Selekcja

Wymagania stawiane ogierom do wpisu do księgi stadnej na podstawie wyników MPMK

 

Szczegółowe in­for­ma­cje znaj­du­ją się w za­kład­ce Programy ho­dow­la­ne

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od czerwca 2011 r. (dotyczy zasad wpisu koni do ksiąg stadnych po ZT, MPMK i wyścigach oraz zasad kategoryzacji).

  Zapis do­ty­czą­cy wy­ma­gań dla ogie­rów po MPMK brzmi:

  1. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie ho­dow­li pol­skiej i ho­dow­li za­gra­nicz­nej ras z li­sty WBFSH mo­gą speł­nić wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zo­stać pod­da­ne oce­nie bo­ni­ta­cyj­nej, je­że­li uzy­ska­ją w da­nym se­zo­nie na­stę­pu­ją­ce wy­ni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (mu­szą ukoń­czyć kon­kurs fi­na­ło­wy MPMK, bez oce­ny na płycie):
   • ko­nie 4 let­nie pol­skiej ho­dow­li: min. 16,0 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 4 let­nie ho­dow­li za­gra­nicz­nej: min. 16,4 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 5 let­nie pol­skiej ho­dow­li: min. 24,0 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 5 let­nie ho­dow­li za­gra­nicz­nej: min. 24,6 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 6 let­nie pol­skiej ho­dow­li: do 1 błę­du (zrzut­ka lub nie­po­słu­szeń­stwo lub prze­kro­cze­nie nor­my cza­su do 0,5 pkt.(5 sek.), upa­dek jeźdź­ca wyklucza)
   • ko­nie 6 let­nie ho­dow­li za­gra­nicz­nej: do 1 błę­du (jak wyżej)
   • ko­nie 7 let­nie pol­skiej ho­dow­li: do 4 pkt. karnych
   • ko­nie 7 let­nie ho­dow­li za­gra­nicz­nej: do 4 pkt. karnych
  2. ogie­ry m, sp, wlkp, tra­keń­skie ho­dow­li pol­skiej i ho­dow­li za­gra­nicz­nej ras z li­sty WBFSH mo­gą speł­nić wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści i zo­stać pod­da­ne oce­nie bo­ni­ta­cyj­nej, je­że­li uzy­ska­ją w da­nym se­zo­nie na­stę­pu­ją­ce wy­ni­ki w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni (mu­szą ukoń­czyć kon­kurs fi­na­ło­wy MPMK, bez oce­ny na płycie):
   • ko­nie 4 let­nie pol­skiej ho­dow­li lub za­gra­nicz­nej: min. 14,5 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 5 let­nie pol­skiej ho­dow­li lub za­gra­nicz­nej: min. 21,5 pkt. bonifikacyjnych
   • ko­nie 6 let­nie pol­skiej ho­dow­li lub za­gra­nicz­nej: min. 22,0 pkt. bonifikacyjnych

  lub

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od 20 czerwca 2013 r i od 1 stycznia 2014 r.

  Zapis do­ty­czą­cy wy­ma­gań dla ogie­rów po MPMK brzmi:

  II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

  1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla da­nej ka­te­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło do 10 ko­ni pol­skiej ho­dow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją ko­nie zaj­mu­ją­ce w wy­ni­kach koń­co­wych miej­sca 1-​2, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wy­ni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku ko­ni 4-​letnich uwzględ­nia się wy­ni­ki po od­ję­ciu punk­tów za oce­nę na płycie.
   Ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wy­ni­ków MPMK w WKKW nie mo­że być gor­szy niż koń pol­skiej ho­dow­li zaj­mu­ją­cy 1. miej­sce. W przy­pad­ku ko­ni 4-​letnich uwzględ­nia się wy­ni­ki po od­ję­ciu punk­tów za oce­nę na płycie.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla da­nej ka­te­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło po­wy­żej 10 ko­ni pol­skiej ho­dow­li, do wpi­su do księ­gi pre­ten­du­ją ko­nie z miejsc 1-​4, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne w wy­ni­kach koń­co­wych. W przy­pad­ku ko­ni 4-​letnich uwzględ­nia się wy­ni­ki po od­ję­ciu punk­tów za oce­nę na płycie.
   Ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie wy­ni­ków w MPMK w WKKW nie mo­że być gor­szy niż koń pol­skiej ho­dow­li zaj­mu­ją­cy 2. miej­sce. W przy­pad­ku ko­ni 4-​letnich uwzględ­nia się wy­ni­ki po od­ję­ciu punk­tów za oce­nę na płycie.
   Uznawanie ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej na pod­sta­wie wy­ni­ków w MPMK w WKKW po­zo­sta­je bez zmian.

  2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla da­nej ka­te­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wy­ni­kach koń­co­wych do 5 ko­ni pol­skiej ho­dow­li, o wpis do księ­gi mo­że się ubie­gać się tyl­ko zwy­cięz­ca (1m.), pod wa­run­kiem, że uzy­skał wy­nik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punktu.
   Ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w po­wo­że­niu nie mo­że być gor­szy od zwy­cięz­cy pol­skiej ho­dow­li, a je­go wy­nik koń­co­wy mu­si wy­no­sić mi­ni­mum 23 punkty.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla da­nej ka­te­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wy­ni­kach koń­co­wych od 6 do 10 ko­ni pol­skiej ho­dow­li, o wpis do księ­gi mo­gą się ubie­gać ogie­ry zaj­mu­ją­ce 1. i 2. miej­sce, pod wa­run­kiem, że uzy­ska­ły wy­nik koń­co­wy co naj­mniej 22,5 punktu.
   Ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w po­wo­że­niu, nie mo­że być gor­szy od ko­nia pol­skiej ho­dow­li, któ­ry za­jął 2. miej­sce, a je­go wy­nik koń­co­wy mu­si wy­no­sić mi­ni­mum 23 punkty.
   W przy­pad­ku, gdy w kon­kur­sach dla da­nej ka­te­go­rii wie­ko­wej (4, 5 lub 6 lat) uczest­ni­czy­ło we wszyst­kich trzech pró­bach i zo­sta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych w wy­ni­kach koń­co­wych po­wy­żej 10 ko­ni pol­skiej ho­dow­li, o wpis do księ­gi mo­gą ubie­gać się ogie­ry, któ­re otrzy­ma­ły wy­nik co naj­mniej 22,5 pkt (bez wzglę­du na za­ję­te miejsce).
   Ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­ry ma być uzna­ny na pod­sta­wie MPMK w po­wo­że­niu mu­si otrzy­mać wy­nik mi­ni­mum 23 pkt.

  3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

   • Ogiery 6-​letnie, aby uzy­skać wpis do księ­gi mu­szą ukoń­czyć MPMK w tem­pie po­wy­żej 15 km/​h, na 1 i 2 bram­kę we­te­ry­na­ryj­ną wcho­dzić w cza­sie po­ni­żej 5 min. i na wszyst­kich bram­kach otrzy­mać za ruch oce­nę „A”;
   • Ogiery 7-​letnie i star­sze, aby uzy­skać wpis do księ­gi mu­szą dwu­krot­nie ukoń­czyć kon­kurs 1* (min. 80 km) w tem­pie po­wy­żej 15 km/​h na za­wo­dach kra­jo­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych, w cią­gu 2 se­zo­nów startowych.
Print Friendly, PDF & Email