Sprawy związkowe

Prace Zarządu Głównego PZHK w drugiej połowie 2011 r.

 

W dniu 12 lip­ca br. w Białym Borze od­by­ło się nad­zwy­czaj­ne po­sie­dze­nie Zarządu po­świę­co­ne po­wo­ła­niu spół­ki i wy­bo­ro­wi po­mię­dzy kon­cep­cją współ­pra­cy ze Stadem Ogierów w Łącku w ce­lu utwo­rze­nia za­kła­du tre­nin­go­we­go dla ko­ni ras szla­chet­nych, a dzier­ża­wą Stada Ogierów w Białym Borze od Agencji Nieruchomości Rolnych, w ce­lu utwo­rze­nia związ­ko­we­go sta­da ogie­rów. Nad obie­ma ty­mi kon­cep­cja­mi pra­co­wał po­wo­ła­ny przez Zarząd ze­spół. Zebrani po­sta­no­wi­li po­wo­łać spół­kę pn. „Polska Hodowla Koni Sp. z o.o.”, o czym in­for­mo­wa­li­śmy w po­przed­nim nu­me­rze HiJ. Prezesem spół­ki na czas jej or­ga­ni­za­cji zo­stał Andrzej Stasiowski – dy­rek­tor biu­ra PZHK. W skład Rady Nadzorczej we­szli: Tomasz Siergiej – (ZZHK w Szczecinie), Henryk Strzelecki (WZHK w Białymstoku), Jacek Soborski (KPZHK w Bydgoszczy). Spółka zo­sta­ła upo­waż­nio­na do przy­go­to­wa­nia i zło­że­nia ofer­ty na dzier­ża­wę SO w Białym Borze.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Oddział w Koszalinie na po­cząt­ku wrze­śnia ogło­si­ła prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny na dzier­ża­wę SO w Białym Borze na okres 20 lat. Niestety mi­mo wcze­śniej­szych de­kla­ra­cji PZHK o za­in­te­re­so­wa­niu dzier­ża­wą ca­łe­go obiek­tu, z wy­jąt­kiem pen­sjo­na­tu, z prze­tar­gu bez po­da­nia po­wo­dów wy­łą­czo­no kil­ka­na­ście hek­ta­rów łąk, na te­re­nie któ­rych or­ga­ni­zo­wa­no pró­bę te­re­no­wą dla ogie­rów po 100-​dniowym te­ście, a w ostat­nich la­tach rów­nież pró­bę te­re­no­wą dla ko­ni 4-​letnich bio­rą­cych udział w MPMK. Mimo to spół­ka, obok czte­rech in­nych pod­mio­tów, zło­ży­ła ofer­tę dzier­ża­wy, któ­ra nie­ste­ty zo­sta­ła od­rzu­co­na. Jako po­wód po­da­no wpła­ce­nie wy­ma­ga­ne­go wa­dium z kon­ta PZHK, a nie z kon­ta spół­ki, mi­mo że w ofer­cie za­zna­czo­no iż spół­ka jest w trak­cie or­ga­ni­za­cji, a jej je­dy­nym udzia­łow­cem jest PZHK. Nie uzna­no rów­nież pro­po­zy­cji for­my za­bez­pie­cze­nia zło­żo­nej przez głów­ne­go udzia­łow­ca spółki.

Temat od­rzu­ce­nia ofer­ty spół­ki był przed­mio­tem ob­rad Zarządu w dniu 20 wrze­śnia br. w Warszawie. Postanowiono, że w przy­pad­ku nie uwzględ­nie­nia od­wo­ła­nia w spra­wie prze­tar­gu zło­żo­ne­go przez spół­kę do ANR w Szczecinie, na­le­ży zło­żyć od­wo­ła­nie do pre­ze­sa ANR w Warszawie i po­in­for­mo­wać Ministra Rolnictwa o na­szych za­strze­że­niach co do spo­so­bu or­ga­ni­za­cji prze­tar­gu. Jednocześnie Zarząd po­wo­łał ze­spół do pro­wa­dze­nia roz­mów w spra­wie ewen­tu­al­nej dzier­ża­wy SK Kozienice, któ­ra la­da dzień, po skre­śle­niu z li­sty spół­ek stra­te­gicz­nych, mia­ła tra­fić do Ministerstwa Skarbu.

Na tym sa­mym po­sie­dze­niu Zarząd pod­jął bar­dzo trud­ną de­cy­zję o skre­śle­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z li­sty człon­ków PZHK, w związ­ku z ła­ma­niem wła­sne­go sta­tu­tu oraz cof­nię­ciu peł­no­moc­nictw do wy­ko­ny­wa­nia na te­re­nie woj. ma­zo­wiec­kie­go za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użytkowej.

Po unie­waż­nie­niu przez Prezydium PZHK prze­tar­gu na do­sta­wę trans­pon­de­rów do iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych, Zarząd zde­cy­do­wał o ogło­sze­niu no­we­go prze­tar­gu. Postanowiono rów­nież roz­pi­sać, wzo­rem ubie­głych lat, prze­tar­gi na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wych dla ko­ni ras szla­chet­nych oraz mi­strzostw pol­ski mło­dych ko­ni w 2012 r.

Z sa­tys­fak­cją przy­ję­to in­for­ma­cję o wy­bo­rze Marka Gibały – kie­row­ni­ka OZHK w Rzeszowie na wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).

Ostatnie w 2011 r. po­sie­dze­nie Zarządu od­by­ło się w miej­sco­wo­ści Skępe (woj. kujawsko-​pomorskie) w dniu 6 grud­nia br.

Zarząd zo­stał po­in­for­mo­wa­ny o od­rzu­ce­niu przez pre­ze­sa ANR w Warszawie od­wo­ła­nia spół­ki „Polska Hodowla Koni” w spra­wie prze­tar­gu na dzier­ża­wę SO Biały Bór oraz o wy­ni­kach roz­mów pro­wa­dzo­nych w spra­wie SK Kozienice. Spółka ta, po do­ko­na­niu wy­ce­ny, bę­dzie pod­da­na w 2012 r. pry­wa­ty­za­cji, naj­praw­do­po­dob­niej w for­mie przetargu.

Po roz­pa­trze­niu wnio­sku zło­żo­ne­go przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, któ­ry od­był się w Radomiu w dniu 25 paź­dzier­ni­ka br., Zarząd PZHK po­sta­no­wił upo­waż­nić WZHK w Warszawie do wy­ko­ny­wa­nia w okre­sie 1 stycz­nia – 30 czerw­ca 2012 r. na te­re­nie woj. ma­zo­wiec­kie­go za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użytkowej.

Zarząd za­ak­cep­to­wał wy­ni­ki prze­tar­gu na do­sta­wę trans­pon­de­rów, któ­ry wy­gra­ła fir­ma Bentley Polska oraz prze­tar­gu na or­ga­ni­za­cję MPMK w 2012 r. (Stowarzyszenie Agro-​Aves Gajewniki – sko­ki i po­wo­że­nie, LKS Stragona Strzegom – WKKW, ujeż­dże­nie – brak roz­strzy­gnię­cia) i za­kła­dów tre­nin­go­wych w 2012 r. (SO Bogusławice – tre­ning wierz­cho­wy ogie­rów i kla­czy, Doruchów, Włocławek – tre­ning wierz­cho­wy kla­czy, SO Książ – tre­ning za­przę­go­wy ko­ni ślą­skich, SO Gniezno – tre­ning za­przę­go­wy ogie­rów szla­chet­nych). Wybór or­ga­ni­za­to­rów MPMK był po­prze­dzo­ny kon­sul­ta­cją z Komisją Koordynacyjną PZHK-PZJ.

Zatwierdzono opra­co­wa­ne wspól­nie z Polskim Związkiem Jeździeckim za­sa­dy przy­zna­wa­nia upraw­nień ujeż­dża­cza w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, ja­ko pod­sta­wę wy­stą­pie­nia o wpis za­wo­du „ujeż­dżacz ko­ni” do re­je­stru za­wo­dów i nada­wa­nia od 1 stycz­nia 2012 r. związ­ko­wych upraw­nień „ujeż­dża­cza koni”.

Podjęto de­cy­zję o za­an­ga­żo­wa­niu PZHK w or­ga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji pt. „Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” w dniach 7-​8 ma­ja 2012 r. w Grudziądzu i SK Nowe Jankowice.

Zarząd upo­waż­nił biu­ro PZHK do pro­wa­dze­nia roz­mów nt. or­ga­ni­za­cji w Polsce w 2012 r. kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji European Horse Network (EHN) oraz po­sta­no­wił zło­żyć wnio­sek do Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) o or­ga­ni­za­cję w Polsce w 2013 r. wal­ne­go zjaz­du tej organizacji.

Print Friendly, PDF & Email