Sprawy związkowe

Sprawozdanie z działalności w 2004 r.

 

W okre­sie ostat­nich mie­się­cy od­by­ły się dwa po­sie­dze­nia Zarządu Głównego i jed­no po­sie­dze­nie Prezydium Zarządu.

24 sierp­nia 2004 r. w Warszawie Zarząd ob­ra­do­wał nad wy­bo­rem prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Hodowlanej. W taj­nym gło­so­wa­niu prof. Kazimierz Kosiniak-​Kamysz zo­stał wy­bra­ny Przewodniczącym Rady Hodowlanej, a Bogdan Kuchejda zo­stał no­wym człon­kiem Rady. Ustalono rów­nież, że nie bę­dzie zmian w skła­dzie Kapituły Odznaczeń, Kapituła dzia­ła na­dal w skła­dzie: Zbigniew Jaworski, Jan Wilczak, Tadeusz Pudlis, Marian Budzyński i Jerzy Domański.

Ze spraw bie­żą­cych Zarząd za­po­znał się ze sta­nem przy­go­to­wań do Mistrzostw Polski Młodych Koni i ob­ra­do­wał nad fi­nan­so­wą stro­ną ich or­ga­ni­za­cji, ma­jąc na wzglę­dzie kosz­ty po­no­szo­ne przez wła­ści­cie­li przy pod­da­wa­niu ko­ni tym próbom.

Na ze­bra­nie Zarządu zo­stał za­pro­szo­ny przed­sta­wi­ciel Związku Trakeńskiego w Polsce w ce­lu omó­wie­nia współ­pra­cy. Jak już in­for­mo­wa­li­śmy Państwa, pro­jekt ta­kiej współ­pra­cy miał opra­co­wać Związek Trakeński, ale na ze­bra­niu Zarządu PZHK przed­sta­wi­ciel te­go Związku po­pro­sił Zarząd o po­moc, bo­wiem Związek Trakeński miał zbyt ma­ło in­for­ma­cji, aże­by sa­me­mu opra­co­wać ta­ki sche­mat. Ustalono, że Zbigniew Jaworski, naj­bar­dziej do­świad­czo­ny w two­rze­niu re­gu­la­mi­nów, po­ro­zu­mie się z przed­sta­wi­cie­la­mi Związków i Sekcji w ce­lu opra­co­wa­nia jed­no­li­te­go dla wszyst­kich sfe­de­ro­wa­nych or­ga­ni­za­cji regulaminu.

Następne po­sie­dze­nie, tym ra­zem dwu­dnio­we, od­by­ło się w dniach 18-​19 li­sto­pa­da 2004 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Obrady mia­ły burz­li­wy prze­bieg, bo­wiem naj­wię­cej miej­sca w cza­sie ich trwa­nia po­świę­co­no re­la­cjom biu­ra związ­ków – za­rzą­dy. Z wy­po­wie­dzi ze­bra­nych ja­wił się na­stę­pu­ją­cy ob­raz współ­pra­cy. W nie­któ­rych okrę­gach pra­cow­ni­cy biur po­strze­ga­ją za­rzą­dy ja­ko cia­ła je­dy­nie bier­nie ak­cep­tu­ją­ce po­czy­na­nia pra­cow­ni­ków. W in­nych Zarządy trak­tu­ją kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków ja­ko tych, któ­rzy po­win­ni bier­nie wy­peł­niać ich wo­lę. To wza­jem­ne po­strze­ga­nie swo­ich ról jest z grun­tu fał­szy­we i sta­no­wi źró­dło kon­flik­tów. Należy bez­względ­nie dą­żyć do wy­eli­mi­no­wa­nia ta­kich za­cho­wań i wy­raź­nie okre­ślić ro­lę oby­dwu stron. Za dzia­ła­nie związ­ków od­po­wia­da­ją za­rzą­dy, włą­cza­jąc w to ma­ją­tek Związku. Natomiast za or­ga­ni­za­cję pra­cy biu­ra i za wła­ści­we de­cy­zje ho­dow­la­ne od­po­wia­da kie­row­nik biu­ra wraz z eta­to­wy­mi pra­cow­ni­ka­mi. Tak jak kie­row­nik biu­ra nie mo­że de­cy­do­wać o na­by­wa­niu lub zby­wa­niu ma­jąt­ku związ­ku, tak Zarząd nie mo­że in­ge­ro­wać w nie­za­leż­ne de­cy­zje ho­dow­la­ne pra­cow­ni­ka wy­po­sa­żo­ne­go w upraw­nie­nia. Takie zda­nie wy­raź­nie sfor­mu­ło­wał Zarząd PZHK w trak­cie dys­ku­sji. Ponadto Związek wziął na sie­bie bar­dzo po­waż­ny obo­wią­zek wy­da­nia pasz­por­tów dla ca­łe­go po­gło­wia ko­ni w kra­ju i z te­go obo­wiąz­ku mu­si się bez­względ­nie wy­wią­zać, więc z pew­no­ścią nie jest to od­po­wied­ni mo­ment na nie­po­ro­zu­mie­nia de­sta­bi­li­zu­ją­ce pracę.

Dużą nie­do­god­no­ścią w pra­cach Związku jest brak prze­szko­lo­nej ka­dry, mo­gą­cej „z mar­szu” za­stą­pić czy to pra­cow­ni­ków od­cho­dzą­cych na eme­ry­tu­rę, czy z in­nych wzglę­dów nie mo­gą­cych wy­peł­niać swo­ich obo­wiąz­ków. Przyczyną te­go sta­nu rze­czy są na­pew­no, trwa­ją­ce ca­łe la­ta, kło­po­ty fi­nan­so­we związ­ków i dra­stycz­ne ogra­ni­cza­nie eta­tów z te­go wła­śnie powodu.

Na tym spo­tka­niu Zarząd in­te­re­so­wał się rów­nież po­stę­pa­mi prac w re­je­stra­cji ko­ni i za­opa­try­wa­niu ich w pasz­por­ty. Wykonanie te­go za­da­nia jest róż­ne w po­szcze­gól­nych okrę­gach, a to w du­żej mie­rze jest za­leż­ne od spraw­no­ści or­ga­ni­za­cyj­nej kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków związ­ków. Jak wy­ni­ka ze spra­woz­dań po­szcze­gól­nych okrę­gów, w kra­ju za­re­je­stro­wa­no ok. 100 tys. ko­ni i wy­da­no 47 tys. paszportów.

Podczas ob­rad Zarząd na wnio­sek Grzegorza Orlińskiego człon­ka Zarządu Sekcji Hodowców Koni Sportowych, po wcze­śniej­szej re­zy­gna­cji z prac w ra­mach Sekcji Panów Huberta Szaszkiewicza, Bogdana Kuchejdy i Tadeusza Głoskowskiego, uznał, że for­mu­ła tej or­ga­ni­za­cji jest już nie­ak­tu­al­na i za­de­cy­do­wał o roz­wią­za­niu Sekcji po­dej­mu­jąc sto­sow­ną uchwałę.

Prezydium Zarządu ob­ra­do­wa­ło w dniu 16 grud­nia 2004 r., a głów­nym te­ma­tem po­sie­dze­nia by­ła współ­pra­ca z Polskim Związkiem Jeździeckim. Podczas spo­tka­nia, na któ­rym obec­ne by­ło Prezydium Zarządu PZJ usta­lo­no, że ist­nie­ją­ca już uprzed­nio Komisja Koordynacyjna bę­dzie pra­co­wa­ła w skła­dzie: Przewodniczący – Bogdan Kuchejda, człon­ko­wie: Tadeusz Kodź i Grzegorz Orliński (z ra­mie­nia PZHK) oraz Tadeusz Głoskowski, Krzysztof Ferenstein i Krzysztof Tomaszewski (z ra­mie­nia PZJ).

Zadaniem Komisji bę­dzie opra­co­wa­nie re­gu­la­mi­nów Mistrzostw Polski Młodych Koni, wy­zna­cze­nie ter­mi­nów i miejsc ich roz­gry­wa­nia oraz do­ko­ny­wa­nie wszel­kich usta­leń ma­ją­cych zwią­zek z dzia­łal­no­ścią oby­dwu or­ga­ni­za­cji, jak np. pasz­por­ty, pro­mo­cja pol­skiej ho­dow­li ko­ni po­przez sport, przy­go­to­wa­nia do Olimpiady w Pekinie itd. Dużo miej­sca po­świę­co­no re­la­cjom na po­zio­mie okrę­go­wych związ­ków stwier­dza­jąc, że w nie­któ­rych okrę­gach ta współ­pra­ca ukła­da się do­brze, a w nie­któ­rych moż­na ją uspraw­nić. Tymi pro­ble­ma­mi rów­nież po­win­na się za­jąć Komisja.

Debatowano rów­nież nad ko­niecz­no­ścią do­pro­wa­dze­nia do spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Związku Trakeńskiego w Niemczech w ce­lu usta­le­nia za­sad współ­pra­cy przy po­gło­wiu wpi­sa­nym do Księgi Stadnej Koni Rasy Wielkopolskiej do dzia­łu ko­ni o po­cho­dze­niu tra­keń­skim i wschod­nio­pru­skim. Prezydium uzna­ło, że PZHK po­wi­nien wy­stą­pić z pi­smem do Zarządu Związku Trakeńskiego w Niemczech z pro­po­zy­cją spotkania.

Środowisko ho­dow­ców i użyt­kow­ni­ków ko­ni po­sta­no­wi­ło zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję ma­ją­cą na ce­lu uświa­do­mie­nie, moż­li­wie jak naj­więk­szej gru­pie osób, że „koń­ski prze­mysł”, czy­li ho­dow­la ko­ni i sport kon­ny z ca­łym ich oto­cze­niem, to dzia­łal­ność po­trzeb­na i do­cho­do­wa, two­rzą­ca no­we miej­sca pra­cy, szcze­gól­nie w śro­do­wi­sku wiej­skim, i że trze­ba się przyj­rzeć tym za­gad­nie­niom. Efektem ta­kiej kon­fe­ren­cji po­win­no być prze­ko­na­nie i de­cy­den­tów i sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści, że ko­niecz­ne jest opra­co­wa­nie wie­lo­let­nie­go pro­gra­mu roz­wo­ju tej dzie­dzi­ny. Organizatorem kon­fe­ren­cji bę­dzie fir­ma Polish Prestge – do­świad­czo­ny or­ga­ni­za­tor koń­skich im­prez. Prezydium uzna­ło, że PZHK po­wi­nien czyn­nie włą­czyć się w pra­ce przygotowawcze.

Wielość za­dań sto­ją­cych przed PZHK w 2005 ro­ku wska­zu­je, że pra­cy nie za­brak­nie ani Zarządowi Głównemu i Prezydium, ani biu­rom PZHK i Okręgowych Związków.

Print Friendly, PDF & Email