Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte przez Delegatów Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PZHK w dniu 21 maja 2012 r. w Warszawie

 

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK ze­spo­łu, któ­ry po­dej­mie pra­ce nad no­we­li­za­cją sta­tu­tu PZHK.
 2. Podjęcie roz­mów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie li­be­ra­li­za­cji prze­pi­sów do­ty­czą­cych sztucz­nej in­se­mi­na­cji. Opracowanie i wpro­wa­dze­nie w ży­cie pro­gra­mu po­wszech­nej in­se­mi­na­cji kla­czy, sie­ci punk­tów in­se­mi­na­cyj­nych, dys­try­bu­cji na­sie­nia, szko­leń in­se­mi­na­to­rów, kur­sów dla pra­cow­ni­ków Związku i hodowców.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzu­peł­nie­niem ba­zy PZHK o wy­ni­ki spor­to­we ko­ni z ostat­nich 20 lat i pro­wa­dze­nie jej na bieżąco.
 4. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnio­sku o oce­nę ak­tu­al­nej sy­tu­acji w pań­stwo­wej ho­dow­li ko­ni (pod nad­zo­rem ANR), w związ­ku z pry­wa­ty­za­cją (li­kwi­da­cją) ko­lej­nych Stadnin i Stad Ogierów.
 5. Podjęcie ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pod­pi­sów przez wszyst­kich człon­ków Związku – ho­dow­ców pod wnio­skiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie prze­ka­za­nia Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 6. Dopuszczenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów zim­no­krwi­stych w go­spo­dar­stwach ho­dow­ców, z za­strze­że­niem, że w pró­bie mu­si uczest­ni­czyć co naj­mniej 5 ogie­rów, a ter­min i miej­sce pró­by mu­szą być po­da­ne do pu­blicz­nej wiadomości.
 7. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. mi­ni­mal­nej licz­by ogie­rów zim­no­krwi­stych, wy­ma­ga­nej do zor­ga­ni­zo­wa­nia je­sien­nych wystaw-sprzedaży.
 8. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmia­nę prze­pi­su wy­klu­cza­ją­ce­go z ubo­ju ko­nia z za­stęp­czym do­ku­men­tem identyfikacyjnym.
 9. Podjęcie roz­mów z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sku­pem ko­ni rzeź­nych, w ce­lu or­ga­ni­za­cji sku­pu ko­ni na za­sa­dach kontraktacji.
 10. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio­skiem, aby w la­tach 2014-​2020 ja­kie­kol­wiek do­pła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych mo­gli otrzy­my­wać tyl­ko rol­ni­cy, któ­rzy po­sia­da­ją mi­ni­mal­ną ob­sa­dę zwie­rząt w ilo­ści 0,3 SD/​1ha TUZ . Datą re­fe­ren­cyj­ną w Programie 2014-​2020 po­wi­nien być rok 2012 lub 2013.
 11. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wpro­wa­dze­nie do za­ło­żeń WPR po 2013 r. moż­li­wo­ści do­ta­cji do utrzy­my­wa­nia ko­ni ro­bo­czych, ja­ko al­ter­na­tyw­ne­go źró­dła energii.
 12. Wprowadzenie do­fi­nan­so­wa­nia do kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów bio­rą­cych udział w pro­gra­mach ochro­ny za­so­bów genetycznych.
 13. Uruchomienie za­przę­go­we­go za­kła­du tre­nin­go­we­go dla kla­czy, któ­ry był­by do­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków związkowych.
 14. Dążenie do po­pra­wy umie­jęt­no­ści jeźdź­ców w za­kła­dach tre­nin­go­wych, po­przez we­ry­fi­ka­cję i spraw­dza­nie ich umie­jęt­no­ści przez ko­mi­sję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej spra­wy za­sad wpi­su do księ­gi ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej – stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wpi­su do tej księ­gi ko­ni za­pi­sa­nych obec­nie do księ­gi ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a po­sia­da­ją­cych ty­po­wo wiel­ko­pol­skie pochodzenie.
 16. Przyjęcie za­pro­po­no­wa­ne­go przez Zarząd spo­so­bu na­li­cza­nia licz­by de­le­ga­tów na Walny Zjazd PZHK, na pod­sta­wie mi­ni­mal­nej skład­ki człon­kow­skiej 30 zł oraz zwrot do OZHK /​ Związku Rasowego 13% skład­ki od człon­ka Związku za każ­dą pre­nu­me­ra­tę rocz­ną „Hodowcy i Jeźdźca”.
Print Friendly, PDF & Email