Sprawy związkowe

Regulamin Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestru)

 

zatwierdzony Uchwałą Nr 6/​2017
Zarządu PZHK

z dnia 11 kwiet­nia 2017 r.

§ 1

Komisje Ksiąg Stadnych (Rejestrów) pro­wa­dzo­nych przez PZHK, zwa­ne da­lej Komisjami, po­wo­łu­je Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 2

Komisja da­nej księ­gi (re­je­stru) po­wo­ły­wa­na jest w skła­dzie 7 oso­bo­wym, a w jej skład wcho­dzą au­to­ry­te­ty w ho­dow­li da­nej ra­sy ko­ni – ho­dow­cy, pra­cow­ni­cy biu­ra PZHK i biur Związków – człon­ków PZHK oraz przed­sta­wi­cie­le nauki.

§ 3

 1. Kandydaci do skła­du Komisji mo­gą być zgła­sza­ni przez Zarządy Związków wcho­dzą­cych w skład PZHK za po­śred­nic­twem swo­ich re­pre­zen­tan­tów w Zarządzie PZHK oraz przez dy­rek­to­ra biu­ra PZHK.
 2. Kandydatów do skła­du Komisji zgła­sza się do biu­ra PZHK.
 3. Zgłoszenie kan­dy­da­tu­ry mu­si za­wie­rać pi­sem­ne uza­sad­nie­nie tej kandydatury.

§ 4

Członków Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) po­wo­łu­je się na 6-​letnią kadencję.

§ 5

 1. Skład Komisji, w trak­cie jej ka­den­cji, mo­że ulec zmia­nie w na­stę­pu­ją­cych przypadkach: 
  1. do­bro­wol­ne­go ustą­pie­nia któ­re­goś z jej członków,
  2. od­wo­ła­nia da­ne­go człon­ka Komisji przez Zarząd PZHK,
  3. wy­ga­śnię­cia człon­ko­stwa w wy­ni­ku śmierci.
 2. Odwołanie, o któ­rym mo­wa w ust. 1 pkt 2) mo­że na­stą­pić wsku­tek nie­wy­wią­zy­wa­nia się z obo­wiąz­ków człon­ka Komisji, w szczególności: 
  1. nie uczest­ni­cze­nia w pra­cach (po­sie­dze­niach) Komisji bez wy­raź­ne­go usprawiedliwienia,
  2. wy­raź­ne­go bra­ku obiek­ty­wi­zmu i/​lub nie­etycz­ne­go po­stę­po­wa­nia przy po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji zwią­za­nych z wpi­sem do księ­gi, pra­ca­mi ko­mi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ko­nie i prze­pro­wa­dza­ją­cej pró­by użyt­ko­wo­ści oraz przy in­nych waż­nych de­cy­zjach zwią­za­nych z do­sko­na­le­niem ra­sy, ja­kie po­dej­mu­je Komisja w swo­ich działaniach.

§ 6

 1. W po­sie­dze­niach Komisji mo­że brać udział z gło­sem do­rad­czym pre­zes PZHK, dy­rek­tor biu­ra PZHK lub wy­zna­czo­na przez nich oso­ba, jak rów­nież prze­wod­ni­czą­cy lub upo­waż­nio­ny przez nie­go czło­nek wła­ści­wej ko­mi­sji pro­ble­mo­wej po­wo­ła­nej przez Zarząd, zgod­nie z § 12 ust. 1 pkt 19 sta­tu­tu PZHK.
 2. Komisja mo­że za­pra­szać na po­sie­dze­nia hodowców-​praktyków oraz in­ne oso­by. Zaproszone oso­by uczest­ni­czą w pra­cach Komisji z gło­sem doradczym.

§ 7

 1. Zarząd PZHK po­wo­łu­jąc Komisję, wy­bie­ra Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej (Rejestru), któ­ry peł­ni funk­cję ko­or­dy­na­to­ra rasy.
 2. Komisja na swym pierw­szym po­sie­dze­niu wy­bie­ra Wiceprzewodniczącego.
 3. Pracami Komisji kie­ru­je Przewodniczący, a w je­go za­stęp­stwie Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący Komisji wcho­dzi w skład Rady Hodowlanej PZHK.

§ 8

 1. Posiedzenia Komisji zwo­ły­wa­ne są przez Przewodniczącego lub z je­go upo­waż­nie­nia przez Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenie Komisji zwo­łu­je się rów­nież na wniosek: 
  1. co naj­mniej po­ło­wy człon­ków Komisji,
  2. Zarządu PZHK, Prezydium PZHK, Prezesa PZHK lub Przewodniczącego Rady Hodowlanej.

§ 9

 1. Decyzje Komisji są waż­ne i obo­wią­zu­ją­ce, je­że­li zo­sta­ły pod­ję­te bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści mi­ni­mum 50 % człon­ków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pro­wa­dzą­ce­go ob­ra­dy Komisji.
 2. Każdemu z człon­ków Komisji przy­słu­gu­je pra­wo vo­tum separatum.
 3. W kwe­stiach spor­nych de­cy­zję po­dej­mu­je Zarząd po za­się­gnię­ciu opi­nii Rady Hodowlanej.

§ 10

Komisja Księgi Stadnej (Rejestru) ma peł­ną au­to­no­mię w za­kre­sie pro­wa­dze­nia da­nej księ­gi (re­je­stru), pod wa­run­kiem, że pro­wa­dzo­na jest ona zgod­nie z ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem ho­dow­la­nym, usta­wą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­skich oraz in­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go do­ty­czą­cy­mi ho­dow­li koni.

§ 11

Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym za­pi­sem w pro­gra­mach ho­dow­la­nych, Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) przy­słu­gu­je pra­wo zgła­sza­nia po­pra­wek do obo­wią­zu­ją­ce­go pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go da­nej ra­sy, po wcze­śniej­szej ak­cep­ta­cji Prezydium PZHK.

§ 12

Do za­dań Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) na­le­ży nad­zo­ro­wa­nie re­ali­za­cji pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go, a w szczególności:

 1. kon­tro­lo­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści wpi­su ko­ni do ksiąg i roz­strzy­ga­nie spor­nych kwestii,
 2. wy­da­wa­nie de­cy­zji o kwa­li­fi­ko­wa­niu ogie­rów do pro­gra­mów hodowlanych,
 3. wnio­sko­wa­nie do Prezydium PZHK o po­wo­ła­nie osób do skła­du ko­mi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do hodowli,
 4. w przy­pad­ku ras za­cho­waw­czych (ob­ję­tych pro­gra­mem ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych) wy­da­wa­nie zgo­dy na za­sto­so­wa­nie sztucz­nej in­se­mi­na­cji lub embriotransferu,
 5. kon­tro­lo­wa­nie i oce­na efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia pro­gra­mu hodowlanego,
 6. wnio­sko­wa­nie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, je­że­li wy­stą­pią ku te­mu prze­słan­ki, o wpro­wa­dze­nie zmian w pro­gra­mie ho­dow­la­nym, po wcze­śniej­szej ak­cep­ta­cji Prezydium PZHK,
 7. spraw­dza­nie pra­wi­dło­wo­ści pro­wa­dze­nia do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej oraz oce­ny war­to­ści użytkowej,
 8. wy­zna­cza­nie osób do skła­du ko­mi­sji oce­nia­ją­cych war­tość użyt­ko­wą kla­czy w cza­sie prób po­lo­wych i stacyjnych,
 9. współ­pra­ca z Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK w za­kre­sie re­dak­cji i wy­da­wa­nia dru­kiem (lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej) ksiąg stad­nych da­nej rasy,
 10. wy­zna­cza­nie człon­ków do skła­du ko­mi­sji ds. nada­wa­nia upraw­nień wpi­su ko­ni do ksiąg,
 11. ini­cjo­wa­nie współ­pra­cy z pro­wa­dzą­cy­mi księ­gi za granicą,
 12. współ­pra­ca ze Związkami i Związkami Rasowymi,
 13. po­dej­mo­wa­nie in­nych, waż­nych de­cy­zji, istot­nych dla za­cho­wa­nia lub roz­wo­ju da­nej ra­sy, zgod­nych z usta­wą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­skich oraz in­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go do­ty­czą­cy­mi ho­dow­li koni,
 14. współ­pra­ca z in­sty­tu­cją ko­or­dy­nu­ją­cą pro­gra­my ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych koni.

§ 13

W spra­wach nie­okre­ślo­nych w pro­gra­mie ho­dow­la­nym Komisja po­dej­mu­je de­cy­zje kie­ru­jąc się nad­rzęd­nym ce­lem, ja­kim jest za­cho­wa­nie lub do­sko­na­le­nie da­nej ra­sy koni.

§ 14

 1. Komisja ob­ra­du­je w za­leż­no­ści od po­trzeb, jed­nak nie rza­dziej niż dwa ra­zy w ro­ku, do­pusz­cza się gło­so­wa­nie Komisji dro­gą elektroniczną.
 2. Ustalenia Komisji Ksiąg Stadnych do­ty­czą­ce zmian w Programach Hodowlanych roz­pa­tru­je Prezydium PZHK na pierw­szym po­sie­dze­niu po wpły­nię­ciu wniosku.
 3. Wnioski i usta­le­nia do­ty­czą­ce me­ry­to­rycz­nej i tech­nicz­nej stro­ny wy­da­nia dru­kiem (lub wer­sji elek­tro­nicz­nej) da­nej księ­gi, Komisja przed­kła­da Działowi Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK.

§ 15

Komisja skła­da spra­woz­da­nie ze swo­jej dzia­łal­no­ści przed Zarządem PZHK na ostat­nim je­go po­sie­dze­niu przed Walnym Zjazdem.

§ 16

W przy­pad­ku pod­ję­cia przez Komisję dzia­łań i de­cy­zji nie­zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem ho­dow­la­nym, usta­wą o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­skich, in­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go do­ty­czą­cy­mi ho­dow­li ko­ni lub na­ru­sza­ją­cych Statut PZHK, pre­zes PZHK, prze­wod­ni­czą­cy Rady Hodowlanej lub dy­rek­tor biu­ra PZHK wnio­sku­je do Prezydium PZHK o zwo­ła­nie wspól­ne­go po­sie­dze­nia Komisji i Prezydium PZHK, w ce­lu wy­ja­śnie­nia za­ist­nia­łych oko­licz­no­ści. Ostateczne, wszel­kie kwe­stie spor­ne, w tym rów­nież i te, ja­kie mo­gą po­wstać po­mię­dzy Komisją a biu­rem PZHK, roz­strzy­ga Zarząd PZHK.

§ 17

Obsługę administracyjno-​techniczną Komisji Ksiąg Stadnych spra­wu­je biu­ro PZHK.

Print Friendly, PDF & Email