Sprawy związkowe

Regulamin Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestru)

 

zatwierdzony Uchwałą Nr 2/​2012
Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Koni

(wer­sja jed­no­li­ta po uwzględ­nie­niu po­pra­wek wpro­wa­dzo­ny­ch przez Zarząd PZHK
na po­sie­dze­niu w dniu 17 li­sto­pa­da 2015 r.)

§ 1

Komisje Ksiąg Stadnych (Rejestrów) pro­wa­dzo­ny­ch przez PZHK, zwa­ne da­lej Komisjami, po­wo­łu­je Zarząd PZHK.

§ 2

Komisja da­nej księ­gi (re­je­stru) zło­żo­na je­st z 7 osób, a w jej skład wcho­dzą au­to­ry­te­ty w ho­dow­li da­nej ra­sy ko­ni, w tym co naj­mniej jed­na oso­ba spo­śród człon­ków Zarządu PZHK, jed­na oso­ba spo­śród eta­to­wy­ch pra­cow­ni­ków PZHK oraz co naj­mniej jed­na oso­ba spo­śród eta­to­wy­ch pra­cow­ni­ków Związków.
Związek Rasowy ma pra­wo być re­pre­zen­to­wa­ny w Komisji przez co naj­mniej 2 swo­ich przed­sta­wi­cie­li. Osoby te mu­szą być za­ak­cep­to­wa­ne przez Zarząd PZHK w gło­so­wa­niu, po­dob­nie jak in­ni człon­ko­wie Komisji.

§ 3

Kandydatów do skła­du Komisji, mo­gą zgła­szać Zarządy Związków i Związków Rasowych wcho­dzą­cy­ch w skład fe­de­ra­cji, po­przez swo­ich re­pre­zen­tan­tów w Zarządzie PZHK oraz dy­rek­tor biu­ra PZHK.

§ 4

Kadencja Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) trwa 6 lat.

§ 5

Skład Komisji, w trak­cie jej ka­den­cji, mo­że ulec zmia­nie w przy­pad­ku do­bro­wol­ne­go ustą­pie­nia któ­re­goś z jej człon­ków, wy­ga­śnię­cia w spo­sób na­tu­ral­ny lub od­wo­ła­nia da­ne­go człon­ka przez Zarząd PZHK. Odwołanie mo­że na­stą­pić wsku­tek nie wy­wią­zy­wa­nia się człon­ka Komisji z przy­ję­ty­ch na sie­bie obo­wiąz­ków, a w szcze­gól­no­ści:

 • nie uczest­ni­cze­nia w pra­ca­ch (po­sie­dze­nia­ch) Komisji bez wy­raź­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia,
 • wy­raź­ne­go bra­ku obiek­ty­wi­zmu i/​lub nie­etycz­ne­go po­stę­po­wa­nia przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji zwią­za­ny­ch z wpi­sem do księ­gi, pra­ca­mi ko­mi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ko­nie i prze­pro­wa­dza­ją­cej pró­by użyt­ko­wo­ści, re­pre­zen­to­wa­niu Komisji w kon­tak­ta­ch ze­wnętrz­ny­ch oraz przy in­ny­ch waż­ny­ch de­cy­zja­ch zwią­za­ny­ch z do­sko­na­le­niem ra­sy, ja­kie po­dej­mu­je Komisja w swo­jej pra­cy.

§ 6

Komisja mo­że za­pra­szać na po­sie­dze­nia hodowców-​praktyków, z gło­sem do­rad­czym.

§ 7

Zarząd PZHK wy­bie­ra Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej (Rejestru), któ­ry peł­ni funk­cję ko­or­dy­na­to­ra ra­sy, na­to­mia­st Komisja na swym pierw­szym po­sie­dze­niu wy­bie­ra Wiceprzewodniczącego. Pracami Komisji kie­ru­je Przewodniczący, a w je­go za­stęp­stwie Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Komisji wcho­dzi w skład Rady Hodowlanej PZHK.

§ 8

Posiedzenia Komisji zwo­ły­wa­ne są przez Przewodniczącego, lub z je­go upo­waż­nie­nia przez Wiceprzewodniczącego, lub na wnio­sek co naj­mniej po­ło­wy człon­ków Komisji. Wniosek o zwo­ła­nie po­sie­dze­nia Komisji mo­że skła­dać rów­nież Zarząd PZHK lub Prezydium PZHK.

§ 9

Decyzje Komisji są waż­ne i obo­wią­zu­ją­ce, je­że­li zo­sta­ły pod­ję­te bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści mi­ni­mum 50 % człon­ków Komisji, w tym Przewodniczącego lub V-​ce Przewodniczącego. Każdemu z człon­ków Komisji przy­słu­gu­je pra­wo vo­tum se­pa­ra­tum. W kwe­stia­ch spor­ny­ch Przewodniczący Komisji mo­że po­pro­sić o opi­nię Radę Hodowlaną. Ostateczna de­cy­zja na­le­ży do Zarządu PZHK.

§ 10

Komisja Księgi Stadnej (Rejestru) ma peł­ną au­to­no­mię w za­kre­sie pro­wa­dze­nia da­nej księ­gi (re­je­stru), pod wa­run­kiem, że pro­wa­dzo­na je­st ona zgod­nie z ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem ho­dow­la­nym i Ustawą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch.

§ 11

Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym za­pi­sem w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch, Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) przy­słu­gu­je pra­wo zgła­sza­nia po­pra­wek do obo­wią­zu­ją­ce­go pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go da­nej ra­sy.

§ 12

Do naj­waż­niej­szy­ch za­dań Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) na­le­ży nad­zo­ro­wa­nie re­ali­za­cji pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go, a w szcze­gól­no­ści:

 • kon­tro­lo­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści wpi­su ko­ni do ksiąg i roz­strzy­ga­nie spor­ny­ch kwe­stii,
 • wy­da­wa­nie de­cy­zji o kwa­li­fi­ko­wa­niu ogie­rów do pro­gra­mów ho­dow­la­ny­ch, wy­zna­cza­nie osób do skła­du ko­mi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do pro­gra­mów ho­dow­la­ny­ch,
 • w przy­pad­ku ras za­cho­waw­czy­ch (ob­ję­ty­ch pro­gra­mem ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch) wy­da­wa­nie zgo­dy na za­sto­so­wa­nie sztucz­nej in­se­mi­na­cji lub em­brio­trans­fe­ru,
 • kon­tro­lo­wa­nie i oce­na efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go,
 • w mia­rę po­trzeb wnio­sko­wa­nie o wpro­wa­dze­nie zmian w pro­gra­mie ho­dow­la­nym,
 • spraw­dza­nie pra­wi­dło­wo­ści pro­wa­dze­nia do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej oraz oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej,
 • wy­zna­cza­nie osób do skła­du ko­mi­sji oce­nia­ją­cy­ch war­to­ść użyt­ko­wą w cza­sie prób po­lo­wy­ch i sta­cyj­ny­ch,
 • współ­pra­ca z Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK w za­kre­sie re­dak­cji i wy­da­wa­nia dru­kiem (lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej) ksiąg stad­ny­ch da­nej ra­sy,
 • wy­zna­cza­nie człon­ków do skła­du ko­mi­sji ds. nada­wa­nia upraw­nień wpi­su ko­ni do ksiąg,
 • ini­cjo­wa­nie współ­pra­cy z pro­wa­dzą­cy­mi księ­gi za gra­ni­cą,
 • współ­pra­ca ze Związkami i Związkami Rasowymi,
 • po­dej­mo­wa­nie in­ny­ch, waż­ny­ch de­cy­zji, istot­ny­ch dla za­cho­wa­nia lub roz­wo­ju da­nej ra­sy, zgod­ny­ch z Ustawą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch,
 • współ­pra­ca z in­sty­tu­cją ko­or­dy­nu­ją­cą pro­gra­my ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch ko­ni.

§ 13

W spra­wa­ch nie­okre­ślo­ny­ch w pro­gra­mie ho­dow­la­nym Komisja po­dej­mu­je de­cy­zje kie­ru­jąc się nad­rzęd­nym ce­lem, ja­kim je­st za­cho­wa­nie lub do­sko­na­le­nie da­nej ra­sy ko­ni.

§ 14

Komisja ob­ra­du­je w za­leż­no­ści od po­trzeb, jed­nak nie rza­dziej niż dwa ra­zy w ro­ku. Wnioski i usta­le­nia do­ty­czą­ce me­ry­to­rycz­nej i tech­nicz­nej stro­ny wy­da­nia dru­kiem (lub wer­sji elek­tro­nicz­nej) da­nej księ­gi, Komisja przed­kła­da Działowi Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK.

§ 15

Komisja skła­da spra­woz­da­nie ze swo­jej dzia­łal­no­ści przed Zarządem PZHK na ostat­nim je­go po­sie­dze­niu przed Walnym Zjazdem.

§ 16

W przy­pad­ku pod­ję­cia przez Komisję dzia­łań i de­cy­zji nie­zgod­ny­ch z obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem ho­dow­la­nym, bą­dź z Ustawą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch lub na­ru­sza­ją­cy­ch Statut PZHK, prze­wod­ni­czą­cy Rady Hodowlanej lub dy­rek­tor biu­ra PZHK wnio­sku­je do Prezydium Zarządu PZHK o zwo­ła­nie wspól­ne­go po­sie­dze­nia Komisji i Prezydium PZHK, w ce­lu wy­ja­śnie­nia za­ist­nia­ły­ch oko­licz­no­ści. Ostateczne, wszel­kie kwe­stie spor­ne, w tym rów­nież i te, ja­kie mo­gą po­wstać po­mię­dzy Komisją a biu­rem PZHK, roz­strzy­ga Zarząd PZHK.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube