Sprawy związkowe

Regulamin Zarządu PZHK

 

Załącznik Nr 1
do uchwa­ły Nr 14/​2014
z dnia 27 ma­ja 2014 r.

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, zwa­ny da­lej Zarządem, jest naj­wyż­szą wła­dzą PZHK w okre­sie mię­dzy Walnymi Zjazdami.

§ 2.

Zarząd kon­sty­tu­uje się na pierw­szym po­sie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po za­koń­cze­niu Walnego Zjazdu, wy­bie­ra­jąc ze swe­go gro­na Prezydium w skła­dzie: pierw­sze­go i dru­gie­go wi­ce­pre­ze­sa, se­kre­ta­rza i 3 człon­ków. W skład Prezydium wcho­dzi rów­nież Prezes wy­bie­ra­ny przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 3.

  1. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia, za­wie­sze­nia lub ustą­pie­nia pre­ze­sa Zarządu funk­cję pre­ze­sa, do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu, peł­ni pierw­szy wiceprezes.
  2. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia, za­wie­sze­nia lub ustą­pie­nia pre­ze­sa i pierw­sze­go wi­ce­pre­ze­sa Zarządu funk­cję pre­ze­sa, do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu, peł­ni dru­gi wiceprezes.

§ 4.

Do kom­pe­ten­cji Zarządu na­le­żą spra­wy okre­ślo­ne w § 12 Statutu.

§ 5.

  1. Posiedzenia Zarządu są zwo­ły­wa­ne przez pre­ze­sa lub za­stę­pu­ją­ce­go go wi­ce­pre­ze­sa, co naj­mniej 2 ra­zy do roku.
  2. W po­sie­dze­niach Zarządu bio­rą udział z gło­sem sta­no­wią­cym człon­ko­wie Zarządu oraz mo­gą brać udział z gło­sem do­rad­czym – przed­sta­wi­cie­le człon­ków wspie­ra­ją­cych i Sekcji, prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej (lub je­go za­stęp­ca), pra­cow­ni­cy eta­to­wi PZHK, Związków i Związków Rasowych oraz in­ni za­pro­sze­ni go­ście. Decyzję w tej spra­wie po­dej­mu­je Prezes.
  3. Członkowie Zarządu są po­wia­da­mia­ni o po­sie­dze­niu na 10 dni przed wy­zna­czo­nym ter­mi­nem, e-​mailem, lub fa­xem, lub pi­sem­nie – na ad­res ma­cie­rzy­ste­go Związku lub Związku Rasowego. Wraz z in­for­ma­cją o ter­mi­nie i miej­scu po­sie­dze­nia otrzy­mu­ją pro­po­no­wa­ny pro­gram ob­rad i w mia­rę moż­li­wo­ści pro­jek­ty uchwał z ewen­tu­al­nym komentarzem.
  4. Uchwały za­pa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w gło­so­wa­niu jaw­nym, przy obec­no­ści co naj­mniej po­ło­wy człon­ków. W ra­zie rów­no­ści gło­sów de­cy­du­je głos prze­wod­ni­czą­ce­go ze­bra­nia. W spra­wach per­so­nal­nych gło­so­wa­nie jest taj­ne, chy­ba że 2/​3 obec­nych za­de­cy­du­je inaczej.
  5. Z po­sie­dze­nia spo­rzą­dza się pro­to­kół pod­pi­sa­ny przez pro­to­ko­lan­ta i prze­wod­ni­czą­ce­go posiedzenia.
  6. Uczestnictwo w pra­cach Zarządu jest obo­wiąz­ko­we. W wy­pad­ku na­gmin­ne­go opusz­cza­nia po­sie­dzeń, pre­zes zwra­ca się do da­ne­go człon­ka o pod­ję­cie przez nie­go de­cy­zji, co do dal­sze­go uczest­nic­twa w pra­cach Zarządu.

§ 6.

Do kom­pe­ten­cji Prezydium na­le­żą spra­wy okre­ślo­ne w po­sta­no­wie­niach § 14 Statutu. Prezydium Zarządu przed­sta­wia Zarządowi in­for­ma­cję o od­by­tych po­sie­dze­niach i ich tematyce.

Print Friendly, PDF & Email