Hodowla

STATYSTYKA HODOWLANA

 

Dane sta­ty­stycz­ne.

Legenda:

 • kl.G – licz­ba kla­czy star­szy­ch wpi­sa­ny­ch w po­przed­ni­ch la­ta­ch do księ­gi głów­nej da­nej ra­sy, pod­da­ny­ch prze­glą­dom w da­nym ro­ku (źreb­ne, wy­źre­bio­ne, ja­ło­we)
 • mł.kl.G – licz­ba kla­czy wpi­sa­ny­ch w da­nym ro­ku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej da­nej ra­sy (źreb­ne lub wy­źre­bio­ne)
 • kl.W – licz­ba kla­czy star­szy­ch wpi­sa­ny­ch w po­przed­ni­ch la­ta­ch do księ­gi wstęp­nej da­nej ra­sy, pod­da­ny­ch prze­glą­dom w da­nym ro­ku (źreb­ne, wy­źre­bio­ne, ja­ło­we)
 • mł.kl.W – licz­ba kla­czy wpi­sa­ny­ch w da­nym ro­ku do czę­ści wstęp­nej księ­gi stad­nej da­nej ra­sy (źreb­ne lub wy­źre­bio­ne)
 • og.G – licz­ba ogie­rów star­szy­ch wpi­sa­ny­ch w po­przed­ni­ch la­ta­ch do księ­gi głów­nej da­nej ra­sy, pod­da­ny­ch prze­glą­dom w da­nym ro­ku
 • mł.og.G – licz­ba ogie­rów wpi­sa­ny­ch w da­nym ro­ku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej da­nej ra­sy
 • źreb.hod. – licz­ba źre­biąt speł­nia­ją­cy­ch wa­run­ki wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej da­nej ra­sy, uro­dzo­ny­ch w da­nym ro­ku (za­wie­ra klacz­ki z jed­no­stron­nym po­cho­dze­niem, speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do księ­gi wstęp­nej)
 • źreb.niehod. – licz­ba źre­biąt nie­speł­nia­ją­cy­ch wa­run­ków wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej da­nej ra­sy, uro­dzo­ny­ch w da­nym ro­ku
 • og.kryjące – licz­ba ogie­rów da­nej ra­sy, któ­re w da­nym ro­ku po­kry­ły co naj­mniej 1 kla­cz
 • śr.krycie – śred­nia licz­ba po­kry­ty­ch kla­czy przy­pa­da­ją­ca na 1 ogie­ra da­nej ra­sy użyt­ko­wa­ne­go roz­pło­do­wo
 • * księ­gi stad­ne za­mknię­te dla kla­czek uro­dzo­ny­ch od ma­tek NN od 2014 r.

Statystyka hodowlana:

Rasa małopolska

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 951 936 1.033 1.239 1.330 1.402 1.651 1.423 1.370 1.555 1.588 1.652 1.725 1.854
mł.kl.G 169 195 174 120 190 204 282 211 223 287 244 241 219 241
kl.W 73 66 85 207 134 183 255 251 290 334 349 498 589 549
mł.kl.W 6 14 13 14 17 20 25 42 32 47 49 37 69 88
og.G 105 105 102 118 123 146 162 247 277 315 317 300 295 349
mł.og.G 6 1 4 1 3 14 11 18 17 19 21 24 7 8
źreb.hod.* 529 483 595 663 801 768 1.154 976 1.132 886 680 776 843 923
źreb.niehod.* 105 113 73 94 106 115 209 190 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 107 117 109 172 194 231 201 228 288 279 266 238
śr.krycie 9,6 8,50 8,72 9,97 8,31 11,33 11,56 11,23 13,14 14,77 14,01 12,14

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa wielkopolska

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 820 813 969 1.218 1.539 1.700 1.844 1.887 2.161 2.310 2.987 3.289 3.298 3.461
mł.kl.G 136 222 168 219 186 177 222 296 239 328 335 285 402 556
kl.W 99 109 171 160 312 397 509 614 713 798 994 1.076 1.087 1.057
mł.kl.W 20 21 15 24 21 30 33 34 39 55 87 80 161 189
og.G 54 40 53 64 75 77 87 180 260 283 272 307 323 425
mł.og.G 2 5 1 1 3 3 7 7 11 13 6 9 6 17
źreb.hod.* 471 420 554 718 783 894 1.106 1.289 1.323 1.445 1.253 1.306 1.776 1.867
źreb.niehod.* 221 223 126 153 170 218 323 325 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 64 70 76 120 145 157 158 225 241 255 269 290
śr.krycie 13,16 9,97 10,08 10,10 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa polski koń szlachetny półkrwi

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.106 1.120 1.269 1.699 1.970 2.174 2.181 2.303 2.395 2.431 2.599 2.863 2.704 2.609
mł.kl.G 310 316 325 199 316 307 414 407 411 554 547 460 638 522
kl.W 89 93 136 325 238 279 320 428 526 509 552 581 602 608
mł.kl.W 25 27 12 16 24 23 45 60 50 85 78 117 162 115
og.G 222 207 229 267 296 268 263 477 605 602 628 642 668 736
mł.og.G 25 14 19 18 22 37 41 27 45 48 63 47 66 77
źreb.hod.* 897 825 1.098 1.406 1.468 1.675 2.065 2.496 2.498 2.542 2.199 2.266 2.793 2.579
źreb.niehod.* 676 636 340 382 433 451 677 697 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 192 195 189 316 362 388 406 480 510 608 550 592
śr.krycie 9,14 8,49 7,86 8,22 8,52 9,02 9,46 11,27 10,24 8,50 11,48 10,41

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa śląska

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.243 1.132 1.190 1.192 1.207 1.193 1.136 981 900 867 861 918 944 961
mł.kl.G 252 274 252 151 191 163 235 188 164 171 148 123 86 124
kl.W 80 78 122 184 188 194 261 291 290 414 429 470 483 529
mł.kl.W 14 14 11 17 13 16 31 37 32 32 35 61 55 49
og.G 190 162 184 186 204 181 183 267 283 242 240 249 245 301
mł.og.G 23 13 15 21 20 19 29 32 34 34 28 21 15 33
źreb.hod.* 969 844 946 889 973 982 1.090 1.129 1.040 885 626 562 533 583
źreb.niehod.* 291 251 164 172 214 232 354 443 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 208 211 206 247 251 266 239 233 213 202 245 199 289
śr.krycie 13,56 17,76 11,79 12,64 12,37 14,00 15,87 17,88 18,14 19,62 19,44 17,44 19,11

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa polski koń zimnokrwisty

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 5.895 5.590 5.584 5.621 5.424 5.096 5.241 4.595 4.207 4.400 3.937 4.284 4.375 4.404
mł.kl.G 1.295 1.337 1.400 1.413 1.171 1.150 1.358 1.329 1.054 1.025 967 774 762 775
kl.W 1.160 1.209 1.383 1.309 1.466 1.915 1.876 2.106 2.035 1.917 1.964 2.356 2.266 2.266
mł.kl.W 211 242 283 309 309 284 438 425 417 470 423 432 466 455
og.G 1.855 1.791 1.873 1.941 3.147 2.215 2.245 2.659 2.596 2.125 2.008 1.805 1.658 1.525
mł.og.G 218 348 294 275 234 341 337 406 564 594 429 389 444 417
źreb.hod. 15.442 15.186 16.341 17.334 18.089 17.811 23.627 20.019 16.415 12.121 8.252 4.751 5.170 5.362
źreb.niehod. 8.883 8.861 10.040 10.714 11.864 11.332 17.740 15.036 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 1.949 1.850 1.930 2.434 2.719 2.667 2.435 2.492 2.224 1.902 1.752 1.572 1.495
śr.krycie 16,40 17,04 17,15 19,23 19,34 24,16 25,04 27,54 31,22 32,05 29,15 30,04 31,42

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa arden polski

  2015
kl.G 68
mł.kl.G 55
og.G 29
mł.og.G 28
źreb.hod. 140
źreb.niehod. 0
og.kryjące 17
śr.krycie  15,76
fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

Rasa arden polski

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska


Rasa huculska

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.361 1.268 1.280 1.241 1.211 1.172 1.172 925 840 734 644 426 500 435
mł.kl.G 200 223 187 205 205 191 209 195 175 162 146 148 79 80
og.G 178 168 169 169 174 163 149 190 146 122 114 96 77 79
mł.og.G 8 8 6 8 12 17 19 24 21 33 23 24 28 20
źreb.hod. 795 651 662 603 678 654 748 668 620 445 358 336 328 285
źreb.niehod. 39 32 40 45 50 53 65 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 164 142 156 179 182 182 174 155 147 129 114 82 93
śr.krycie 7,27 7,88 7,19 5,11 5,81 6,48 7,14 7,63 7,27 7,27 7,63 7,18 7,48

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa konik polski

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.100 974 819 861 814 748 612 561 505 458 358 404 368 404
mł.kl.G 201 222 215 165 159 163 172 133 109 92 100 91 60 44
og.G 155 139 147 142 142 127 118 173 142 107 97 88 74 89
mł.og.G 5 11 11 17 14 16 26 20 21 36 27 21 19 14
źreb.hod. 864 751 604 628 602 548 513 467 441 280 218 198 181 218
źreb.niehod. 36 35 30 35 44 39 43 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 162 158 152 165 177 166 159 134 135 113 97 89 92
śr.krycie 7,97 7,77 7,70 7,52 5,57 5,57 5,72 5,85 5,13 4,95 4,54 4,51 5,01

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Kuce i konie małe

 • Od ro­ku 2011 – księ­ga stad­na ku­ców
 • 2002-​2010 Rejestr ku­ców (do 148 cm) i ko­ni ma­ły­ch (149-​156 cm)
  2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 92 69 91 54 600 695 771 697 747 787 745 699
mł.kl.G 32 23 36 89 71 88 130 129 186 152 124 207 169
og.G 58 40 45 25 397 402 350 284 289 237 245 243
mł.og.G 18 7 9 35 58 47 74 71 79 75 47 60 69
źreb.hod. 251 219 287 211 339 1.504 962 789 648 576 788 755
źreb.niehod. 741 659 856 781 753 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 46 42 31 358 418 379 340 331 288 288 241 254 287
śr.krycie 4,46 3,50 3,39 4,37 3,90 5,26 5,46 4,38 4,91 4,53 4,11 4,13 3,60

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube