Sprawy związkowe

Statut Polskiego Związku Hodowców Koni

 

Uchwała Nr 10/​2016

Walnego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Hodowców Koni 

z dnia 23 ma­ja 2016 r.

w spra­wie: zmia­ny Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni.

Na pod­sta­wie § 10 pkt 11 oraz § 24 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni,

Walny Zjazd Delegatów uchwa­la co na­stę­pu­je:

§ 1.

1. W Statucie Polskiego Związku Hodowców Koni sta­no­wią­ce­go za­łącz­nik do uchwa­ły Nr 13/​2014 Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 27 ma­ja 2014 r. w spra­wie uchwa­le­nia sta­tu­tu Polskiego Związku Hodowców Koni do­ko­nu­je się na­stę­pu­ją­cy­ch zmian:
1) § 10 pkt 6 otrzy­mu­je brzmie­nie:
„6) wy­bór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego a tak­że ich od­wo­ły­wa­nie w cza­sie trwa­nia ka­den­cji oraz od­wo­ły­wa­nie człon­ków Zarządu w cza­sie trwa­nia ka­den­cji,”;
2) w § 11 do­da­je się ust. 8 w brzmie­niu:
„8. Członek Zarządu mo­że być od­wo­ła­ny w cza­sie trwa­nia ka­den­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z po­wo­du na­ru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na.”
2. Tekst jed­no­li­ty Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni po zmia­na­ch wpro­wa­dzo­ny­ch w ust. 1 sta­no­wi za­łącz­nik do ni­niej­szej uchwa­ły.

§ 2.

Wykonanie uchwa­ły po­wie­rza się Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Uchwała wcho­dzi w ży­cie z dniem pod­ję­cia.

 

Załącznik do uchwa­ły
Nr 10/​2016
z dnia 23 ma­ja 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Polski Związek Hodowców Koni, zwa­ny da­lej PZHK, je­st do­bro­wol­ną i sa­mo­rząd­ną spo­łecz­no – za­wo­do­wą or­ga­ni­za­cją, re­pre­zen­tu­ją­cą i bro­nią­cą praw i in­te­re­sów ho­dow­ców ko­ni – człon­ków or­ga­ni­za­cji zrze­szo­ny­ch w PZHK, na ob­sza­rze swe­go dzia­ła­nia.
 2. PZHK dzia­ła ja­ko kra­jo­wy zwią­zek rol­ni­czy­ch zrze­szeń bran­żo­wy­ch, na pod­sta­wie usta­wy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno-​zawodowych or­ga­ni­za­cja­ch rol­ni­ków (Dz. U. Nr 32 poz.217, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).
 3. PZHK zrze­sza Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni o za­się­gu co naj­mniej wo­je­wódz­kim i Związki Rasowe lub Użytkowe o za­się­gu więk­szym niż jed­no wo­je­wódz­two, zwa­ne da­lej Związkami, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie usta­wy z dnia 8.10.1982 r. o społeczno- za­wo­do­wy­ch or­ga­ni­za­cja­ch rol­ni­ków oraz ja­ko człon­ków wspie­ra­ją­cy­ch in­ne oso­by praw­ne, o za­się­gu więk­szym niż jed­no wo­je­wódz­two, zwią­za­ne z ho­dow­lą lub cho­wem ko­ni, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie in­ny­ch ustaw. Ponadto PZHK mo­że nadać god­no­ść człon­ka ho­no­ro­we­go.
 4. PZHK  z sie­dzi­bą w Warszawie dzia­ła na ob­sza­rze Rzeczypospolitej Polskiej, pań­stw Unii Europejskiej oraz  in­ny­ch pań­stw.
 5. PZHK po­sia­da oso­bo­wo­ść praw­ną.
 6. PZHK uży­wa pie­czę­ci okrą­głej i po­dłuż­nej z na­pi­sem: Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. PZHK mo­że uży­wać lo­ga okre­śla­ne­go przez Zarząd.
 7. PZHK dzia­ła z po­sza­no­wa­niem sta­tu­tów zrze­szo­ny­ch człon­ków.
 8. Uchwały sta­tu­to­wy­ch wła­dz PZHK wią­żą człon­ków PZHK.
 9. PZHK mo­że za­skar­żać uchwa­ły wła­dz sta­tu­to­wy­ch człon­ków PZHK, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa.
 10. Członkowie or­ga­ni­za­cji zrze­szo­ny­ch w PZHK ma­ją pra­wo do no­sze­nia od­zna­ki PZHK.
 11. PZHK mo­że po­wo­ły­wać do re­ali­za­cji ce­lów sta­tu­to­wy­ch biu­ro.
 12. PZHK mo­że być człon­kiem in­ny­ch or­ga­ni­za­cji kra­jo­wy­ch i za­gra­nicz­ny­ch.

Rozdział 2.
Cele i środki działalności PZHK

§ 2.

 1. Celem dzia­ła­nia PZHK je­st:
  1. re­pre­zen­to­wa­nie w Polsce, a tak­że po­za jej gra­ni­ca­mi, in­te­re­sów i ochro­na praw ho­dow­ców ko­ni – człon­ków or­ga­ni­za­cji zrze­szo­ny­ch w PZHK,
  2. po­moc człon­kom PZHK w spra­wa­ch me­ry­to­rycz­ny­ch i or­ga­ni­za­cyj­ny­ch,
  3. do­sko­na­le­nie ho­dow­li i cho­wu ko­ni,
 2. PZHK re­ali­zu­je swo­je ce­le w szcze­gól­no­ści po­przez:
  1. nad­zór i kon­tro­lę nad spra­wa­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi i me­ry­to­rycz­ny­mi człon­ków w za­kre­sie zle­ca­ny­ch im za­dań oraz udzie­la­nie im po­mo­cy w ty­ch spra­wa­ch,
  2. opra­co­wy­wa­nie i re­ali­za­cję pro­gra­mów ho­dow­la­ny­ch,
  3. iden­ty­fi­ka­cję ko­ni i wy­da­wa­nie pasz­por­tów zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa,
  4. wpis ko­ni do ksiąg ho­dow­la­ny­ch, oce­nę war­to­ści ho­dow­la­nej lub użyt­ko­wej ko­ni, re­je­stra­cję i se­lek­cję źre­biąt, pro­wa­dze­nie i wy­da­wa­nie dru­kiem ksiąg ko­ni zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa oraz wy­ko­ny­wa­nie in­ny­ch za­dań zle­co­ny­ch przez mi­ni­stra wła­ści­we­go ds. rol­nic­twa,
  5. współ­pra­cę z kra­jo­wy­mi oraz za­gra­nicz­ny­mi or­ga­ni­za­cja­mi i ho­dow­ca­mi o po­dob­nym lub zbli­żo­nym cha­rak­te­rze dzia­ła­nia,
  6. re­pre­zen­to­wa­nie na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej ho­dow­ców ko­ni zrze­szo­ny­ch w Związkach bę­dą­cy­ch człon­ka­mi PZHK,
  7. ini­cjo­wa­nie ba­dań na­uko­wy­ch i pro­gra­mów ich wdro­żeń,
  8. współ­dzia­ła­nie z or­ga­ni­za­cja­mi i in­sty­tu­cja­mi kra­jo­wy­mi zaj­mu­ją­cy­mi się ho­dow­lą i użyt­ko­wa­niem ko­ni,
  9. współ­udział w opra­co­wy­wa­niu i opi­nio­wa­niu ak­tów praw­ny­ch do­ty­czą­cy­ch ho­dow­li i cho­wu ko­ni,
  10. szko­le­nie fa­cho­we ka­dry spe­cja­li­stów i po­moc na rze­cz człon­ków fe­de­ra­cji w or­ga­ni­zo­wa­niu szko­leń dla ho­dow­ców i użyt­kow­ni­ków ko­ni,
  11. udzie­la­nie po­mo­cy człon­kom Związków bę­dą­cy­ch człon­ka­mi PZHK w na­by­wa­niu i zby­wa­niu ko­ni,
  12. po­pie­ra­nie no­wo­cze­sny­ch me­tod ho­dow­li i cho­wu oraz użyt­ko­wa­nia ko­ni,
  13. wpro­wa­dza­nie, ma­ją­cy­ch na uwa­dze do­bro ho­dow­li ko­ni, za­sad or­ga­ni­zo­wa­nia się ho­dow­ców ko­ni,
  14. współ­dzia­ła­nie z pod­mio­ta­mi trze­ci­mi, w ce­lu wy­pra­co­wa­nia me­tod do­sko­na­le­nia ho­dow­li i cho­wu ko­ni,
  15. współ­pra­cę z wła­ści­wy­mi wła­dza­mi w wy­ko­ny­wa­niu obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów praw­ny­ch w za­kre­sie ho­dow­li i cho­wu ko­ni,
  16. ini­cjo­wa­nie i or­ga­ni­zo­wa­nie po­ka­zów i wy­staw ko­ni,
  17. współ­dzia­ła­nie z od­po­wied­ni­mi pod­mio­ta­mi przy sprze­da­ży ko­ni,
  18. udzie­la­nie po­rad i po­mo­cy fa­cho­wej,
  19. or­ga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, se­mi­na­riów, od­czy­tów, wy­jaz­dów spe­cja­li­stycz­ny­ch itp.,
  20. za­kła­da­nie spe­cja­li­stycz­ny­ch bi­blio­tek, po­pu­la­ry­zo­wa­nie pra­sy fa­cho­wej,
  21. or­ga­ni­zo­wa­nie szko­leń w za­kre­sie ho­dow­li i cho­wu ko­ni, pod­kow­nic­twa, zoo­hi­gie­ny i użyt­ko­wa­nia ko­ni,
  22. współ­pra­cę z or­ga­ni­za­cja­mi jeź­dziec­ki­mi,
  23. po­pu­la­ry­za­cję tu­ry­sty­ki wy­po­czyn­ku i te­ra­pii lecz­ni­czej przy uży­ciu ko­ni,
  24. wy­da­wa­nie pu­bli­ka­cji fa­cho­wy­ch,
  25. współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi dzia­ła­ją­cy­mi w ob­sza­rze zoo­tech­ni­ki,
  26. współ­dzia­ła­nie ze służ­bą we­te­ry­na­ryj­ną w ce­lu za­po­bie­ga­nia i zwal­cza­nia cho­rób ko­ni,
  27. po­moc w na­wią­zy­wa­niu przez człon­ków Związków bę­dą­cy­ch człon­ka­mi PZHK bez­po­śred­ni­ch kon­tak­tów z ho­dow­ca­mi i użyt­kow­ni­ka­mi ko­ni w kra­ju i za­gra­ni­cą,
  28. pro­wa­dze­nie sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go dla po­trzeb oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej i ho­dow­la­nej ko­ni,
  29. pro­wa­dze­nie spe­cja­li­stycz­ny­ch szko­leń za­wo­do­wy­ch dla osób pro­wa­dzą­cy­ch oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni oraz iden­ty­fi­ka­cję ko­ni i na tej pod­sta­wie wy­da­wa­nie od­po­wied­ni­ch upraw­nień w tym za­kre­sie,
  30. wy­stę­po­wa­nie z wnio­ska­mi o od­zna­cze­nia i na­gro­dy pań­stwo­we dla za­słu­żo­ny­ch ho­dow­ców i dzia­ła­czy w dzie­dzi­nie ho­dow­li ko­ni,
  31. po­dej­mo­wa­nie in­ny­ch dzia­łań, nie­zbęd­ny­ch dla osią­gnię­cia ce­lów sta­tu­to­wy­ch PZHK.
 3. PZHK mo­że pro­wa­dzić sa­mo­dziel­nie dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą w za­kre­sie dzia­łal­no­ści usłu­go­wej wspo­ma­ga­ją­cej chów i ho­dow­lę zwie­rząt go­spo­dar­ski­ch (PKD 01.62 Z).
 4. Do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej PZHK mo­że utwo­rzyć od­ręb­ny pod­miot w for­mie spół­ki pra­wa han­dlo­we­go.

Rozdział 3.
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 3.

 1. Członkowie PZHK dzie­lą się na zwy­czaj­ny­ch, wspie­ra­ją­cy­ch i ho­no­ro­wy­ch.
 2. Członkami zwy­czaj­ny­mi są Związki po­sia­da­ją­ce oso­bo­wo­ść praw­ną i za­re­je­stro­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi we wła­ści­wym re­je­strze,  któ­re pod­pi­sa­ły de­kla­ra­cję człon­kow­ską.
 3. Członkami wspie­ra­ją­cy­mi PZHK, po pod­pi­sa­niu de­kla­ra­cji, mo­gą być oso­by praw­ne (związ­ki ra­so­we, sto­wa­rzy­sze­nia lub in­ne pod­mio­ty), o za­się­gu więk­szym niż jed­no wo­je­wódz­two, zwią­za­ne z ho­dow­lą lub cho­wem ko­ni, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów pra­wa.
 4. Złożenie de­kla­ra­cji człon­kow­skiej je­st rów­no­znacz­ne z przy­ję­ciem tre­ści sta­tu­tu PZHK i zo­bo­wią­za­niem do je­go prze­strze­ga­nia.
 5. Członkami ho­no­ro­wy­mi mo­gą być oso­by praw­ne, jed­nost­ki nie po­sia­da­ją­ce  oso­bo­wo­ści praw­nej i oso­by fi­zycz­ne, szcze­gól­nie za­słu­żo­ne dla PZHK.
 6. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy dzia­ła­ją w PZHK za po­śred­nic­twem swe­go przed­sta­wi­cie­la lub przed­sta­wi­cie­li wy­bra­ny­ch zgod­nie ze sta­tu­tem da­ne­go człon­ka.
 7. Przedstawiciele człon­ków zwy­czaj­ny­ch ma­ją czyn­ne i bier­ne pra­wa wy­bor­cze do wła­dz PZHK.
 8. Osoby wy­bra­ne do wła­dz sta­tu­to­wy­ch ma­ją obo­wią­zek brać czyn­ny udział w pra­ca­ch ty­ch or­ga­nów.
 9. Członkowie PZHK ma­ją obo­wią­zek sto­so­wać się do po­sta­no­wień ni­niej­sze­go sta­tu­tu, uchwał, re­gu­la­mi­nów i wy­tycz­ny­ch wła­dz PZHK, brać czyn­ny udział w pra­ca­ch PZHK oraz dą­żyć do re­ali­zo­wa­nia ce­lów i za­dań sta­tu­to­wy­ch.
 10. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy ma­ją obo­wią­zek sys­te­ma­tycz­nie i ter­mi­no­wo opła­cać skład­ki człon­kow­skie.

§ 4.
Uzyskanie członkostwa.

 1. Członkowie zwy­czaj­ni i wspie­ra­ją­cy są przyj­mo­wa­ni przez Zarząd PZHK, po do­ko­na­niu oce­ny zgod­no­ści ich sta­tu­tów z za­sa­da­mi i ce­la­mi dzia­ła­nia PZHK.
 2. Wniosek o przy­ję­cie na człon­ka je­st roz­pa­try­wa­ny na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu Zarządu. Uchwała o uwzględ­nie­niu wnio­sku (o przy­ję­ciu na człon­ka) je­st do­rę­cza­na za­in­te­re­so­wa­ne­mu w cią­gu 20 dni od da­ty jej pod­ję­cia.
 3. Uchwała o nie­uwzględ­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie na człon­ka mu­si być uza­sad­nio­na na pi­śmie w ter­mi­nie 20 dni od jej pod­ję­cia.
 4. Od de­cy­zji Zarządu PZHK przy­słu­gu­je od­wo­ła­nie do Walnego Zjazdu w ter­mi­nie 20 dni od otrzy­ma­nia uza­sad­nie­nia uchwa­ły, za po­śred­nic­twem Zarządu.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na.

§ 5.
Członkowie wspierający.

 1. Członkowie wspie­ra­ją­cy ma­ją pra­wo uczest­ni­czyć w Walnym Zjeździe z gło­sem do­rad­czym oraz ma­ją pra­wo przez swo­je­go przed­sta­wi­cie­la uczest­ni­czyć w pra­ca­ch Zarządu z gło­sem do­rad­czym.
 2. Członkowie wspie­ra­ją­cy ma­ją obo­wią­zek wspie­rać re­ali­za­cję za­dań i ce­lów sta­tu­to­wy­ch oraz sys­te­ma­tycz­nie i ter­mi­no­wo opła­cać skład­ki człon­kow­skie w wy­so­ko­ści co naj­mniej mi­ni­mal­nej, okre­ślo­nej uchwa­łą Walnego Zjazdu.

§ 6.
Utrata członkostwa.

 1. Członek tra­ci pra­wa człon­kow­skie wsku­tek:
  1. pi­sem­nej re­zy­gna­cji z człon­ko­stwa zło­żo­nej do Zarządu – w ta­kim wy­pad­ku człon­ko­stwo usta­je po upły­wie peł­ny­ch 3 mie­się­cy od otrzy­ma­nia przez Zarząd oświad­cze­nia o re­zy­gna­cji z człon­ko­stwa,
  2. usta­nia oso­by praw­nej – człon­ko­stwo usta­je z chwi­lą za­ist­nie­nia te­go zda­rze­nia,
  3. pod­ję­cia uchwa­ły przez Zarząd o skre­śle­niu z li­sty człon­ków.
 2. Skreślenie z li­sty człon­ków mo­że na­stą­pić wsku­tek:
  1. dzia­ła­nia na szko­dę PZHK lub pod­mio­tów zrze­szo­ny­ch w PZHK,
  2. na­ru­sze­nia sta­tu­tu PZHK lub nie­wy­ko­ny­wa­nia uchwał wła­dz PZHK,
  3. nie­pła­ce­nia skła­dek co naj­mniej przez rok. Uchwałę w tym za­kre­sie po­dej­mu­je Zarząd, po­wia­da­mia o niej za­in­te­re­so­wa­ne­go i udzie­la mu mie­sięcz­ne­go ter­mi­nu uisz­cze­nia za­le­gło­ści. Zapłacenie w ter­mi­nie ca­łe­go dłu­gu po­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne uchy­le­nie uchwa­ły o skre­śle­niu z li­sty człon­ków. Po za­pła­ce­niu w ter­mi­nie co naj­mniej 3/​4 dłu­gu Zarząd mo­że pod­jąć uchwa­łę o roz­ło­że­niu na ra­ty po­zo­sta­łej czę­ści za­le­gło­ści.
 3. Od uchwa­ły tej słu­ży za­in­te­re­so­wa­ne­mu pra­wo od­wo­ła­nia do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu za po­śred­nic­twem Zarządu  w ter­mi­nie dwu­dzie­stu dni od otrzy­ma­nia uchwa­ły wraz z uza­sad­nie­niem.
 4. Członek PZHK tra­ci człon­ko­stwo po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu do wnie­sie­nia od­wo­ła­nia do Walnego Zjazdu, a w wy­pad­ku wnie­sie­nia od­wo­ła­nia w dniu pod­ję­cia przez Walny Zjazd uchwa­ły pod­trzy­mu­ją­cej uchwa­łę Zarządu o skre­śle­niu człon­ka.
 5. Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na.
 6. W szcze­gól­ny­ch przy­pad­ka­ch Zarząd  mo­że pod­jąć uchwa­łę o za­wie­sze­niu w pra­wa­ch człon­ka na czas do upra­wo­moc­nie­nia się uchwa­ły o skre­śle­niu człon­ka.
 7. Podmiot, któ­ry utra­cił człon­ko­stwo, ma obo­wią­zek roz­li­czyć z PZHK wza­jem­ne zo­bo­wią­za­nia, w ter­mi­nie okre­ślo­nym uchwa­łą Zarządu.
 8. Uchwałę o skre­śle­niu z li­sty człon­ków po­dej­mu­je Zarząd i wraz z uza­sad­nie­niem do­rę­cza ją za­in­te­re­so­wa­ne­mu w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż 20 dni od jej pod­ję­cia.
 9. W przy­pad­ka­ch, o któ­ry­ch mo­wa w ust. 2, Zarząd mo­że za­mia­st pod­ję­cia de­cy­zji o skre­śle­niu z li­sty człon­ków PZHK,  pod­jąć de­cy­zję o za­wie­sze­niu w pra­wa­ch człon­ka PZHK na okres nie dłuż­szy niż 12 mie­się­cy. Postanowienia ust. 3, 4 i 6 sto­su­je się od­po­wied­nio

Rozdział 4.
Sekcje PZHK.
§ 7.

 1. PZHK mo­że po­wo­ły­wać sek­cje ra­so­we, użyt­ko­we lub in­ne o za­się­gu kra­jo­wym, ja­ko wy­od­ręb­nio­ne jed­nost­ki, zwa­ne da­lej Sekcjami, dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie sta­tu­tu PZHK i we­wnętrz­ne­go re­gu­la­mi­nu za­twier­dzo­ne­go przez Walny Zjazd.
 2. Sekcje dzia­ła­ją ja­ko wy­od­ręb­nio­ne jed­nost­ki PZHK.
 3. Sekcje są po­wo­ły­wa­ne i zno­szo­ne uchwa­łą Walnego Zjazdu.
 4. Przedstawiciele Sekcji, wy­ło­nie­ni zgod­nie z re­gu­la­mi­nem, bio­rą udział w Walnym Zjeździe i pra­ca­ch Zarządu z gło­sem do­rad­czym.

Rozdział 5.
Władze PZHK.

§ 8.

Zasady ogól­ne.

 1. Władzami PZHK są: 
  1. Walny Zjazd Delegatów, zwa­ny da­lej Walnym Zjazdem,
  2. Prezes PZHK zwa­ny da­lej Prezesem.
  3. Zarząd PZHK, zwa­ny da­lej Zarządem oraz Prezydium Zarządu wy­ła­nia­ne przez Zarząd, wy­ła­nia­ne przez Zarząd, zwa­ne da­lej Prezydium
  4. Komisja Rewizyjna PZHK, zwa­na da­lej Komisją Rewizyjną,
  5. Sąd Koleżeński PZHK, zwa­ny da­lej Sądem Koleżeńskim.
 2. Kadencja wszyst­ki­ch wła­dz trwa 4 la­ta i koń­czy się chwi­lą wy­bo­ru no­wy­ch wła­dz przez Walny Zjazd.
 3. Delegatami na Walny Zjazd są człon­ko­wie Związków bę­dą­cy­ch człon­ka­mi PZHK, wy­bra­ni pra­wo­moc­ną uchwa­łą Związków, któ­re re­pre­zen­tu­ją.
 4. Regulamin wy­bo­ru Delegatów na Walny Zjazd okre­śla Zarząd. Statutowe za­ło­że­nia do te­go Regulaminu są na­stę­pu­ją­ce:
  1. Związki wcho­dzą­ce w skład PZHK otrzy­mu­ją man­da­ty dla Delegatów pro­por­cjo­nal­nie do licz­by swo­ich człon­ków, za któ­ry­ch je­st opła­ca­na skład­ka na za­sa­da­ch okre­ślo­ny­ch przez Zarząd,
  2. Związek, któ­re­go li­czeb­no­ść je­st zbyt ma­ła do otrzy­ma­nia man­da­tu do­sta­je je­den man­dat, bez wzglę­du na licz­bę człon­ków.
 5. Do wła­dz mo­gą kan­dy­do­wać tyl­ko de­le­ga­ci na Walny Zjazd.
 6. Do wła­dz PZHK nie mo­gą kan­dy­do­wać oso­by ka­ra­ne lub prze­ciw­ko któ­rym to­czy się po­stę­po­wa­nie kar­ne. Kandydat skła­da w tym za­kre­sie pi­sem­ne oświad­cze­nie.
 7. Do wła­dz nie mo­gą kan­dy­do­wać pra­cow­ni­cy PZHK lub Związków.
 8. Głosowanie w spra­wa­ch per­so­nal­ny­ch je­st taj­ne chy­ba, że co naj­mniej 2/​3 upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia opo­wie się za gło­so­wa­niem jaw­nym.
 9. Głosowanie w po­zo­sta­ły­ch wy­pad­ka­ch je­st jaw­ne chy­ba, że co naj­mniej 2/​3 upraw­nio­ny­ch opo­wie się za gło­so­wa­niem taj­nym.

Walny Zjazd.
§ 9.
Zasady ogólne.

 1. Walny Zjazd je­st naj­wyż­szą wła­dzą PZHK.
 2. Walny Zjazd mo­że być zwy­czaj­ny lub nad­zwy­czaj­ny.
 3. O ter­mi­nie, miej­scu i po­rząd­ku dzien­nym Walnego Zjazdu de­le­ga­ci mu­szą być po­wia­do­mie­ni co naj­mniej na 14 dni przed ter­mi­nem.
 4. Zwyczajny Walny Zjazd je­st zwo­ły­wa­ny przez Zarząd dwa ra­zy w cią­gu ka­den­cji.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwo­łu­je Zarząd z wła­snej ini­cja­ty­wy lub, w ter­mi­nie 6 ty­go­dni od da­ty zgło­sze­nia wnio­sku, na pi­sem­ny wnio­sek:
  1. Komisji Rewizyjnej lub,
  2. co naj­mniej 1/​3 de­le­ga­tów na ostat­ni Walny Zjazd
 6. W wy­pad­ku bez­czyn­no­ści Zarządu, Nadzwyczajny Walny Zjazd mo­że zwo­łać, po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu okre­ślo­ne­go w ust. 5, ten kto zło­żył wnio­sek o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 7. Nadzwyczajny Walny Zjazd roz­pa­tru­je tyl­ko spra­wy, dla któ­ry­ch zo­stał zwo­ła­ny.
 8. Czynne i bier­ne pra­wa wy­bor­cze ma­ją de­le­ga­ci.
 9. Członkowie ustę­pu­ją­cy­ch wła­dz PZHK, któ­rzy nie zo­sta­li wy­bra­ni de­le­ga­ta­mi, człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy, przed­sta­wi­cie­le Sekcji oraz za­pro­sze­ni go­ście uczest­ni­czą w zjeź­dzie z gło­sem do­rad­czym.
 10. Walny Zjazd ob­ra­du­je zgod­nie z po­rząd­kiem dzien­nym ob­rad, przy­ję­tym re­gu­la­mi­nem ob­rad, a uchwa­ły są po­dej­mo­wa­ne zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, z tym że za uchwa­łą mu­si się opo­wie­dzieć co naj­mniej 1/​3 upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia obec­ny­ch na Zjeździe.
 11. Podjęcie uchwa­ły o wy­bo­rze pre­ze­sa PZHK wy­ma­ga uzy­ska­nia co naj­mniej 50% + 1 głos upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia, obec­ny­ch na Zjeździe.
 12. Walny Zjazd wy­ma­ga obec­no­ści co naj­mniej po­ło­wy upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia.
 13. W przy­pad­ku bra­ku po­ło­wy upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia Walny Zjazd od­by­wa się w II ter­mi­nie, w tym sa­mym dniu pół go­dzi­ny póź­niej, bez wzglę­du na licz­bę upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia. Drugi ter­min wi­nien być po­da­ny w za­wia­do­mie­niu o zwo­ła­niu Zjazdu.

§ 10.
Kompetencje Walnego Zjazdu.

Do wła­ści­wo­ści Walnego Zjazdu na­le­ży:

 1. uchwa­la­nie głów­ny­ch kie­run­ków dzia­łal­no­ści oraz wy­tycz­ny­ch do opra­co­wa­nia pla­nów pra­cy i pre­li­mi­na­rzy bu­dże­to­wy­ch PZHK,
 2. roz­pa­try­wa­nie i przyj­mo­wa­nie spra­woz­dań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. roz­pa­try­wa­nie wnio­sków Komisji Rewizyjnej do­ty­czą­cy­ch udzie­le­nia Zarządowi ab­so­lu­to­rium i po­dej­mo­wa­nie uchwał co do dal­szy­ch lo­sów Zarządu w ra­zie nie uzy­ska­nia przez Zarząd ab­so­lu­to­rium,
 4. za­twier­dza­nie spra­woz­dań fi­nan­so­wy­ch PZHK, z za­strze­że­niem § 18, pkt 5 ni­niej­sze­go Statutu,
 5. wy­bór w osob­nym gło­so­wa­niu Prezesa,
 6. wy­bór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego a tak­że ich od­wo­ły­wa­nie w cza­sie trwa­nia ka­den­cji, oraz od­wo­ły­wa­nie człon­ków Zarządu w cza­sie trwa­nia ka­den­cji,
 7. roz­pa­try­wa­nie od­wo­łań od uchwał Zarządu o skre­śle­niu z li­sty człon­ków,
 8. usta­la­nie wy­so­ko­ści i spo­so­bu po­bie­ra­nia wpi­so­we­go, skła­dek człon­kow­ski­ch, wy­so­ko­ści mi­ni­mal­nej skład­ki od człon­ków wspie­ra­ją­cy­ch i in­ny­ch opłat od Związków oraz za­sad po­dzia­łu i wy­ko­rzy­sta­nia przy­cho­dów,
 9. po­wo­ły­wa­nie i roz­wią­zy­wa­nie Sekcji oraz uchwa­la­nie ich re­gu­la­mi­nów,
 10. usta­la­nie su­my, do ja­kiej PZHK mo­że za­cią­gać zo­bo­wią­za­nia,
 11. uchwa­la­nie zmian sta­tu­tu,
 12. uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nu prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 13. nada­wa­nie, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń, god­no­ści ho­no­ro­we­go pre­ze­sa, ho­no­ro­we­go człon­ka PZHK oraz przy­zna­wa­nie ho­no­ro­wej sta­tu­et­ki i zło­tej od­zna­ki PZHK, na za­sa­da­ch okre­ślo­ny­ch w re­gu­la­mi­nie Kapituły Odznaczeń,
 14. po­dej­mo­wa­nie uchwał o roz­wią­za­niu PZHK i prze­zna­cze­niu je­go ma­jąt­ku.

Zarząd.
§ 11.
Zasady ogólne.

 1. W skład Zarządu wcho­dzi po jed­nej oso­bie spo­śród człon­ków za­rzą­dów po­szcze­gól­ny­ch Związków , zgod­nie z ich sta­tu­tem, a je­że­li nie je­st to okre­ślo­ne w sta­tu­cie to zgod­nie z uchwa­łą Walnego Zjazdu Związku.
 2. W skład Zarządu wcho­dzi rów­nież Prezes wy­bie­ra­ny na za­sa­da­ch okre­ślo­ny­ch w Statucie.
 3. W ra­ma­ch Zarządu dzia­ła Prezydium Zarządu. W skład Prezydium Zarządu wcho­dzą Prezes, dwó­ch Wiceprezesów, Sekretarz i 3 człon­ków wy­bie­ra­ny­ch przez Zarząd.
 4. Pierwsze po­sie­dze­nie Zarządu zwo­łu­je Prezes w ter­mi­nie naj­póź­niej 14 dni od za­koń­cze­nia Walnego Zjazdu Delegatów, w ce­lu ukon­sty­tu­owa­nia się w tym wy­bo­ru Prezydium.
 5. Nie uzy­ska­nie przez Zarząd ab­so­lu­to­rium, je­st jed­no­znacz­ne z od­wo­ła­niem je­go człon­ków. W ta­kim wy­pad­ku Walny Zjazd do­ko­nu­je wy­bo­ru no­we­go Zarządu lub po­dej­mu­je uchwa­łę o dal­szym dzia­ła­niu Zarządu na okres nie dłuż­szy niż 6 mie­się­cy.
 6. Członek Zarządu mo­że być za­wie­szo­ny w czyn­no­ścia­ch w cza­sie trwa­nia ka­den­cji z przy­czyn wy­mie­nio­ny­ch w ust. 7 orze­cze­niem Sądu Koleżeńskiego na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.
 7. Wniosek o za­wie­sze­nie człon­ka Zarządu mo­że zło­żyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub czło­nek PZHK.
 8. Członek Zarządu mo­że być od­wo­ła­ny w cza­sie trwa­nia ka­den­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z po­wo­du na­ru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na.

§ 12.
Kompetencje Zarządu.

 1. Do za­dań Zarządu na­le­ży:
  1. czu­wa­nie nad prze­strze­ga­niem Statutu, uchwał Walnego Zjazdu oraz Zarządu przez człon­ków PZHK,
  2. przed­kła­da­nie pro­jek­tów do­ku­men­tów na Walny Zjazd,
  3. usta­la­nie za­sad two­rze­nia fun­du­szów i go­spo­da­ro­wa­nie ty­mi fun­du­sza­mi,
  4. wy­bór i od­wo­ły­wa­nie człon­ków Prezydium Zarządu na wnio­sek Prezesa,
  5. usta­la­nie wy­tycz­ny­ch dla Prezydium i oce­na je­go dzia­łal­no­ści,
  6. po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o na­by­wa­niu i zby­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści,
  7. przyj­mo­wa­nie i skre­śla­nie człon­ków PZHK,
  8. two­rze­nie i li­kwi­da­cja na wnio­sek Prezydium biu­ra PZHK, za­trud­nia­ją­ce­go pra­cow­ni­ków eta­to­wy­ch wy­ko­nu­ją­cy­ch za­da­nia sta­tu­to­we PZHK oraz ho­dow­la­ne prze­ka­za­ne lub zle­co­ne przez mi­ni­stra wła­ści­we­go do spraw rol­nic­twa oraz in­ne prze­wi­dzia­ne przez prze­pi­sy pra­wa,
  9. po­wo­ły­wa­nie i od­wo­ły­wa­nie na wnio­sek Prezydium dy­rek­to­ra PZHK, kie­ru­ją­ce­go pra­ca­mi biu­ra PZHK,
  10. zwo­ły­wa­nie Walnych Zjazdów Delegatów,
  11. przed­kła­da­nie Walnemu Zjazdowi spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarządu oraz pro­gra­mu dzia­ła­nia PZHK,
  12. po­wo­ły­wa­nie Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestrów), Rady Hodowlanej oraz uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nów ich dzia­ła­nia,
  13. po­wo­ły­wa­nie Kapituły Odznaczeń oraz uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nu jej dzia­ła­nia,
  14. po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o przy­stę­po­wa­niu PZHK do in­ny­ch or­ga­ni­za­cji,
  15. wy­bie­ra­nie de­le­ga­tów na zjaz­dy or­ga­ni­za­cji, któ­ry­ch PZHK je­st człon­kiem zgod­nie z za­sa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w ty­ch or­ga­ni­za­cja­ch,
  16. wy­stę­po­wa­nie do wła­ści­wy­ch or­ga­nów z wnio­skiem o uchy­le­nie uchwał or­ga­nów człon­ków PZHK,
  17. skła­da­nie wnio­sków do Walnego Zjazdu o od­wo­ła­nie człon­ków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w cza­sie trwa­nia ka­den­cji,
  18. skła­da­nie wnio­sków do Sądu Koleżeńskiego w spra­wa­ch o za­wie­sze­nie człon­ka Zarządu lub człon­ka Komisji Rewizyjnej na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu,
  19. po­wo­ły­wa­nie ko­mi­sji pro­ble­mo­wy­ch o cha­rak­te­rze do­rad­czym, w skład któ­ry­ch wcho­dzą wy­bra­ni człon­ko­wie Zarządu Głównego i ewen­tu­al­nie za­pro­sze­ni spe­cja­li­ści.
 2. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch Zarząd ma pra­wo za­wie­sić pre­ze­sa w peł­nie­niu obo­wiąz­ków i zwo­łać w ter­mi­nie 3 mie­się­cy od dnia pod­ję­cia uchwa­ły o za­wie­sze­niu Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHK. Decyzja Zarządu o zwie­sze­niu pre­ze­sa po­dej­mo­wa­na je­st więk­szo­ścią 2/​3 gło­sów człon­ków Zarządu w gło­so­wa­niu taj­nym.
 3. Zawieszenie pre­ze­sa w czyn­no­ścia­ch nie po­zba­wia go człon­ko­stwa w Zarządzie.

§ 13.
Posiedzenia Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu są zwo­ły­wa­ne przez Prezesa lub za­stę­pu­ją­ce­go go wi­ce­pre­ze­sa co naj­mniej 2 ra­zy do ro­ku.
 2. Posiedzenie Zarządu je­st zwo­ły­wa­ne w cią­gu 14 dni od wnio­sku zło­żo­ne­go w for­mie pi­sem­nej przez co naj­mniej 1/​3 człon­ków Zarządu lub Komisję Rewizyjną.
 3. Dla waż­no­ści uchwał Zarządu  wy­ma­ga­na je­st bez­względ­na więk­szo­ść gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej po­ło­wy człon­ków. Uchwały Zarządu pod­pi­su­je pre­zes lub wi­ce­pre­zes pro­wa­dzą­cy po­sie­dze­nie.
 4. W po­sie­dze­nia­ch Zarządu  bio­rą udział z gło­sem do­rad­czym przed­sta­wi­cie­le człon­ków wspie­ra­ją­cy­ch i Sekcji, a mo­gą brać udział: prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej (lub je­go za­stęp­ca), pra­cow­ni­cy eta­to­wi PZHK, Związków oraz in­ni za­pro­sze­ni go­ście. Decyzję w tej spra­wie po­dej­mu­je Prezes lub za­stę­pu­ją­cy go Wiceprezes.

§ 14.
Prezydium Zarządu.

 1. Prezydium Zarządu zwa­ne da­lej Prezydium, skła­da się z 7 osób: pre­ze­sa, I wi­ce­pre­ze­sa, II wi­ce­pre­ze­sa, se­kre­ta­rza, i 3 człon­ków.
 2. Do kom­pe­ten­cji Prezydium na­le­żą wszyst­kie spra­wy PZHK nie za­strze­żo­ne w Statucie dla in­ny­ch w wła­dz, w szcze­gól­no­ści:
  1. kie­ro­wa­nie dzia­łal­no­ścią PZHK,
  2. za­twier­dza­nie pla­nów dzia­łal­no­ści oraz pre­li­mi­na­rzy fi­nan­so­wy­ch zgod­nie z wy­tycz­ny­mi Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego,
  3. za­rzą­dza­nie ma­jąt­kiem PZHK,
  4. re­ali­zo­wa­nie uchwał Walnych Zjazdów oraz Zarządu,
  5. na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów i wy­mia­na do­świad­czeń ho­dow­la­ny­ch z po­krew­ny­mi pod­mio­ta­mi w kra­ju i za gra­ni­cą,
  6. usta­la­nie ilo­ści eta­tów dla biu­ra PZHK,
  7. wy­stę­po­wa­nie z wnio­skiem do Zarządu o po­wo­ły­wa­nie i od­wo­ły­wa­nie dy­rek­to­ra PZHK,
  8. opi­nio­wa­nie kan­dy­da­tów na kie­row­ni­ków biur Związków, wy­ko­nu­ją­cy­ch za­da­nia PZHK re­ali­zo­wa­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów pra­wa, na wnio­sek ich Zarządów, a tak­że wnio­sko­wa­nie do Zarządów Związków człon­ków PZHK o od­wo­ła­nie kie­row­ni­ków biur ty­ch Związków.
  9. uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nu or­ga­ni­za­cyj­ne­go biu­ra PZHK oraz usta­la­nie za­sad wy­na­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków za­trud­nio­ny­ch w PZHK i opi­nio­wa­nie za­sad wy­na­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków za­trud­nio­ny­ch w Związkach – człon­ka­ch PZHK wy­ko­nu­ją­cy­ch za­da­nia PZHK re­ali­zo­wa­ne na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów pra­wa,
  10. do­ko­ny­wa­nie zmian w pre­li­mi­na­rzu fi­nan­so­wym na wnio­sek dy­rek­to­ra PZHK,
  11. pod­pi­sy­wa­nie spra­woz­dań fi­nan­so­wy­ch spo­rzą­dza­ny­ch na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów pra­wa,
  12. po­wo­ły­wa­nie ko­mi­sji eg­za­mi­na­cyj­nej do spraw nada­wa­nia upraw­nień wpi­su do ksiąg i okre­śla­nie re­gu­la­mi­nu jej dzia­ła­nia.
 3. Do obo­wiąz­ków Prezydium na­le­ży przed­kła­da­nie Zarządowi spra­woz­dań i wnio­sków do­ty­czą­cy­ch dzia­łal­no­ści PZHK.
 4. W ce­lu re­ali­za­cji za­dań sta­tu­to­wy­ch, PZHK mo­że za­wie­rać sto­sow­ne umo­wy ze Związkami. Umowy te są wią­żą­ce i sta­no­wią pod­sta­wę współ­pra­cy dla biu­ra PZHK i biur Związków.

§ 15.
Posiedzenia Prezydium.

 1. Posiedzenie Prezydium zwo­łu­je pre­zes lub za­stę­pu­ją­cy go wi­ce­pre­zes co naj­mniej 4 ra­zy do ro­ku.
 2. Ponadto pre­zes lub za­stę­pu­ją­cy go wi­ce­pre­zes zo­bo­wią­za­ny je­st zwo­łać po­sie­dze­nie Prezydium na wnio­sek trzech człon­ków Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Prezydium po­dej­mu­je uchwa­ły bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 4 człon­ków w tym pre­ze­sa lub wi­ce­pre­ze­sa pro­wa­dzą­ce­go po­sie­dze­nia Prezydium pod nie­obec­no­ść pre­ze­sa. Uchwały Prezydium pod­pi­su­je pre­zes lub wi­ce­pre­zes pro­wa­dzą­cy ob­ra­dy.

§ 16.
Prezes PZHK.

 1. Do obo­wiąz­ków pre­ze­sa na­le­ży w szcze­gól­no­ści:
  1. re­pre­zen­to­wa­nie PZHK w kra­ju i na ze­wną­trz,
  2. prze­wod­ni­cze­nie w pra­ca­ch Zarządu i Prezydium Zarządu,
  3. za­wie­ra­nie i roz­wią­zy­wa­nie umów z dy­rek­to­rem PZHK,
 2. Prezesa za­stę­pu­je pierw­szy wi­ce­pre­zes, a w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wy­ko­ny­wa­nia przez nie­go obo­wiąz­ków dru­gi wi­ce­pre­zes, któ­rzy wy­bie­ra­ni są przez Zarząd spo­śród je­go człon­ków na wnio­sek Prezesa bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów wszyst­ki­ch upraw­nio­ny­ch do gło­so­wa­nia człon­ków Zarządu.
 3. Prezes PZHK skła­da oświad­cze­nia wo­li w imie­niu PZHK sa­mo­dziel­nie, a wi­ce­pre­zes ra­zem z in­nym człon­kiem Prezydium.
 4. Prezes sa­mo­dziel­nie lub 2 wi­ce­pre­ze­sów łącz­nie mo­że usta­no­wić peł­no­moc­ni­ka do okre­ślo­ne­go ro­dza­ju czyn­no­ści lub do okre­ślo­nej czyn­no­ści. Pełnomocnik dzia­ła na pod­sta­wie peł­no­moc­nic­twa ro­dza­jo­we­go lub szcze­gól­ne­go.

Komisja Rewizyjna
§ 17.
Zasady ogólne.

 1. Komisja Rewizyjna PZHK wy­bie­ra­na przez Walny Zjazd Delegatów je­st we­wnętrz­ną wła­dzą kon­tro­l­ną PZHK.
 2. Komisja Rewizyjna skła­da się z 5 człon­ków.
 3. Komisja Rewizyjna kon­sty­tu­uje się na pierw­szym po­sie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po za­koń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zo­sta­ła wy­bra­na i wy­bie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go i se­kre­ta­rza.
 4. Komisja Rewizyjna ma pra­wo wglą­du we wszyst­kie do­ku­men­ty pro­wa­dzo­ne przez wła­dze PZHK.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej po­dej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 3 człon­ków Komisji. Uchwały Komisji pod­pi­su­je prze­wod­ni­czą­cy lub wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy pro­wa­dzą­cy po­sie­dze­nie.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy lub za­stę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wy­ko­ny­wa­nia przez nie­go  funk­cji wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy co naj­mniej 2 ra­zy do ro­ku.
 7. Komisja Rewizyjna dzia­ła na pod­sta­wie re­gu­la­mi­nu uchwa­lo­ne­go przez Walny Zjazd.
 8. Komisja Rewizyjna prze­pro­wa­dza kon­tro­lę w mia­rę po­trzeb z wła­snej ini­cja­ty­wy, bą­dź na wnio­sek Zarządu  lub Prezydium.
 9. Członek Komisji Rewizyjnej mo­że być od­wo­ła­ny w cza­sie trwa­nia ka­den­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z po­wo­du na­ru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu . Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na.
 10. Członek Komisji Rewizyjnej mo­że być za­wie­szo­ny w czyn­no­ścia­ch z po­wo­dów, o któ­ry­ch mo­wa w ust. 9 w cza­sie trwa­nia ka­den­cji uchwa­łą Sądu Koleżeńskiego na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.

§ 18.
Zadania Komisji Rewizyjnej

Do za­dań Komisji Rewizyjnej na­le­ży:

 1. kon­tro­la sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści PZHK,
 2. skła­da­nie Walnemu Zjazdowi spra­woz­dań i wnio­sków,
 3. skła­da­nie wnio­sków o zwo­ła­nie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
 4. skła­da­nie Walnemu Zjazdowi Delegatów wnio­sków w przed­mio­cie udzie­le­nia ab­so­lu­to­rium dla Zarządu,
 5. za­twier­dza­nie spra­woz­dań fi­nan­so­wy­ch PZHK w przy­pad­ku gdy w okre­ślo­nym od­ręb­ny­mi prze­pi­sa­mi ter­mi­nie nie ob­ra­du­je Walny Zjazd Delegatów,
 6. do­ko­ny­wa­nie wy­bo­ru pod­mio­tu do ba­da­nia spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go PZHK, o ile prze­pi­sy pra­wa nie sta­no­wią ina­czej,
 7. skła­da­nie wnio­sków do Walnego Zjazdu o od­wo­ła­nie człon­ka Zarządu lub człon­ka Komisji Rewizyjnej w cza­sie trwa­nia ka­den­cji,
 8. skła­da­nie wnio­sków do Sądu Koleżeńskiego o za­wie­sze­nie w czyn­no­ścia­ch człon­ka Komisji Rewizyjnej na okres do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu.

Sąd Koleżeński
§ 19.
Zasady ogólne

 1. Sąd Koleżeński skła­da się z 5 człon­ków.
 2. Sąd Koleżeński kon­sty­tu­uje się na pierw­szym po­sie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po za­koń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zo­stał wy­bra­ny i wy­bie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go i se­kre­ta­rza.
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego mo­że być od­wo­ła­ny w cza­sie trwa­nia ka­den­cji uchwa­łą Walnego Zjazdu z po­wo­du na­ru­sze­nia sta­tu­tu lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, na wnio­sek Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu. Uchwała Walnego Zjazdu je­st osta­tecz­na
 4. Sąd Koleżeński dzia­ła na pod­sta­wie re­gu­la­mi­nu uchwa­lo­ne­go przez Walny Zjazd.

§ 20.
Zadania Sądu Koleżeńskiego

Do za­dań Sądu Koleżeńskiego na­le­ży:

 1. wy­da­wa­nie, na wnio­sek Zarządu, opi­nii w spra­wa­ch po­zba­wie­nia człon­ko­stwa PZHK,
 2. orze­ka­nie w spra­wa­ch za­wie­sze­nia w czyn­no­ścia­ch człon­ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. roz­strzy­ga­nie spo­rów o pra­wa i obo­wiąz­ki człon­kow­skie oraz spraw spor­ny­ch wy­ni­ka­ją­cy­ch z człon­ko­stwa w PZHK.

§ 21.
Zasady działania Sądu Koleżeńskiego

 1. Sąd Koleżeński orze­ka ja­ko pierw­sza in­stan­cja. Od orze­czeń Sądu Koleżeńskiego ja­ko pierw­szej in­stan­cji słu­ży stro­nom od­wo­ła­nie do Walnego Zjazdu, za po­śred­nic­twem Sądu Koleżeńskiego, w ter­mi­nie 30 dni od otrzy­ma­nia uza­sad­nie­nia orze­cze­nia, któ­re mu­si być do­rę­czo­ne za­in­te­re­so­wa­nym w cią­gu 14 dni od wy­da­nia orze­cze­nia.   Uchwała Walnego Zjazdu w spra­wie roz­strzy­gnię­cia od­wo­ła­nia je­st osta­tecz­na.
 2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego po­dej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 3 człon­ków Sądu. Uchwały Sądu pod­pi­su­je prze­wod­ni­czą­cy lub wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy pro­wa­dzą­cy po­sie­dze­nie.
 3. Sąd Koleżeński po­dej­mu­je po­stę­po­wa­nie na wnio­sek człon­ków PZHK, co naj­mniej 1/​3 człon­ków Zarządu, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwo­łu­je prze­wod­ni­czą­cy lub za­stę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wy­ko­ny­wa­nia przez nie­go  funk­cji wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy.

Rozdział 6.
Biuro PZHK

§ 22.

 1. Biuro PZHK je­st po­wo­ły­wa­ne i roz­wią­zy­wa­ne przez Zarząd na wnio­sek Prezydium.
 2. Prezydium okre­śla ilo­ść eta­tów dla biu­ra.
 3. Dyrektora PZHK po­wo­łu­je i od­wo­łu­je Zarząd na wnio­sek Prezydium.
 4. Prezydium usta­la za­kres obo­wiąz­ków i upraw­nień dy­rek­to­ra PZHK w for­mie uchwa­ły.
 5. Prezydium usta­la za­sa­dy wy­na­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków za­trud­nio­ny­ch w PZHK.
 6. Prezydium usta­la w for­mie re­gu­la­mi­nu za­da­nia biu­ra i spo­sób ich fi­nan­so­wa­nia.
 7. Dyrektor biu­ra PZHK uczest­ni­czy w pra­ca­ch Zarządu i Prezydium z gło­sem do­rad­czym oraz uczest­ni­czy w pra­ca­ch Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na ich za­pro­sze­nie, z gło­sem do­rad­czym.
 8. Dyrektor PZHK je­st kie­row­ni­kiem za­kła­du pra­cy w ro­zu­mie­niu Kodeksu Pracy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa PZHK

§ 23.

 1. Źródłami fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej PZHK są:
 2. PZHK mo­że pro­wa­dzić dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą sa­mo­dziel­nie lub przez wy­od­ręb­nio­ne do pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści jed­nost­ki.
 3. PZHK mo­że na­by­wać i zby­wać ma­ją­tek ru­cho­my i nie­ru­cho­my oraz two­rzyć fun­du­sze.
  1. udział PZHK w przy­cho­da­ch człon­ków na za­sa­da­ch okre­ślo­ny­ch przez Walny Zjazd, w szcze­gól­no­ści z wpi­so­we­go, skła­dek człon­kow­ski­ch w tym od człon­ków wspie­ra­ją­cy­ch oraz in­ny­ch skła­dek,
  2. opłat za czyn­no­ści zoo­tech­nicz­ne, opłat za czyn­no­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni i wy­da­wa­niem dla ni­ch pasz­por­tów,
  3. do­ta­cje i da­ro­wi­zny,
  4. in­ne źró­dła wy­ni­ka­ją­ce z prze­pi­sów lub umów,
  5. do­cho­dy z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,
  6. in­ne wpły­wy zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią PZHK oraz środ­ki uzy­ski­wa­ne wg za­sad okre­ślo­ny­ch w od­ręb­ny­ch prze­pi­sa­ch.
 4. Projekt uchwa­ły w spra­wie za­sad wno­sze­nia i wy­so­ko­ści pod­sta­wo­wej skład­ki człon­kow­skiej wno­si pod ob­ra­dy Walnego Zjazdu Zarząd.
 5. Gospodarka fi­nan­so­wa je­st jaw­na dla człon­ków PZHK.
 6. Zarząd  mo­że two­rzyć fun­du­sze i go­spo­da­ro­wać ni­mi zgod­nie z pod­ję­tą przez sie­bie uchwa­łą.
 7. Kontrolę nad ce­lo­wo­ścią po­wo­ła­nia fun­du­szu i pra­wi­dło­wo­ścią go­spo­da­ro­wa­nia środ­ka­mi fun­du­szu spra­wu­je Walny Zjazd po­przez przy­ję­cie lub od­rzu­ce­nie spra­woz­da­nia Zarządu.
 8. Decyzje o zby­wa­niu i na­by­wa­niu ma­jąt­ku PZHK po­dej­mu­je w for­mie uchwa­ły Zarząd.
 9. Dochód z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej PZHK mo­że być prze­zna­czo­ny wy­łącz­nie na ce­le sta­tu­to­we PZHK.
 10. Rokiem ob­ra­chun­ko­wym je­st rok ka­len­da­rzo­wy.

Rozdział 8.
Zmiany statutu i rozwiązanie PZHK

§ 24.
Zmiana statutu

Zmiana sta­tu­tu mo­że być do­ko­na­na wy­łącz­nie uchwa­łą Walnego Zjazdu, więk­szo­ścią 2/​3 gło­sów de­le­ga­tów przy obec­no­ści co naj­mniej po­ło­wy osób upraw­nio­ny­ch.

§ 25.
Rozwiązanie PZHK.

 1. Uchwała o roz­wią­za­niu PZHK mu­si za­wie­rać co naj­mniej na­stę­pu­ją­ce po­sta­no­wie­nia:
 2. Rozwiązanie PZHK mo­że na­stą­pić wy­łącz­nie uchwa­łą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, zwo­ła­nym wy­łącz­nie w tym ce­lu, pod­ję­tą więk­szo­ścią 2/​3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 2/​3 osób upraw­nio­ny­ch.
  1. po­sta­wie­nie PZHK w stan li­kwi­da­cji,
  2. po­wo­ła­nie spo­śród de­le­ga­tów na Walny Zjazd 5 oso­bo­wej Komisji Likwidacyjnej, któ­ra przej­mu­je czyn­no­ści Zarządu na okres do za­koń­cze­nia li­kwi­da­cji,
  3. okre­śle­nie ter­mi­nu li­kwi­da­cji – ter­min ten mo­że być prze­dłu­żo­ny uchwa­łą Komisji Rewizyjnej na wnio­sek Komisji Likwidacyjnej,
  4. okre­śle­nie prze­zna­cze­nia ma­jąt­ku po­zo­sta­łe­go po li­kwi­da­cji PZHK /​majątek ten mo­że być wy­łącz­nie prze­zna­czo­ny na ce­le zwią­za­ne z ho­dow­lą koni/.
 3. W okre­sie li­kwi­da­cji nie dzia­ła Prezydium ani Sąd Koleżeński.
 4. Komisja Likwidacyjna po za­koń­cze­niu czyn­no­ści li­kwi­da­cyj­ny­ch przed­sta­wia Komisji Rewizyjnej spra­woz­da­nie.
 5. Komisja Rewizyjna po za­twier­dze­niu spra­woz­da­nia Komisji Likwidacyjnej, skła­da do wła­ści­we­go są­du wnio­sek o wy­kre­śle­nie PZHK z re­je­stru.
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube