Sprawy związkowe

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZHK

 

Załącznik Nr 2
do uchwa­ły Nr 14/​2014
z dnia 27 ma­ja 2014 r.

§ 1.

 1. Komisja Rewizyjna skła­da się z 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna kon­sty­tu­uje się na pierw­szym po­sie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po za­koń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zo­sta­ła wy­bra­na i wy­bie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekretarza.

§ 2.

Zadania Komisji Rewizyjnej okre­śla § 18 Statutu.

§ 3.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo­łu­je i prze­wod­ni­czy im prze­wod­ni­czą­cy lub za­stę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wy­ko­ny­wa­nia przez nie­go funk­cji wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy, co naj­mniej 2 ra­zy do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są po­wia­da­mia­ni o po­sie­dze­niu na 7 dni przed wy­zna­czo­nym ter­mi­nem, pi­sem­nie, lub fa­xem, lub e-​mailem. Wraz z in­for­ma­cją o ter­mi­nie i miej­scu po­sie­dze­nia otrzy­mu­ją pro­po­no­wa­ny pro­gram ob­rad i w mia­rę moż­li­wo­ści pro­jek­ty uchwał z ewen­tu­al­nym komentarzem.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej po­dej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów, przy obec­no­ści co naj­mniej 3 członków.
 4. Z po­sie­dze­nia Komisji Rewizyjnej spo­rzą­dza się pro­to­kół, któ­ry pod­pi­su­ją wszy­scy obec­ni na po­sie­dze­niu członkowie.

§ 4.

 1. Kontrole Komisji Rewizyjnej mo­gą po­le­gać na ba­da­niu dzia­łal­no­ści PZHK w ozna­czo­nych okre­sach lub na ba­da­niu po­szcze­gól­nych spraw lub zagadnień.
 2. Komisji Rewizyjnej słu­ży pra­wo ba­da­nia wszyst­kich ko­mó­rek or­ga­ni­za­cyj­nych PZHK, żą­da­nia spra­woz­dań i wy­ja­śnień, spraw­dza­nia ksiąg i do­ku­men­tów. Może ona ko­rzy­stać z po­mo­cy upraw­nio­nych bie­głych w usta­lo­nym przez sie­bie za­kre­sie i rozmiarze.

§ 5.

Komisja Rewizyjna mo­że prze­pro­wa­dzić kon­tro­le z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na wnio­sek Zarządu PZHK al­bo Prezydium Zarządu PZHK.

§ 6.

 1. W ra­zie prze­pro­wa­dza­nia kon­tro­li z wła­snej ini­cja­ty­wy, Komisja Rewizyjna obo­wią­za­na jest za­wia­do­mić Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK o cza­sie, miej­scu i przed­mio­cie kon­tro­li, co naj­mniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem.
 2. Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK ma pra­wo prze­ka­zać na rę­ce prze­wod­ni­czą­ce­go Komisji wy­tycz­ne do­ty­czą­ce za­mie­rzo­nej kon­tro­li, przy czym wnio­sek Zarządu PZHK lub wnio­sek Prezydium Zarządu PZHK o prze­pro­wa­dze­niu kon­tro­li po­wi­nien za­wie­rać wska­za­nia cza­su, miej­sca i przed­mio­tu kontroli.

§ 7.

Wytyczne Zarządu PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK, co do za­mie­rzo­nej lub wnio­sko­wa­nej kon­tro­li, są wią­żą­ce dla Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, uda­ją­cy się do miej­sco­wo­ści, w któ­rej ma­ją być wy­ko­ny­wa­ne czyn­no­ści kon­tro­li, obo­wią­za­ni są przed wy­jaz­dem za­opa­trzyć się w po­le­ce­nie wy­jaz­du pod­pi­sa­nie przez pre­ze­sa PZHK lub upo­waż­nio­ne­go człon­ka Zarządu PZHK, któ­re sta­no­wić bę­dzie wy­łącz­ną pod­sta­wę roz­li­cze­nia kosz­tów podróży.
 2. Z wnio­skiem o wy­sta­wie­nie po­le­ce­nia wy­jaz­du wy­stę­pu­je prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej, wska­zu­jąc oso­bę lub oso­by, któ­re wy­zna­czył do prze­pro­wa­dze­nia kontroli.

§ 9.

 1. Członek (człon­ko­wie) Komisji Rewizyjnej spo­rzą­dza (spo­rzą­dza­ją) z prze­pro­wa­dzo­nej kon­tro­li pro­to­kół, któ­ry po­wi­nien za­wie­rać do­kład­ne usta­le­nia sta­nu fak­tycz­ne­go, po­wo­ła­nie do­wo­dów, na któ­rych opar­to usta­le­nia oraz wnioski.
 2. Protokół w czę­ści do­ty­czą­cej usta­le­nia sta­nu fak­tycz­ne­go po­wi­nien być pod­pi­sa­ny przez oso­by, któ­rych dzia­łal­ność jest kon­tro­lo­wa­na. Całość pro­to­ko­łu wraz z wnio­ska­mi pod­pi­su­ją oso­by (oso­ba) kon­tro­lu­ją­ce i prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej ko­rzy­sta­ją z nie­za­wi­sło­ści w usta­la­niu sta­nu fak­tycz­ne­go i ogra­ni­cza ich tyl­ko obo­wią­zek do­ko­ny­wa­nia usta­leń rze­tel­nych i zgod­nych z rze­czy­wi­sto­ścią, obiek­tyw­nych i bez­stron­nych. Z ta­kiej sa­mej nie­za­wi­sło­ści człon­ko­wie Komisji Rewizyjnej ko­rzy­sta­ją przy usta­la­niu wnio­sków po­kon­trol­nych. W tych spra­wach nie mo­gą być im wy­da­wa­ne po­le­ce­nia ani nakazy.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obo­wią­za­ny jest zło­żyć pro­to­kół kon­tro­li do Prezesa PZHK w ter­mi­nie 14 dni od da­ty za­koń­cze­nia kontroli.
Print Friendly, PDF & Email