Sprawy związkowe

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

 

Polski Związek Hodowców Koni jest kra­jową fe­de­ra­cją Wojewódzkich /​ Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o za­sięgu kra­jo­wym.
Celem PZHK jest m.in.: re­pre­zen­to­wa­nie in­te­re­sów i ochrona praw ho­dow­ców koni, nad­zór i kon­trola nad spra­wami or­ga­ni­za­cyj­nymi i me­ry­to­rycz­nymi Związków i Sekcji oraz do­sko­na­le­nie ho­dowli i chowu koni, pro­wa­dze­nie ksiąg stad­nych i re­je­strów, wpi­sy­wa­nie koni do tych ksiąg i re­je­strów, pro­wa­dze­nie oceny war­to­ści ho­dow­la­nej i użyt­ko­wej, re­je­stra­cja i se­lek­cja źre­biąt.

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube