Sprawy związkowe

Informacja o działalności Sekcji Hodowców Koników Polskich w roku 2003

 

Plan pra­cy, ja­ki usta­lił Zarząd Sekcji na rok 2003, w więk­szo­ści zo­stał zre­ali­zo­wa­ny. Najważniejsze im­pre­zy hodowlano-​jeździeckie od­by­wa­ją się już we­dług sta­łe­go ka­len­da­rza. Dzięki te­mu ko­ja­rzo­ne są one jed­no­cze­śnie z miej­scem i ter­mi­nem. Obok sta­łych by­wal­ców wy­mie­nio­nych im­prez każ­de­go ro­ku po­ja­wia­ją się no­wi, co jest jed­no­cze­śnie gwa­ran­cją ich kon­ty­nu­acji. Poza tym są one wzbo­ga­ca­ne o no­we ele­men­ty, a ich sce­na­riusz jest sta­le doskonalony.

Święto Konika w Wojnowie (gmi­na Ruciane – Nida) zor­ga­ni­zo­wa­li Państwo Anna i Sławomir Niedbalscy w dniach 15 – 16 sierp­nia. Tym ra­zem roz­gry­wa­ne by­ły za­wo­dy dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Wszechstronnym Konkursie Konika Polskiego (WKKP), w trzech kon­ku­ren­cjach: rajd, ścież­ka ma­zur­ska i wy­ścig. Imprezę za­koń­czył fe­styn zor­ga­ni­zo­wa­ny dla miesz­kań­ców gmi­ny Ruciane – Nida oraz prze­by­wa­ją­cych na tym te­re­nie turystów.

Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści dla ogie­rów i kla­czy od­by­ły się w trzech ośrod­kach. Pierwszym miej­scem (5 wrze­śnia), w któ­rym do prób przy­stą­pi­ło 6 ko­ni­ków, by­ło Popielno. Próbie za­przę­go­wej pod­da­no 2 kla­cze, na­to­miast w pró­bie wierz­cho­wej wziął udział 1 ogier i 3 kla­cze. Zainteresowanie or­ga­ni­za­cją po­lo­wych prób użyt­ko­wo­ści, ja­kie są prze­wi­dzia­ne dla ko­ni­ków pol­skich, wy­ka­za­li ho­dow­cy ko­ni żmudz­kich z Litwy. Przedstawiciele Zarządu Związku Hodowców Konia Żmudzkiego by­li przez 3 dni go­ść­mi Popielna i z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem ob­ser­wo­wa­li wy­mie­nio­ne pró­by. Konie żmudz­kie, po­dob­nie jak ko­ni­ki pol­skie w Polsce, ob­ję­te są na Litwie pro­gra­mem ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych. Jednak, jak do­tych­czas nie opra­co­wa­no dla nich jed­no­li­tych prób użyt­ko­wo­ści i wi­zy­ta przed­sta­wi­cie­li Związku mia­ła na ce­lu m.in. wy­ko­rzy­sta­nie do­świad­czeń, ja­kie ma w tym za­kre­sie na­sza Sekcja. Wydaje się, że na tym po­lu bę­dzie moż­na z Litwinami za­wią­zać współpracę.

Ostatecznie zre­zy­gno­wa­no z prób w Zwierzyńcu, z uwa­gi na brak w mi­nio­nym ro­ku za­in­te­re­so­wa­nia ni­mi ho­dow­ców z ze­wnątrz. Niemniej Zwierzyniec na­dal po­zo­sta­je miej­scem, gdzie moż­na zgła­szać ko­ni­ki do prób i na­le­ży mieć na­dzie­ję, że w ro­ku 2004 chęt­nych nie za­brak­nie. Nowym miej­scem, w któ­rym zor­ga­ni­zo­wa­no (w ty­dzień po Popielnie), przy współ­udzia­le OZHK Rzeszów, pró­bę wierz­cho­wą dla 2 ogie­rów pry­wat­nych, by­ły Łaski k. Jasła. W oce­nie ko­mi­sji, któ­ra prze­pro­wa­dza­ła pró­bę, miej­sce wy­bra­ne przez or­ga­ni­za­to­rów (Państwo Danuta i Andrzej Dulian) zo­sta­ło bar­dzo do­brze przy­go­to­wa­ne i war­to bę­dzie tam kon­ty­nu­ować pró­by w la­tach na­stęp­nych. Z uwa­gi na lo­ka­li­za­cję, Łaski mo­gą przy­cią­gać ho­dow­ców ko­ni­ków z południowo-​wschodniej czę­ści Polski, dla któ­rych Popielno, Sieraków, a na­wet Zwierzyniec to zbyt od­le­głe miejsca.

Tradycyjnie już ostat­nim miej­scem i ter­mi­nem po­lo­wych prób dla ko­ni­ków pol­skich był Sieraków. Podobnie, jak w la­tach ubie­głych, prze­pro­wa­dzo­no je pod­czas Tarpaniady (4 paź­dzier­ni­ka), gdzie do pró­by wierz­cho­wej przy­stą­pi­ło 5 ogierów.

Ogółem na 13 ko­ni­ków, w tym 8 ogie­rów i 5 kla­czy, bio­rą­cych udział w po­lo­wych pró­bach użyt­ko­wo­ści, ja­kie prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ły w 2003 ro­ku, tyl­ko 2 (by­ły to kla­cze) pod­da­ne zo­sta­ły pró­bie za­przę­go­wej, po­zo­sta­łe ukoń­czy­ły pró­bę wierz­cho­wą. Zdecydowana więk­szość ko­ni zo­sta­ła do prób bar­dzo do­brze przy­go­to­wa­na, o czym świad­czą uzy­ska­ne wy­ni­ki (6 ko­ni z oce­ną wy­bit­ną). Podkreślić na­le­ży, że obok ko­ni­ków z pań­stwo­wych ośrod­ków pro­wa­dzą­cych ho­dow­lę za­cho­waw­czą, w pró­bach wzię­ło udział 5 ko­ni pry­wat­nych, któ­re zo­sta­ły przy­go­to­wa­ne przez swo­ich właścicieli.

Tarpaniada 2003, naj­więk­sza im­pre­za, któ­rej współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Sekcja, od­by­ła się w SO Sieraków w dniach 3 – 5 paź­dzier­ni­ka. Podobnie, jak w la­tach ubie­głych, mia­ła ona swo­je sta­łe już punk­ty: prze­gląd ho­dow­la­ny sta­da sie­ra­kow­skie­go, wy­sta­wa ho­dow­la­na, pró­by wierz­cho­we oraz za­wo­dy w po­wo­że­niu. Nie za­bra­kło rów­nież czę­ści referatowo-​dyskusyjnej. Podczas se­mi­na­rium, przy­go­to­wa­ne­go przez or­ga­ni­za­to­rów w Muzeum – Zamku Opalińskich, wy­gło­szo­ne zo­sta­ły dwa re­fe­ra­ty po­świę­co­ne ho­dow­li, użyt­ko­wa­niu i wy­ko­rzy­sta­niu ko­ni­ków pol­skich w agroturystyce.

Inne im­pre­zy ho­dow­la­ne. Swój udział ho­dow­cy ko­ni­ków za­zna­czy­li tak­że przy oka­zji kil­ku in­nych wy­staw ho­dow­la­nych ko­ni, o za­się­gu re­gio­nal­nym, m.in. wy­sta­wa w Bratoszewicach, Sielinku, Kętrzynie. Jednak naj­waż­niej­szą wy­sta­wą by­ła XVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu pod­czas tar­gów Polagra-​Farm 2003. Stosunkowo licz­na gru­pa ko­ni­ków (5 ogie­rów i 6 kla­czy) by­ła nie­wąt­pli­wie jed­ną z naj­lep­szych sta­wek ra­so­wych ko­ni na tej wy­sta­wie, co jest po­twier­dze­niem wy­so­kie­go po­zio­mu ho­dow­la­ne­go. Bardzo do­brze za­pre­zen­to­wa­ły się ko­ni­ki z Sierakowa pod­czas or­ga­ni­zo­wa­ne­go w trak­cie tar­gów po­ka­zu, któ­ry opra­co­wa­ny zo­stał przez szkół­kę jeź­dziec­ką z SO Sieraków. Wcześniej pro­gram przed­sta­wia­ny był w trak­cie Tarpaniady, a ko­lej­na po­wtór­ka mia­ła miej­sce pod­czas gru­dnio­wych za­wo­dów ha­lo­wych w Poznaniu.

Działalność wy­daw­ni­cza i po­pu­la­ry­za­tor­ska. Motywem prze­wod­nim ro­ku 2003 by­ło ha­sło lan­so­wa­ne przez Sekcję: „do­bre bo pol­skie – ko­ni­ki pol­skie”, któ­re wy­my­śli­li Państwo Eliza i Jan Płońscy z Zielonego Ostrowa. Po raz pierw­szy, na szer­szym fo­rum za­ist­nia­ło ono pod­czas „Hippica Varsovia 2003”, gdzie Sekcja (w oso­bach Eliza i Jan Płońscy), ko­rzy­sta­jąc z uprzej­mo­ści PZHK, za­pre­zen­to­wa­ła swo­ją dzia­łal­ność, re­kla­mu­jąc m.in. głów­ne ośrod­ki ho­dow­la­ne, ho­dow­ców i za­kres ich dzia­łal­no­ści (ma­pa Polski z za­zna­czo­ny­mi ośrod­ka­mi). Popularyzacji te­go ha­sła sprzy­ja­ły rów­nież roz­pro­wa­dza­ne ko­szul­ki i kub­ki z wi­ze­run­kiem ko­ni­ków. Jak co ro­ku, z naj­waż­niej­szych im­prez or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sekcję, za­miesz­czo­ne zo­sta­ły krót­kie ar­ty­ku­ły w pra­sie fa­cho­wej, głów­nie w Koniu Polskim. Niewątpliwe za­in­te­re­so­wa­nie wzbu­dził ar­ty­kuł Pana Marka Borkowskiego, w któ­rym au­tor (czło­nek Zarządu Sekcji) opi­sał nie­spo­ty­ka­ną, jak na obec­ne cza­sy (XXI wiek), prze­pra­wę gru­py ko­ni­ków pol­skich ze wschod­niej Polski (znad Biebrzy) w oko­li­ce Szczecina. Cała tra­sa te­go ar­cy­cie­ka­we­go prze­pę­du, któ­ry moż­na po­rów­nać do tych, ja­kie mia­ły miej­sce w Stanach Zjednoczonych w cza­sach „dzi­kie­go za­cho­du”, li­czy­ła po­nad 800 ki­lo­me­trów. Członkowie Sekcji po­dej­mo­wa­li rów­nież in­ne for­my po­pu­la­ry­za­cji ko­ni­ków pol­skich, jak wy­wia­dy ra­dio­we i te­le­wi­zyj­ne, udział w krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mach na­gry­wa­nych przez te­le­wi­zję (du­żą ak­tyw­ność na tym po­lu wy­ka­zu­je od lat RPN Zwierzyniec), wy­kła­dy dla ho­dow­ców (udział w warsz­ta­tach or­ga­ni­zo­wa­nych dla rol­ni­ków z po­wia­tu ostro­łęc­kie­go oraz z te­re­nu Wigierskiego Parku Narodowego) i in. Popularyzacji i pro­pa­go­wa­niu ho­dow­li oraz użyt­ko­wa­nia ko­ni­ków pol­skich słu­żył tak­że fol­der, opra­co­wa­ny przez Elizę i Jana Płońskich, któ­ry wio­sną 2003 ro­ku wy­da­ny zo­stał w trzech wer­sjach ję­zy­ko­wych: pol­skiej, nie­miec­kiej i an­giel­skiej. Wersje ob­co­ję­zycz­ne są szcze­gól­nie waż­ne w re­kla­mie ko­ni­ków wśród ob­co­kra­jow­ców od­wie­dza­ją­cych Polskę. Koniki po­pu­la­ry­zo­wa­no nie tyl­ko w śro­do­wi­sku ko­nia­rzy. Poświęcono im rów­nież ar­ty­ku­ły w Łowcu Polskim, przed­sta­wia­jąc moż­li­wo­ści ich wy­ko­rzy­sta­nia przez myśliwych.

Plan pra­cy Sekcji przy­ję­ty do re­ali­za­cji na rok 2004:

 • Święto Konika w Wojnowie (WKKP – Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego)
  20 – 21 sierpnia
  Wojnowo-​Majdan gm. Ruciane-Nida
  in­for­ma­cja: Anna i Sławomir Niedbalscy
  tel. /​087/​ 425 72 06
 • Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści dla ogie­rów i klaczy: 
  • 3 wrze­śnia
   PAN Popielno
   in­for­ma­cja: Zbigniew Jaworski
   tel. /​087/​ 423 15 19, 423 66 07, kom. 0509500793
  • 11 wrze­śnia
   Łaski k. Jasła
   in­for­ma­cja: Danuta i Andrzej Dulian
   tel. /​013/​ 445 51 41
  • 17 wrze­śnia
   RPN Zwierzyniec
   in­for­ma­cja: Jan Słomiany
   tel. /​084/​ 687 20 42 kom. 0602406953
  • 25 wrze­śnia
   SO Sieraków
   in­for­ma­cja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
   tel. /​061/​ 295 25 11 lub
   Wielkopolski Związek Hodowców Koni
   tel. /​061/​ 847 14 52
 • Walny Zjazd Sprawozdawczy Sekcji
  24 września
  SO Sieraków
  szcze­gó­ło­wa in­for­ma­cja bę­dzie prze­ka­za­na na 2 tyg. przed Zjazdem
 • Tarpaniada 2004
  25 – 26 września
  SO Sieraków
  in­for­ma­cja: Dyrektor Wojciech Ganowicz
  tel. /​061/​ 295 25 11 lub
  Wielkopolski Związek Hodowców Koni
  tel. /​061/​ 847 14 52
 • Polagra 2004 (Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych)
  7 – 10 października
  Poznań

Zachęcamy człon­ków Sekcji do ak­tyw­ne­go udzia­łu w wy­żej wy­mie­nio­nych im­pre­zach. Szczegółowe in­for­ma­cje moż­na uzy­skać pod wska­za­ny­mi nu­me­ra­mi te­le­fo­nów u wy­mie­nio­nych osób, ewen­tu­al­nie u Prezesa Sekcji, dzwo­niąc lub pi­sząc na ad­res Popielna:

Zbigniew Jaworski
Stacja Badawcza PAN w Popielnie
12-​222 Wejsuny
tel. /​087/​ 423 15 19, 423 66 07
kom. 0509500793
e-​mail: zbigniew.jaworski@wp.pl

Przypominam, że wy­ma­ga­nia od­no­śnie po­lo­wych prób użyt­ko­wo­ści za­war­te są w „Programie ho­dow­li za­cho­waw­czej ko­ni­ków pol­skich”, któ­ry do­stęp­ny jest w Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni i biu­rze PZHK w Warszawie. Hodowcy, któ­rzy chcie­li­by pod­dać swo­je­go ogie­ra lub klacz pró­bie w jed­nym z wy­mie­nio­nych ośrod­ków pro­sze­ni są o wcze­śniej­szy kon­takt z or­ga­ni­za­to­ra­mi prób, w ce­lu uzgod­nie­nia ter­mi­nu przy­wo­zu ko­nia i wa­run­ków je­go po­by­tu. Możliwe jest tak­że prze­pro­wa­dze­nie pró­by bez­po­śred­nio u ho­dow­cy (je­że­li wa­run­ki te­re­no­we na to po­zwa­la­ją), ale po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z kie­row­ni­kiem wła­ści­we­go związ­ku ho­dow­ców koni.

Zarząd na swym po­sie­dze­niu w mar­cu 2004 ro­ku usta­lił, że skład­ka człon­kow­ska na ten rok wy­no­si 20zł (moż­li­wa jest do­bro­wol­na więk­sza wpła­ta), któ­rą na­le­ży wpła­cić bez­po­śred­nio na konto:

BPH PBK S.A.
XIII Oddz. Warszawa
nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912
(za­zna­cza­jąc, że jest to wpła­ta na SHKP).

Od paź­dzier­ni­ka 2003 ro­ku Polski Związek Hodowców Koni wy­da­je wła­sne cza­so­pi­smo „Hodowca i Jeździec”, któ­re jest do na­by­cia w biu­rach wo­je­wódz­kich związ­ków ho­dow­ców ko­ni oraz w biu­rze PZHK w Warszawie (ul. Koszykowa 60/​62 m. 16). Zachęcamy do pi­sa­nia ar­ty­ku­łów nt. ko­ni­ków pol­skich i za­miesz­cza­nia ich na ła­mach „Hodowcy i Jeźdźca”, gdyż ta­ka moż­li­wość ist­nie­je (kon­tak­tu­jąc się z re­dak­cją cza­so­pi­sma pod ad­re­sem e-​mail: hodowla@pzhk.pl).

W imie­niu Zarządu Sekcji – Zbigniew Jaworski
Popielno, dnia 04-06-28

Print Friendly, PDF & Email