Sprawy związkowe

XXVIII Walny Zjazd Delegatów PZHK, Maj 2014

 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2012-​2013

Minione dwa la­ta, w sek­to­rze ho­dow­li i cho­wu ko­ni, nie­wie­le róż­nią się od tych, któ­re cha­rak­te­ry­zo­wa­ły czte­ro­let­nią ka­den­cję po­przed­nich władz Związku. Skutki kry­zy­su, któ­ry za­czął się w 2008 ro­ku, a któ­ry w spo­sób szcze­gól­ny do­tknął ho­dow­ców ko­ni, na­dal są od­czu­wal­ne. Pogłowie ko­ni we­dług da­nych z ba­zy PZHK, nie­znacz­nie, ale spa­dło z ok. 314 tys. w 2011 r. do 302 tys. w 2013 r. Wprawdzie trans­for­ma­cja Polskiego rol­nic­twa nie zo­sta­ła jesz­cze za­koń­czo­na, jed­nak koń wy­ko­rzy­sty­wa­ny ja­ko si­ła po­cią­go­wa w pra­cach po­lo­wych oraz w trans­por­cie rol­ni­czym i do­staw­czym prze­stał być po­trzeb­ny. Obecnie, na nie­wiel­ką ska­lę, jest on spo­ra­dycz­nie tyl­ko uzu­peł­nie­niem w te­go ro­dza­ju prac, głów­nie w go­spo­dar­stwach słab­szych eko­no­micz­nie lub ta­kich, któ­rych po­ło­że­nie unie­moż­li­wia za­sto­so­wa­nie me­cha­ni­za­cji. Wyraźnie wi­dać, że użyt­ko­wa­nie ko­ni nie ogra­ni­cza się obec­nie do śro­do­wi­ska wiej­skie­go, dla któ­re­go koń na­dal jest pro­duk­tem do­star­cza­ją­cym pra­cy i do­cho­dów, ale w znacz­nej czę­ści do­ty­czy ono sfe­ry miej­skiej i pod­miej­skiej, w któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­ne są róż­ne­go ro­dza­ju klu­by i ośrod­ki jeź­dziec­kie. Ten po­stę­pu­ją­cy pro­ces ma jed­no­cze­śnie wy­raź­ny wpływ na roz­wój wszel­kie­go ro­dza­ju usług zwią­za­nych z koń­mi, któ­re ule­gły znacz­ne­mu roz­sze­rze­niu. Odnosi się to do ta­kich sfer, jak na­uka jaz­dy kon­nej, wcza­sy w sio­dle, wy­na­jem ko­ni, wy­na­jem miejsc pen­sjo­na­to­wych, trans­port ko­ni, czy też in­nych za­li­cza­nych do tzw. „prze­my­słu kon­ne­go”, a mia­no­wi­cie ob­ro­tu koń­mi, pro­duk­cji i dys­try­bu­cji róż­nych ak­ce­so­riów koń­skich oraz pasz i od­ży­wek, le­ków, sprzę­tu do pie­lę­gna­cji, spe­cja­li­stycz­ne­go bu­dow­nic­twa i in. Mamy jesz­cze w tym za­kre­sie wie­le do zro­bie­nia, nie­mniej na­le­ży przy­pusz­czać, że nasz „prze­mysł kon­ny”, wzo­rem bo­ga­tych państw Europy Zachodniej, na­dal suk­ce­syw­nie bę­dzie się roz­wi­jać. Na pod­sta­wie sza­cun­ko­wych da­nych moż­na przy­jąć, że w Polsce z re­kre­acyj­nej jaz­dy kon­nej ko­rzy­sta obec­nie ok. 300 tys. osób. Dzięki te­mu wy­raź­nie umac­nia się od­dzia­ły­wa­nie ko­nia na sfe­rę spo­łecz­ną. Bliski do­stęp śro­do­wi­ska miej­skie­go do ko­nia spra­wił, że je­go po­strze­ga­nie, po­dob­nie jak w in­nych kra­jach Unii Europejskiej, ule­gło zmia­nie. Systematycznie wzra­sta za­in­te­re­so­wa­nie koń­mi róż­nych ras i ty­pów, któ­re mo­gły­by być wy­ko­rzy­sty­wa­ne w użyt­ko­wa­niu re­kre­acyj­nym i ama­tor­skim (agro­tu­ry­sty­ka, wcza­sy w sio­dle, raj­dy tu­ry­stycz­ne, ama­tor­skie im­pre­zy jeź­dziec­kie). Rozwijająca się agro­tu­ry­sty­ka, ja­ko for­ma eg­zy­sten­cji lud­no­ści na ob­sza­rach wiej­skich, jest do­brą al­ter­na­ty­wą w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­ne­go rol­nic­twa. Trudno ją so­bie wy­obra­zić bez ko­ni, a przy­dat­ne mo­gą być tu­taj prak­tycz­nie wszyst­kie ra­sy, ja­kie są w na­szym kra­ju ho­do­wa­ne. Dlatego na­le­ży przy­pusz­czać, że ta ga­łąź go­spo­dar­ki, gdzie koń zna­lazł już swo­je sta­łe miej­sce, na­dal bę­dzie wy­ka­zy­wać pro­gre­sję. Coraz więk­szą ro­lę od­gry­wa koń w jeź­dziec­twie te­ra­peu­tycz­nym, tj. w hi­po­te­ra­pii, gdzie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są głów­nie ro­dzi­me ra­sy, jak hu­cu­ły, ko­ni­ki pol­skie, ku­ce fe­liń­skie i krzy­żów­ki z koń­mi po­gru­bio­ny­mi. Rozwijają się tak­że wcze­śniej mniej zna­ne w Polsce sty­le jeź­dziec­kie i dys­cy­pli­ny spor­to­we, jak np. styl we­stern, czy gra w po­lo. Obok kla­sycz­nych form wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni, sta­łym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szą się te nie­ty­po­we, jak róż­ne­go ro­dza­ju po­ka­zy ka­ska­der­skie (po­pu­lar­na dży­gi­tów­ka) i in­ne, tur­nie­je ry­cer­skie, czy sze­rzej poj­mo­wa­ne tzw. od­twór­stwo hi­sto­rycz­ne. Udział ko­ni w in­sce­ni­za­cjach hi­sto­rycz­nych i licz­ba osób zaj­mu­ją­cych się ni­mi nie ma­le­je. Ta wzra­sta­ją­ca licz­ba chęt­nych do ko­rzy­sta­nia z róż­ne­go ro­dza­ju usług kon­nych spo­wo­do­wa­ła czę­ścio­we za­ha­mo­wa­nie spad­ko­wej ten­den­cji po­gło­wia ko­ni. Należy przy­pusz­czać, że wraz ze wzro­stem za­moż­no­ści spo­łe­czeń­stwa, bę­dzie ro­snąć za­in­te­re­so­wa­nie tą for­mą ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku, a to z ko­lei bę­dzie ak­ty­wi­zo­wać roz­wój ho­dow­li tych ras ko­ni, któ­rych po­trze­bu­je re­kre­acja i sport. Obecnie je­ste­śmy świad­ka­mi tych zmian, gdyż spa­dek po­gło­wia w więk­szym stop­niu do­ty­czy ko­ni zim­no­krwi­stych i po­gru­bio­nych, niż szla­chet­nych oraz ku­ców i ko­ni ma­łych. Tym sa­mym struk­tu­ra po­gło­wia ko­ni w Polsce w ostat­nich la­tach ule­gła wy­raź­nej zmia­nie i na­le­ży li­czyć się z tym, iż pro­ces ten nie zo­stał jesz­cze za­koń­czo­ny. Dostrzegalne są rów­nież zmia­ny na ryn­ku ko­ni rzeź­nych. O ile jesz­cze 10 lat te­mu gros ko­ni, o tym prze­zna­cze­niu, był eks­por­to­wa­ny ja­ko ko­nie ży­we, głów­nie do Włoch, to obec­nie zde­cy­do­wa­na więk­szość ubi­ja­na jest w Polsce. W 2013 r. ok. 13 tys. ko­ni wy­wie­zio­no do Włoch i Francji, na­to­miast ok. 30 tys. zo­sta­ło ubi­tych w Polsce. Przytoczone przy­kła­dy świad­czą o tym, iż ry­nek na ko­nie w Polsce jest, ale je­go chłon­ność nie rów­no­wa­ży, tzw. pro­duk­cji, czy­li ko­ni, któ­re cze­ka­ją na na­byw­ców. Nadmiar ko­ni ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży po­wo­du­je, że ce­ny uzy­ski­wa­ne za­rów­no za ko­nie ho­dow­la­ne, jak i użyt­ko­we oraz z prze­zna­cze­niem na rzeź, nie są sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce, a tym sa­mym nie są za­chę­tą do te­go, aby pró­bo­wać swych sił w tej ga­łę­zi rol­nic­twa. Brak moż­li­wo­ści zby­tu wy­ho­do­wa­ne­go ma­te­ria­łu jest tym bez­po­śred­nim czyn­ni­kiem, któ­ry w naj­więk­szym stop­niu ogra­ni­cza roz­wój ho­dow­li ko­ni. Dlatego nie mo­że dzi­wić fakt, że licz­ba człon­ków na­sze­go Związku nie wzra­sta. Niepokoją nas tak­że in­ne zja­wi­ska, szcze­gól­nie te, któ­re trwa­ją już zbyt dłu­go. W dal­szym cią­gu spa­da licz­ba po­kry­tych kla­czy (w 2011 r. – 59,5 tys., w 2013 r.- ok. 50 tys.), a to prze­kła­da się na licz­bę opi­sy­wa­nych źre­biąt, a w kon­se­kwen­cji na co­raz niż­sze przy­cho­dy Związków z iden­ty­fi­ka­cji. Wprawdzie w ubie­głym ro­ku spa­dek ten zo­stał za­ha­mo­wa­ny, ale wy­ni­ka­ło to z pod­wyż­ki cen za pasz­por­ty, pierw­szej od 2010 ro­ku. Niepokój wśród ho­dow­ców wzbu­dzać mo­gą tak­że ostat­nie de­cy­zje na­szych władz. Likwidacja do­płat zwie­rzę­cych, jest ewi­dent­nym te­go przy­kła­dem, świad­czą­cym o tym, iż Państwu nie za­le­ży na po­wią­za­niu trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych z pro­duk­cją zwie­rzę­cą. Zwracaliśmy się kil­ka­krot­nie z py­ta­niem do Ministra Rolnictwa, czy prze­wi­dy­wa­ne są ja­kieś zmia­ny w od­nie­sie­niu do ko­ni znaj­du­ją­cych się w jed­nost­kach Skarbu Państwa, ad­mi­ni­stro­wa­nych przez Agencję Nieruchomości Rolnych ? Wprawdzie prze­szły one re­struk­tu­ry­za­cję po­le­ga­ją­cą na po­łą­cze­niu więk­szo­ści Stad Ogierów z du­ży­mi i sil­ny­mi go­spo­dar­stwa­mi, spół­ka­mi ANR, ale na­dal nie jest nam zna­na ich przy­szłość. Populacja ko­ni utrzy­my­wa­nych w tych ośrod­kach sys­te­ma­tycz­nie spa­da i w więk­szym stop­niu do­ty­czy ona ogie­rów, niż kla­czy. Pomimo te­go, że licz­ba ko­ni ho­dow­la­nych, znaj­du­ją­cych się w pań­stwo­wych ośrod­kach, jest w sto­sun­ku do pry­wat­ne­go sek­to­ra nie­wiel­ka, jed­nak ma ona zna­cze­nie stra­te­gicz­ne dla kra­jo­wej ho­dow­li ko­ni. Cenny ma­te­riał zwie­rzę­cy, o wy­so­kim po­ten­cja­le ge­ne­tycz­nym, ja­ki w cią­gu wie­lu lat zgro­ma­dzo­ny zo­stał w tych jed­nost­kach, na­dal słu­ży do do­sko­na­le­nia kra­jo­wej po­pu­la­cji ko­ni. Nasze py­ta­nia w tej spra­wie kie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po­zo­sta­ją bez od­po­wie­dzi.
W tych trud­nych dla ho­dow­li i ho­dow­ców cza­sach, szcze­gól­nie waż­na jest pro­mo­cja na­sze­go ro­dzi­me­go pro­duk­tu ho­dow­la­ne­go. Dlatego cie­szy licz­ba 120 wy­staw i po­ka­zów zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r. przez OZHK/​WZHK we współ­pra­cy ze Związkami Rasowymi, cie­szą uda­ne Zjazdy: Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych w Warszawie i Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich w Klimkówce (woj. pod­kar­pac­kie). Od dwóch lat, w cza­sie Cavaliady Tour, im­pre­zy łą­czą­cej mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy z tar­ga­mi i po­ka­za­mi, or­ga­ni­zo­wa­nej w Poznaniu, Lublinie i Warszawie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polski Związek Hodowców Koni w ści­słej współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych pro­mu­je ko­nie wszyst­kich ras, dla któ­rych pro­wa­dzi księ­gi. Szczególny wy­miar zy­sku­je ta pro­mo­cja w cza­sie im­pre­zy w Poznaniu, w „Pawilonie Polskiej Hodowli” de­dy­ko­wa­nym na­szym ro­dzi­mym ra­som, przy­dat­nym do wszel­kich form spor­tu i re­kre­acji kon­nej.
Z sa­tys­fak­cją od­no­to­wu­je­my suk­ce­sy, ja­kie od­no­szą na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pol­scy za­wod­ni­cy na pol­skich ko­niach. Bartek Kwiatek, sied­mio­krot­ny zwy­cięz­ca ran­kin­gu FEI w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, mul­ti­me­da­li­sta Mistrzostw Polski, za­wdzię­cza suk­ce­sy ko­niom ra­sy ślą­skiej, a szcze­gól­nie og. Lokan, hod. SO Książ. Paweł Spisak czo­ło­wy za­wod­nik dys­cy­pli­ny WKKW, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, w ubie­głym ro­ku od­niósł wiel­ki suk­ces, zdo­by­wa­jąc 3 miej­sce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW na ko­ni Banderas ra­sy sp, hod. Romana Drabińskiego. Sukcesy te cie­szą tym bar­dziej, że star­ty obu tych za­wod­ni­ków wspie­ra fi­nan­so­wo Polski Związek Hodowców Koni.
Mam na­dzie­ję, że w tych trud­nych cza­sach ko­mu­ni­ka­cję mię­dzy Związkiem, a ho­dow­ca­mi po­pra­wi nasz kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”, któ­ry dzię­ki uchwa­le Zarządu PZHK z li­sto­pa­da 2013 r., po­cząw­szy od te­go­rocz­ne­go kwiet­nio­we­go nu­me­ru, tra­fia do du­żo więk­szej licz­by człon­ków OZHK/​WZHK.
W ostat­nim okre­sie, w dzia­łal­no­ści dwóch związ­ków wo­je­wódz­kich, tj. OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze, wy­stą­pi­ły róż­ne­go ro­dza­ju nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją i wpi­sem ko­ni do ksiąg. Ich skut­kiem by­ło ode­bra­nie tym Związkom upraw­nień do pro­wa­dze­nia w/​w czyn­no­ści. Mam jed­nak na­dzie­ję, że de­cy­zje ja­kie pod­ję­li­śmy w tych spra­wach, spo­wo­du­ją iż w nie­dłu­gim cza­sie oby­dwa Związki za­czną funk­cjo­no­wać po­dob­nie jak in­ne Związki i za­pew­nią swo­im ho­dow­com peł­ną ob­słu­gę.

Jak wie­my ho­dow­la ko­ni obar­czo­na jest du­żym ry­zy­kiem i nie da­je gwa­ran­cji na zwrot po­nie­sio­nych kosz­tów, a tym bar­dziej na zysk, któ­ry za­pew­nił­by utrzy­ma­nie ro­dzi­nie. Stąd też w znacz­nej czę­ści na­dal opie­ra się ona na tych, któ­rzy ma­ją do niej sto­su­nek hob­by­stycz­ny i ta­cy mi­ło­śni­cy są rów­nież w na­szych sze­re­gach. Jednak za­wsze po­zo­sta­je na­dzie­ja, że i w tej dzie­dzi­nie moż­na osią­gnąć ta­ki po­ziom suk­ce­su, któ­ry prze­ło­ży się na wy­mier­ny efekt eko­no­micz­ny, cze­go wszyst­kim ho­dow­com ser­decz­nie ży­czę.

Po tym ogól­nym wstę­pie chciał­bym przed­sta­wić in­for­ma­cję nt. re­ali­za­cji wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu oraz spra­woz­da­nie z prac biu­ra Zarządu Głównego PZHK.
Informacja dot. sy­tu­acji w po­szcze­gól­nych ra­sach ko­ni znaj­du­je się w za­łą­czo­nych spra­woz­da­niach z dzia­łal­no­ści Komisji Ksiąg Stadnych.

Wnioski Walnego Zjazdu zrealizowane

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK ze­spo­łu, któ­ry po­dej­mie pra­ce nad no­we­li­za­cją sta­tu­tu PZHK.
 2. Dopuszczenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów zim­no­krwi­stych w go­spo­dar­stwach ho­dow­ców, z za­strze­że­niem, że w pró­bie mu­si uczest­ni­czyć co naj­mniej 5 ogie­rów, a ter­min i miej­sce pró­by mu­szą być po­da­ne do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści.
 3. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. mi­ni­mal­nej licz­by ogie­rów zim­no­krwi­stych, wy­ma­ga­nej do zor­ga­ni­zo­wa­nia je­sien­nych wystaw-​sprzedaży.
 4. Uruchomienie za­przę­go­we­go za­kła­du tre­nin­go­we­go dla kla­czy, któ­ry był­by do­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków związ­ko­wych.
 5. Przyjęcie za­pro­po­no­wa­ne­go przez Zarząd spo­so­bu na­li­cza­nia de­le­ga­tów na Walny Zjazd PZHK, na pod­sta­wie mi­ni­mal­nej skład­ki człon­kow­skiej 30 zł oraz o zwro­cie 13% skład­ki człon­kow­skiej za pre­nu­me­ra­tę rocz­ną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Wnioski WZ w trakcie realizacji

 1. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnio­sku o oce­nę ak­tu­al­nej sy­tu­acji w pań­stwo­wej ho­dow­li ko­ni (pod nad­zo­rem ANR), w związ­ku z pry­wa­ty­za­cją (li­kwi­da­cją) ko­lej­nych Stadnin i Stad Ogierów.
  Wniosek zo­stał skie­ro­wa­ny jesz­cze do po­przed­nie­go Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i po­no­wio­ny po ob­ję­ciu re­sor­tu przez Ministra Marka Sawickiego w 2014 r. Z in­for­ma­cji do­cie­ra­ją­cych do PZHK wy­ni­ka, że pla­no­wa­na jest pry­wa­ty­za­cja ko­lej­nych spół­ek bę­dą­cych pod nad­zo­rem ANR, nie tyl­ko stad­nin ko­ni.
 2. Podjęcie roz­mów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie li­be­ra­li­za­cji prze­pi­sów do­ty­czą­cych sztucz­nej in­se­mi­na­cji. Opracowanie i wpro­wa­dze­nie w ży­cie pro­gra­mu po­wszech­nej in­se­mi­na­cji kla­czy, sie­ci punk­tów in­se­mi­na­cyj­nych, dys­try­bu­cji na­sie­nia, szko­leń in­se­mi­na­to­rów, kur­sów dla pra­cow­ni­ków Związku i ho­dow­ców.
  We współ­pra­cy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie zo­sta­ła pod­ję­ta ini­cja­ty­wa or­ga­ni­za­cji szko­leń z za­kre­su in­se­mi­na­cji kla­czy dla m. in. ho­dow­ców ko­ni. Do koń­ca czerw­ca 2014 r., za po­śred­nic­twem OZHK/​WZHK, zbie­ra­ne są zgło­sze­nia. W przy­pad­ku za­in­te­re­so­wa­nia, szko­le­nia od­bę­dą się pod ko­niec 2014 r. w Krakowie, SO Sieraków i SK Nowe Jankowice.
  W spra­wie li­be­ra­li­za­cji prze­pi­sów dot. in­se­mi­na­cji kla­czy, MRiRW stoi na sta­no­wi­sku, że są one zgod­ne z prze­pi­sa­mi unij­ny­mi, w związ­ku z tym we współ­pra­cy z ośrod­ka­mi zaj­mu­ją­cy­mi się kon­fek­cjo­no­wa­niem na­sie­nia i in­se­mi­na­cją kla­czy spró­bu­je­my wska­zać, któ­re z prze­pi­sów moż­na zmie­nić, lub sto­so­wać w spo­sób bar­dziej li­be­ral­ny, bez uszczerb­ku dla prze­pi­sów unij­nych.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzu­peł­nie­niem ba­zy PZHK o wy­ni­ki spor­to­we ko­ni z ostat­nich 20 lat i pro­wa­dze­nie jej na bie­żą­co.
  Pod ko­niec 2012 r. zo­sta­ła w tym za­kre­sie pod­pi­sa­na umo­wa z SGGW w Warszawie, zgod­nie z któ­rą do koń­ca 2015 r. ba­za PZHK po­win­na zo­stać uzu­peł­nio­na o wy­ni­ki ko­ni w za­wo­dach ogól­no­pol­skich z lat 1985-​2010. Problemem, któ­ry po­ja­wił się w trak­cie re­ali­za­cji umo­wy jest brak w ba­zie ko­ni PZHK zna­czą­cej licz­by ko­ni za­re­je­stro­wa­nych w prze­szło­ści przez PZJ, star­tu­ją­cych w za­wo­dach. Konie te, po zi­den­ty­fi­ko­wa­niu, są wpi­sy­wa­ne do ba­zy PZHK. Równolegle pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy z PZJ w spra­wie ak­tu­ali­za­cji i wy­mia­ny da­nych po­mię­dzy PZHK i PZJ.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmia­nę prze­pi­su wy­klu­cza­ją­ce­go z ubo­ju ko­nia z za­stęp­czym do­ku­men­tem iden­ty­fi­ka­cyj­nym.
  Od 2013 r. trwa­ją w Komisji Europejskiej pra­ce nad zmia­ną Rozporządzenia 504/​2008 w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych. W no­wym pro­jek­cie nie zli­kwi­do­wa­no, ale zli­be­ra­li­zo­wa­no prze­pi­sy dot. za­stęp­czych do­ku­men­tów iden­ty­fi­ka­cyj­nych, wy­dłu­ża­jąc m. in. mak­sy­mal­ny czas na iden­ty­fi­ka­cję ko­nia do 12 mies. od uro­dze­nia.
 5. Dążenie do po­pra­wy umie­jęt­no­ści jeźdź­ców w za­kła­dach tre­nin­go­wych, po­przez we­ry­fi­ka­cję i spraw­dza­nie ich umie­jęt­no­ści przez ko­mi­sję Polskiego Związku Hodowców Koni.
  Corocznie Komisja oce­ny kla­czy w za­kła­dach tre­nin­go­wych przed­sta­wia spra­woz­da­nie z kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści kla­czy, w któ­rym oce­nia m. in. kwa­li­fi­ka­cje jeźdź­ców. Na tej pod­sta­wie po­dej­mo­wa­na jest przez Prezydium de­cy­zja o przy­zna­niu pra­wa do or­ga­ni­za­cji tre­nin­gu w na­stęp­nym ro­ku.

Wnioski WZ podjęte, bez efektów

 1. Podjęcie roz­mów z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sku­pem ko­ni rzeź­nych, w ce­lu or­ga­ni­za­cji sku­pu ko­ni na za­sa­dach kon­trak­ta­cji.
  W 2013 r. ini­cja­ty­wa ta­ka, pod­ję­ta we współ­pra­cy z Komisją Zarządzającą Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, nie spo­tka­ła się z za­in­te­re­so­wa­niem spół­ek sku­pu­ją­cych ko­ni rzeź­ne. W 2014 r., rów­nież we współ­pra­cy z Komisją Funduszu, po­now­nie spró­bu­je­my do­pro­wa­dzić do ta­kich roz­mów.
 2. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio­skiem, aby w la­tach 2014-​2020 ja­kie­kol­wiek do­pła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych mo­gli otrzy­my­wać tyl­ko rol­ni­cy, któ­rzy po­sia­da­ją mi­ni­mal­ną ob­sa­dę zwie­rząt w ilo­ści 0,3 SD/​1ha TUZ . Datą re­fe­ren­cyj­ną w Programie 2014-​2020 po­wi­nien być rok 2012 lub 2013.
 3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wpro­wa­dze­nie do za­ło­żeń WPR po 2013 r. moż­li­wo­ści do­ta­cji do utrzy­my­wa­nia ko­ni ro­bo­czych, ja­ko al­ter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
  Obydwa wnio­ski nie zo­sta­ły uwzględ­nio­ne przez MRiRW w pra­cach nad za­ło­że­nia­mi WPR, w tym PROW na la­ta 2014-​2020. Nie tyl­ko nie po­wią­za­no do­płat do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych z ko­niecz­no­ścią za­pew­nie­nia mi­ni­mal­nej ob­sa­dy zwie­rząt, z wy­jąt­kiem do­płat zwią­za­nych z rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym, ale zli­kwi­do­wa­no od 2014 r. tzw. płat­no­ści zwie­rzę­ce we wszyst­kich ga­tun­kach (by­dło, ko­nie, owce i ko­zy), tłu­ma­cząc, że brak tych płat­no­ści zo­sta­nie zre­kom­pen­so­wa­ny wyż­szą staw­ką tzw. jed­no­li­tej płat­no­ści ob­sza­ro­wej. Odpowiedź MRiRW w tej spra­wie zo­sta­ła za­miesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZHK
 4. Wprowadzenie do­fi­nan­so­wa­nia do kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów bio­rą­cych udział w pro­gra­mach ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych.
  Działania w tej spra­wie, pro­wa­dzo­ne wspól­nie z Instytutem Zootechniki w Balicach, nie przy­nio­sły efek­tów. W żad­nym z ga­tun­ków zwie­rząt go­spo­dar­skich sam­ce uży­wa­ne do kry­cia kla­czy w pro­gra­mach ochro­ny nie zo­sta­ły ob­ję­te do­pła­ta­mi, na­to­miast zwięk­szo­no kwo­ty do­płat do kla­czy ras: m, wlkp, ,śl, hc i kn z 1.500 zł do 1.900 zł, a so­kól­skich i sztum­skich z 1.500 zł do 1.550 zł.
 5. Podjęcie ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pod­pi­sów przez wszyst­kich człon­ków Związku – ho­dow­ców pod wnio­skiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie prze­ka­za­nia Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
  Wniosek zo­stał skie­ro­wa­ny do OZHK/​WZHK, z proś­bą o zbie­ra­nie pod­pi­sów pod­par­cia. Niestety ak­cja nie spo­tka­ła się z za­in­te­re­so­wa­niem ho­dow­ców, rów­nież z woj. ma­zo­wiec­kie­go. Należy w tym miej­scu wy­ja­śnić, że zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia spół­ki pra­wa han­dlo­we­go, ja­ką jest SO Łąck, in­ne­mu pod­mio­to­wi. Jedyna dro­ga to za­kup spół­ki, lub ma­jąt­ku po­zo­sta­łe­go po ewen­tu­al­nej li­kwi­da­cji spół­ki.
 6. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej spra­wy za­sad wpi­su do księ­gi ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej – stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wpi­su do tej księ­gi ko­ni za­pi­sa­nych obec­nie do księ­gi ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a po­sia­da­ją­cych ty­po­wo wiel­ko­pol­skie po­cho­dze­nie.
  Wniosek zo­stał skie­ro­wa­ny do obu ko­mi­sji ksiąg. Nie mo­że zo­stać zre­ali­zo­wa­ny, po­nie­waż zgod­nie z prze­pi­sa­mi, koń wpi­sa­ny do księ­gi mo­że zo­stać z niej skre­ślo­ny i wpi­sa­ny do in­nej księ­gi tyl­ko wte­dy, gdy nie speł­niał ja­kie­go­kol­wiek wa­run­ku w mo­men­cie wpi­su do tej księ­gi. Należy pod­kre­ślić, że obec­ne prze­pi­sy pro­gra­mu ho­dow­li ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej da­ją moż­li­wość wpi­su do księ­gi po­tom­stwa kla­czy ra­sy sp z ty­po­wo wiel­ko­pol­skim po­cho­dze­niem.

Prace Biura Zarządu PZHK

W struk­tu­rze Biura Zarządu PZHK funk­cjo­nu­je 5 dzia­łów pod­le­ga­ją­cych Dyrektorowi:

 1. Sekretariat (1 oso­ba, 1 etat)
 2. Dział Finansowo-Księgowy:2012: 3 oso­by, 2,5 etatu2013: 3 oso­by, 2,25 eta­tu
 3. Dział Hodowlany:2012: 5 osób, 3,5 eta­tu + umo­wa zlecenie2013: 5 osób, 4,25 eta­tu
 4. Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (3 oso­by, 3 eta­ty)
 5. Dział Informatyczny (3 oso­by, 3 eta­ty)

1. Stacjonarne próby dzielności

Do za­dań PZHK na­le­ży:

 • przy­go­to­wy­wa­nie re­gu­la­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów na da­ny rok
 • usta­la­nie ter­mi­nów kwa­li­fi­ka­cji i prób dziel­no­ści
 • usta­la­nie skła­du ko­mi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej i oce­nia­ją­cej kla­cze i ogie­ry w ZT
 • usta­la­nie ka­dry ob­cych po­wo­żą­cych i ob­cych jeźdź­ców, usta­la­nie ter­mi­nów te­stów ob­ce­go powożącego/​jeźdźca
 • zbie­ra­nie zgło­szeń kla­czy i ogie­rów z OZHK/​WZHK (spraw­dza­nie czy kla­cze i ogie­ry speł­nia­ją wa­run­ki wpi­su do ksiąg, zbie­ra­nie do­ku­men­tów po­trzeb­nych na kwa­li­fi­ka­cję – ko­pie wnio­sków o wpis do księ­gi, oświad­cze­nia dla kla­czy 4-​letnich i star­szych, kon­tro­la wpłat od wła­ści­cie­li ko­ni, kon­tro­la wy­ko­na­nia ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych po­twier­dza­ją­cych po­cho­dze­nie ogie­rów, pod­pi­sy­wa­nie umów z wła­ści­cie­la­mi za­kwa­li­fi­ko­wa­nych ko­ni
 • wy­sył­ka ka­ta­lo­gów przy pró­bach dziel­no­ści ogie­rów (kwa­li­fi­ka­cja i pró­ba dziel­no­ści)
 • przy­go­to­wa­nie wy­ni­ków kla­czy i ogie­rów pod­czas pró­by dziel­no­ści (ar­kusz Excel)
 • opra­co­wa­nie in­for­ma­cji na stro­nę PZHK
 • opra­co­wa­nie sta­ty­styk ZT kla­czy i ogie­rów za da­ny rok

Na pró­bie dziel­no­ści kla­czy wła­ści­ciel i ho­dow­ca zwy­cię­skiej kla­czy otrzy­mu­je pu­char z ta­blicz­ką. Dla zwy­cię­skiej kla­czy prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wi­ce­czem­pio­nek floo. Derki, floo, ta­blicz­ki, pu­cha­ry fi­nan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT kla­czy – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
Na pró­bie dziel­no­ści ogie­rów wła­ści­ciel i ho­dow­ca czem­pio­na oraz dwóch wi­ce­czem­pio­nów otrzy­mu­ją pu­char z ta­blicz­ką. Dla zwy­cię­skie­go ogie­ra prze­wi­dzia­na jest der­ka i floo, dla dwóch wi­ce­czem­pio­nów floo. Derki, floo, ta­blicz­ki, pu­cha­ry fi­nan­so­wa­ne są z fun­du­szu PZHK. Obsługa ZT ogie­rów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

2012

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
za­kwa­li­fi­ko­wa­nych
kla­czy
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice I 18 18 17 17 0 1
Włocławek I 18 17 17 17 0 0
Doruchów I 18 18 18 18 0 0
Książ I 24 21 20 18 2 1
Bogusławice II 18 18 18 16 2 0
Książ II 24 26 23 19 4 3
Doruchów II 18 14 14 13 1 0
Włocławek II 18 13 13 13 0 0
Bogusławice III 18 17 17 15 2 0
RAZEM 174 162 157 146 11 5
% 100% 93,1 96,9 90,1 6,8 3,1

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
za­kwa­li­fi­ko­wa­nych
ogie­rów
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice 20 16 15 12 3 1
ZT Gniezno 10 4 3 3 0 1
Książ 25 25 25 21 4 0
RAZEM 55 45 43 36 7 2
% 100% 81,8 95,6 80,0 15,6 4,4

2013

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
za­kwa­li­fi­ko­wa­nych
kla­czy
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice I 18 18 18 17 1 0
Bogusławice II 18 14 13 12 1 1
Bogusławice III 18 0 0 0 0 0
Bogusławice I zaprz. 18 14 13 9 4 1
Bogusławice II zaprz. 18 0 0 0 0 0
Bielice I 18 18 17 16 1 1
Bielice II 0 12 11 11 0 1
Starogard Gdański 18 18 15 15 0 3
Włocławek I 18 18 18 18 0 0
Włocławek II 18 10 10 10 0 0
Doruchów I 18 12 12 12 0 0
Doruchów II 18 14 14 14 0 0
Książ I 24 18 18 15 3 0
Książ II 24 22 21 16 5 1
RAZEM 246 188 180 165 15 8
% 100% 76,4 95,7 87,8 8,0 4,3

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
licz­ba
miejsc
Liczba
za­kwa­li­fi­ko­wa­nych
ogie­rów
Próba
dziel­no­ści
– przy­stą­pi­ły
Próba
dziel­no­ści
– zda­ły
Próba
dziel­no­ści
– nie zda­ły
Wycofane
Bogusławice 20 12 10 5 5 2
Książ 35 27 27 21 6 0
RAZEM 55 39 37 26 11 2
% 100% 70,9 94,9 66,7 28,2 5,1

2. Badania genetyczne

2012

Plan Wykonanie Kwota do­fi­nan­so­wa­nia
3437 szt. 3774 szt. 603 840 zł

 

Liczba zba­da­nych ko­ni
OZHK Poznań Chorzelów RAZEM
BL 15 362 377
BY 138 0 138
KL 5 111 116
KR 0 205 205
KT 126 22 148
LB 0 356 356
LD 178 0 178
ML 377 0 377
OL 455 1 456
PN 325 0 325
RM 1 120 121
RZ 12 219 231
SZ 139 0 139
WR 183 0 183
WS 230 107 337
ZG 87 0 87
RAZEM 2271 1503 3774

2013

Plan Wykonanie Kwota do­fi­nan­so­wa­nia
3437 szt. 4190 szt. 670 440 zł

 

Liczba zba­da­nych ko­ni
OZHK Poznań Chorzelów RAZEM
BL 10 422 432
BY 167 0 167
KL 19 138 157
KR 1 259 260
KT 143 34 177
LB 11 399 410
LD 72 0 72
ML 428 0 428
Ol 435 3 438
PN 389 0 389
RM 0 105 105
RZ 5 331 336
SZ 126 0 126
WR 203 0 203
WS 257 163 420
ZG 70 0 70
RAZEM 4190

 

Księga Poznań Chorzelów RAZEM
m 48 150 198
wlkp 177 7 184
sp 255 54 309
śl 243 59 302
hc 192 486 678
kn 527 150 677
ku­ce i km 23 12 35
pkz 826 926 1752
ard. pol. 45 10 55
RAZEM 2336 1854 4190

3. Fundusz Hodowlany PZHK – wystawy źrebiąt 1-​rocznych i 2-​letnich

Okręg 2012 2013
Liczba prze­glą­dów pla­no­wa­nych Liczba prze­glą­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych Kwota wy­pła­co­nych na­gród Planowana pu­la  Liczba prze­glą­dów zor­ga­ni­zo­wa­nych Kwota wy­pła­co­nych na­gród
Białystok 3 3 9 000 9 000 3 9 000
Bydgoszcz 2 2 9000 11 000 2 12 000
Malbork 2 4 prze­glą­dy (łącz­nie 78 ko­ni) nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do fun­du­szu PZHK ze wzglę­du na nie­re­gu­la­mi­no­wy po­dział pu­li na­gród 8 000 4 9 400
Katowice 4 2 6 000 11 000 3 11 000
Kielce 3 2 7 500 9 000 2 9 950
Kraków 4 4 12 000 12 000 4 12 800
Lublin 4 6 18 000 12 000 5 12 025
Łódź 4 3 9 000 10 000 3 9 000
Olsztyn 3 3 9 000 7 000 3 8 000
Poznań 6 6 18 000 18 000 9 18 000
Rzeszów 2 2 6 000 5 000 2 5 000
Szczecin 0 0 0 1 000 0 0
Warszawa + Radom 5 4 12 000 11 000 5 8 888
Wrocław 3 3 9 000 7 000 2 7 000
Zielona Góra 1 0 0 1 000 0 0
Suma 46 40 124 500 132 000 47 132 063

 

Przeglądy źre­biąt wg ras
Rasa 2012 2013
Liczba prze­glą­dów Liczba ko­ni Kwota wy­pła­co­nych na­gród PZHK % pu­li na­gród Liczba prze­glą­dów Liczba ko­ni Kwota wy­pła­co­nych na­gród PZHK % pu­li na­gród
z 17 409 54 000 43,4% 23 479 61 964 46,9%
szlach. 15 413 46 500 37,3% 14 382 49 100 37,2%
śl. 6 156 18 000 14,5% 6 121 16 999 12,9%
kn 1 15 3 000 2,4% 3 57 1 000 0,7%
hc 1 33 3 000 2,4% 1 25 3 000 2,3%
kuc 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Suma 40 1026 124 500 100% 47 1064 132 063 100%

Liczba wy­staw ogó­łem w OZHK/​WZHK w 2013 r.

Białystok 11
Bydgoszcz 3
Malbork 4
Katowice 5
Kielce 5
Kraków 7
Lublin 11
Łódź 3
Olsztyn 11
Poznań 32
Rzeszów 9
Szczecin 1
Warszawa + Radom 14
Wrocław 3
Zielona Góra 1
Suma 120

4. Ogólnopolskie Czempionaty mło­dzie­żo­we współ­or­ga­ni­zo­wa­ne z OZHK/​WZHK, Związkami Rasowymi i SO/​SK:

2012:

 • Rasa ma­ło­pol­ska – SO Białka (czer­wiec)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (li­piec)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (li­piec)
 • Rasa hu­cul­ska – SKH Gładyszów/​Regietów (wrze­sień)
 • Rasa ko­nik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Sławno (czer­wiec)

2013:

 • Rasa ma­ło­pol­ska – SO Białka (li­piec)
 • Rasa wiel­ko­pol­ska – Sielinko (wrze­sień)
 • Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi – Zakrzów (paź­dzier­nik)
 • Rasa ślą­ska – SO Książ (sier­pień)
 • Rasa zim­no­krwi­sta – SO Kętrzyn (li­piec)
 • Rasa hu­cul­ska – SKH Gładyszów/​Regietów (wrze­sień)
 • Rasa ko­nik pol­ski – SO Sieraków (sier­pień)
 • Kuce – Prymusowa Wola (czer­wiec)

Na każ­dy z czem­pio­na­tów de­le­go­wa­ny był pra­cow­nik biu­ra PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg), re­la­cje z czem­pio­na­tów uka­za­ły się w kwar­tal­ni­ku HiJ. Czempionaty by­ły do­fi­nan­so­wa­ne z fun­du­szu ho­dow­la­ne­go PZHK kwo­tą: 84 000 zł w 2012 r. oraz kwo­tą 79 107,02 zł w 2013 r.

5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2012-​2013

Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich:

 • Skoki przez prze­szko­dy
 • Ujeżdżenie
 • WKKW
 • Powożenie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
 • Sportowe raj­dy kon­ne (PZHK nie pod­pi­su­je z głów­nym or­ga­ni­za­to­rem umo­wy).

Główne obo­wiąz­ki pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK: opra­co­wa­nie pro­po­zy­cji, kwa­li­fi­ka­cja ko­ni na pod­sta­wie wy­ni­ków za­wo­dów, re­je­stra­cja ko­ni za­gra­nicz­nych w ba­zie PZHK, za­pew­nie­nie sę­dziów za­gra­nicz­nych, or­ga­ni­za­cja de­ko­ra­cji zwy­cię­skich ko­ni, kon­tro­la prze­strze­ga­nia za­sad re­gu­la­mi­no­wych oraz roz­wią­zy­wa­nie kwe­stii spor­nych zwią­za­nych z uczest­nic­twem w tych za­wo­dach, roz­li­cze­nie na­gród dla ho­dow­ców i wła­ści­cie­li, ob­słu­ga sto­iska – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Liczba ko­ni skla­sy­fi­ko­wa­nych w MPMK:

Lata Konie Ujeżdżenie Skoki przez prze­szko­dy
4-​l. 5-​l. 6-​l. Suma 4-​l. 5-​l. 6-​l. 7-​l. Suma
2013 pol. 8 8 23 16 16 55
zagr. 7 5 12 24 18 7 5 54
2012 pol. 17 6 4 27 20 21 4 7 52
zagr. 8 5 4 17 20 28 23 6 77

 

Lata Konie WKKW Powożenie za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
4-​l. 5-​l. 6-​l. Suma 4-​l. 5-​l. 6-​l. Suma
2013 pol. 12 9 4 25 6 4 3 13
zagr. 3 2 5
2012 pol. 14 9 3 26 9 5 3 17
zagr. 1 2 3 1 1

6. Cavaliada Tour 2012-​2013

Organizacja sto­iska wy­sta­wien­ni­cze­go na naj­więk­szych w Polsce za­wo­dach spor­to­wych w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy – Cavaliada, czy­li w Lublinie (wspól­nie z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa) oraz „Pawilonu Polskiej Hodowli” w Poznaniu, wspól­nie z ANR, w ra­mach któ­re­go pre­zen­to­wa­ne by­ły pol­skie ra­sy ko­ni – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

7. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXVI edy­cja KWZH od­by­ła się w dniach 10-​12 ma­ja 2013 r. we­dług zmie­nio­ne­go re­gu­la­mi­nu oce­ny – wpro­wa­dzo­no no­we kry­te­ria oce­ny użyt­ko­wo­ści. 44 wy­staw­ców za­pre­zen­to­wa­ło 52 ko­nie ośmiu ras, wy­ło­nio­no 8 czem­pio­nów i 8 wi­ce­czem­pio­nów, przy­zna­no zło­te i srebr­ne me­da­le oraz na­gro­dy fi­nan­so­we. Przygotowano licz­ne po­ka­zy: tre­nin­gi sko­ków i ujeż­dże­nia, ścież­kę hu­cul­ską, kon­kurs po­wo­że­nia, wy­stęp gru­py mło­dzie­ży z Sierakowa na ko­ni­kach pol­skich, prze­cią­ga­nie li­ny z ogie­rem zim­no­krwi­stym, pre­zen­ta­cję pol­skich ras ko­ni, po­kaz pta­ków dra­pież­nych, po­kaz na­tu­ral­nych me­tod ko­mu­ni­ka­cji z koń­mi.

8. Zadania statutowe (od ostatniego Walnego Zjazdu)

2012:

 • Organizacja 4 po­sie­dzeń Prezydium
 • Organizacja 2 po­sie­dzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 1 po­sie­dze­nia Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: m, kn i ku­ce – Dział Ksiąg

2013:

 • Organizacja 3 po­sie­dzeń Prezydium
 • Organizacja 3 po­sie­dzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 2 po­sie­dzeń Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras: m, kn i ku­ce – Dział Ksiąg

9. Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli

2012:

 • Organizacja na­ra­dy kie­row­ni­ków OZHK/​WZHK – Warszawa (styczeń/​luty)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK „Polowe pró­by za­przę­go­we kla­czy szla­chet­nych” – SO Książ (kwie­cień)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK z oce­ny po­kro­ju przez człon­ków Komisji Oceny Ogierów w ZT – Bogusławice (maj)
 • Organizacja szko­le­nia pra­cow­ni­ków OZHK w za­kre­sie oce­ny li­nio­wej ko­ni ras szla­chet­nych w SK Nad Wigrami (czer­wiec)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu z opi­su gra­ficz­ne­go ko­ni dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK i PZHK – Felin (maj)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu z opi­su słow­ne­go i gra­ficz­ne­go dla stu­den­tów UP Lublin – Lublin (maj)
 • Współorganizacja se­mi­na­rium „XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich” – Białka (czer­wiec)
 • Współorganizacja sym­po­zjum „Koń ślą­ski” – SO Książ (paź­dzier­nik)
 • Kontrola wy­ko­na­nia za­dań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i ho­dow­la­nych w WZHK Warszawa – Oddział Radom – Radom (wrze­sień) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Kontrola wy­ko­na­nia za­dań iden­ty­fi­ka­cyj­nych i ho­dow­la­nych w WZHK Warszawa – Marki (gru­dzień) ) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej ko­ni­ków Polskich” – Popielno (sier­pień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej ko­ni­ków Polskich” – Trzcinica k. Jasła (wrze­sień) – Dział Ksiąg
 • Organizacja szko­le­nia i na­ra­dy pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Warszawa (listopad-​grudzień)

2013:

 • Organizacja szko­le­nia z za­kre­su do­bro­sta­nu ko­ni (prze­pi­sy pra­wa i aspek­ty prak­tycz­ne) dla pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK oraz PZHK – Warszawa (sty­czeń)
 • Organizacja szko­leń w za­kre­sie oce­ny li­nio­wej ko­ni ras szla­chet­nych dla człon­ków Komisji Oceny w ZT i w pró­bach po­lo­wych – Żelichów i Opypy (maj)
 • Organizacja szko­leń w za­kre­sie oce­ny li­nio­wej ko­ni ras szla­chet­nych dla pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK i ho­dow­ców – Kowary, Gniezno, Janów Podlaski i Czerwony Krzyż (SK Nad Wigrami) – czer­wiec
 • Organizacja na­ra­dy kie­row­ni­ków OZHK/​WZHK – Warszawa (gru­dzień)
 • Organizacja szko­le­nia i na­ra­dy pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Warszawa (listopad/​grudzień)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu teo­re­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su ko­ni do ksiąg stad­nych dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Warszawa (maj)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su ko­ni ra­sy zim­no­krwi­stej do księ­gi stad­nej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Kętrzyn (czer­wiec)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su ko­ni ra­sy ślą­skiej do księ­gi stad­nej dla 3 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Książ (li­piec)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski do księ­gi stad­nej dla 2 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Popielno (sier­pień), Zwierzyniec (wrze­sień)
 • Przeprowadzenie eg­za­mi­nu prak­tycz­ne­go na upraw­nie­nia do wpi­su ko­ni ra­sy hu­cul­skiej do księ­gi stad­nej dla 4 pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK – Gładyszów (paź­dzier­nik)
 • Przeprowadzenie kon­tro­li wy­ko­na­nia za­dań iden­ty­fi­ka­cyj­nych w OZHK Łódź (ma­rzec) – Dział Ksiąg
 • Przeprowadzenie kon­tro­li wy­ko­na­nia za­dań ho­dow­la­nych i iden­ty­fi­ka­cyj­nych w LZHK Lublin (li­sto­pad) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

10. Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

2012:

 • Opiniowano pro­jekt „Dokumentu ro­bo­cze­go do­ty­czą­ce­go ewen­tu­al­nych zmian w pra­wo­daw­stwie UE w spra­wie zwie­rząt ho­dow­la­nych”
 • Opiniowano oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o ochro­nie zwie­rząt
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem jed­no­li­tej wer­sji „Programu ho­dow­li” ko­ni­ków pol­skich – Dział Ksiąg
 • Prace zwią­za­ne z opra­co­wa­niem „Programu ho­dow­li” ko­ni ra­sy ar­den pol­ski, w tym ana­li­za po­gło­wia ko­ni zim­no­krwi­stych – Dział Ksiąg
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w za­kre­sie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: pro­po­no­wa­no i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny, głów­nie w za­kre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogie­rów do­pusz­czo­nych do kry­cia kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych oraz prze­sy­ła­nie kar­to­tek ogie­rów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztum­ski, typ so­kól­ski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany

2013:

 • Opiniowano pro­jekt no­we­li­za­cji Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 504/​2008, do­ty­czą­cy me­tod iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych
 • Prace nad jed­no­li­ty­mi wer­sja­mi „Programów ho­dow­li” ko­ni ras: zim­no­krwi­stej, ślą­skiej oraz hu­cul­skiej (Dział Hodowlany)
 • Prace nad jed­no­li­tą wer­sją „Programu ho­dow­li” ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej (Dział Ksiąg)
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w za­kre­sie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: pro­po­no­wa­no i kon­sul­to­wa­no zmia­ny w pro­gra­mach ochro­ny, głów­nie w za­kre­sie kształ­tu pro­gra­mów ochro­ny i pro­ce­dur przy ubie­ga­niu się o przy­ję­cie kla­czy do pro­gra­mów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogie­rów do­pusz­czo­nych do kry­cia kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych oraz prze­sy­ła­nie kar­to­tek ogie­rów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztum­ski, typ so­kól­ski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany
 • Opracowanie tek­stów in­for­ma­cyj­nych do ka­ta­lo­gu „10 naj­po­pu­lar­niej­szych ras w Polsce” – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

11. Wydawanie Czasopisma „Hodowca i Jeździec” 2012-​2013

Pracownicy Działu Hodowlanego i Działu Ksiąg bio­rą udział w pra­cach Komitetu Redakcyjnego oraz pu­bli­ku­ją ar­ty­ku­ły w związ­ko­wym kwar­tal­ni­ku (ogó­łem 50 ar­ty­ku­łów i in­for­ma­cji, na­pi­sa­nych przez pra­cow­ni­ków biu­ra PZHK)

12. Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów 2013

 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Rymanów, Kołaczyce /​ Polska (li­piec) – Dział Hodowlany, we współ­pra­cy z OZHK w Rzeszowie
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) – Warszawa, Janów Podlaski /​ Polska (paź­dzier­nik) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

13. Udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i szkoleniach

2012:

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Best Practice in Horse Industry” – Warszawa (sty­czeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Rzeszów – Rzeszów (sty­czeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe MZHK Kraków – Kraków (lu­ty)
 • Udział w Walnym Zjeździe WZHK Białystok – Białystok (ma­rzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Ś-​OZHK Katowice – Katowice (ma­rzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe PomZHK Malbork – Malbork (kwie­cień)
 • Udział w spo­tka­niu w spra­wie współ­pra­cy z re­gio­nem Lotaryngia /​ Francja (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe W-​MZHK Olsztyn – Olsztyn (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe KPZHK Bydgoszcz – Bydgoszcz (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Kielce – Kielce (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków (maj)
 • Udział w ob­cho­dach 20-​lecia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – Teresin (maj)
 • Udział w ob­cho­dach 30-​lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec (maj)
 • Udział w roz­mo­wach do­ty­czą­cych współ­pra­cy ze Związkiem ko­ni Ardeńskich – Kętrzyn (maj)
 • Udział w Konferencji Naukowej „Przyszłość Konia Zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz (maj)
 • Udział w se­mi­na­rium COPA-​COGECA na te­mat ko­mu­ni­ka­cji – Bruksela (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich – Sedan /​ Francja (czer­wiec)
 • Udział w spo­tka­niu do­ty­czą­cym Programów Ochrony Zasobów Genetycznych – Bielsk Podlaski (li­piec)
 • Wyjazd na fi­nał kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ko­ni – Lotaryngia /​ Francja (li­piec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Hucul International Federation, Sucevita/​ Rumunia (li­piec)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Wspólna Polityka Rolna 2020” – Warszawa (li­piec)
 • Wyjazd na wy­sta­wę ko­ni ar­deń­skich – Vittel /​ Francja (wrze­sień)
 • Udział w tar­gach POLAGRA-​FOOD – Poznań (paź­dzier­nik)
 • Uznawanie ogie­rów ar­deń­skich w Polsce – Kętrzyn (paź­dzier­nik)
 • Udział w XI Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej po­świę­co­nej cho­ro­bom źre­biąt – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium „Systemy edu­ka­cji jeź­dziec­kiej w Europie” – Warszawa (paź­dzier­nik)
 • Udział w Walnym Zjeździe Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych – WBFSH – Newmarket /​ Wielka Brytania (li­sto­pad)
 • Udział w kon­fe­ren­cji po­świę­co­nej ko­niom w ty­pie sztum­skim – Stare Pole (gru­dzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-​Balice (gru­dzień)
 • Udział w szko­le­niu z Gerdem Heuschmannem – Gościeńczyce (gru­dzień)

2013:

 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich – Lublin (sty­czeń) – Dział Ksiąg
 • Udział w ne­go­cja­cjach do­ty­czą­cych sprze­da­ży /​ dzier­ża­wy ogie­rów pol­skiej ho­dow­li do Szwajcarii – Walewice (lu­ty)
 • Wyjazd na tar­gi Wstępy – Skaryszew (lu­ty)
 • Uznawanie ar­de­nów szwedz­kich – Kwidzyn (ma­rzec)
 • Udział w prze­glą­dach ho­dow­la­nych – SK Racot i SK Pępowo (ma­rzec)
 • Przeprowadzenie wy­kła­du nt. dzia­łal­no­ści PZHK dla stu­den­tów stu­diów po­dy­plo­mo­wych „Hodowla ko­ni i jeź­dziec­two” – UP Wrocław, Janów Podlaski (ma­rzec)
 • Udział w spo­tka­niu Grupy Roboczej „Konie” COPA-​COGECA – Bruksela (kwie­cień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Wrocław – Chojnów (kwie­cień)
 • Udział w ob­cho­dach 50-​lecia pra­cy prof. J. Krupińskiego – Kraków (czer­wiec)
 • Udział w ob­cho­dach 60-​lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia prof. M. Budzyńskiemu ty­tu­łu dok­to­ra ho­no­ris cau­sa – Lublin (czer­wiec)
 • Udział w prze­glą­dzie ho­dow­la­nym – SK Janów Podlaski (czer­wiec)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność ba­dań w na­ukach o zwie­rzę­tach” – Kraków (czer­wiec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich, szko­le­nie pol­skich sę­dziów – Libramont /​ Belgia (li­piec)
 • Wyjazd na czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich – Szwecja (sier­pień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (sier­pień)
 • Wyjazd na ścież­kę hu­cul­ską – Kwiatek Połoniny /​ Ukraina (wrze­sień)
 • Wyjazd na czem­pio­nat ko­ni an­glo­arab­skich – Pompadur /​ Francja (wrze­sień)
 • Udział w ob­cho­dach 330 rocz­ni­cy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Warszawa (wrze­sień)
 • Udział w kon­fe­ren­cji „Konie Pomorza” – Kwidzyn (wrze­sień)
 • Organizacja uzna­wa­nia ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej – Gładyszów, Odrzechowa (paź­dzier­nik)
 • Udział w kon­fe­ren­cji do­ty­czą­cej ogie­rów w ty­pie sztum­skim – Stare Pole (paź­dzier­nik)
 • Udział w polsko-​ukraińskim szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni ra­sy hu­cul­skiej – Odrzechowa, Wołosate (li­sto­pad)
 • Prezentacja pod­czas szko­le­nia „Program ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej” – Pawłowice (li­sto­pad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-​Balice (gru­dzień)
 • Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (gru­dzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe LZHK Lublin – Lublin (gru­dzień)

14. Działania finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

2012:

 • Współorganizacja 9 wy­staw ko­ni zim­no­krwi­stych wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – 82.000 zł
 • Wyjazd na wy­sta­wę ko­ni zim­no­krwi­stych – Sedan (Francja) – 16.000 zł
 • Wystawa ko­ni zim­no­krwi­stych – Smolajny – 4.000 zł
 • Dofinansowanie ar­ty­ku­łów o ho­dow­li ko­ni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 12.000 zł
 • Dofinansowanie kon­fe­ren­cji pt. „Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” – Grudziądz, SK Nowe Jankowice, Stajnia w Dolinie Brdy – 10.000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 10.800 zł
 • Promocja Mięsa Końskiego pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012 (sto­isko pro­mo­cyj­ne) – Poznań – 11.000 zł
 • Druk książ­ki „Konina na pol­skim sto­le” – 16.500 zł

2013:

 • Promocja mię­sa koń­skie­go na tar­gach – Grune Woche (Niemcy) – 10.000 zł
 • Dofinansowanie ar­ty­ku­łów o ho­dow­li ko­ni zim­no­krwi­stych w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec” – 16.000 zł
 • Organizacja sto­iska pro­mo­cyj­ne­go pod­czas pik­ni­ku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 14.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i na­gro­dy dla ho­dow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu ko­ni zim­no­krwi­stych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go i na­gro­dy dla ho­dow­ców pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu ogie­rów ho­dow­la­nych ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mię­sa koń­skie­go pod­czas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013 (sto­isko pro­mo­cyj­ne oraz re­por­taż, emi­sje w TVP i film pro­mo­cyj­ny) – Poznań – 69.500 zł

15. Pozostałe prace Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

 • Rejestracja w ba­zie ko­ni spro­wa­dza­nych z za­gra­ni­cy (2012: 2036 szt., 2013: 2165 szt.)
 • Liczenie ko­dów i % krwi arab­skiej u ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej
 • Weryfikacja ku­ców z re­je­stru do księ­gi stad­nej
 • Przygotowywanie ka­ta­lo­gów na kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów w Zakładach Treningowych
 • Administrowano da­ny­mi w ba­zie i uzu­peł­nia­nie w ba­zie wy­ni­ków ZT, MPMK i prób dziel­no­ści ko­ni­ków pol­skich
 • Opieka nad Związkiem ho­dow­ców ko­ni­ków pol­skich.
 • Współpraca z C.I.A.A., wy­jaz­dy na kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we

2012:

 • Wydanie dru­kiem księ­gi Kwlkp VII cz.1 ogie­ry

2013:

 • Kwalifikacja koni/​źrebiąt ra­sy ar­den pol­ski
 • Współpraca z za­gra­nicz­ny­mi księ­ga­mi ko­ni ra­sy ar­deń­skiej
 • Wyjaśnianie nie­pra­wi­dło­wo­ści w OZHK w Łodzi
 • Opracowanie no­we­go Regulaminu Narodowego Czempionatu ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w Białce

16. Prace Działu Informatycznego

 • Administracja i utrzy­ma­nie w ru­chu ser­we­rów baz da­nych (Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK);
 • Zakup sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia (kom­pu­te­rów, li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie, to­ne­rów) oraz kon­ser­wa­cja sprzę­tu in­for­ma­tycz­ne­go dla po­trzeb biu­ra PZHK;
 • Instalacja opro­gra­mo­wa­nia na ser­we­rach i sta­cjach ro­bo­czych oraz ich ak­tu­ali­za­cja;
 • Szkolenie użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji do­stę­po­wej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK – pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK (po ok. 60 osób rocz­nie);
 • Współpraca i po­moc dla pra­cow­ni­ków OZHK/​WZHK z pra­cą na ba­zie da­nych – sys­te­mem on-​line;
 • Wykonanie spra­woz­dań rocz­nych, kwar­tal­nych i okre­so­wych z wy­ko­rzy­sta­niem da­nych gro­ma­dzo­nych w ba­zie na po­trze­by PZHK, Ministerstwa Rolnictwa, GUS, uczel­ni i in­sty­tu­tów zwią­za­nych z ho­dow­lą ko­ni;
 • Raportowanie z ba­zy re­je­stru ogie­rów dla OZHK/​WZHK i stro­ny in­ter­ne­to­wej PZHK (http://pzhk.pl);
 • Przekazywanie da­nych do Instytutu Zootechniki w Balicach (pro­gram ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych);
 • Przygotowanie da­nych do ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów (m,wlkp, sp, śl, hc) i wpro­wa­dze­nie wy­ni­ków ka­te­go­ry­za­cji do ba­zy da­nych;
 • Obsługa i ak­tu­ali­za­cja stro­ny in­ter­ne­to­wej Hodowcy i Jeźdźca (http://hij.com.pl);
 • Administracja stro­ny i ak­tu­ali­za­cja da­nych na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZHK (http://pzhk.pl);
 • Obsługa i ak­tu­ali­za­cja stro­ny in­ter­ne­to­wej CBDK (http://cbdk.pl);
 • Aktualizacja da­nych (2 ra­zy w ty­go­dniu) w CBDK w sto­sun­ku do re­je­strów ko­nio­wa­tych bę­dą­cych źró­dłem pier­wot­nym da­nych o ko­nio­wa­tych;
 • Udzielanie in­for­ma­cji z CBDK or­ga­nom ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej (np. Policja, US, NIK, są­dy) oraz da­nych z re­je­stru ko­nio­wa­tych we­wnątrz związ­ku;
 • Wykonanie i wdro­że­nie roz­sze­rze­nia i udo­sko­na­le­nia apli­ka­cji do­stę­po­wej do Rejestru Koniowatych PZHK, w tym mo­du­ły:
  • 2012:
   • ra­por­ty (wpi­sy do ksiąg wg no­wych pro­gra­mów, ra­port zbior­czy dla człon­ków kół);
   • ba­da­nie krwi i DNA (wpro­wa­dza­nie da­nych do ba­zy i ra­por­to­wa­nie);
  • 2013:
   • da­ne spor­to­we (po­zy­ski­wa­ne z SGGW);
   • ra­por­ty do­ty­czą­ce ba­da­nia mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych;
   • za­so­by ge­ne­tycz­ne (za­świad­cze­nie do ARiMR);
   • ko­ła (roz­sze­rze­nie o do­dat­ko­we wy­dru­ki);
   • uspraw­nio­no wpi­sy­wa­nie da­nych w mo­du­le „Punkty roz­pło­do­we”
 • We współ­pra­cy z Głównym Inspektoratem Weterynarii prze­pro­wa­dzo­no co­rocz­ne szko­le­nia dla użyt­kow­ni­ków baz da­nych, prze­szko­lo­no teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie:
  • 2012:
   • 296 pra­cow­ni­ków Inspekcji Weterynaryjnej w za­kre­sie do­stę­pu do da­nych za­war­tych w CBDK (do­stęp przez in­ter­net);
   • 60 pra­cow­ni­ków związ­ków wy­sta­wia­ją­cych pasz­por­ty ko­nio­wa­tych;
  • 2013:
   • 90 pra­cow­ni­ków Inspekcji Weterynaryjnej w za­kre­sie do­stę­pu do da­nych za­war­tych w CBDK (do­stęp przez in­ter­net);
   • 60 pra­cow­ni­ków związ­ków wy­sta­wia­ją­cych pasz­por­ty ko­nio­wa­tych;

2012:

 • Przygotowanie za­ło­żeń, pro­jek­tu oraz opro­gra­mo­wa­nia do wpro­wa­dza­nia wy­ni­ków spor­to­wych we współ­pra­cy z SGGW;
 • Przygotowanie i wdro­że­nie kil­ku­na­stu ty­pów wy­dru­ków bez­po­śred­nio z ba­zy (m.in. za­świad­cze­nia do ARiMR, wnio­ski o ba­da­nie krwi, za­świad­cze­nie o wpi­sie do księ­gi);
 • Implementacja no­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej uru­cho­mio­nej na po­cząt­ku 2012 ro­ku, w tym prze­nie­sie­nie da­nych z po­przed­niej stro­ny;
 • Rozszerzenie stro­ny in­ter­ne­to­wej CBDK o da­ne ana­li­tycz­ne na te­mat roz­kła­du ilo­ści ko­ni i po­sia­da­czy na ma­pie Polski (http://cbdk.pl);
 • Rozszerzenia apli­ka­cji do­stę­po­wej do CBDK ja­ko wy­ko­na­nie za­le­ce­nia po­kon­trol­ne­go Komisji Europejskiej i Generalnego Inspektoratu Weterynarii, o dwa mo­du­ły: wy­wóz za gra­ni­cę oraz ubój ko­ni oraz zmia­ny i ko­rek­ty w apli­ka­cji oraz ba­zie Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę spój­no­ści da­nych;

2013:

 • Współpraca i szko­le­nie w apli­ka­cji do­ty­czą­cej wy­ni­ków spor­to­wych, wpro­wa­dza­nych przez SGGW;
 • Wykonanie i wdro­że­nie no­wych ar­ku­szy Excel na pró­by dziel­no­ści dla ogie­rów i kla­czy ślą­skich.

Mając za so­bą po­ło­wę obec­nej ka­den­cji, chciał­bym go­rą­co po­dzię­ko­wać tym wszyst­kim ho­dow­com, któ­rzy bez wzglę­du na prze­dłu­ża­ją­ce się trud­no­ści nie za­prze­sta­li ho­dow­li ko­ni. Dziękuję Wam rów­nież za ogrom­ny trud i za­an­ga­żo­wa­nie w po­pu­la­ry­za­cję pol­skiej ho­dow­li ko­ni.
Bardzo dzię­ku­ję kie­row­nic­twu i pra­cow­ni­kom Ministerstwa Rolnictwa za przy­chyl­ność i kon­struk­tyw­ne roz­wią­zy­wa­nie na­szych na ogół trud­nych pro­ble­mów.
Serdecznie dzię­ku­ję Agencji Nieruchomości Rolnych, a w szcze­gól­no­ści Zespołowi Nadzoru Właścicielskiego za owoc­ną współ­pra­cę i wszel­kie­go ro­dza­ju po­moc, przy wspól­nie or­ga­ni­zo­wa­nych im­pre­zach pro­mu­ją­cych pol­ską ho­dow­lę.
Dziękuję Zarządowi Polskiego Związku Jeździeckiego za współ­pra­cę na ni­wie ho­dow­li i jeź­dziec­twa, a Międzynarodowym Targom Poznańskim za współ­pra­cę przy pro­mo­cji ko­ni pol­skiej ho­dow­li.
Dziękuję sze­fom i pra­cow­ni­kom pla­có­wek na­uko­wych, a szcze­gól­nie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, uczel­niom wyż­szym o pro­fi­lu rol­ni­czym. Dziękuję Rektorom, Dziekanom i Dyrektorom tych jed­no­stek za po­moc w roz­wią­zy­wa­niu róż­nych pro­ble­mów, z ja­ki­mi się do Was zwra­ca­my.
Dziękuję bar­dzo Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszyst­kim Związkom Hodowców, z któ­ry­mi przy­szło nam współ­pra­co­wać, a szcze­gól­nie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Dziękuję wszyst­kim in­nym in­sty­tu­cjom i or­ga­ni­za­cjom, któ­rych nie wy­mie­ni­łem, a któ­rzy współ­pra­cu­ją z na­szym Związkiem.
Serdecznie dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom Zarządu Głównego PZHK za do­tych­cza­so­wą kon­struk­tyw­ną współ­pra­cę. Niejednokrotnie się spie­ra­li­śmy i dys­ku­sje pod­czas na­szych spo­tkań mia­ły burz­li­wy prze­bieg, ale jed­no­cze­śnie wszy­scy mie­li­śmy świa­do­mość te­go, że wy­ni­ka­ły one przede wszyst­kim z tro­ski o przy­szłość Polskiej Hodowli Koni. Dziękuję też wszyst­kim po­zo­sta­łym człon­kom or­ga­nów sta­tu­to­wych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych.
Ostatnie sło­wa po­dzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do wszyst­kich pra­cow­ni­ków biur Okręgowych/​Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do war­szaw­skie­go biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni.

Wszystkim bar­dzo dzię­ku­ję.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube