Sprawy związkowe

XXV Walny Zjazd PZHK, Maj 2008

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2004-2007

Cztery la­ta mi­ja­ją­cej wła­śnie ka­den­cji Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni to przede wszyst­kim okres, w któ­rym skon­cen­tro­wa­li­śmy się na zi­den­ty­fi­ko­wa­niu po­gło­wia ko­ni w Polsce. Po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych dzia­łań mo­że­my po­wie­dzieć, że uda­ło się. Do koń­ca ro­ku 2007 wy­da­no pasz­por­ty dla po­nad 450.000 ko­ni. Jest jesz­cze pew­na ilość ko­ni star­szych (ok. 10 %), któ­rych wła­ści­cie­le nie zgło­si­li do iden­ty­fi­ka­cji, ale jak po­ka­zu­ją przy­kła­dy kra­jów za­chod­nich, gdzie iden­ty­fi­ka­cja roz­po­czę­ła się kil­ka­na­ście lat wcze­śniej, ta­ki pro­cent jest normą.
Oczywiście nie ozna­cza to, że już jest ide­al­nie, bo jesz­cze w nie­któ­rych OZHK/​WZHK zda­rza­ją się okre­so­we opóź­nie­nia w wy­da­wa­niu pasz­por­tów, bo w ob­ro­cie funk­cjo­nu­ją pasz­por­ty ko­ni ubi­tych, bądź wy­wie­zio­nych za gra­ni­cę (przy­pad­ka­mi ty­mi zaj­mu­ją się ak­tu­al­nie or­ga­ny ści­ga­nia), bo in­for­ma­cja nie za­wsze na czas jest wpro­wa­dza­na przez OZHK/​WZHK do cen­tral­nej ba­zy da­nych. Ale jak po­ka­za­ła kon­tro­la mi­sji we­te­ry­na­ryj­nej Komisji Europejskiej w 2007 r., sys­tem iden­ty­fi­ka­cji ko­ni w Polsce funk­cjo­nu­je, a za­strze­że­nia do­ty­czą ra­czej nad­zo­ru nad nim ze stro­ny Inspekcji Weterynaryjnej i ogól­nie je­go nie­do­sta­tecz­nej szczel­no­ści. Dlatego, wspól­nie z Inspekcją, pod­ję­li­śmy dzia­ła­nia nad uszczel­nie­niem sys­te­mu, tak by uspraw­nić je­go dzia­ła­nie i wy­eli­mi­no­wać nadużycia.
Jest to tym bar­dziej istot­ne, że zgod­nie z za­twier­dzo­nym w mar­cu br. roz­po­rzą­dze­niem Komisji Europejskiej w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych, wszyst­kim ko­niom iden­ty­fi­ko­wa­nym od 1 lip­ca 2009 r. trze­ba bę­dzie wsz­cze­piać mi­kro­tran­spon­de­ry. Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wa­ny do te­go za­da­nia, bę­dzie mu­siał prze­ko­nać ad­mi­ni­stra­cję rzą­do­wą, ze tak jak po­do­łał za­opa­trze­niu po­gło­wia ko­ni w pasz­por­ty, tak te­raz jest w sta­nie pod­jąć się czi­po­wa­nia koni.

Niewątpliwym suk­ce­sem, nie tyl­ko Polskiego Związku Hodowców Koni, ale rów­nież ca­łe­go śro­do­wi­ska ho­dow­ców ko­ni w kra­ju, by­ło ob­ję­cie go­spo­darstw po­sia­da­ją­cych ko­nie płat­no­ścią uzu­peł­nia­ją­cą („zwie­rzę­cą”). Było to za­da­nie nie­ła­twe, gdyż po­cząt­ko­wo, po­wo­łu­jąc się na prze­pi­sy unij­ne, twier­dzo­no że je­dy­nie go­spo­dar­stwa utrzy­mu­ją­ce prze­żu­wa­cze kwa­li­fi­ku­ją się do ob­ję­cia ta­ki­mi do­ta­cja­mi. Jednak de­ter­mi­na­cja ho­dow­ców i zro­zu­mie­nie Ministerstwa Rolnictwa po­zwo­li­ło na uzna­nie ko­ni za zwie­rzę­ta tra­wo­żer­ne tak jak prze­żu­wa­czy i ob­ję­cie dopłatami.
Za suk­ces na­le­ży uznać tak­że ob­ję­cie do­pła­ta­mi do uty­li­za­cji ko­ni zwłok koń­skich. Było to trud­ne za­da­nie, gdyż po­cząt­ko­wo pro­blem ten uwa­ża­no za nie­istot­ny. Dopiero po­ka­za­nie ska­li pro­ble­mu, a szcze­gól­nie kosz­tów po­no­szo­nych przez wła­ści­cie­li ko­ni, prze­ko­na­ło decydentów.

W 2007 r., zgod­nie z wy­tycz­ny­mi Komisji Europejskiej zmie­nił się sys­tem fi­nan­so­wa­nia ho­dow­li ko­ni z bu­dże­tu Państwa. Polski Związek Hodowców Koni w 2006 r. opra­co­wał i przed­sta­wił w MRiRW pro­po­zy­cje pro­gra­mów wspar­cia, któ­re zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne. Dzięki tym pro­gra­mom uda­ło się m.in. wpro­wa­dzić na du­żo więk­szą niż do­tych­czas ska­lę do­to­wa­ne z bu­dże­tu pań­stwa sta­cjo­nar­ne pró­by użyt­ko­wo­ści dla kla­czy. Jest szan­sa, że pro­gra­my te bę­dą funk­cjo­no­wać do 2013 r., co po­zwo­li­ło­by Związkowi le­piej przy­go­to­wać się na kon­ku­ren­cję z sil­ny­mi związ­ka­mi ho­dow­ców ko­ni z Europy Zachodniej.

Niestety w mi­nio­nym okre­sie nie uda­ło się, mi­mo wie­lu wy­sił­ków, po­pra­wić sy­tu­acji stad ogie­rów, po­przez wy­pra­co­wa­nie, ra­zem z Agencją Nieruchomości Rolnych, spój­nej kon­cep­cji ich funk­cjo­no­wa­nia. A od te­go ro­ku sta­da ogie­rów nie mo­gą już ko­rzy­stać z do­ta­cji z bu­dże­tu Państwa, co z pew­no­ścią spo­wo­du­je dal­sze po­gar­sza­nie ich kon­dy­cji fi­nan­so­wej i za­kłó­ci pra­wi­dło­wy prze­bieg sta­nów­ki w nie­któ­rych re­gio­nach kra­ju, szcze­gól­nie w ra­sach szla­chet­nych ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochron­ny­mi. Chyba że wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym, tzn. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych i Związkowi re­pre­zen­tu­ją­ce­mu ho­dow­ców ko­rzy­sta­ją­cych z usług stad, nie za­brak­nie de­ter­mi­na­cji w roz­wią­za­niu te­go pro­ble­mu. Jest to na­praw­dę ostat­ni mo­ment na pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych kro­ków i wdro­że­nie kon­kret­nych roz­wią­zań. Stanowisko no­we­go kie­row­nic­twa ANR, któ­re pod­ję­ło z na­mi roz­mo­wy w spra­wie re­struk­tu­ry­za­cji stad ogie­rów, po­zwa­la mieć pew­ną na­dzie­ję, tym bar­dziej, że przez ostat­nie dwa la­ta oso­by od­po­wie­dzial­ne za sta­da ogie­rów w tej in­sty­tu­cji, igno­ro­wa­ły Polski Związek Hodowców Koni, nie li­cząc się zu­peł­nie z opi­nią hodowców.

Współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim za­cie­śnia się co­raz bar­dziej. Jej od­czu­wal­nym dla ho­dow­ców i użyt­kow­ni­ków ko­ni efek­tem bę­dzie wpro­wa­dze­nie w tym ro­ku jed­ne­go pasz­por­tu konia.
W 2005 i 2006 r. obie na­sze or­ga­ni­za­cje, wspól­nie ze Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria, ANR, PKWK, Polish Prestige oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zor­ga­ni­zo­wa­ły Międzynarodowe Konferencje: „Hodowla ko­ni i jeź­dziec­two ja­ko szan­sa dla Polski” oraz „Konie da­ją pra­cę”. Chcemy m. in. w ten spo­sób prze­ko­nać de­cy­den­tów, że ho­dow­la ko­ni i jeź­dziec­two w Polsce, pod pew­ny­mi wa­run­ka­mi, mo­gą roz­wi­jać się tak, jak w kra­jach Europy Zachodniej, two­rząc wie­le miejsc pracy.
Również ra­zem z PZJ włą­czy­li­śmy się w dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do roz­wią­za­nia pro­ble­mów słu­że­wiec­kie­go to­ru wy­ści­gów konnych.

W 2007 r. Polski Związek Hodowców Koni, wspól­nie ze Stadniną Koni w Dobrzyniewie, SO Biały Bór, SO Bogusławice i Polish Prestige pod­jął pró­bę or­ga­ni­za­cji au­kcji ogie­rów. Zdajemy so­bie spra­wę, że jest to w wa­run­kach pol­skich za­da­nie wręcz pio­nier­skie i że na efek­ty trze­ba bę­dzie cze­kać ca­łe la­ta. Jednak jed­no­cze­śnie je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że tyl­ko po­przez or­ga­ni­za­cję au­kcji, nie tyl­ko na szcze­blu ogól­no­pol­skim, ale i re­gio­nal­nym (OZHK/​WZHK), bę­dzie­my w sta­nie za­pew­nić zbyt na pol­skie ko­nie, w wa­run­kach co­raz więk­szej kon­ku­ren­cji ko­ni z Europy Zachodniej. Dlatego w tym ro­ku, mi­mo nie­wiel­kich efek­tów ubie­gło­rocz­nej au­kcji, or­ga­ni­zu­je­my au­kcję ogie­rów po za­koń­cze­niu tre­nin­gu 100-​dniowego w za­kła­dach tre­nin­go­wych (3 wrze­śnia – Bogusławice, 5 wrze­śnia – Biały Bór).

Poruszonym wy­żej pro­ble­mom oraz bie­żą­cym spra­wom po­świę­co­ne by­ły ze­bra­nia Zarządu Głównego, któ­ry w zbie­rał się 14 ra­zy w róż­nych re­jo­nach kra­ju. W tym sa­mym okre­sie od­by­ło się rów­nież 12 po­sie­dzeń Prezydium Zarządu Głównego.

W 2005 r. w cza­sie Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne, przy po­mo­cy WZHK w Poznaniu, SO Gniezno i Międzynarodowych Targów Poznańskich, 110-​lecie na­szej or­ga­ni­za­cji. To nie­wąt­pli­we świę­to wszyst­kich ho­dow­ców sta­ło się rów­nież oka­zją do po­świę­ce­nia sztan­da­ru ufun­do­wa­ne­go przez na­szych człon­ków i sym­pa­ty­ków. Wyrażamy na­dzie­ję, że sztan­dar ten bę­dzie jed­no­czył wszyst­kich na­szych człon­ków wo­kół jed­nej idei, a ta­ką po­win­no być do­bro pol­skiej ho­dow­li i pol­skich ho­dow­ców ko­ni. Podkreślamy to, po­nie­waż je­ste­śmy prze­ko­na­ni że tyl­ko zjed­no­czo­na, mó­wią­ca jed­nym gło­sem or­ga­ni­za­cja mo­że być na ty­le sil­na, by spro­stać kon­ku­ren­cji za­chod­nich związ­ków ho­dow­ców ko­ni. Zrozumiały to już związ­ki ho­dow­ców in­nych ga­tun­ków zwie­rząt, któ­re, wzo­rem PZHK, two­rzą sil­ne or­ga­ni­za­cje, przej­mu­ją­ce za­da­nia zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ną war­to­ści użytkowej.

W dalszej części sprawozdania pragniemy omówić wnioski, które przyjął Walny Zjazd w 2006 r. oraz przedstawić stan organizacyjny i sprawozdanie z działalności hodowlanej Związku.

Wniosek 1

Opracować wa­rian­to­wy plan fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści PZHK w la­tach 2007-​2013, na pod­sta­wie pla­nów OZHK/​WZHK.

Jak wspo­mnia­no we wstę­pie, PZHK opra­co­wał plan fi­nan­so­wa­nia za­dań ho­dow­la­nych za­ak­cep­to­wa­ny przez MRiRW. Najważniejszym źró­dłem przy­cho­dów Związku jest, i w przy­szło­ści po­win­na być, iden­ty­fi­ka­cja ko­ni. Należy jed­nak dą­żyć do stop­nio­we­go zwięk­sza­nia przy­cho­dów z ty­tu­łu skła­dek człon­ków OZHK/​WZHK, oczy­wi­ście ofe­ru­jąc im w za­mian co­raz lep­szą ja­kość usług oraz po­moc w sprze­da­ży koni.

Wniosek 2

Dokończyć dzia­ła­nia zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją ko­ni w ma­so­wym po­gło­wiu, tak aby w naj­bliż­szej przy­szło­ści iden­ty­fi­ko­wać tyl­ko no­wo­na­ro­dzo­ne źre­bię­ta oraz pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do prze­ję­cia przez Związek za­dań zwią­za­nych ze zna­ko­wa­niem ko­ni przy po­mo­cy mikrotransponderów.

Temat ten rów­nież omó­wio­no we wstę­pie, ja­ko je­den z naj­istot­niej­szych z punk­tu przy­szłe­go funk­cjo­no­wa­nia Związku. Z pew­no­ścią prze­ję­cie czi­po­wa­nia ko­ni od 1 lip­ca 2009 r. po­win­no być jed­nym z prio­ry­te­to­wych za­dań no­we­go Zarządu.

Wniosek 3

Rozwinąć ak­cję szko­leń ho­dow­ców przy wspar­ciu środ­ków po­mo­co­wych Unii Europejskiej prze­wi­dzia­nych na la­ta 2007-2013.

W 2007 r. PZHK i OZHK/​WZHK zor­ga­ni­zo­wa­ły, wspól­nie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, szko­le­nie pt. „Chów i ho­dow­la ko­ni ja­ko al­ter­na­tyw­ne kie­run­ki pro­duk­cji zwie­rzę­cej”. Szkoleniu w więk­szo­ści OZHK/​WZHK pod­da­no ok. 3.000 ho­dow­ców, na ogół przy oka­zji ze­brań w te­re­no­wych ko­łach ho­dow­ców ko­ni. Szkolenia by­ły pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK. Najwięcej szko­leń prze­pro­wa­dzo­no na te­re­nie dzia­ła­nia WZHK w Poznaniu.

Wniosek 4

Podjąć dal­sze in­ten­syw­ne sta­ra­nia o odłą­cze­nie SO Starogard Gd. Od SO Łąck.

Wniosek 5

Podjąć sta­ra­nia o odłą­cze­nie SO Kętrzyn od SO Łąck.

Wniosek 7

Podjąć sta­ra­nia o od­dzie­le­nie SO Klikowa od SO Białka.

Wniosek 18

Wyjaśnić za sta­da­mi ogie­rów za­sa­dy dzier­ża­wie­nia ogie­rów. Wszelkie zmia­ny zwią­za­ne z wa­run­ka­mi dzier­ża­wy po­win­ny być uzgad­nia­ne z wy­prze­dze­niem 6 mie­się­cy. Stada ogie­rów nie po­win­ny zmie­niać wa­run­ków umo­wy bez po­ro­zu­mie­nia z dzierżawcą.

Wszystkie te wnio­ski do­ty­czy­ły funk­cjo­no­wa­nia stad ogie­rów. Niestety pro­po­zy­cje PZHK skła­da­ne w ANR by­ły igno­ro­wa­ne. Jedyna kon­cep­cja ja­ką two­rzy­li lu­dzie z ów­cze­sne­go kie­row­nic­twa ANR mia­ła po­le­gać na po­łą­cze­niu czte­rech spół­ek stad ogie­rów w jed­ną i uryn­ko­wie­nie dzia­łal­no­ści no­wej spół­ki. Przetrwanie mia­ła za­pew­nić stop­nio­wa wy­prze­daż skład­ni­ków ma­jąt­ko­wych (czy­taj li­kwi­da­cja ko­lej­nych stad). Przykładem igno­ro­wa­nia Związku przez ANR jest spo­sób w ja­ki wpro­wa­dzo­no no­we staw­ki dzier­żaw za ogie­ry w se­zo­nie 2008, bez kon­sul­ta­cji z OZHK/​WZHK, ła­miąc po­ro­zu­mie­nie pod­pi­sa­ne w 2004 r. W tej sy­tu­acji nie po­win­no dzi­wić sta­no­wi­sko nie­któ­rych ho­dow­ców, któ­rzy nie chcą już wal­czyć o ta­kie sta­da ogie­rów. Mamy na­dzie­ję, że no­we kie­row­nic­twa ANR oraz MRiRW ina­czej spoj­rzą na pro­blem stad ogie­rów i po­dej­mą w kon­sul­ta­cji ze Związkiem ostat­nią pró­bę ich ratowania.

Wniosek 6

Zwrócić się do od­po­wied­nich władz we­te­ry­na­ryj­nych z wnio­skiem o opra­co­wa­nie li­sty le­ków, któ­re moż­na za­ku­pić bez­po­śred­nio w hur­tow­ni le­ków, a nie tyl­ko za po­śred­nic­twem le­ka­rzy we­te­ry­na­rii. Dotyczy to głów­nie środ­ków do za­bie­gów zoo­tech­nicz­nych, np. od­ro­ba­cza­nie, od­ka­ża­nie ran itp.

Wniosek nie zo­stał zre­ali­zo­wa­ny, gdyż z wstęp­nych roz­mów prze­pro­wa­dzo­nych w MRRW wy­ni­ka, że ma on szan­sę po­wo­dze­nia je­dy­nie w przy­pad­ku, gdy więk­sza licz­ba or­ga­ni­za­cji wy­stą­pi z ta­ka ini­cja­ty­wą. Dlatego pod­ję­to roz­mo­wy w tej spra­wie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, któ­ra sku­pia kra­jo­we związ­ki ho­dow­ców i pro­du­cen­tów zwierząt.

Wniosek 8

Stworzyć pro­ce­du­ry do or­ga­ni­za­cji szko­leń sę­dziów oce­ny ho­dow­la­nej i użyt­ko­wej ko­ni ra­sy hu­cul­skiej ce­lem zwięk­sze­nia licz­by sę­dziów, jak rów­nież ujed­no­li­ce­nia kry­te­riów oce­ny koni.

Po szko­le­niach sę­dziów oce­ny ścież­ki hu­cul­skiej, prze­pro­wa­dzo­nych pod ko­niec 2005 r., w la­tach 2006-​2007 pro­wa­dzo­no do­szka­la­nie sę­dziów w trak­cie or­ga­ni­zo­wa­nych wspól­nie ze Związkiem Hodowców Koni Huculskich tzw. ście­żek hu­cul­skich. W 2007 r., przed Międzynarodowym Czempionatem Koni Huculskich w Klikowej, prze­pro­wa­dzo­no pierw­szą mię­dzy­na­ro­do­wą kon­sul­ta­cję dla sę­dziów oce­ny ho­dow­la­nej ko­ni hu­cul­skich, w któ­rej wzię­li udział rów­nież sę­dzio­wie z Polski. Kolejne szko­le­nie mię­dzy­na­ro­do­we od­by­ło się w Topolciankach na Słowacji w mar­cu 2008 r.

Wniosek 9

Nie po­da­wać do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści w trak­cie kwa­li­fi­ka­cji do ZT wy­ni­ków bo­ni­ta­cji ogie­rów nie za­kwa­li­fi­ko­wa­nych. Wynik ten mo­że być po­da­ny tyl­ko wła­ści­cie­lo­wi na je­go żądanie.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no. Szczegółowe wy­ni­ki ogie­rów nie za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT są po­da­wa­ne ich wła­ści­cie­lom za­raz po za­koń­cze­niu kwalifikacji.

Wniosek 10

Powołać gru­pę ro­bo­czą w ce­lu wy­pra­co­wa­nia za­sad obo­wią­zu­ją­cych przy dzier­ża­wie ko­ni do ce­lów sportowych.

Wniosku nie zre­ali­zo­wa­no, po­nie­waż ge­ne­ral­nie nie ma za­in­te­re­so­wa­nia wśród wła­ści­cie­li i użyt­kow­ni­ków ko­ni tym te­ma­tem. Zasady dzier­ża­wy ko­ni każ­do­ra­zo­wo są ne­go­cjo­wa­ne po­mię­dzy wła­ści­cie­lem ko­nia, a dzier­ża­wią­cym ko­nia do ce­lów sportowych.

Wniosek 11

Organizować kwa­li­fi­ka­cje mło­dych ogie­rów do ZT tyl­ko w miej­scach prze­pro­wa­dza­nia tre­nin­gów i prób dziel­no­ści, w ter­mi­nie nie ko­li­du­ją­cym z pra­ca­mi po­lo­wy­mi, tzn. mak­sy­mal­nie do po­ło­wy lip­ca. Wypracować al­ter­na­tyw­ne moż­li­wo­ści uzna­wa­nia ogie­rów „ko­lo­ro­wych”.

Wniosek 15

Dołożyć sta­rań, aby OZHK/​WZHK sze­rzej roz­pro­pa­go­wa­ły na­bór ogie­rów na test wierzchowo-​zaprzęgowy, szcze­gól­nie wśród mniej­szych ho­dow­ców zaj­mu­ją­cych się rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym i ho­dow­lą ko­ni ko­lo­ro­wych oraz wśród ho­dow­ców ko­ni do wy­czy­no­we­go spor­tu zaprzęgowego.

Od 2008 r., w związ­ku z wpro­wa­dze­niem pró­by cros­so­wej do pro­gra­mu pró­by wierz­cho­wej po 100-​dniowym tre­nin­gu, na­bór ogie­rów or­ga­ni­zo­wa­ny jest na prze­ło­mie ma­ja i czerw­ca. Związane jest to rów­nież z or­ga­ni­za­cją więk­szej ilo­ści sta­cjo­nar­nych prób dla kla­czy w za­kła­dach tre­nin­go­wych. Nabór na tre­ning za­przę­go­wy, po­cząw­szy od 2007 r. od­by­wa się na po­cząt­ku lip­ca. Również od 2007 r. ko­mi­sje ksiąg stad­nych ko­ni ras m, wlkp i sp po­sta­no­wi­ły o za­stą­pie­niu tre­nin­gu wierzchowo-​zaprzęgowego tyl­ko tre­nin­giem za­przę­go­wym, wy­cho­dząc tym sa­mym na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom ho­dow­ców ko­ni o pre­dys­po­zy­cjach za­przę­go­wych. Niestety jak do­tych­czas ilość ogie­rów kie­ro­wa­nych przez ho­dow­ców na ten test jest bar­dzo ma­ła. W 2006 r. za­kwa­li­fi­ko­wa­no 14 ogie­rów, a w 2007 tyl­ko 8 ogie­rów. Dlatego też ko­mi­sje ksiąg stad­nych po­sta­no­wi­ły, że w 2008 r. tre­ning ten od­bę­dzie się pod wa­run­kiem za­kwa­li­fi­ko­wa­nia min. 12 ogierów.

Wniosek 12

Zwrócić się do MRiRW i ARiMR o do­fi­nan­so­wa­nie pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się uty­li­za­cją pa­dłych koni.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no i od 2008 r. ARiMR do­fi­nan­so­wu­je uty­li­za­cję zwłok koń­skich przez za­kła­dy uty­li­za­cyj­ne, z któ­ry­mi pod­pi­sa­ła umowy.

Wniosek Nr 13

Podjąć sta­ra­nia o skie­ro­wa­nie mak­sy­mal­nej czę­ści do­ta­cji z pro­gra­mów rolno-​środowiskowych w la­tach 2007-​2013 na do­fi­nan­so­wa­nie go­spo­darstw utrzy­mu­ją­cych zwierzęta.

W 2007 r. dzię­ki sta­ra­niom PZHK, MRiRW ob­ję­ło płat­no­ścią uzu­peł­nia­ją­cą tzw. „zwie­rzę­cą” rów­nież go­spo­dar­stwa po­sia­da­ją­ce ko­nie. PZHK wy­dał po­nad 14.000 za­świad­czeń dla rol­ni­ków ubie­ga­ją­cych się o tę płat­ność w 2007 r.

Wniosek 14

Objąć do­ta­cją w ra­mach pro­gra­mów ochro­ny ras ro­dzi­mych, rów­nież ogie­ry speł­nia­ją­ce wy­ma­ga­nia ro­do­wo­do­we, obo­wią­zu­ją­ce obec­nie w przy­pad­ku klaczy.

Mimo wspól­ne­go wy­stą­pie­nia w tej spra­wie wszyst­kich związ­ków ho­dow­ców zwie­rząt i Instytutu Zootechniki w Balicach, MRiRW nie zgo­dzi­ło się na ob­ję­cie pro­gra­ma­mi ochro­ny rów­nież rozpłodników.

Wniosek 16

Wprowadzić za­sa­dę po­da­wa­nia do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści ocen człon­ków ko­mi­sji pod­czas wystaw.

Wniosek zre­ali­zo­wa­no.

Wniosek 17

Zorganizować dla ho­dow­ców wszyst­kich ras kurs se­lek­cjo­ne­rów pod­czas re­gio­nal­nych wystaw.

W 2007 r., na pod­sta­wie zgło­szeń OZHK/​WZHK zor­ga­ni­zo­wa­no ta­ki kurs dla ho­dow­ców ko­ni ra­sy zim­no­krwi­stej. Komisja Księgi Stadnej prze­szko­li­ła 11 ho­dow­ców, któ­rym nada­no upraw­nie­nia do oce­ny ko­ni na wystawach.

STAN ORGANIZACYJNY

2004

2005

2006

2007

Liczba te­re­no­wych kół ho­dow­ców koni

182

181

183

184

Liczba człon­ków

14.012

14.274

14.505

14.180

Zebrania w te­re­no­wych ko­łach ho­dow­ców koni

166

181

192

198

Udział człon­ków

6.250

5.429

5.970

4.826

Na prze­strze­ni czte­rech lat spa­dła licz­ba człon­ków bio­rą­cych udział w ze­bra­niach Terenowych Kół Hodowców Koni. Mniejsza ak­tyw­ność ho­dow­ców na po­zio­mie naj­mniej­sze­go, ale pod­sta­wo­we­go ogni­wa Związku jest nie­po­ko­ją­ca. Zaktywizowanie ho­dow­ców po­win­no być za­tem jed­nym z prio­ry­te­tów w pra­cach or­ga­ni­za­cji na naj­bliż­sze lata.

Sprawozdanie hodowlane z działalności w latach 2004-2007

Zmiana sys­te­mu fi­nan­so­wa­nia Związku za­po­cząt­ko­wa­na w 2006 ro­ku, a ra­dy­kal­nie zmie­nio­na w 2007 r., wy­ma­ga­ła od na­szej or­ga­ni­za­cji in­ne­go roz­li­cza­nia wy­ko­ny­wa­nych za­dań ho­dow­la­nych i jed­no­cze­śnie stwo­rze­nia no­we­go sys­te­mu roz­li­czeń. Działalność Związku i przy­cho­dy z tej dzia­łal­no­ści po­dzie­lo­no wy­raź­nie na 4 fi­la­ry, z któ­rych dwa: ad­mi­ni­stro­wa­nie księ­ga­mi stad­ny­mi i pro­wa­dze­nie oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej, mia­ło wpływ na pra­cę ho­dow­la­ną Związku. Pozostałe dwa fi­la­ry to przy­cho­dy z iden­ty­fi­ka­cji ko­ni, opłat zoo­tech­nicz­nych i ze skła­dek człon­ków OZHK/​WZHK (te ostat­nie w struk­tu­rze przy­cho­dów sta­no­wią je­dy­nie 4-5%).
Jednocześnie zmia­na fi­nan­so­wa­nia stwo­rzy­ła moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia prób dziel­no­ści kla­czy w Zakładach Treningowych oraz wy­go­spo­da­ro­wa­nia pew­nych kwot na ba­da­nia ge­ne­tycz­ne. Dzięki te­mu kla­cze i ogie­ry wpi­sy­wa­ne w 2007 ro­ku do ksiąg głów­nych oraz źre­bię­ta w ra­sach: hu­cul­skiej i ko­nik pol­ski ob­ję­te zo­sta­ły pro­gra­mem ba­dań genetycznych.
Dla znor­ma­li­zo­wa­nia pra­cy ho­dow­la­nej przy­ję­to uni­wer­sal­ny wskaź­nik kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg, po­nie­waż po­zo­sta­łe za­da­nia są po­chod­ny­mi za­dań wy­ko­ny­wa­nych przy kla­czach wpi­sa­nych do ksiąg. Przyjęto wskaź­nik 300 kla­czy na jed­ne­go pra­cow­ni­ka peł­no­eta­to­we­go OZHK/​WZHK.
W świe­tle za­sto­so­wa­nia no­wych roz­li­czeń za­de­cy­do­wa­no, że pro­wa­dze­nie pro­gra­mu ba­dań ge­ne­tycz­nych, za­kła­dy tre­nin­go­we dla kla­czy i ogie­rów, Mistrzostwa Polski Młodych Koni to za­da­nia wła­sne PZHK.
Ogólnopolskie czem­pio­na­ty ra­so­we to za­da­nie wspól­nie wy­ko­ny­wa­ne przez: OZHK/​WZHK, Stada Ogierów Białka, Sieraków, Gniezno, Książ, Kętrzyn, Stadninę Koni Gładyszów oraz Stadninę Koni Galiny (w 2007 r.), PZHK, Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich, Związek Hodowców Konia Huculskiego, Sekcję Hodowców Koników Polskich, na­to­miast Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez PZHK i WlkpZHK w Poznaniu.

Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy.

2004

2005

2006

2007

Klacze m, wlkp, sp, śl

28

25

29

187

Ogiery m, wlkp, sp

92

99

88

76

Ogiery m, wlkp, sp, śl
pró­ba zaprzęgowa

22

28

47

40

Badania genetyczne realizowane od 1 czerwca 2007 r.

Planowano prze­pro­wa­dze­nie 3100 ba­dań ge­ne­tycz­nych, wy­ko­na­no – 2392. 485 wnio­sków wy­da­nych przez OZHK nie zo­sta­ło zre­ali­zo­wa­nych przez wła­ści­cie­li w 2007.
Na PZHK cią­ży obo­wią­zek, oprócz wy­ko­na­nia i roz­li­cze­nia tych za­dań, rów­nież roz­li­cze­nia wszyst­kich za­dań wy­ko­na­nych przez OZHK/​WZHK.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, czempionaty ogólnopolskie, wystawy regionalne.

W ro­ku 2005 te­ma­tem prze­wod­nim KWZH by­ły ko­nie ra­sy ma­ło­pol­skiej, w 2006 – ko­nie ra­sy wlkp, dla któ­rych przy­go­to­wy­wa­no pro­gram ochron­ny, a w ro­ku 2007 ko­nie zim­no­krwi­ste w ty­pie so­kól­skim i sztum­skim, rów­nież prze­wi­dzia­ne do ob­ję­cia pro­gra­mem ochrony.
W la­tach 2004-​2007 zor­ga­ni­zo­wa­no czem­pio­na­ty ho­dow­la­ne w ra­sach: m, wlkp, śl, z, kn, hc oraz po raz pierw­szy w 2007 r. czem­pio­nat źre­biąt ra­sy sp w Stadninie Koni Galiny.
W OZHK/​WZHK w la­tach 2004-​2007 zor­ga­ni­zo­wa­no od­po­wied­nio 48, 53, 62 i 80 wy­staw re­gio­nal­nych, na któ­rych przed­sta­wio­no w 2004 r. – 1416 ko­ni, w 2005 r. – 1638 ko­ni, w 2006 r. – 2231 ko­ni i w 2007 r. – 2188 ko­ni. Najwięcej wy­staw w tych la­tach zorganizowały:

OZHK/​WZHK

2004

2005

2006

2007

Wielkopolski Związek Hodowców Koni

12

14

16

14

Pomorski Związek Hodowców Koni

6

7

8

6

Lubelski Związek Hodowców Koni

6

7

5

8

Warmińsko-​Mazurski Związek Hodowców Koni

3

5

5

10

W 2007 ro­ku z fun­du­szów PZHK na­gra­dza­no ko­nie na wy­sta­wach re­gio­nal­nych i w po­lo­wych pró­bach dziel­no­ści. Regionalne wy­sta­wy mło­dzie­ży ho­dow­la­nej, na któ­rych na­gro­dy w wys. 3 000 zł. fi­nan­so­wał PZHK – wy­ko­na­no 10. Polowe pró­by dziel­no­ści, na któ­rych na­gro­dy w wys. 3 000 zł. fi­nan­so­wał PZHK – wy­ko­na­no 14.

 W 2005 r. pol­scy ho­dow­cy ko­ni hu­cul­skich przed­sta­wi­li ko­nie tej ra­sy na I Międzynarodowym Czempionacie HIF w Topolciankach (Słowacja), któ­ry zgro­ma­dził oko­ło 100 ko­ni. W II Międzynarodowym Czempionacie HIF, któ­ry od­był się w 2007 r. Tarnowie w Polsce, współ­or­ga­ni­zo­wa­nym Związkiem Hodowców Konia Huculskiego, SO Klikowa i PZHK, udział wzię­ło pra­wie 100 ko­ni. Na oby­dwu tych czem­pio­na­tach, za­rów­no pod wzglę­dem ilo­ścio­wym jak i ja­ko­ścio­wym, do­mi­no­wa­ły ko­nie z Polski.

W 2007 r. Polska by­ła or­ga­ni­za­to­rem Mistrzostw Świata w Zaprzęgach pa­ro­kon­nych. PZHK ak­tyw­nie włą­czył się w pro­mo­cję pol­skich ko­ni na tej im­pre­zie po­przez przy­go­to­wa­nie od­po­wied­nich wy­daw­nictw, fol­de­rów, sto­iska re­kla­mo­we­go, ba­ne­rów itp. oraz fun­du­jąc na­gro­dę fi­nan­so­wą dla naj­lep­sze­go po­wo­żą­ce­go koń­mi pol­skiej ho­dow­li (Jacek Kozłowski).
Od dwóch lat spon­so­ru­je­my za­przęg jed­no­kon­ny (ma­ło­pol­ski wa­łach Prym) po­wo­żo­ny przez zna­ną za­wod­nicz­kę tej dys­cy­pli­ny Agnieszkę Chwastek. W tym ro­ku li­czy­my na uda­ny start tej pa­ry w Mistrzostwach Świata w Jarantowie.
W ubie­głym ro­ku współ­fi­nan­so­wa­li­śmy wy­jazd pol­skich ko­ni na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW w Lion d’Anger we Francji.
Od dwóch lat na­gra­dza­my fi­nan­so­wo ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz za­wod­ni­ków, któ­rzy wy­so­kie miej­sca w ran­kin­gach PZJ w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich za­wdzię­cza­ją star­tom na ko­niach pol­skiej hodowli.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w 4 dyscyplinach jeździeckich

Liczba ko­ni star­tu­ją­cych w po­szcze­gól­nych kategoriach

Lata

Konie

Ujeżdżenie

Skoki

WKKW

Powożenie

4-​l.

5-​l.

6-​l.

Suma

4-​l.

5-​l.

6-​l.

7-​l.

Suma

4-​l.

5-​l.

6-​l.

Suma

4-​l.

5-​l.

6-​l.

Suma

2007

pol.

27

12

7

46

47

33

22

10

112

14

15

10

39

4

5

1

11

zagr.

13

5

3

21

15

19

17

8

57

1

1

1

1

2006

pol.

20

19

6

45

51

38

32

10

131

21

11

2

34

4

1

5

zagr.

8

6

2

16

11

12

15

4

42

2

2

0

2005

pol.

18

12

9

39

27

42

28

17

114

13

5

4

22

11

3

14

zagr.

9

4

1

14

17

13

8

1

39

1

1

0

2004

pol.

21

12

7

40

25

34

17

5

81

12

12

6

30

7

2

3

12

zagr.

2

5

2

9

7

8

1

4

20

1

1

1

1

W całej organizacji wykonano następujące zadania hodowlane:

2004

2005

2006

2007

Klacze star­sze wpi­sa­ne do ksiąg

18.872

17.517

20.035

19.306

Klacze mło­de wpi­sa­ne do ksiąg

2.866

3.171

3.308

2.957

Ogiery mło­de wpi­sa­ne do ksiąg

547

609

896

853

Źrebięta rocz­ne i dwu­let­nie pod­da­ne selekcji

8.556

6.727

7.512

6.404

Polowe pró­by dziel­no­ści klaczy

481

543

582

532

Polowe pró­by dziel­no­ści ogierów

620

673

773

853

Ogiery star­sze:

2004

2005

2006

2007

Liczba ogie­rów uczest­ni­czą­ca w rozrodzie

3.600

3.750

4.389

4.157

Średnia licz­ba po­kry­tych klaczy

20

21

19,9

21,5

Liczba kla­czy po­kry­tych ogółem

~72.000

~82.000

~87.000

~90.000

Szkolenia

 1. Szkolenia w za­kre­sie opi­su koni.
 2. Szkolenie pra­cow­ni­ków PZHK w za­kre­sie oce­ny mło­dych ko­ni w sko­kach lu­zem i pod jeźdźcem.
 3. Alternatywne kie­run­ki pro­duk­cji zwie­rzę­cej – chów i ho­dow­la ko­ni. Wykonano 105 szko­leń dla po­nad 3000 osób.
 4. Szkolenie w za­kre­sie oce­ny ko­ni zim­no­krwi­stych dla ho­dow­ców oce­nia­ją­cych ko­nie na re­gio­nal­nych wystawach.
 5. Przeprowadzenie eg­za­mi­nów dla 12 pra­cow­ni­ków w czę­ści ogól­nej, a na­stęp­nie przed 7 ko­mi­sja­mi ra­so­wy­mi – wy­ko­na­no prze­pro­wa­dza­jąc 7 egzaminów.
 6. Szkolenie mię­dzy­na­ro­do­wych sę­dziów w za­kre­sie oce­ny ko­ni ra­sy huculskiej.

Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

Ustawy

 • o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwierząt
 • o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospodarskich

Rozporządzenia

 • dot. uty­li­za­cji zwie­rząt gospodarskich
 • dot. szcze­gó­ło­wych wa­run­ków i try­bu przy­zna­wa­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej w ra­mach dzia­ła­nia „Programu rol­no śro­do­wi­sko­we­go PROW”
 • dot. wy­so­ko­ści opłat za wpis do ksiąg
 • dot. wy­so­ko­ści opłat za wy­sta­wie­nie paszportu
 • dot. do­płat uzu­peł­nia­ją­cych do użyt­ków zielonych.

Programy ochrony zasobów genetycznych

Planowano w 2006 ro­ku i wpro­wa­dzo­no w 2007 ro­ku do pro­gra­mów ochro­ny dwie ra­sy: wlkp oraz zim­no­krwi­stą – typ so­kól­ski i sztum­ski. Obecnie licz­ba stad i kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny jest następująca:

Rasa

m

śl

hc

kn

Liczba kla­czy

511

349

713

374

Liczba stad

116

81

119

70

Wnioski ustępującego Zarządu:

 1. Podjąć sta­ra­nia o za­opa­try­wa­nie ca­łe­go po­gło­wia ko­ni w mi­kro­tran­spon­de­ry i pro­wa­dzić ba­zę da­nych o wsz­cze­pio­nych mikrotransponderach.
 2. Rozwijać róż­ne for­my pro­mo­cji pol­skich ko­ni, nie tyl­ko na po­zio­mie PZHK, ale tak­że OZHK/​WZHK, m. in. po­przez sprze­daż au­kcyj­ną koni.
 3. Prowadzić sta­ra­nia o za­cho­wa­nie w kra­ju 10 pań­stwo­wych stad ogie­rów, ja­ko nie­zbęd­ne­go ogni­wa w or­ga­ni­za­cji roz­ro­du ko­ni w kraju.
 4. Dokończyć pra­ce nad ba­zą da­nych PZHK tak aże­by umoż­li­wić wy­mia­nę da­nych po­mię­dzy PZHK i PZJ.
 5. Stworzyć i ad­mi­ni­stro­wać ba­zą ho­dow­la­ną ko­ni ra­sy hu­cul­skiej na­le­żą­cych do człon­ków Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich.
 6. Podjąć sta­ra­nia, we współ­dzia­ła­niu z PZJ i SK Pępowo, o przy­zna­nie Polsce or­ga­ni­za­cji Mistrzostw Świata Młodych Koni w za­przę­gach jed­no­kon­nych, ja­ko im­pre­zy cyklicznej.
 7. Wystąpić do UE o przy­zna­nie Polsce ksiąg po­cho­dze­nia dla ko­lej­nych pol­skich ras koni.
 8. Wzmocnić dzia­ła­nia w Terenowych Kołach Hodowców Koni.
 9. Dążyć do te­go, aby w ra­mach pod­wyż­szo­nej mak­sy­mal­nie o 30 zł rocz­nej skład­ki człon­kow­skiej w OZHK/​WZHK do­star­czać każ­de­mu człon­ko­wi OZHK/​WZHK pocz­tą kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”.
 10. Wspierać na po­zio­mie PZHK i OZHK/​WZHK dzia­łal­ność grup ini­cja­tyw­nych przy two­rze­niu grup pro­du­cen­tów rol­nych utrzy­mu­ją­cych konie.

Przedkładając ni­niej­sze spra­woz­da­nie, Zarząd pra­gnie po­dzię­ko­wać wszyst­kim ho­dow­com i dzia­ła­czom za­an­ga­żo­wa­nym w dzia­łal­ność Związku. Bez wa­szej po­mo­cy nie by­ło­by moż­li­we osią­gnię­cie te­go co już osiągnęliśmy.
Dziękujemy wszyst­kim urzę­dom, in­sty­tu­cjom i or­ga­ni­za­cjom, któ­re współ­pra­cu­ją ze Związkiem, za zro­zu­mie­nie na­szych pro­ble­mów i po­moc w ich roz­wią­zy­wa­niu, szcze­gól­nie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu.
Dziękujemy uczel­niom rol­ni­czym i in­sty­tu­tom na­uko­wym za wspar­cie ho­dow­ców w ich dą­że­niu do uzy­ska­nia jak naj­lep­szych ko­ni, szcze­gól­nie Instytutowi Zootechniki w Balicach i Instytutowi Genetyki w Jastrzębcu.
Dziękujemy człon­kom Komisji Ksiąg Stadnych po­szcze­gól­nych ras ko­ni za spo­łecz­ną pra­cę na rzecz roz­wo­ju ho­dow­li koni.
Dziękujemy pra­cow­ni­kom Okręgowych/​Wojewódzkich Związków Hodowców Koni i Polskiego Związku Hodowców Koni za wkład pra­cy, szcze­gól­nie w iden­ty­fi­ka­cję koni.

Print Friendly, PDF & Email