Selekcja

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2017 r.

 

Terminy roz­po­czę­cia tre­nin­gów oraz prób dziel­no­ści w 2017 r.

(sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning wierzchowy/​zaprzęgowy kla­czy ras szla­chet­nych w ZT: Bielice, Doruchów, Łąck, Klikowa, Zbrosławice oraz 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy kla­czy ra­sy ślą­skiej w ZT Książ).

Bielice
(tre­ning wierzchowy)
m, wlkp, sp, zagr. I Turnus 20.03. – 18.05 – max. 14 klaczy
II Turnus 09.10. – 07.12. – max. 14 klaczy
Doruchów
(tre­ning wierzchowy)
m, wlkp, sp, zagr. I Turnus 28.02. – 28.04. – max. 18 klaczy
II Turnus
 12.09. – 10.11 – max. 18 klaczy
Łąck
(tre­ning wierzchowy)
m, wlkp, sp, zagr. I Turnus 04.04. – 02.06. – max. 18 klaczy
Klikowa
(tre­ning zaprzęgowy)
m, wlkp, sp, zagr.,
śl.*
I Turnus 14.03. – 12-13.05. – max. 18 klaczy
II Turnus 22.08. – 20-21.10. (zmia­na z 5.07. – 1-2.09.) – max. 18 klaczy
Książ
(tre­ning zaprzęgowy)
śl. I Turnus 21.02. – 21-22.04. – max. 24 klacze
II Turnus 09.05. – 07.-08.07. – max. 24 klacze
Zbrosławice
(tre­ning wierzchowy)
m, wlkp, sp, zagr. I tur­nus 27.03. – 25.05. – odwołany
Janów Podlaski
(tre­ning wierzchowy)
m, wlkp, sp, zagr. I tur­nus 10.10. – 08.12. – od­wo­ła­ny  

* Do kwa­li­fi­ka­cji w za­przę­go­wym Zakładzie Treningowym w Klikowej mo­gą przy­stą­pić kla­cze ra­sy śl., je­że­li po ter­mi­nie zgło­szeń kla­czy ras m, wlkp, sp i zagr. do ZT po­zo­sta­ną nie­wy­ko­rzy­sta­ne miejsca.

 

Wymagania dla kla­czy zgła­sza­nych do ZT w 2017 r.:

Postanowienia ogól­ne:

 1. Zgłoszenia

Klacze na­le­ży zgła­szać do wła­ści­we­go OZHK/​WZHK naj­póź­niej mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją, skła­da­jąc wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej. W zgło­sze­niu kla­czy do OZHK/​WZHK na­le­ży po­dać jej na­zwę i nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny (z pasz­por­tu), da­ne wła­ści­cie­la (imię, na­zwi­sko, PESEL, ad­res ko­re­spon­den­cyj­ny, nu­mer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go, se­rię i nu­mer do­wo­du oso­bi­ste­go oraz wy­sta­wia­ją­cy go pod­miot) z ad­no­ta­cją, że jest to zgło­sze­nie kla­czy do ZT. Dane te bę­dą nie­zbęd­ne w związ­ku z pod­pi­sy­wa­niem przez PZHK umo­wy z wła­ści­cie­la­mi kla­czy za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu. PZHK nie bę­dzie przyj­mo­wał zgło­szeń bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li klaczy.

 1. Opłaty:

Koszt sta­cjo­nar­ne­go 60-​dniowego tre­nin­gu wierzchowego/​zaprzęgowego kla­czy wy­no­si od 3.000 do 3.900 (50-​65 zł brutto/​dzień), w za­leż­no­ści od zakładu.

W przy­pad­ku za­ak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu do­to­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­nych 60-​dniowemu tre­nin­go­wi, bę­dzie moż­li­wość do­fi­nan­so­wa­nia przez PZHK do 70% kosz­tów ta­kie­go tre­nin­gu. Pozostałe min. 30% kosz­tów tre­nin­gu po­kry­wa wła­ści­ciel klaczy.

Zakład
Treningowy
 Opłaty uisz­cza­ne przez wła­ści­cie­la klaczy Kwota z do­ta­cji3) Całość kosz­tów
tre­nin­gu
I ra­ta1) II ra­ta2)
Bielice 300,00 810,00 (690 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2310,00 3300,00
Doruchów 300,00 828,00 (708 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2352,00 3360,00
Łąck 300,00 870,00 (750 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2450,00 3500,00
Klikowa 300,00 774,00 (654 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2226,00 3180,00
Książ 300,00 831,00 (711 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2359,00 3370,00
Książ* 300,00 990,00 (870 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.) 2730,00 3900,00

1) – kwo­ta wpła­ca­na przez wła­ści­cie­la kla­czy naj­póź­niej na dwa ty­go­dnie przed kwalifikacją;

2) – kwo­ta wpła­ca­na przez wła­ści­cie­la naj­póź­niej do 18 dnia tre­nin­gu. Kwota jest su­mą opła­ty za tre­ning i ubez­pie­cze­nia klaczy;

3) – mak­sy­mal­na war­tość do­ta­cji do tre­nin­gu, w przy­pad­ku za­ak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu do­to­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­nych 60-​dniowemu treningowi;

* – wyż­sza kwo­ta za tre­ning w ZT Książ do­ty­czy przy­pad­ku, gdy do tre­nin­gu zo­sta­nie za­kwa­li­fi­ko­wa­nych 12 kla­czy lub mniej.

Właściciele kla­czy zo­bli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410  w wy­so­ko­ści 300 zł za każ­dą klacz zgło­szo­ną do ZT, bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu po­twier­dze­nia z OZHK/​WZHK, że ich klacz zo­sta­ła przy­ję­ta na kwa­li­fi­ka­cję, nie póź­niej niż 2 ty­go­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wpła­ty w wy­zna­czo­nym do te­go ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie skre­śle­niem kla­czy z li­sty zgłoszeń.

W przy­pad­ku wol­nych miejsc, zgło­sze­nia kla­czy bę­dą przyj­mo­wa­ne w ter­mi­nie póź­niej­szym niż mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją. W tej sy­tu­acji wa­run­kiem za­ak­cep­to­wa­nia zgło­sze­nia kla­czy bę­dzie wcze­śniej­sze uisz­cze­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej 300 zł. Na prze­le­wie na­le­ży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie kla­czy do ZT”. Klacze, za któ­re nie zo­sta­nie do­ko­na­na wpła­ta, nie bę­dą do­pusz­czo­ne do kwalifikacji.

 

III. Zdrowie

Klacze mu­szą po­sia­dać świa­dec­two zdro­wia wy­sta­wio­ne przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii oraz pasz­port ko­nia wy­da­ny przez PZHK z wpi­sa­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień bądź ja­kie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w sche­ma­cie szcze­pień spo­wo­du­ją nie­do­pusz­cze­nie kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji. Obowiązuje na­stę­pu­ją­cy sche­mat szczepień:

 1. szcze­pie­nia bazowe: 
  • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szczepień
  • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21. dnia i nie póź­niej niż 92. dnia od pierw­sze­go szczepienia
 2. szcze­pie­nie przypominające: 
  • co 6 mie­się­cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia (do­pusz­czal­ny jest 21-​dniowy okres prze­kro­cze­nia terminu);
  • żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie mo­że się od­być póź­niej niż 7 dni przed przy­by­ciem na kwalifikację.

W przy­pad­ku wszel­kie­go ro­dza­ju zmian skór­nych, wła­ści­ciel zo­bli­go­wa­ny jest przed­sta­wić wy­nik ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z okre­su nie wcze­śniej niż dwóch ty­go­dni przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wy­ni­ków ba­dań skut­ko­wać bę­dzie nie­przy­ję­ciem kla­czy do ZT, a opła­ta za zgło­sze­nie kla­czy do ZT nie bę­dzie pod­le­ga­ła zwrotowi;

W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji klacz nie mo­że być pod wpły­wem środ­ków po­bu­dza­ją­cych ani uspo­ka­ja­ją­cych (do­ping). Kierownik Zakładu ma pra­wo do 18 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wy­co­fać klacz z tre­nin­gu, gdy jej za­cho­wa­nie od­bie­ga od nor­my. O tym fak­cie mu­si być po­wia­do­mio­ny pi­sem­nie wła­ści­ciel oraz PZHK.

IV. Pozostałe informacje:

 1. W przy­pad­ku kla­czy 4-​letnich i star­szych przy zgło­sze­niu na­le­ży prze­ka­zać pi­sem­ne oświad­cze­nie wła­ści­cie­la (wzór – załącznik nr 1), że klacz nie star­to­wa­ła w za­wo­dach jeź­dziec­kich ran­gi re­gio­nal­nej, ogól­no­pol­skiej lub wyż­szej. W przy­pad­ku po­świad­cze­nia nie­praw­dy, wła­ści­ciel zo­bo­wią­za­ny bę­dzie do opła­ce­nia kosz­tów tre­nin­gu do dnia wy­co­fa­nia kla­czy z ZT bądź zwro­tu otrzy­ma­nej dotacji.
 2. Klacz mu­si być ja­ło­wa lub ni­sko­źreb­na (mak­sy­mal­nie do 3 mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w mo­men­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu). W przy­pad­ku kla­czy ni­sko­źreb­nych w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji na­le­ży przed­sta­wić Komisji świa­dec­two po­kry­cia kla­czy. W przy­pad­ku za­ta­je­nia in­for­ma­cji o źreb­no­ści kla­czy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści za kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne kla­czy i źre­bię­cia oraz ewen­tu­al­ne poronienia;
 3. Klacze mu­szą bez opo­ru i stwa­rza­nia nie­bez­pie­czeń­stwa dla sie­bie oraz ob­słu­gi da­wać się uwią­zy­wać w ce­lu wy­ko­ny­wa­nia nie­zbęd­nych czyn­no­ści pielęgnacyjnych.
 4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT do­ko­nu­ją­cej oce­ny przy­go­to­wa­nia kla­czy wcho­dzi: kie­row­nik ZT, przed­sta­wi­ciel PZHK lub OZHK/​WZHK oraz co naj­mniej je­den z człon­ków ko­mi­sji oce­ny i le­karz we­te­ry­na­rii ZT;
 5. W przy­pad­ku nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy do tre­nin­gu z po­wo­du zbyt ni­skiej bo­ni­ta­cji, we­ry­fi­ka­cja bo­ni­ta­cji mo­że na­stą­pić ko­mi­syj­nie, naj­wcze­śniej w cza­sie ko­lej­nej kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT lub pró­by kla­czy w ZT.
 6. Klacz mo­że przy­stą­pić do po­wtór­ne­go tre­nin­gu, rów­nież w ZT o in­nym pro­fi­lu niż ten, w któ­rym uczest­ni­czy­ła po­przed­nio. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel kla­czy po­kry­wa ca­łość kosz­tów treningu.
 7. Umowę do­ty­czą­cą tre­nin­gu kla­czy wła­ści­ciel pod­pi­su­je z PZHK;
 8. Klacz po­win­na być ode­bra­na przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu pró­by dziel­no­ści, po jej zakończeniu.
 9. Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­nych przy­czyn za­ak­cep­to­wa­nych przez PZHK, wy­co­fa przed koń­cem tre­nin­gu klacz, jest zo­bo­wią­za­ny opła­cić ca­łość kosz­tów treningu.
 10. Jeżeli licz­ba zgło­szeń kla­czy na da­ny na­bór jest mniej­sza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni za­strze­ga so­bie pra­wo do od­wo­ła­nia tre­nin­gu i prze­nie­sie­nia zgło­szo­nych kla­czy do in­ne­go Zakładu Treningowego o tym sa­mym profilu.
 1. Wszelkie przy­pad­ki nie­uję­te w re­gu­la­mi­nie, pod­le­gać bę­dą de­cy­zji Komisji Kwalifikacyjnej/​ Oceniającej klacze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

 1. Zgłoszenia:

Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT wy­no­si 33 mie­sią­ce. Nie ma ogra­ni­czeń do­ty­czą­cych gór­nej gra­ni­cy wie­ku. Nie ob­ni­ża się wy­ni­ku koń­co­we­go ze wzglę­du na wiek. Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stę­pu­ją kla­cze zgło­szo­ne przez OZHK/​WZHK. O przy­stą­pie­niu kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji, oprócz po­zo­sta­łych wa­run­ków for­mal­nych, de­cy­du­je ko­lej­ność zgłoszeń.

Do ZT w pierw­szej ko­lej­no­ści bę­dą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do księ­gi głów­nej, któ­rych wła­ści­ciel zło­żył wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej.

 

 1. Opłaty:

1) W przy­pad­ku kla­czy, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum bo­ni­ta­cyj­ne i zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT, kwo­ta 300 zł jest trak­to­wa­na ja­ko I ra­ta za tre­ning klaczy.

2) Zwrot opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na­stę­pu­je rów­nież w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z po­wo­du cho­ro­by bądź pad­nię­cia (wła­ści­ciel mu­si przed­sta­wić za­świad­cze­nie lekarsko-​weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub po­twier­dze­nie padnięcia);

3) W przy­pad­ku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję oraz nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej uzy­ska­ły mniej niż 72 pkt. bo­ni­ta­cyj­ne, opła­ta 300 zło­tych nie bę­dzie zwracana.

4) Wpłatę II ra­ty na­le­ży do­ko­nać naj­póź­niej do 18. dnia tre­nin­gu. Niewpłacenie tej kwo­ty w w/​w

ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie wy­co­fa­niem kla­czy z treningu.

III. Powtórny trening:

Klacz, któ­ra:

 • zo­sta­nie wy­co­fa­na przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z in­ne­go po­wo­du niż kon­tu­zja i/​lub choroba,
 • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na niedostateczna),

mo­że przy­stą­pić do po­now­ne­go tre­nin­gu i pró­by w ro­ku na­stęp­nym, ale je­dy­nie w ZT o tym sa­mym pro­fi­lu w ja­kim by­ła pod­da­wa­na tre­nin­go­wi pier­wot­nie. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel kla­czy jest zo­bo­wią­za­ny po­kryć ca­łość kosz­tów po­now­ne­go treningu.

 1. W dniu kwa­li­fi­ka­cji po jej za­koń­cze­niu, le­karz we­te­ry­na­rii po­bie­ra krew od za­kwa­li­fi­ko­wa­nych kla­czy i od­sy­ła do Laboratorium (na koszt wła­ści­cie­la). W przy­pad­ku bra­ku zgod­no­ści po­cho­dze­nia, klacz zo­sta­je wy­co­fa­na z ZT, a wszyst­kie kosz­ty po­by­tu i tre­nin­gu kla­czy po­kry­wa właściciel.

W przy­pad­ku kla­czy, któ­rych krew zo­sta­ła po­bra­na i prze­sła­na do Laboratorium przed kwa­li­fi­ka­cją, wła­ści­cie­le zo­bo­wią­za­ni są po­wia­do­mić o tym le­ka­rza we­te­ry­na­rii przed po­bra­niem przez nie­go krwi w dniu kwalifikacji.

 1. W dniu pró­by dziel­no­ści kla­cze m, wlkp, sp i zagr. do niej przy­stę­pu­ją­ce są ko­mi­syj­nie mie­rzo­ne i bo­ni­to­wa­ne w ce­lu wpi­sa­nia do od­po­wied­niej księ­gi. Do dnia pró­by dziel­no­ści klacz mu­si mieć okre­ślo­ne mar­ke­ry ge­ne­tycz­ne oraz wła­ści­ciel mu­si uiścić opła­tę za oce­nę i wpis do księ­gi w od­po­wied­nim OZHK/​WZHK. W przy­pad­ku 5-​letnich kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi, po­mia­ry, oce­na i bo­ni­ta­cja ko­mi­syj­na sta­no­wią we­ry­fi­ka­cję oce­ny przy wpi­sie. Bonitacja i po­mia­ry ko­mi­syj­ne nie pod­le­ga­ją po­now­nej weryfikacji.

 

Klacze śląskie:

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT wy­no­si 33 mie­sią­ce, mak­sy­mal­ny 5 lat (li­czo­ne do koń­ca ro­ku ka­len­da­rzo­we­go, w któ­rym klacz koń­czy 5 lat).

Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stę­pu­ją kla­cze zgło­szo­ne przez OZHK/​WZHK. O przy­stą­pie­niu kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji, oprócz po­zo­sta­łych wa­run­ków for­mal­nych, de­cy­du­je ko­lej­ność zgłoszeń.

Do ZT bę­dą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do księ­gi głów­nej lub wstęp­nej, dla któ­rych wy­sta­wio­ny zo­stał Wniosek o wpis do księ­gi. Pierwszeństwo przy zgło­sze­niach ma­ją kla­cze speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do księ­gi głównej.

II. Opłaty:

1) W przy­pad­ku kla­czy, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum bo­ni­ta­cyj­ne i zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT, kwo­ta 300 zł jest trak­to­wa­na ja­ko I ra­ta za tre­ning klaczy.

2) W przy­pad­ku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję oraz nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej uzy­ska­ły mniej niż 74 pkt. bo­ni­ta­cyj­ne, opła­ta 300 zło­tych nie bę­dzie zwracana.

3) Zwrot opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na­stę­pu­je w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z po­wo­du cho­ro­by bądź pad­nię­cia (wła­ści­ciel mu­si przed­sta­wić za­świad­cze­nie lekarsko-​weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub po­twier­dze­nie padnięcia);

4) Wpłatę II ra­ty na­le­ży do­ko­nać naj­póź­niej do 18. dnia tre­nin­gu. Niewpłacenie tej kwo­ty w w/​w ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie wy­co­fa­niem kla­czy z treningu.

 

III. Powtórny trening:

Klacz, któ­ra:

 • zo­sta­nie wy­co­fa­na z ZT z po­wo­du cho­ro­by i/​lub kontuzji
 • zo­sta­nie wy­co­fa­na przez wła­ści­cie­la przed koń­cem treningu,
 • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na niedostateczna),

mo­że przy­stą­pić do po­now­ne­go tre­nin­gu i pró­by w ro­ku na­stęp­nym, ale je­dy­nie w ZT o tym sa­mym pro­fi­lu w ja­kim by­ła pod­da­wa­na tre­nin­go­wi pier­wot­nie, pod wa­run­kiem, że speł­nia wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce wie­ku. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel kla­czy jest zo­bo­wią­za­ny po­kryć ca­łość kosz­tów po­now­ne­go treningu.

IV. Do dnia pró­by dziel­no­ści za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu kla­cze mu­szą mieć wy­ko­na­ne ba­da­nia mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych. W przy­pad­ku bra­ku zgod­no­ści po­cho­dze­nia, klacz zo­sta­je wy­co­fa­na z ZT, a wszyst­kie kosz­ty po­by­tu i tre­nin­gu kla­czy po­kry­wa właściciel.

 

KWALIFIKACJA DO TRENINGU WIERZCHOWEGO:

 1. Klacze zgła­sza­ne do tre­nin­gu po­win­ny być za­jeż­dżo­ne, tzn. po­ru­szać się stę­pem i kłu­sem pod jeźdź­cem oraz mu­szą po­da­wać wszyst­kie no­gi. Właściciele kla­czy zo­bo­wią­za­ni są za­brać na kwa­li­fi­ka­cję ogło­wie, sio­dło, cza­prak kla­czy (ew. ochraniacze).
 2. W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji, przy pre­zen­to­wa­niu kla­czy pod sio­dłem do­pusz­czo­ne jest sto­so­wa­nie ochra­nia­czy o wy­mia­rach: do 30 cm (no­gi przed­nie), do 17 cm (no­gi tylne)

 

PROGRAM:

Klacze bę­dą mie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we wy­mia­ry), pre­zen­to­wa­ne pod sio­dłem oraz oce­nia­ne na pły­cie i trój­ką­cie w ru­chu (stęp i kłus). Do tre­nin­gu zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją mi­ni­mum 72 pkt. bo­ni­ta­cyj­ne. Zgłoszone kla­cze mu­szą zo­stać do­wie­zio­ne do Zakładu Treningowego przed go­dzi­ną roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji. Zbyt póź­ne do­wie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję bę­dzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zo­sta­ną przez PZHK, nie póź­niej niż ty­dzień przed dniem kwalifikacji.

KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kie­ro­wa­ne do tre­nin­gu za­przę­go­we­go mu­szą po­da­wać wszyst­kie no­gi oraz być przy­uczo­ne do opro­wa­dza­nia w rę­ku oraz lon­żo­wa­nia w obie stro­ny w uprzę­ży z pod­ogo­niem i pod­pin­ką, bez wy­mo­gu oprzęgania;

PROGRAM:

Klacze bę­dą mie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we wy­mia­ry), pre­zen­to­wa­ne na lon­ży w uprzę­ży oraz oce­nia­ne na pły­cie i trój­ką­cie w ru­chu (stęp i kłus). Do tre­nin­gu zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją mi­ni­mum 72 (m, wlkp, sp, zagr.) lub 74 (śl.) pkt. bo­ni­ta­cyj­ne. Zgłoszone kla­cze mu­szą zo­stać do­wie­zio­ne do Zakładu Treningowego przed go­dzi­ną roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji. Zbyt póź­ne do­wie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję bę­dzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zo­sta­ną przez PZHK, nie póź­niej niż ty­dzień przed dniem kwalifikacji.

Print Friendly, PDF & Email