Sprawy związkowe

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

 

Polski Związek Hodowców Koni je­st kra­jo­wą fe­de­ra­cją Wojewódzkich /​ Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o za­się­gu kra­jo­wym.
Celem PZHK je­st m.in.: re­pre­zen­to­wa­nie in­te­re­sów i ochro­na praw ho­dow­ców ko­ni, nad­zór i kon­tro­la nad spra­wa­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi i me­ry­to­rycz­ny­mi Związków i Sekcji oraz do­sko­na­le­nie ho­dow­li i cho­wu ko­ni, pro­wa­dze­nie ksiąg stad­ny­ch i re­je­strów, wpi­sy­wa­nie ko­ni do ty­ch ksiąg i re­je­strów, pro­wa­dze­nie oce­ny war­to­ści ho­dow­la­nej i użyt­ko­wej, re­je­stra­cja i se­lek­cja źre­biąt.

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube