Sprawy związkowe

Historia Polskiego Związku Hodowców Koni

 

PZHK jest or­ga­ni­za­cją, któ­rej po­cząt­ki się­ga­ją koń­ca XIX wie­ku, a ści­śle ro­ku 1895, kie­dy to w za­bo­rze pru­skim da­no pod­wa­li­ny zor­ga­ni­za­owa­nej ho­dow­li ko­ni po­przez po­wo­ła­nie Poznańskiego Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Okres dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go za­owo­co­wał roz­wo­jem ho­dow­li i po­wsta­niem związ­ków ho­dow­ców ko­ni we wszyst­kich, sca­lo­nych w je­den or­ga­nizm pań­stwo­wy, zie­miach Polski. Obecnie PZHK zrze­sza oko­ło 15 tys. ho­dow­ców wszyst­kich ras ko­ni, dla któ­rych są pro­wa­dzo­ne w Polsce księ­gi stadne.

Print Friendly, PDF & Email