Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte do realizacji przez XXIX Walny Zjazd Delegatów PZHK w dn. 23.05.2016 r. w Warszawie

 

 1. Wniosek, aby po uzgod­nie­niu przez ko­mi­sje ksiąg stad­ny­ch ko­ni ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp) jed­ne­go pro­gra­mu, za­stą­pić od 2017 r. sta­cjo­nar­ną wierz­cho­wą pró­bę ogie­rów ras szla­chet­ny­ch pró­ba po­lo­wą.
 2. Wniosek o utrzy­ma­nie wspól­ny­ch za­kła­dów tre­nin­go­wy­ch dla ko­ni ma­ło­pol­ski­ch i in­ny­ch ras, co gwa­ran­tu­je po­stęp ho­dow­la­ny i po­rów­ny­wal­no­ść ras.
 3. Wniosek o więk­szą licz­bę ogie­rów do­pusz­cza­ny­ch do Zakładów Treningowych.
 4. Wniosek o wstęp­ną se­lek­cję i kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów do ho­dow­li w wie­ku 2,5 ro­ku.
 5. Wniosek o znie­sie­nie wstęp­nej pró­by dziel­no­ści dla mło­dy­ch ogie­rów ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, wy­sta­wia­ny­ch pierw­szy raz na au­kcję oraz po­zo­sta­wie­nie pró­by za­sad­ni­czej dla ogie­rów star­szy­ch ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty.
 6. Wniosek o prze­pro­wa­dza­nie prób dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch bez­po­śred­nio u ho­dow­cy.
 7. Wniosek, aby po­zo­sta­wić Okręgowym/​Wojewódzkim Związkom Hodowców Koni de­cy­zję o do­ko­na­niu bą­dź nie i ewen­tu­al­nym za­miesz­cze­niu w ka­ta­lo­gu, w in­ter­ne­cie i ba­zie da­ny­ch, wstęp­nej bo­ni­ta­cji i po­mia­rów ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty przez kie­row­ni­ków /​ dy­rek­to­rów Związków w cza­sie wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji.
 8. Wniosek o wpro­wa­dze­nie od 2017 ro­ku w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch ko­ni raz sp, wlkp, m rów­no­le­głej oce­ny bo­ni­ta­cyj­nej wraz z opi­sem li­nio­wym (zgod­nie z za­łącz­ni­ka­mi).
 9. Wniosek o wpro­wa­dze­nie ka­te­go­ry­za­cji kla­czy ras sp, wlkp i m.
 10. Wniosek o prze­su­nię­cie ter­mi­nu kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ra­sy ślą­skiej do ZT Książ na ko­niec sierp­nia lub po­czą­tek wrze­śnia.
 11. Wniosek o zor­ga­ni­zo­wa­nie na po­zio­mie kra­jo­wym ucy­wi­li­zo­wa­ne­go sys­te­mu sprze­da­ży ko­ni po­przez wpro­wa­dze­nie kon­trak­ta­cji i sku­pu ty­ch zwie­rząt.
 12. Wniosek o utwo­rze­nie „Księgi ko­ni ra­sy per­sze­ron” (w zał. pi­smo Łucji Tokarskiej i Jana Lemańskiego).
 13. Wniosek o re­ne­ga­cję umo­wy Arden Polski z Francją, aby od­po­wied­nia Komisja Księgi Stadnej de­cy­do­wa­ła o ja­ko­ści i ty­pie ko­nia w ra­sie Arden Polski.
 14. Wniosek o umoż­li­wie­nie wpi­sy­wa­nia do księ­gi ra­sy wiel­ko­pol­skiej po­tom­stwu od ma­tek z księ­gą pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a o ro­do­wo­dzie wiel­ko­pol­skim.
 15. Wniosek o znie­sie­nie obo­wiąz­ku po­twier­dza­nia ba­da­nia­mi DNA po­cho­dze­nia źre­bię­cia uro­dzo­ne­go z in­se­mi­na­cji.
 16. Wniosek w spra­wie przy­go­to­wa­nia do koń­ca 2016 r. po­praw­ki do pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go ko­ni zim­no­krwi­sty­ch uwzględ­nia­ją­cej kie­ru­nek rzeź­ny ja­ko je­den z wio­dą­cy­ch kie­run­ków użyt­ko­wa­nia ty­ch ko­ni. Konsekwencją te­go po­win­no być opra­co­wa­nie mo­de­lu ho­dow­la­ne­go – typ mię­sny, pa­ra­me­try po­kro­jo­we, me­to­dy­ka ko­ja­rzeń i od­cho­wu, od­mien­na ska­la bo­ni­ta­cyj­na przy wpi­sie do ksiąg ogie­rów i kla­czy (np. min. kwa­li­fi­ku­ją­ce dla ogie­rów 77 pkt.) oraz od­mien­ne za­sa­dy wpi­su do ksiąg (np. li­cen­cja na czas okre­ślo­ny, ka­te­go­ry­za­cja na pod­sta­wie oce­ny uzy­ska­ne­go po­tom­stwa itp.).
 17. Wniosek o uzna­wa­nie i kwa­li­fi­ko­wa­nie ogie­rów szla­chet­ny­ch przez po­szcze­gól­ne ko­mi­sje ksiąg stad­ny­ch.
 18. Wniosek o zrów­no­wa­że­nie zna­cze­nia wy­ni­ków prób al­ter­na­tyw­ny­ch z wy­ni­ka­mi za­kła­dów tre­nin­go­wy­ch.
 19. Wniosek o do­pusz­cze­nie do księ­gi wlkp ogie­rów po za­kła­da­ch tre­nin­go­wy­ch tra­keń­ski­ch tyl­ko na pod­sta­wie de­cy­zji Komisji Księgi Stadnej i oce­ny bo­ni­ta­cyj­nej Kierownika OZHK.
 20. Wniosek o wy­co­fa­nie pa­ra­sol­ki – ja­ko ele­men­tu w al­ter­na­tyw­nej wstęp­nej pró­bie dziel­no­ści dla ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch.
 21. Wniosek o stwo­rze­nie miej­sc wstęp­ne­go przy­go­to­wa­nia ko­ni prze­zna­czo­ny­ch do Zakładów Treningowych.
 22. PZHK w Warszawie otrzy­mu­je do­ta­cje z Ministerstwa Rolnictwa na oce­nę war­to­ści użyt­ko­wej ko­ni. Należy stwo­rzyć me­cha­ni­zm, umoż­li­wia­ją­cy ho­dow­com ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch ko­rzy­sta­nie z ty­ch fun­du­szy w ce­lu przy­go­to­wa­nia ogie­ra do wstęp­nej pró­by za­przę­go­wej przez pro­fe­sjo­na­li­stów, je­śli nie ma moż­li­wo­ści wy­ko­na­nia te­go we wła­snym go­spo­dar­stwie.
 23. W związ­ku z moż­li­wo­ścią otwar­cia się ryn­ku ja­poń­skie­go na eks­port ko­ni z Polski na­le­ży do­ło­żyć wszel­ki­ch sta­rań ze stro­ny PZHK, aby po­zy­tyw­nie do­pro­wa­dzić do koń­ca ne­go­cja­cje i uzy­skać jak naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki. PZHK wi­nien wy­zna­czyć co naj­mniej jed­ną kon­kret­ną oso­bę od­po­wie­dzial­ną za mo­ni­to­ro­wa­nie prze­bie­gu ne­go­cja­cji i re­ali­za­cję te­go za­da­nia.
 24. Zarząd WZHK w Białymstoku uwa­ża, że w struk­tu­rze or­ga­ni­za­cyj­nej PZHK win­no zna­leźć się sta­no­wi­sko ma­na­ge­ra od­po­wie­dzial­ne­go za po­zy­ski­wa­nie fun­du­szy z róż­ny­ch źró­deł dla Związku. Winna to być oso­ba kre­atyw­na, zna­ją­ca ję­zy­ki ob­ce oraz do­sko­na­le zna­ją­ca spe­cy­fi­kę i struk­tu­rę pol­skiej ho­dow­li ko­ni, umie­ją­ca sku­tecz­nie współ­pra­co­wać i po­zy­ski­wać fun­du­sze z Ministerstwa Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, agen­cji rol­ni­czy­ch, Unii Europejskiej oraz in­ny­ch in­sty­tu­cji.
 25. Wniosek o or­ga­ni­za­cję szko­leń o sze­ro­ko ro­zu­mia­nej ho­dow­li ko­ni np. zoo­tech­ni­ki, ko­wal­stwa, po­wo­że­nia, oce­ny ko­ni.
 26. Wniosek, aby PZHK zwró­cił się z pi­smem do eu­ro­pej­ski­ch or­ga­ni­za­cji pro­wa­dzą­cy­ch re­je­stry ko­nio­wa­ty­ch oraz Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI) oraz horsetelex.nl, w któ­rym wska­że ko­niecz­no­ść pra­wi­dło­we­go re­je­stro­wa­nia ko­ni uro­dzo­ny­ch po 2004 ro­ku z nu­me­ra­mi pasz­por­tów roz­po­czy­na­ją­cy­ch się 616 006, 007, 008, 009 lub POL 006, POL 007, POL 008, POL 009 itd. o ozna­cze­nie w ru­bry­ce Studbook skró­tu PZHK.
 27. KPZHK Bydgoszcz wy­ra­ża sta­now­czy pro­te­st prze­ciw­ko po­łą­cze­niu ko­ni z pasz­por­ta­mi pol­ski­mi i za­gra­nicz­ny­mi w jed­ną gru­pę wie­ko­wą pod­czas fi­na­łów MPMK.
 28. Wniosek o wpro­wa­dze­nie na stro­nie www.rynekpolskichkoni.pl moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia au­kcji in­ter­ne­to­wy­ch ko­ni.
 29. Wniosek o wy­da­nie dru­kiem Księgi Stadnej ko­ni ra­sy ślą­skiej Tom VIII. W trak­cie ze­brań w Terenowych Kołach Hodowców Koni na te­re­nie dzia­łal­no­ści ŚOZHK Katowice ze­bra­ne zo­sta­ły 33 de­kla­ra­cje ho­dow­ców do­ty­czą­ce za­ku­pu w/​w opra­co­wa­nia.
 30. Wniosek o wpro­wa­dze­nie do­bro­wol­no­ści pre­nu­me­ra­ty pi­sma „Hodowca i Jeździec”.
 31. Wniosek o zo­bo­wią­za­nie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie do roz­sze­rze­nia ak­cji pro­mo­cyj­nej „Teraz Polskie Konie„ ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem zwięk­sze­nia ofer­ty na wy­sta­wa­ch ko­ni, np.: na CAVALIADZIE w Poznaniu i te­mu po­dob­ny­ch im­pre­za­ch od­by­wa­ją­cy­ch się na te­re­nie Polski.
 32. Wniosek, aby wy­stą­pić z proś­bą do Prezesa PZHK i re­pre­zen­tan­tów lo­kal­ny­ch o wy­stą­pie­nia w me­dia­ch lo­kal­ny­ch i ogól­no­pol­ski­ch na­świe­tla­jąc pro­blem ho­dow­li ko­ni w Polsce.
 33. Wniosek o nie wpro­wa­dza­nie zmian przy iden­ty­fi­ka­cji ko­ni w ob­rę­bie ma­ści (ma­ści tzw. ge­ne­tycz­ne).
 34. Wniosek o zo­bli­go­wa­nie Zakładów Treningowych kla­czy i ogie­rów do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ko­we­go ubez­pie­cze­nia od na­stęp­stw nie­szczę­śli­wy­ch wy­pad­ków ko­ni bę­dą­cy­ch w tre­nin­gu. Objęcie ubez­pie­cze­niem wszyst­ki­ch Zakładów Treningowych po­sia­da­ją­cy­ch umo­wę z PZHK po­zwo­li­ło­by na wy­ne­go­cjo­wa­nie ko­rzyst­ny­ch wa­run­ków ubez­pie­cze­nia.
 35. Wniosek o opra­co­wa­nie pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go z do­pła­ta­mi dla kla­czy nie­uczest­ni­czą­cy­ch w pro­gra­mie ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch.
 36. Wniosek o przy­wró­ce­nie pięt­na ra­so­we­go dla ko­ni wpi­sy­wa­ny­ch do ksiąg ho­dow­la­ny­ch.
 37. Wniosek o na­wią­za­nie współ­pra­cy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w za­kre­sie wspie­ra­nia pro­duk­cji ko­ni rzeź­ny­ch, a zwłasz­cza eks­por­tu ko­ni i żyw­ca koń­skie­go.
 38. Wniosek o pod­nie­sie­nie płat­no­ści do pa­kie­tów i wa­rian­tów o użyt­ko­wa­niu pa­stwi­sko­wym w po­łą­cze­niu z ho­dow­lą zwie­rząt, nie eli­mi­nu­jąc użyt­ko­wa­nia ko­śne­go.
 39. Wniosek o kon­ty­nu­owa­nie dzia­łań ma­ją­cy­ch na ce­lu ob­ję­cie ko­ni płat­no­ścia­mi bez­po­śred­ni­mi w Polsce.
 40. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań ma­ją­cy­ch na ce­lu ob­ję­cie „Programem ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch” rów­nież kla­czy utrzy­my­wa­ny­ch po­je­dyn­czo.
 41. Wniosek o zmniej­sze­nie licz­by źre­biąt w pro­gra­mie Rolno-​środowiskowym pa­kiet „Zachowanie lo­kal­ny­ch ras zwie­rząt”, w okre­sie 5-​letnim od­cho­wa­nie 1 źre­bię­cia.
 42. Wniosek o od­stą­pie­nie od prze­wi­dzia­nej od ro­ku 2016 gru­po­wej kwa­li­fi­ka­cji kla­czy zim­no­krwi­sty­ch w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim na rze­cz ich kwa­li­fi­ka­cji na pod­sta­wie przed­ło­żo­nej do­ku­men­ta­cji (jak do tej po­ry) lub kwa­li­fi­ka­cji w go­spo­dar­stwa­ch, w któ­ry­ch kla­cze te sta­cjo­nu­ją.
 43. Wniosek o zwró­ce­nie się do PZHK, MRiRW oraz pod­mio­tów zaj­mu­ją­cy­ch się pro­gra­ma­mi ochro­ny ras za­cho­waw­czy­ch ko­ni, o przy­zna­nie do­płat do utrzy­ma­nia ogie­rów do­pusz­czo­ny­ch do pro­gra­mów ochro­ny ras za­cho­waw­czy­ch ko­ni.
 44. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań ma­ją­cy­ch na ce­lu wpro­wa­dze­nie no­wy­ch pro­gra­mów rolno-​środowiskowych uwzględ­nia­ją­cy­ch upra­wę ro­li przy uży­ciu ko­ni ro­bo­czy­ch oraz ka­te­go­rii rol­ni­czy­ch pro­duk­tów eko­lo­gicz­ny­ch wy­pro­du­ko­wa­ny­ch z wy­ko­rzy­sta­niem pra­cy ko­ni.
 45. Wniosek o wy­dłu­że­nie ter­mi­nu wpro­wa­dza­nia kla­czy za­stęp­czej do „Programu ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch” po­szcze­gól­ny­ch ras z 40 do 90 dni.
 46. Wniosek o pod­nie­sie­nie staw­ki płat­no­ści w pa­kie­cie „Zasoby ge­ne­tycz­ne zwie­rząt” w PROW 2014-​2020.
 47. Wniosek o uwzględ­nie­nie przy płat­no­ścia­ch rolno-​środowiskowych przy­pad­ków lo­so­wy­ch w trak­cie re­ali­za­cji pro­gra­mu, w szcze­gól­no­ści pad­nięć kla­czy, po­ro­nień i utra­ty źre­biąt przed opi­sem, tak że­by te przy­pad­ki lo­so­we nie wy­klu­cza­ły rol­ni­ka z pro­gra­mu lub go nie sank­cjo­no­wa­ły.
 48. Wniosek o zwięk­sze­nie do­fi­nan­so­wa­nia do po­lo­wy­ch prób dziel­no­ści.
 49. Wniosek, aby pasz­port dla ko­nia z nie­usta­lo­nym oj­co­stwem po­sia­dał ro­do­wód ze stro­ny mat­ki, je­śli źre­bak opi­sy­wa­ny był przy mat­ce.
 50. Wniosek o wy­ja­śnie­nie prze­pi­sów zwią­za­ny­ch z pasz­por­ta­mi z czer­wo­ną pie­cząt­ką, a sprze­da­żą ko­ni na rzeź (błąd in­ter­pre­ta­cyj­ny prze­pi­sów UE).
 51. KPZHK Bydgoszcz wy­ra­ża sta­now­czy pro­te­st prze­ciw­ko do­fi­nan­so­wy­wa­niu ze środ­ków PZHK /​ OZHK oraz po­cho­dzą­cy­ch z bu­dże­tu pań­stwa tre­nin­gu i na­gród dla ko­ni z za­gra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi pod­czas pre­mio­wań oraz prób dziel­no­ści (ZT, pró­by po­lo­we, MPMK) or­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez PZHK/​OZHK.
 52. Wniosek o wcze­śniej­sze pu­bli­ko­wa­nie i na bie­żą­co ak­tu­ali­zo­wa­nie re­je­stru ogie­rów użyt­ko­wa­ny­ch w pro­gra­ma­ch ochron­ny­ch.
 53. Wniosek o zwe­ry­fi­ko­wa­nie re­gu­la­mi­nu MPMK w po­wo­że­niu, po­pra­wie­nie wa­run­ków ty­ch za­wo­dów.
 54. Wniosek o za­pew­nie­nie nie­zbęd­ny­ch środ­ków fi­nan­so­wy­ch przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na roz­wój i funk­cjo­no­wa­nie spor­tu jeź­dziec­kie­go.
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube