sko­ków – pre­zen­tu­ją­ce fi­na­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych ko­ni w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej ho­dow­li za­rów­no pol­skiej, jak i zagranicznej,
  • w przy­pad­ku WKKW – pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych ko­ni w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej dla ko­ni ho­dow­li pol­skiej oraz prze­jaz­dy z cros­su naj­lep­szych ko­ni ho­dow­li zagranicznej.

 

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2015

Terminy

Ujeżdżenie 5-​9 sierp­nia 2015 Verden (Niemcy)
Skoki przez przeszkody 17-​20 wrze­śnia 2015 Lanaken (Belgia)
Powożenie za­przę­ga­mi jednokonnymi 24-​27 wrze­śnia 2015 Mezohegyes (Węgry)
Sportowe raj­dy konne 26-​27 wrze­śnia 2015 Valeggio Sul Mincio (Włochy)
WKKW 15-​18 paź­dzier­ni­ka 2015 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Informacje dodatkowe

Powożenie zaprzęgami jednokonnymi

Print Friendly, PDF & Email