Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte do realizacji przez XXVIII Walny Zjazd Delegatów PZHK w dn. 27.05.2014 r. w Warszawie

 

 1. Wystąpić do od­po­wied­nich władz o umiesz­cze­nie w ka­ta­lo­gu ta­kich za­wo­dów jak ujeż­dżacz i pod­ku­wacz oraz stwo­rze­nie ak­tu­al­nych pro­gra­mów na­ucza­nia tych zawodów.
 2. Podjęcie dzia­łań w ce­lu wy­rów­na­nia do­fi­nan­so­wa­nia do prób dziel­no­ści sta­cjo­nar­nych i po­lo­wych dla ko­ni ras szlachetnych.
 3. Nie uzna­wa­nie ko­ni uro­dzo­nych w Polsce, któ­re zo­sta­ły zi­den­ty­fi­ko­wa­ne, za­re­je­stro­wa­ne i dla któ­rych pasz­por­ty wy­sta­wi­ły pod­mio­ty za­re­je­stro­wa­ne i pro­wa­dzą­ce księ­gi i re­je­stry za gra­ni­cą, ja­ko ko­ni ho­dow­li pol­skiej. Konie te nie ma­ją pra­wa do na­gród fi­nan­so­wych na im­pre­zach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni.
 4. Podjąć dzia­ła­nia na­kła­da­ją­ce obo­wią­zek ba­dań ogie­rów kry­ją­cych w kie­run­ku no­sa­ci­zny, NZK, za­ra­zy stad­ni­czej w chwi­li, gdy ogier bę­dzie zmie­niał wła­ści­cie­la i co za tym idzie miej­sce po­sto­ju, a nie corocznie.
 5. Pozostawienie wstęp­nej bo­ni­ta­cji i po­mia­rów do­ko­na­nych przez kierowników/​dyrektorów Związków przy wstęp­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra bę­dzie tak jak do tej po­ry za­miesz­cza­na w katalogu.
 6. Wniosek do­ty­czy pró­by roz­wią­za­nia pro­ble­mu za­wo­dów ama­tor­skich. Komisja PZHK-​PZJ po­win­na za­jąć się, oprócz pro­ble­mów zwią­za­nych z MPMK, rów­nież pro­ble­mem za­wo­dów to­wa­rzy­skich. Powinny one być zwią­za­ne z jak naj­mniej­szy­mi ogra­ni­cze­nia­mi ze stro­ny PZJ.
 7. Wniosek do­ty­czą­cy przy­go­to­wa­nia i wpro­wa­dze­nia od 2015 ro­ku po­lo­wych prób dziel­no­ści ogie­rów wg pro­jek­tu zgło­szo­ne­go przez ko­mi­sję sp.
 8. Wniosek o wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści przej­ścia z kar­to­tek pa­pie­ro­wych na „elek­tro­nicz­ne”.
 9. Wniosek o wdro­że­nie prac umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu /​przez Internet/​ wy­da­wa­nia świa­dectw krycia.
 10. Wniosek o do­pre­cy­zo­wa­nie re­gu­la­mi­nu obej­mu­ją­ce­go za­sa­dy na­bo­ru ko­ni do za­kła­dów treningowych.
 11. PZHK po­wi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce co naj­mniej do zrów­na­nia wy­so­ko­ści do­płat w pro­gra­mach za­cho­waw­czych kra­jo­wych ras ko­ni, z uwzględ­nie­niem wy­so­kich kosz­tów utrzy­ma­nia ko­ni ras zimnokrwistych.
 12. PZHK po­wi­nien pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zwe­ry­fi­ko­wa­nia Regionalnych Współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) dla ko­ni, słu­żą­cych do ob­li­cza­nia wiel­ko­ści eko­no­micz­nej go­spo­dar­stwa (ESU). Zwiększenie wskaź­ni­ka SGM bę­dzie skut­ko­wać bar­dziej wia­ry­god­ną oce­ną si­ły eko­no­micz­nej go­spo­darstw ho­du­ją­cych ko­nie oraz ła­twiej­szym apli­ko­wa­niem i roz­li­cza­niem środ­ków pomocowych.
 13. Wprowadzenie do­dat­ko­we­go zna­ko­wa­nia ko­ni po­przez pa­le­nia przy wpi­sy­wa­niu ko­ni do ksiąg zarodowych.
  Znakowanie po­przez pa­le­nia i wy­mra­ża­nie jest naj­prost­szą, naj­sku­tecz­niej­szą for­mą pro­mo­cji ko­ni pol­skiej hodowli.
 14. Zobowiązanie PZHK do pod­ję­cia sta­rań w ce­lu zwięk­sze­nia do­ta­cji do kla­czy pro­gra­mo­wych do kwo­ty co naj­mniej 2000 zł.
 15. Wystosowanie przez PZHK wnio­sku do Instytut Zootechniki w sprawie: 
  1. pi­sem­ne­go uza­sad­nie­nia nie­do­pusz­cze­nia lub wy­kre­śle­nia ogie­rów z li­sty ogie­rów do­pusz­czo­nych do kry­cia kla­czy w okre­ślo­nym typie
  2. za­gwa­ran­to­wa­nia otrzy­ma­nia przez ho­dow­ców de­cy­zji o przy­ję­ciu lub od­rzu­ce­niu stad pro­gra­mo­wych w ter­mi­nie – do 15 kwiet­nia ro­ku, w któ­rym wnio­sek zo­stał złożony.
 16. Wystąpić do Instytutu Zootechniki o wy­dłu­że­nie do 31 mar­ca ter­mi­nu zgła­sza­nia do pro­gra­mu ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych kla­czy, któ­re zo­sta­ną za­ku­pio­ne od ho­dow­ców re­zy­gnu­ją­cych z uczest­nic­twa w w/​w programie.
 17. Zwiększenie w me­diach ogól­no­pol­skich re­kla­my im­prez or­ga­ni­zo­wa­nych przez PZHK. Dla po­sze­rze­nia za­in­te­re­so­wa­nia pol­ską ho­dow­lą ko­ni wśród spo­łe­czeń­stwa nie­zbęd­na jest wła­ści­wa i do­cie­ra­ją­ca do ogó­łu reklama.
 18. Zobowiązanie PZHK do kon­tak­tu z in­sty­tu­cja­mi od­po­wie­dzial­ny­mi, w ce­lu wy­zna­cze­nia w po­wie­cie le­ka­rzy we­te­ry­na­rii dy­żu­ru­ją­cych całodobowo.
 19. Wniosek o roz­po­czę­cie od 2015 r. dzia­łań w ce­lu opra­co­wa­nia ro­dzin żeń­skich w ra­sie ślą­skiej. Minęło już 6 lat od opra­co­wa­nia 7 ro­dów mę­skich ko­ni ra­sy śląskiej.
 20. Wniosek o wy­stą­pie­nie do MRiRW w spra­wie pla­no­wa­nych zmian i re­or­ga­ni­za­cji spół­ek ANR zaj­mu­ją­cych się ho­dow­lą ko­ni. Czy są pla­no­wa­ne pry­wa­ty­za­cje Stad Ogierów i Stadnin Koni?
Print Friendly, PDF & Email