Sprawy związkowe

Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHK

 

Załącznik Nr 3
do uchwa­ły Nr 14/​2014
z dnia 27 ma­ja 2014 r.

§ 1.

 1. Sąd Koleżeński skła­da się z 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński kon­sty­tu­uje się na pierw­szym po­sie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po za­koń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zo­stał wy­bra­ny i wy­bie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekretarza.

§ 2.

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego okre­śla § 20 Statutu.

§ 3.

 1. Sąd Koleżeński wsz­czy­na po­stę­po­wa­nie na wnio­sek, o któ­rym mo­wa w § 21, ust. 3 Statutu PZHK.
 2. Wniosek po­wi­nien za­wie­rać przed­sta­wie­nie isto­ty spo­ru, sta­nu fak­tycz­ne­go, wska­za­nie do­wo­dów i żą­da­nie rozstrzygnięcia.
 3. Wniosek z za­łącz­ni­ka­mi skła­da się w ta­kiej ilo­ści eg­zem­pla­rzy, aby moż­na je by­ło do­rę­czyć wszyst­kim uczest­ni­kom postępowania.

§ 4.

 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego spraw­dza, czy wnio­sek speł­nia wy­ma­ga­nia for­mal­ne, za­rzą­dza do­rę­cze­nie od­pi­su (od­pi­sów) wnio­sku z za­łącz­ni­ka­mi uczest­ni­kom po­stę­po­wa­nia, po­za wnioskodawcą.
 2. Zarządzając do­rę­cze­nie od­pi­su (od­pi­sów) wnio­sku z za­łącz­ni­ka­mi, Przewodniczący za­kre­śla uczest­ni­kom ter­min do zło­że­nia wy­ja­śnień na piśmie.

§ 5.

 1. Po upły­wie ter­mi­nu, o któ­rym mo­wa w § 5, ust. 2, prze­wod­ni­czą­cy wy­zna­cza roz­pra­wę, na któ­rą wzy­wa się strony.
 2. Wezwanie na roz­pra­wę po­win­no być do­rę­czo­ne co naj­mniej na 7 dni przed ter­mi­nem rozprawy.

§ 6.

Sąd Koleżeński orze­ka w skła­dzie 3 człon­ków, wy­zna­czo­nych przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§ 7.

 1. Strony na roz­pra­wie re­pre­zen­to­wa­ne są następująco: 
  1. oso­by fi­zycz­ne oso­bi­ście lub za po­śred­nic­twem pełnomocnika,
  2. oso­by praw­ne po­przez swój or­gan, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, lub za po­śred­nic­twem pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo mu­si być udzie­lo­ne na pi­śmie pod ry­go­rem nieważności.

§ 8.

 1. Rozprawę otwie­ra prze­wod­ni­czą­cy ze­spo­łu orze­ka­ją­ce­go, przed­sta­wia­jąc kom­ple­to­wi orze­ka­ją­ce­mu zwięź­le stan spra­wy i udzie­la­jąc stro­nom gło­su, po­czy­na­jąc od wnioskodawcy.
 2. Strony ma­ją pra­wo zgła­szać do­wo­dy aż do za­mknię­cia rozprawy.
 3. W ra­zie zgło­sze­nia do­wo­dów, któ­re nie mo­gą być prze­pro­wa­dzo­ne w dniu roz­pra­wy, a ma­ją istot­ne zna­cze­nie dla roz­strzy­gnię­cia spra­wy, Sąd Koleżeński od­ra­cza roz­pra­wę na in­ny termin.
 4. Rozprawa mo­że być od­ro­czo­na z in­nych waż­nych przyczyn.

§ 9.

 1. Świadków prze­słu­chu­je się na rozprawie.
 2. Dowody z do­ku­men­tów na­le­ży skła­dać z od­pi­sa­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla in­nych uczest­ni­ków postępowania.

§ 10.

 1. Gdy Sąd Koleżeński uzna, że spra­wa zo­sta­ła wy­ja­śnio­na, prze­wod­ni­czą­cy za­my­ka roz­pra­wę i za­rzą­dza na­ra­dę nad orze­cze­niem w nie­obec­no­ści stron.
 2. Po za­koń­cze­niu na­ra­dy i spo­rzą­dze­niu orze­cze­nia, ogła­sza je stro­nom, ze zwię­złym ust­nym uzasadnieniem.
 3. Odpis orze­cze­nia z uza­sad­nie­niem do­rę­cza się stro­nom nie póź­niej niż w cią­gu 14 dni od wy­da­nia orzeczenia.
 4. Wydanie orze­cze­nia mo­że być od­ro­czo­ne na czas nie dłuż­szy niż 14 dni od za­mknię­cia roz­pra­wy W tym wy­pad­ku Sąd nie ogła­sza orze­cze­nia, a od­pis je­go z uza­sad­nie­niem do­rę­cza się w try­bie prze­wi­dzia­nym w ust. 3.

§ 11.

Odwołanie do orze­czeń Sądu Koleżeńskiego wno­si się do Walnego Zjazdu, za po­śred­nic­twem Sądu Koleżeńskiego, w ter­mi­nie 30 dni od da­ty do­rę­cze­nia od­pi­su orze­cze­nia z uzasadnieniem.

§ 12.

Obsługę kan­ce­la­ryj­ną Sądu Koleżeńskiego wy­ko­nu­je biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 13.

Doręczenia do­ko­ny­wa­ne są pocz­tą, li­sta­mi po­le­co­ny­mi za zwrot­nym po­świad­cze­niem odbioru.

Print Friendly, PDF & Email