Sprawy związkowe

Wnioski przyjęte przez Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni w dniu 17 maja 2010 r.

 

 1. Wniosek o pod­ję­cie wszel­kich dzia­łań, rów­nież we współ­pra­cy z in­ny­mi or­ga­ni­za­cja­mi, zmie­rza­ją­cych do utwo­rze­nia związ­ko­we­go sta­da ogierów.
 2. W związ­ku z do­ta­cja­mi bu­dże­to­wy­mi tra­fia­ją­cy­mi do PZHK i OZHK/​WZHK, zo­bo­wią­zać OZHK/​WZHK do ba­da­nia bi­lan­su przez upraw­nio­ne fir­my au­dy­tor­skie, co naj­mniej raz na dwa la­ta. W PZHK i WlkpZHK w Poznaniu ba­da­nia ta­kie są wy­ko­ny­wa­ne co­rocz­nie od kil­ku lat.
 3. Wniosek, aby pod­sta­wą wy­li­cze­nia licz­by de­le­ga­tów na każ­dy Walny Zjazd PZHK by­ła śred­nia aryt­me­tycz­na z su­my skła­dek człon­kow­skich, któ­re zo­sta­ły opła­co­ne przez człon­ków Związków i Związków Rasowych w okre­sie dwóch peł­nych lat po­prze­dza­ją­cych Walny Zjazd PZHK (1.01 – 31.12). Jeden de­le­gat re­pre­zen­to­wał­by każ­de roz­po­czę­te 200 człon­ków Związków i Związków Rasowych.
 4. Wniosek o pod­ję­cie roz­mów z Głównym Inspektoratem Weterynarii w ce­lu zmniej­sze­nia i ujed­no­li­ce­nia opłat we­te­ry­na­ryj­nych za wy­sta­wia­ne eks­por­to­we świa­dec­twa zdrowia.
 5. Wniosek o pod­ję­cie sto­sow­nych dzia­łań w ce­lu pro­mo­cji ko­nia zim­no­krwi­ste­go, mię­sa koń­skie­go i je­go wy­ro­bów, za­rów­no przez PZHK, jak i Ministerstwo Rolnictwa.
 6. Wniosek o zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie dzia­łań zwią­za­nych z po­li­ty­ką in­for­ma­cyj­ną pro­wa­dzo­ną przez PZHK. Sprawy i po­trze­by ho­dow­ców ko­ni na­le­ży po­ru­szać nie tyl­ko w pra­sie bran­żo­wej, ale rów­nież w te­le­wi­zji i pra­sie ogólnokrajowej.
 7. Wniosek o do­ko­na­nie wła­ści­wej in­ter­pre­ta­cji usta­wy o iden­ty­fi­ka­cji zwie­rząt, przy­ję­tej w 2009 r., a w szcze­gól­no­ści prze­pi­su do­ty­czą­ce­go wy­da­wa­nia do­ku­men­tów za­stęp­czych. Według Rozporządzenia Komisji Europejskiej do­ku­ment za­stęp­czy wy­da­je się dla ko­nia, któ­ry po­sia­dał pasz­port, utra­cił go i nie moż­na do­ko­nać iden­ty­fi­ka­cji te­go ko­nia. Wydawanie do­ku­men­tów za­stęp­czych dla każ­de­go ko­nia, któ­ry nie zo­stał zgło­szo­ny do koń­ca 2009 r. uwa­ża­my za szko­dli­we dla po­sia­da­czy tych ko­ni, któ­rych licz­bę na te­re­nie woj. ma­zo­wiec­kie­go sza­cu­je­my na 2-​3 ty­sią­ce. Wspomniana zaś usta­wa nie po­da­je wy­tycz­nych w tej spra­wie. Wnioskujemy o od­ro­cze­nie prze­pi­su do­ty­czą­ce­go wy­da­wa­nia tych­że dokumentów.
 8. Wniosek o zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie roz­mów od­no­śnie wpro­wa­dze­nia przez PZJ ze­stan­da­ry­zo­wa­ne­go pro­gra­mu ob­słu­gi za­wo­dów jeź­dziec­kich, spój­ne­go z Centralnym Rejestrem Koniowatych PZHK, co umoż­li­wi­ło­by prze­pływ in­for­ma­cji do­ty­czą­cych wy­ni­ków ko­ni w sporcie.
 9. Wniosek o wpi­sy­wa­nie w pasz­por­tach na stro­nie z ro­do­wo­dem wy­ni­ków prób dziel­no­ści ro­dzi­ców (wy­nik koń­co­wy ukoń­czo­nej pró­by, oraz oce­ny Komisji za sko­ki lu­zem, step, kłus i galop).
 10. Wniosek o wpro­wa­dze­nie za­sa­dy wpi­su kla­czy do księ­gi głów­nej ras sp i wlkp po uprzed­nim za­li­cze­niu pró­by dzielności.
 11. Ponowienie wnio­sku Wielkopolskiego ZHK w spra­wie ak­tu­ali­za­cji uchwa­ły o do­pła­cie pa­szo­wej do 1 ha użyt­ków zie­lo­nych (ho­dow­cy, któ­rzy wpro­wa­dzi­li ko­nie do swo­ich go­spo­darstw po 2006 r. też się sta­li po­sia­da­cza­mi zwierząt).
 12. Ponowienie wnio­sku WlkpZHK o zmia­nie usta­wy o ochro­nie zwie­rząt ze­zwa­la­ją­cej na zna­ko­wa­nie ko­ni po­przez wy­pa­la­nie zna­ków lub wymrażanie.
 13. Wniosek o do­pusz­cze­nie do pro­gra­mów ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych rów­nież tyl­ko 1 klacz speł­nia­ją­cą wa­run­ki programu.
 14. Wniosek o umiesz­cze­nie przy re­je­stra­cji ko­nio­wa­tych in­for­ma­cji, że koń jest użyt­ko­wa­ny w go­spo­dar­stwie ja­ko si­ła po­cią­go­wa, w ce­lu uzy­ska­nia środ­ków z pro­gra­mów unij­nych na od­na­wial­ne źró­dła energii.
 15. Wniosek o zo­bo­wią­za­nie wszyst­kich OZHK do prze­pro­wa­dze­nia pu­blicz­nej wstęp­nej po­lo­wej pró­by dziel­no­ści dla ogie­rów ras zim­no­krwi­stych ubie­ga­ją­cych się o wpis do księ­gi na wystawach-aukcjach.
 16. Wniosek o pil­ne pod­ję­cie dzia­łań w ce­lu wpro­wa­dze­nia po­pra­wek do usta­wy o ochro­nie zwie­rząt i wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ku zna­ko­wa­nia pięt­nem ra­so­wym ko­ni ho­dow­la­nych jak ele­men­tu pro­mo­cji ko­ni wy­ho­do­wa­nych w Polsce.
 17. Wniosek o udzie­le­nie Związkom pra­wa do po­dej­mo­wa­nia wspól­nie z Powiatowymi Inspektorami Weterynarii de­cy­zji o funk­cjo­no­wa­niu punk­tów kopulacyjnych.
 18. Wniosek o wy­stą­pie­nie do Departamentu Weterynarii o li­kwi­da­cję prze­pi­su ogra­ni­cza­ją­ce­go do­wóz ko­ni do rzeź­ni przez in­dy­wi­du­al­ne­go do­staw­cę na od­le­głość do 65 km.
 19. Wniosek o wy­ra­że­nie po­przez sta­no­wi­sko PZHK do MRiRW i Komisji Europejskiej (Komisja Rolnictwa) sprze­ci­wu wo­bec im­por­tu mię­sa koń­skie­go spo­za te­ry­to­rium Unii Europejskiej i ko­ni nie­speł­nia­ją­cych wy­mo­gów we­te­ry­na­ryj­nych i iden­ty­fi­ka­cyj­nych obo­wią­zu­ją­cych obec­nie w Unii Europejskiej. Bezwzględnie za­po­znać i prze­ka­zać wnio­sek eu­ro­par­la­men­ta­rzy­stom – człon­kom Komisji Rolnictwa UE.
 20. Wniosek o nada­nie dla Stada Ogierów w Białce sta­tu­su Narodowego Centrum Hodowli i Promocji Koni Małopolskich. Uzasadnienie w załączeniu.
 21. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań w ce­lu zmia­ny usta­wy z dn. 8.10.1982 r. o społeczno-​zawodowych or­ga­ni­za­cjach rol­ni­ków tak, aby człon­ka­mi OZHK/​WZHK mo­gły zo­stać pod­mio­ty prawne.
 22. Wniosek o zo­bo­wią­za­nie Komisji Ksiąg Stadnych do jak naj­szyb­sze­go opra­co­wa­nia i wpro­wa­dze­nia ka­te­go­ry­za­cji klaczy.
 23. Wniosek o pod­ję­cie dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu ure­gu­lo­wa­nie ryn­ku ko­ni rzeź­nych po­przez kon­trak­ta­cję źre­biąt i zna­le­zie­nie ryn­ku zby­tu w kra­ju i za gra­ni­ca kraju.
 24. Wniosek o dą­że­nie do utwo­rze­nia Zakładu Treningowego dla ogie­rów ras szla­chet­nych w sek­to­rze pry­wat­nym, ja­ko czyn­ni­ka kon­ku­ru­ją­ce­go z ist­nie­ją­cy­mi Zakładami Treningowymi. Wymusi to po­stęp w przy­go­to­wa­niu ko­ni po­przez kon­ku­ren­cję. Doświadczenia mo­je wy­nie­sio­ne z ob­ser­wa­cji pry­wat­nych ZT dla kla­czy da­ją pod­sta­wy do mnie­ma­nia, że bę­dzie to przy­czyn­kiem dal­sze­go po­stę­pu w se­lek­cji i ho­dow­li. Typowanie ta­kie­go ośrod­ka win­no od­być się w for­mie otwar­te­go przetargu.
 25. Wniosek o zo­bo­wią­za­nie Zarządu PZHK do upo­rząd­ko­wa­nia, we­ry­fi­ka­cji i opu­bli­ko­wa­nia pro­gra­mów ho­dow­la­nych po­szcze­gól­nych ras szla­chet­nych, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie za­sad uży­cia ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go po­cho­dzą­ce­go z in­nych ksiąg ra­so­wych, a w szcze­gól­no­ści za­gra­nicz­nych. Zasady te po­win­ny uwzględ­niać in­te­res ho­dow­li (po­stę­pu ho­dow­la­ne­go) sze­ro­ko po­ję­tej, a nie wła­ści­cie­li ogierów.
 26. Wniosek o pu­bli­ko­wa­nie oce­ny war­to­ści ho­dow­la­nej ogie­rów na pod­sta­wie oce­ny potomstwa.
 27. Wniosek o do­pro­wa­dze­nie do utwo­rze­nia księ­gi stad­nej ku­ców i ko­ni małych.
 28. Wniosek, aby Komisje Ksiąg Stadnych za­wie­ra­ły w swo­im skła­dzie co naj­mniej 40% ho­dow­ców pry­wat­nych z gło­sem decydującym.
 29. Wniosek, aby w trak­cie kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT na­gry­wać pre­zen­ta­cję po­szcze­gól­nych ogie­rów. Po kwa­li­fi­ka­cji na spo­tka­niu Komisji z ho­dow­ca­mi omó­wić te pre­zen­ta­cje wska­zu­jąc wa­lo­ry i de­fek­ty czy błę­dy. Będzie to szko­le­niem dla ho­dow­ców, a jed­no­cze­śnie oczy­ści at­mos­fe­rę nie­uf­no­ści i po­dej­rzeń. Do Komisji za­pra­szać do­świad­czo­nych ho­dow­ców zagranicznych.
 30. Wniosek o po­no­wie­nie wy­stą­pie­nia do MRiRW z wnio­skiem o zwol­nie­nie wła­ści­cie­li ogie­rów pro­wa­dzą­cych punk­ty ko­pu­la­cyj­ne z obo­wiąz­ku co­rocz­ne­go ba­da­nia ogie­rów na ta­kie cho­ro­by jak NZK, za­ra­za stad­ni­cza, no­sa­ci­zna. Badanie ta­kie win­no być wy­ko­ny­wa­ne w przy­pad­ku wsta­wia­nia ogie­ra na punkt po raz pierwszy.
 31. Wniosek o za­ini­cjo­wa­nie dzia­łań do Europejskiej Federacji Koni Ardeńskich w kie­run­ku utwo­rze­nia dzia­łu ko­ni ar­deń­skich w Księdze Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty lub Księgi Koni Ardeńskich w Polsce.
Print Friendly, PDF & Email