Selekcja

Regulamin stacjonarnej zaprzęgowej próby dzielności ogierów rasy śląskiej

 

Próba trwa dwa dni. W cza­sie tre­nin­gu i pró­by obo­wią­zu­je uprząż szo­ro­wa, jed­no­li­ta dla wszyst­kich ogie­rów uczest­ni­czą­cych w tre­nin­gu i pró­bie. Pożądane jest mie­rze­nie cza­su przy uży­ciu fotokomórki.

Dzień pierwszy:

 1. Próba na czworoboku wg załączonego programu.

  Próba na czwo­ro­bo­ku prze­pro­wa­dzo­na jest w po­jeź­dzie lek­kim, 2-​osiowym, o dwóch dy­sz­lach. Pojazd ma­ra­to­no­wy jed­no­kon­ny ze spraw­nym hamulcem.

  Lp.   Ocenione ele­men­ty
  1. A – wjazd kłu­sem ro­bo­czymX – za­trzy­ma­nie, ukłon utrzy­ma­nie li­nii prostejnieruchomość
  2. XGCM – kłus roboczy utrzy­ma­nie ryt­mu i impulsu
  3. MXK – wy­dłu­żyć wy­krok­KAF – kłus roboczy po­sze­rze­nie wy­kro­ku, utrzy­ma­nie im­pul­su. Przejścia
  4 FXH – wy­dłu­żyć wy­kroHCM – kłus roboczy po­sze­rze­nie wy­kro­ku, utrzy­ma­nie im­pul­su. Przejścia
  5. MXK – stęp pośredni re­gu­lar­ność i dłu­gość wykroku
  6. KAF – kłus roboczy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  7. FXH – stęp pośredni re­gu­lar­ność i dłu­gość wykroku
  8. HCMBRAD – kłus roboczy utrzy­ma­nie ryt­mu. Postawa
  9. D – ko­ło w pra­wo o śred­ni­cy 20 mD – ko­ło w le­wo o śred­ni­cy 20 m re­gu­lar­ność, do­kład­ność fi­gu­ry. Zgięcie na kołach
  10. DX – kłus ro­bo­czyX – za­trzy­ma­nie, ukłon utrzy­ma­nie li­nii prostej,nieruchomość
  Opuścić czwo­ro­bok stę­pem pośrednim

   

  Oceny ogól­ne
  1. Chody stęp Obszerność, re­gu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  2. Chody kłus Obszerność, re­gu­lar­ność, swo­bo­da i takt 10
  3. Impuls Chęć do ru­chu na­przód, za­an­ga­żo­wa­nie zadu 10
  4. Posłuszeństwo Reakcja na po­mo­ce, współ­pra­ca z po­wo­żą­cym, przepuszczalność 10
  5. Przydatność do pra­cy w zaprzęgu Utrzymanie ryt­mu, jezd­ność w zaprzęgu 10
  Maksymalna licz­ba punktów 50

  Skala ocen:
  10 pkt.     – oce­na wybitna
  9 pkt.     – oce­na bar­dzo dobra
  8 pkt.     – oce­na dobra
  7 pkt.     – oce­na zadawalająca
  6 pkt.     – oce­na dostateczna
  5 pkt.     – oce­na mierna
  4 pkt.     – oce­na nie zadawalająca
  3 pkt.     – oce­na zła

  Punkty bo­ni­fi­ka­cyj­ne przy­zna­je się we­dług po­niż­szej tabeli:

  Punkty czwo­ro­bo­ko­we Punkty bo­ni­fi­ka­cyj­ne
  48,5 – 50,0 10,0 pkt.
  46,5 – 48,0 9,5 pkt.
  44,5 – 46,0 9,0 pkt.
  42,5 – 44,0 8,5 pkt.
  40,5 – 42,0 8,0 pkt.
  38,5 – 40,0 7,5 pkt.
  36,5 – 38,0 7,0 pkt.
  34,5 – 36,0 6,5 pkt.
  32,5 – 34,0 6,0 pkt.
  30,5 – 32,0 5,5 pkt.
  28,5 – 30,0 5,0 pkt.
  26,5 – 28,0 4,5 pkt.
  24,5 – 26,0 4,0 pkt.
  22,5 – 24,0 3,5 pkt.
  20,5 – 22,0 3,0 pkt.
  18,5 – 20,0 2,5 pkt.
  16,5 – 18,0 2,0 pkt.
  14,5 – 16,0 1,5 pkt.
  14 i mniej dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szybkości w kłusie na dystansie 1 km.

  Teren pła­ski, pod­ło­że na­tu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Pojazd jak w pró­bie na czworoboku.
  Najlepszy wy­nik, za któ­ry przy­zna­je się maks. ilość punk­tów bo­ni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 2 min 59 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 2 min 59 sek nie jest na­gra­dza­ny do­dat­ko­wy­mi punk­ta­mi bo­ni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 3 min 50 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do ga­lo­pu na 5 fo­ulee jest ka­ra­ne do­da­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 se­kund. Po 5 przej­ściach do ga­lo­pu na 5 fo­ulee na­stę­pu­je dyskwalifikacja.

  Norma cza­su Norma czas udla złych wa­run­ków pogodowych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:02:59 10,0 i mniej 0:03:17 10,0
  0:03:00 0:03:02 9,5 0:03:18 0:03:20 9,5
  0:03:03 0:03:05 9,0 0:03:21 0:03:23 9,0
  0:03:06 0:03:08 8,5 0:03:24 0:03:26 8,5
  0:03:09 0:03:11 8,0 0:03:27 0:03:29 8,0
  0:03:12 0:03:14 7,5 0:03:30 0:03:32 7,5
  0:03:15 0:03:17 7,0 0:03:33 0:03:35 7,0
  0:03:18 0:03:20 6,5 0:03:36 0:03:38 6,5
  0:03:21 0:03:23 6,0 0:03:39 0:03:41 6,0
  0:03:24 0:03:26 5,5 0:03:42 0:03:44 5,5
  0:03:27 0:03:29 5,0 0:03:45 0:03:47 5,0
  0:03:30 0:03:32 4,5 0:03:48 0:03:50 4,5
  0:03:33 0:03:35 4,0 0:03:51 0:03:53 4,0
  0:03:36 0:03:38 3,5 0:03:54 0:03:56 3,5
  0:03:39 0:03:41 3,0 0:03:57 0:03:59 3,0
  0:03:42 0:03:44 2,5 0:04:00 0:04:02 2,5
  0:03:45 0:03:47 2,0 0:04:03 0:04:05 2,0
  0:03:48 0:03:50 1,5 0:04:06 0:04:08 1,5
  0:03:51 i wię­cej dyskwa-​lifikacja 0:04:09 i wię­cej dyskwa-​lifikacja

Dzień drugi

 1. Próba wytrzymałości.

  Wymagany chód: kłus. Dystans 2 km. Teren pła­ski, pod­ło­że na­tu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Próba od­by­wa się w po­jeź­dzie z dwo­ma dy­szel­ka­mi o dłu­go­ści zgod­nej z re­gu­ła­mi po­wo­że­nia. Pojazdy mu­szą speł­niać pod­sta­wo­we wa­run­ki bez­pie­czeń­stwa. Obciążenie rów­ne 100 % ma­sy cia­ła ogie­ra (ma­sa po­jaz­du + po­wo­żą­ce­go + ładunek).
  Najlepszy wy­nik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną ilość punk­tów bo­ni­fi­ka­cyj­nych (10 pkt.), usta­la się na 6 min 09 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 6 min 09 sek nie jest na­gra­dza­ny do­dat­ko­wy­mi punk­ta­mi bo­ni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 7 min 51 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra z kłu­sa do ga­lo­pu na 5 fo­ulee jest ka­ra­ne do­da­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 se­kund. Po 5 przej­ściach do ga­lo­pu na 5 fo­ulee na­stę­pu­je dyskwalifikacja.

  Norma cza­su Norma cza­su
  dla złych wa­run­ków pogodowych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:06:09 10,0 i mniej 0:06:46 10,0
  0:06:10 0:06:15 9,5 0:06:47 0:06:52 9,5
  0:06:16 0:06:21 9,0 0:06:53 0:06:58 9,0
  0:06:22 0:06:27 8,5 0:06:59 0:07:04 8,5
  0:06:28 0:06:33 8,0 0:07:05 0:07:10 8,0
  0:06:34 0:06:39 7,5 0:07:11 0:07:16 7,5
  0:06:40 0:06:45 7,0 0:07:17 0:07:22 7,0
  0:06:46 0:06:51 6,5 0:07:23 0:07:28 6,5
  0:06:52 0:06:57 6,0 0:07:29 0:07:34 6,0
  0:06:58 0:07:03 5,5 0:07:35 0:07:40 5,5
  0:07:04 0:07:09 5,0 0:07:41 0:07:46 5,0
  0:07:10 0:07:15 4,5 0:07:47 0:07:52 4,5
  0:07:16 0:07:21 4,0 0:07:53 0:07:58 4,0
  0:07:22 0:07:27 3,5 0:07:59 0:08:04 3,5
  0:07:28 0:07:33 3,0 0:08:05 0:08:10 3,0
  0:07:34 0:07:39 2,5 0:08:11 0:08:16 2,5
  0:07:40 0:07:45 2,0 0:08:17 0:08:22 2,0
  0:07:46 0:07:51 1,5 0:08:23 0:08:28 1,5
  0:07:52 i wię­cej dyskwa-​lifikacja 0:08:29 i wię­cej dyskwa-​lifikacja
 2. Próba szybkości w stępie.

  Warunki do­ty­czą­ce po­jaz­du, uprzę­ży, ob­cią­że­nia i pod­ło­ża, jak w pró­bie wy­trzy­ma­ło­ści. Dystans 500 m. Norma cza­su 3 min 45 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min 45 sek nie jest na­gra­dza­ny do­dat­ko­wy­mi punk­ta­mi bo­ni­fi­ka­cyj­ny­mi. Przekroczenie cza­su 4 min 53 sek – dys­kwa­li­fi­ka­cja. Każde przej­ście przez ogie­ra ze stę­pa do kłu­sa na 5 kro­ków jest ka­ra­ne do­da­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 se­kund. Po 5 przej­ściach do kłu­sa na 5 kro­ków na­stę­pu­je dyskwalifikacja.

  Norma cza­su Norma cza­su dla złych wa­run­ków pogodowych
  Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
  i mniej 0:03:45 10,0 i mniej 0:04:08 10,0
  0:03:46 0:03:49 9,5 0:04:09 0:04:12 9,5
  0:03:50 0:03:53 9,0 0:04:13 0:04:16 9,0
  0:03:54 0:03:57 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
  0:03:58 0:04:01 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
  0:04:02 0:04:05 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
  0:04:06 0:04:09 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
  0:04:10 0:04:13 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
  0:04:14 0:04:17 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
  0:04:18 0:04:21 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
  0:04:22 0:04:25 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
  0:04:26 0:04:29 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
  0:04:30 0:04:33 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
  0:04:34 0:04:37 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
  0:04:38 0:04:41 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
  0:04:42 0:04:45 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
  0:04:46 0:04:49 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
  0:04:50 0:04:53 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
  0:04:54 i wię­cej dyskwa-​lifikacja 0:05:17 i wię­cej dyskwa-​lifikacja

  UWAGA!

  1. W przy­pad­ku złych wa­run­ków pod­czas prze­pro­wa­dza­nie pró­by dziel­no­ści (po­go­da, pod­ło­że) Komisja Oceny ma pra­wo zła­go­dzić nor­my cza­so­we po­szcze­gól­nych ele­men­tów pró­by (mak­sy­mal­nie o 10%).
  2. W przy­pad­ku ob­ja­wów złe­go sa­mo­po­czu­cia ogie­ra pod­czas pró­by (np. kol­ka mo­czo­wa, ku­la­wi­zna) Komisja Oceny ma pra­wo wy­co­fać ogie­ra z próby.
  3. W przy­pad­ku, gdy wy­ni­ki osią­ga­ne przez jed­ne­go z ogie­rów w po­szcze­gól­nych ele­men­tach pró­by znacz­nie od­bie­ga­ją od re­zul­ta­tów po­zo­sta­łych ogie­rów w staw­ce, Komisja Oceny ma pra­wo wy­co­fać ogie­ra z próby.
  4. Dyskwalifikacja w jed­nym z ele­men­tów pró­by (1 punkt bo­ni­fi­ka­cyj­ny za któ­ry­kol­wiek z ele­men­tów pró­by) ozna­cza au­to­ma­tycz­ną dys­kwa­li­fi­ka­cję w wy­ni­kach koń­co­wych pró­by dziel­no­ści – ogier nie koń­czy próby.

 

Na wy­nik pró­by skła­da­ją się oce­ny wy­sta­wio­ne przez Kierownika Zakładu Treningowego na pod­sta­wie ob­ser­wa­cji w trak­cie tre­nin­gu, ocen ko­mi­sji wy­sta­wio­nych pod­czas dwu dni pró­by i ocen ob­ce­go po­wo­żą­ce­go do­ko­nu­ją­ce­go oce­ny na 8-​14 dni przed pró­bą. Oceny ob­ce­go po­wo­żą­ce­go wy­sta­wia­ne są na pod­sta­wie prze­jaz­du pró­by na czwo­ro­bo­ku i oce­nie tych sa­mych ele­men­tów, któ­re na­stęp­nie oce­ni Komisja. Oceny ob­ce­go po­wo­żą­ce­go są prze­li­cza­ne tak sa­mo jak oce­ny Komisji. Oceny te są prze­ka­zy­wa­ne pro­wa­dzą­ce­mu księ­gę i nie są ujaw­nia­ne do cza­su za­koń­cze­nia próby.

Kierownik Zakładu Treningowego zo­bo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia wy­ni­ków oce­ny w przed­dzień pró­by. Oceniając cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment Kierownik Zakładu Treningowego bie­rze pod uwa­gę to, że:

 • Charakter jest to ze­spół cech psy­chicz­nych, wła­ści­wych da­ne­mu ko­nio­wi, któ­re prze­ja­wia­ją się w je­go świa­do­mym dzia­ła­niu. Wyrazem cha­rak­te­ru ko­nia jest rów­nież je­go sto­su­nek do in­nych ko­ni oraz lu­dzi. W po­pu­la­cji moż­na wy­róż­nić mię­dzy in­ny­mi: ko­nie ła­god­ne lub gwał­tow­ne, ła­twe lub trud­ne w ob­słu­dze, od­waż­ne lub tchórz­li­we, przy­ja­zne lub zło­śli­we. Poważnymi wa­da­mi cha­rak­te­ru z punk­tu wi­dze­nia użyt­ko­wo­ści są trud­no­ści w ob­słu­dze, agre­sja w sto­sun­ku do lu­dzi i in­nych ko­ni, brak am­bi­cji i wo­li wal­ki u ko­ni sportowych.
 • Temperament jest to uspo­so­bie­nie ko­nia wy­ra­ża­ją­ce się w je­go re­ak­cjach psy­cho­ner­wo­wych na wy­da­rze­nia świa­ta ze­wnętrz­ne­go. Reakcje te mo­gą mieć róż­ne na­tę­że­nie, szyb­kość i róż­ny czas trwa­nia. Dlatego też moż­na roz­róż­nić kil­ka ty­pów tem­pe­ra­men­tu, bio­rąc pod uwa­gę ła­twość re­ak­cji po­bu­dza­nia i ha­mo­wa­nia na czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne. Z punk­tu wi­dze­nia czę­stych kon­tak­tów z czło­wie­kiem naj­le­piej, aby koń cha­rak­te­ry­zo­wał się zrów­no­wa­żo­nym temperamentem.

Podsumowanie próby dzielności ogierów śląskich

Lp. Cecha Ocena kie­row­ni­ka ZT Ocena ob­ce­go powożącego Ocena ko­mi­sji Waga ce­chy Maksymalna licz­ba punk­tów w oce­nie końcowej
1. Charakter i zachowanie 10 1 10
2. Przydatność do użyt­ko­wa­nia zaprzęgowego 10 0,5 5
4. Stęp w zaprzęgu 10 0,5 5
5. Kłus w zaprzęgu 10 0,5 5
6. Ocena ob­ce­go powożącego 10 1,5 15
7. Ujeżdżenie 10 1,5 15
8. Próba szyb­ko­ści w kłusie 10 1,5 15
9. Próba wy­trzy­ma­ło­ści 10 1,5 15
10. Próba szyb­ko­ści w stępie 10 1,5 15
Ogółem 100

Wszystkie ce­chy są oce­nia­ne w ska­li 10-​punktowej. Wynik koń­co­wy sta­no­wi su­ma uzy­ska­nych w po­szcze­gól­nych ele­men­tach pró­by punk­tów bo­ni­fi­ka­cyj­nych, prze­mno­żo­nych przez wa­gi tych cech.

Przedziały punk­to­we dla po­szcze­gól­nych ocen usta­la się we­dług zasady:

Ocena Punkty
Wybitna x+2SD i więcej
Bardzo do­bra x+SD do x+2SD-0,01
Dobra x do x+SD-0,01
Dostateczne x-​SD do x-0,01
Niedostateczna x-SD-0,01 i mniej

gdzie x sta­no­wi śred­nią aryt­me­tycz­ną oce­nia­nej staw­ki, a SD – od­chy­le­nie stan­dar­do­we ocen ogierów.

 

Ogier zda­je pró­bę, je­że­li uzy­skał oce­nę co naj­mniej do­sta­tecz­ną. Podczas pró­by dziel­no­ści sto­so­wa­ne są róż­ne pro­gi se­lek­cyj­ne dla dwu ty­pów ogie­rów (sta­ry, no­wy). W przy­pad­ku ko­ni ra­sy ślą­skiej re­pre­zen­tu­ją­cych sta­ry typ, próg ko­niecz­ny do wpi­sa­nia ogie­ra do księ­gi stad­nej zo­sta­je ob­ni­żo­ny do po­zio­mu x-1,25 SD.

Ogier, któ­ry zo­stał wy­co­fa­ny z tre­nin­gu z po­wo­du kon­tu­zji i/​lub cho­ro­by mo­że przy­stą­pić do po­wtór­ne­go tre­nin­gu i pró­by w ro­ku na­stęp­nym, bez ob­ni­ża­nia wy­ni­ku koń­co­we­go, pod wa­run­kiem, że speł­nia wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce wie­ku. W ta­kim przy­pad­ku wła­ści­ciel ogie­ra jest zo­bo­wią­za­ny po­kryć cał­ko­wi­te kosz­ty po­now­ne­go treningu.

Print Friendly, PDF & Email