Sprawy związkowe

Rasy koni rejestrowane przez PZHK

 


Konie rasy małopolskiej

Rasa małopolskaPowstały głów­nie na pod­ło­żu austro-​węgierskich ras pół­krwi arab­skiej i an­giel­skiej. Są to ko­nie pół­krwi an­glo­arab­skiej ty­pu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go. Używane są ja­ko ko­nie wierz­cho­we i re­kre­acyj­ne, cho­ciaż część na­da­je się do spor­tu wy­czy­no­we­go. Wykorzystywane są do lek­kich zaprzęgów.
Zachowały one czę­ścio­wo uro­dę ko­ni arab­skich i ich ła­god­ne uspo­so­bie­nie, są wy­trzy­ma­łe i do­brze wy­ko­rzy­stu­ją paszę.
W go­spo­dar­stwach pry­wat­nych ho­du­je się je w wo­je­wódz­twach południowo-wschodnich.

Konie rasy wielkopolskiej

Rasa wielkopolskaPochodzą od ko­ni po­znań­skich, tra­keń­skich i wschod­nio­pru­skich, czę­sto z do­le­wem peł­nej krwi an­giel­skiej, rza­dziej hanowerskiej.
Jako ko­nie pół­krwi an­giel­skiej są ty­pu wszech­stron­nie użyt­ko­we­go, głów­nie na­da­ją się do użyt­ko­wa­nia wierz­cho­we­go i spor­to­we­go. Część z nich uży­wa­na jest do re­kre­acji i zaprzęgów.
W go­spo­dar­stwach pry­wat­nych ho­du­je się je głów­nie w wo­je­wódz­twach zachodnich.

Polski koń szlachetny półkrwi

Rasa polski koń szlachetny półkrwiPowstały z krzy­żo­wa­nia ko­ni róż­nych ras szla­chet­nych, głów­nie wiel­ko­pol­skich i ma­ło­pol­skich z koń­mi za­gra­nicz­nych ras półkrwi.
Konie sp są w ty­pie wierz­cho­wym, rza­dziej za­przę­go­wym. Użytkuje się je w spo­rcie i rekreacji.
Występują na te­re­nie ca­łe­go kraju.

Konie rasy śląskiej

Rasa śląskaSą naj­ma­syw­niej­szym w Polsce ty­pem ko­nia pół­krwi an­giel­skiej. Powstały one głów­nie przy udzia­le ra­sy ol­den­bur­skiej i czę­ścio­wo wschodnio-fryzyjskiej.
Zasadniczo jest to typ ko­nia za­przę­go­we­go, jed­nak­że w za­leż­no­ści od stop­nia do­le­wu peł­nej krwi an­giel­skiej, jest on z po­wo­dze­niem użyt­ko­wa­ny wierz­cho­wo i sportowo.
W go­spo­dar­stwach pry­wat­nych ho­du­je się je w wo­je­wódz­twach południowo-zachodnich.

Konie rasy zimnokrwistej

Rasa polski koń zimnokrwistyPowstały przy do­mi­nu­ją­cym udzia­le ogie­rów ar­deń­skich i belgijskich.
Są to ko­nie o du­żej i śred­niej ma­sie cia­ła, ty­pu po­cią­go­we­go. Ze wzglę­du na swo­ją ma­sę i do­bre umię­śnie­nie – oprócz użyt­ko­wa­nia po­cią­go­we­go są do­sko­na­łym ma­te­ria­łem rzeź­nym, głów­nie na ry­nek włoski.
Konie zim­no­krwi­ste wy­stę­pu­ją z du­żym na­si­le­niem w wo­je­wódz­twach pół­noc­nych, pólnocno-​wschodnich i centralnych.

Konie rasy konik polski

Rasa konik polskiSą pry­mi­tyw­ną, ro­dzi­mą ra­są ko­ni po­wsta­łą na pod­ło­żu dzi­kie­go ko­nia – tar­pa­na. Jak wszyst­kie ra­sy wy­two­rzo­ne pod sil­nym wpły­wem wa­run­ków na­tu­ral­nych, są wy­trzy­ma­łe, dłu­go­wiecz­ne, do­sko­na­le wy­ko­rzy­stu­ją pa­szę oraz są od­por­ne na nie­sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki by­to­wa­nia. Ich maść my­sza­ta ma cha­rak­te­ry­stycz­ną prę­gę grzbie­to­wą. Używane są do lek­kich za­przę­gów oraz pod sio­dłem, szcze­gól­nie dla młodzieży.

Konie rasy huculskiej

Rasa huculskaSą pry­mi­tyw­ną ra­są gór­ską, po­wsta­łą we wschod­nich Karpatach. Są wy­trzy­ma­łe, ży­wot­ne i dziel­ne. Hucuły wy­ko­rzy­stu­je się ja­ko ko­nie wierz­cho­we i jucz­ne, cho­ciaż na­da­ją się rów­nież do lek­kich za­przę­gów. Użytkowane są rów­nież w hi­po­te­ra­pii i agro­tu­ry­sty­ce. Koniki pol­skie i hu­cu­ły, ze wzglę­du na uni­kal­ne ce­chy, sta­no­wią bez­cen­ną re­zer­wę genetyczną.

Kuce i konie małe

Kuce i konie małeSą to ko­nie róż­nych ras do 148 cm wzro­stu – ku­ce i do 156 cm ko­nie ma­łe. Polski Związek Hodowców Koni od 2000 ro­ku pro­wa­dzi „Rejestr ku­ców i ko­ni ma­łych” do któ­re­go wpi­sy­wa­ne są ku­ce i ko­nie ma­łe ras kra­jo­wych (np. kuc fe­liń­ski) i za­gra­nicz­nych (np. kuc wa­lij­ski, ha­flin­ger, kuc sze­tlandz­ki, con­ne­ma­ra itd.). Od 2011 ro­ku pro­wa­dzo­na jest „Polska księ­ga stad­na kuców”.

Print Friendly, PDF & Email