Sprawy związkowe

Sprawozdanie z działalności w 2005 r.

 

7 lu­te­go 2005 r. w Warszawie Prezydium Zarządu za­po­zna­ło się z pi­smem Związku Trakeńskiego w Polsce, któ­ry pro­te­sto­wał prze­ciw­ko pró­bom na­wią­za­nia kon­tak­tów ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech przez Polski Związek Hodowców Koni (o ini­cja­ty­wie tej pi­sa­li­śmy w ostat­nim spra­woz­da­niu z prac władz sta­tu­to­wych). Związek Trakeński w Polsce za­rzu­cił Prezydium Zarządu ła­ma­nie sta­tu­tu PZHK i pró­bę cyt. han­dlo­wa­nia pol­ski­mi ho­dow­ca­mi w za­mian za pie­nią­dze uzy­ska­ne z ob­słu­gi zoo­tech­nicz­nej ko­ni tra­keń­skich, bę­dą­cych na te­re­nie na­sze­go kra­ju. Ponieważ w opi­nii Prezydium Zarządu dzia­ła­nia te by­ły zgod­ne ze sta­tu­tem, a in­ten­cją je­go wy­stą­pie­nia do Związku Trakeńskiego w Niemczech by­ło utrzy­ma­nie in­te­gral­no­ści księ­gi ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej z dzia­łem ko­ni po­cho­dze­nia tra­keń­skie­go oraz ob­ni­że­nie kosz­tów po­no­szo­nych przez ho­dow­ców ko­ni po­cho­dze­nia tra­keń­skie­go na rzecz Związku Trakeńskiego w Niemczech, Prezydium prze­ka­za­ło spra­wę do roz­strzy­gnię­cia Zarządowi Głównemu.

Biuro PZHK przed­sta­wi­ło wy­ni­ki kon­tro­li za­dań ho­dow­la­nych i za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni w OZHK Łódź i KPZHK Bydgoszcz. Były to ru­ty­no­we kon­tro­le, ja­kie każ­de­go ro­ku prze­pro­wa­dza PZHK. W Bydgoszczy, gdzie Zarząd roz­wią­zał umo­wę o pra­cę z do­tych­cza­so­wym kie­row­ni­kiem biu­ra Panem Edwardem Trzemżalskim, przy oka­zji kon­tro­li do­ko­na­no prze­ka­za­nia do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej peł­nią­ce­mu obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Panu Jarosławowi Lewandowskiemu.

Prezydium uzna­ło, że PZHK po­wi­nien przy­go­to­wać, wspól­nie z PZJ, sto­isko re­kla­mo­we na Finale Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI-​W Computerland w Warszawie. Prezydium po­par­ło rów­nież po­mysł or­ga­ni­za­cji ob­cho­dów 110-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni w cza­sie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Postanowiono, że or­ga­ni­za­cji ob­cho­dów po­świę­co­ne bę­dzie od­dziel­ne posiedzenie.

Drugiego dnia ob­rad Prezydium spo­tka­ło się z przed­sta­wi­cie­la­mi Agencji Nieruchomości Rolnych. Tematem roz­mów by­ło włą­cze­nie się ANR w or­ga­ni­za­cję pla­no­wa­nej przez PZHK mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji pt. „Stan ho­dow­li ko­ni w no­wo przy­ję­tych kra­jach człon­kow­skich UE” oraz dys­ku­sja nad pro­ble­ma­mi, któ­re po­ja­wi­ły się na li­nii nie­któ­re OZHK – Stada Ogierów, po re­or­ga­ni­za­cji stad w 2004 r.

W dniach 10-​11 mar­ca 2005 r. w Krynicy ob­ra­do­wał Zarząd Główny PZHK. Równolegle od­by­ło się szko­le­nie pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK w za­kre­sie stan­dar­dów utrzy­my­wa­nia ko­ni i ba­da­nia mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych u ko­ni oraz szko­le­nie księ­go­wych OZHK/​WZHK.

Zarząd przy­jął spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Związku oraz spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Związków i Sekcji Rasowych w 2004 r. Niestety, spra­woz­dań nie przed­sta­wi­ły: Polskie Towarzystwo Koni Arabskich, Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego i Związek Trakeński w Polsce. Po przed­sta­wie­niu spra­woz­da­nia Komisji Rewizyjnej PZHK, Zarząd za­twier­dził rocz­ne spra­woz­da­nia fi­nan­so­we (bi­lans) za 2004 r.

Kierownicy OZHK/​WZHK przed­sta­wi­li stan za­awan­so­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji ko­ni w po­szcze­gól­nych okrę­gach. Zwrócono uwa­gę na ma­łą, w sto­sun­ku do po­gło­wia, ilość ko­ni zi­den­ty­fi­ko­wa­nych na te­re­nie woj. mazowieckiego.

W dys­ku­sji nad za­rzu­ta­mi Związku Trakeńskiego w Polsce w sto­sun­ku do Prezydium PZHK, pod­kre­śla­no, że to nie Prezydium, ale Związek Trakeński w Polsce zła­mał sta­tut PZHK, na­wią­zu­jąc ja­ko czło­nek PZHK, bez zgo­dy Zarządu PZHK, roz­mo­wy ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech. Sprawa jest tym bar­dziej bul­wer­su­ją­ca, że pod­pi­sa­ne po­ro­zu­mie­nie mię­dzy Związkami Trakeńskimi w Polsce i Niemczech do­ty­czy de fac­to ko­ni wpi­sa­nych i za­re­je­stro­wa­nych w księ­dze ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej (po­cho­dze­nia tra­keń­skie­go) pro­wa­dzo­nej przez PZHK i ge­ne­ral­nie nie chro­ni in­te­re­sów stro­ny pol­skiej, a więc pol­skich ho­dow­ców. Podkreślano rów­nież wro­gość Związku Trakeńskiego w Polsce wo­bec nie­któ­rych dzia­łań PZHK w ini­cjo­wa­nych po­le­mi­kach prasowych.

W to­ku dal­szych ob­rad za­twier­dzo­no plan dzia­łal­no­ści i pre­li­mi­narz bu­dże­to­wy PZHK na 2005 r. oraz:

 1. za­twier­dzo­no re­gu­la­min Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK;
 2. za­twier­dzo­no po­praw­ki do „Regulaminu praw i obo­wiąz­ków Związków i Sekcji Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK”;
 3. po­wo­ła­no ze­spół ds. or­ga­ni­za­cji ob­cho­dów 110-​lecia PZHK;
 4. za­ak­cep­to­wa­no kan­dy­da­tów PZHK do Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w oso­bach: Moniki Słowik, Henryka Warszawskiego i Andrzeja Stasiowskiego;
 5. za­ak­cep­to­wa­no kan­dy­da­tu­rę Krzysztofa Kordalskiego na człon­ka Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej na miej­sce prof. M. Budzyńskiego, któ­ry zło­żył rezygnację;
 6. za­twier­dzo­no kan­dy­da­tu­rę Doroty Muller na p.o. kie­row­ni­ka OZHK w Łodzi;
 7. de­le­go­wa­no Bogdana Kuchejdę do prac ze­spo­łu przy­go­to­wań olim­pij­skich Pekin 2008;
 8. za­twier­dzo­no skład ko­mi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej i oce­ny ogie­rów ras: wlkp, sp i za­gra­nicz­nych po 100-​dniowym tre­nin­gu w ZT w osobach: 
  • Komisja Kwalifikacyjna: Janusz Lawin – prze­wod­ni­czą­cy, Janusz Bobik, Bogdan Kuchejda, Jarosław Szymoniak, Zbigniew Witkowski,
  • Komisja Oceny: Janusz Lawin – prze­wod­ni­czą­cy, Bogdan Kuchejda, Zbigniew Witkowski;
 9. za­de­cy­do­wa­no o po­trze­bie za­ku­pu więk­sze­go lo­ka­lu na po­trze­by biu­ra PZHK;
 10. za­de­cy­do­wa­no o do­fi­nan­so­wa­niu w 2005 r. dzia­łal­no­ści: Sekcji Hodowców Koników Polskich i Związku Hodowców Konia Huculskiego oraz do­fi­nan­so­wa­niu or­ga­ni­za­cji ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów ho­dow­la­nych w ra­sach: ma­ło­pol­skiej (Białka), wiel­ko­pol­skiej (Gniezno), ślą­skiej (Książ), pol­ski koń zim­no­krwi­sty (Kętrzyn), hu­cul­skiej (Klikowa) i ko­nik pol­ski (Sieraków).

W trak­cie dys­ku­sji na te­mat or­ga­ni­za­cji ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów ra­so­wych, pod­kre­śla­no szcze­gól­nie po­trze­bę pro­mo­cji ko­ni zim­no­krwi­stych, któ­re wciąż są po­strze­ga­ne je­dy­nie ja­ko ma­te­riał rzeź­ny. Należy zmie­niać ten wi­ze­ru­nek, m.in. po­przez or­ga­ni­za­cję róż­ne­go ro­dza­ju wy­staw i im­prez, przy­bli­ża­ją­cych pu­blicz­no­ści róż­ne for­my użyt­ko­wa­nia tych koni.

Posiedzenie Prezydium 25 ma­ja 2005 r. w Warszawie po­świę­co­ne by­ło omó­wie­niu kwiet­nio­wej mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „Hodowla ko­ni i jeź­dziec­two ja­ko szan­sa dla Polski”, współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez PZHK. Podkreślano nie­wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie kon­fe­ren­cją po­li­ty­ków i de­cy­den­tów, a więc grup, do któ­rych chcie­li do­trzeć or­ga­ni­za­to­rzy z wi­zją roz­wo­ju „prze­my­słu koń­skie­go” w Polsce.

Przedstawiono za­awan­so­wa­nie prac nad or­ga­ni­za­cją Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach oraz ob­cho­da­mi 110-​lecia PZHK w cza­sie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Zaakceptowano skła­dy ko­mi­sji oce­ny na XX KWZH.

Przewodniczący Komisji pra­cu­ją­cej nad zmia­na­mi w sta­tu­cie PZHK – prof. Zbigniew Jaworski po­in­for­mo­wał, że nie wpły­nę­ły do Komisji żad­ne po­praw­ki do sta­tu­tu ze stro­ny OZHK/​WZHK oraz Związków i Sekcji Rasowych.

Na po­sie­dze­niu Prezydium 4 sierp­nia 2005 r. w Warszawie przed­sta­wio­no pro­jekt no­wych prze­pi­sów UE w za­kre­sie iden­ty­fi­ka­cji ko­ni za po­mo­cą mi­kro­tran­spon­de­rów i dys­ku­to­wa­no nad moż­li­wo­ścią czi­po­wa­nia ko­ni ho­dow­la­nych od 2005 r.

Po przed­sta­wie­niu wy­ni­ków kon­tro­li dzia­łal­no­ści WZHK w Warszawie w za­kre­sie iden­ty­fi­ka­cji ko­ni i za­dań ho­dow­la­nych, zde­cy­do­wa­no o przed­sta­wie­niu na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu Zarządu wnio­sku o wy­co­fa­niu re­ko­men­da­cji dla kie­row­ni­ka Związku.

W związ­ku z otwar­ciem księ­gi dla ko­ni tra­keń­skich i spo­tka­niem przed­sta­wi­cie­li PZHK i Związku Trakeńskiego w Polsce, któ­re od­by­ło się w Ministerstwie Rolnictwa w lip­cu, Prezydium zo­bo­wią­za­ło biu­ro PZHK do pod­ję­cia dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu po­now­ne roz­pa­trze­nie przez mi­ni­stra rol­nic­twa de­cy­zji o otwar­ciu księ­gi tra­keń­skiej w Polsce.

W cza­sie po­sie­dze­nia Zarządu w dniach 29-​30 sierp­nia 2005 r. w Racocie, w któ­rym wzię­li udział rów­nież kie­row­ni­cy OZHK/​WZHK, od­by­ło się szko­le­nie w za­kre­sie unij­nych pro­gra­mów po­mo­co­wych dla rol­nic­twa i moż­li­wo­ści wpi­sa­nia się w te pro­gra­my związ­ków ho­dow­ców koni.

Kierownicy OZHK/​WZHK przed­sta­wi­li sto­pień za­awan­so­wa­nia prac przy iden­ty­fi­ka­cji ko­ni, zwra­ca­jąc uwa­gę na sto­sun­ko­wo du­ży w nie­któ­rych okrę­gach pro­cent źre­biąt po nie­zna­nych oj­cach (bez nu­me­rów iden­ty­fi­ka­cyj­nych). Źrebiętom ta­kim, w myśl obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, nie moż­na wy­sta­wić pasz­por­tu. Z za­do­wo­le­niem przy­ję­to moż­li­wość or­ga­ni­zo­wa­nia spę­dów, ma­ją­cych na ce­lu iden­ty­fi­ka­cję ko­ni, na co wy­ra­ził zgo­dę głów­ny le­karz we­te­ry­na­rii i mi­ni­ster rolnictwa.

Omówiono wy­ni­ki Międzynarodowego Czempionatu Koni Huculskich w Topolciankach, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go po raz pierw­szy pod egi­dą Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF), któ­rej PZHK jest człon­kiem. Polskie ko­nie, sta­no­wiąc po­nad po­ło­wę pre­zen­to­wa­nych ko­ni, od­no­si­ły suk­ce­sy pra­wie w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Zarząd pod­jął de­cy­zję o do­fi­nan­so­wa­niu udzia­łu na­szych ko­ni w Czempionacie.

W dys­ku­sji nt. sto­sun­ków po­mię­dzy PZHK a Związkiem Trakeńskim w Polsce, po otwar­ciu księ­gi ko­ni tra­keń­skich pod­kre­śla­no, że de­cy­zja ta nie jest do­bra dla PZHK, po­nie­waż ude­rza w księ­gę ko­ni ra­sy wielkopolskiej.

Na wnio­sek Prezydium, Zarząd pod­jął de­cy­zję o wy­co­fa­niu re­ko­men­da­cji kie­row­ni­ko­wi WZHK w Warszawie – Jerzemu Konowrockiemu. Jednocześnie za­twier­dzo­no Dorotę Muller na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka OZHK w Łodzi.

Ostatnie w ubie­głym ro­ku po­sie­dze­nie Prezydium Zarządu PZHK od­by­ło się w 17 grud­nia 2005 r. w Warszawie i ob­ra­do­wa­ło nad spra­wa­mi per­so­nal­ny­mi, do­ty­czą­cy­mi Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie i w PZHK oraz o za­awan­so­wa­niu po­szu­ki­wań więk­sze­go lo­ka­lu dla PZHK. W wy­ni­ku dys­ku­sji usta­lo­no, że Prezydium da­je wol­ną rę­kę dy­rek­to­ro­wi w spra­wie or­ga­ni­za­cji pra­cy biu­ra PZHK oraz zo­bo­wią­za­ło go do dal­szych po­szu­ki­wań lo­ka­lu i spraw­dze­nia sta­nu tech­nicz­ne­go wil­li na Saskiej Kępie.

Sporo cza­su Prezydium po­świę­ci­ło omó­wie­niu ob­cho­dów 110-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Zebrani bar­dzo po­zy­tyw­nie oce­ni­li ob­cho­dy i ich wy­dźwięk wśród ho­dow­ców, któ­rzy licz­nie od­wie­dzi­li Poznań i za­szczy­ci­li nas swą obecnością.

Print Friendly, PDF & Email