Sprawy związkowe

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

 

Polski Związek Hodowców Koni jest kra­jową fede­ra­cją Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o zasięgu kra­jo­wym.
Celem PZHK jest m.in.: repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów i ochrona praw hodow­ców koni, nad­zór i kon­trola nad spra­wami orga­ni­za­cyj­nymi i mery­to­rycz­nymi Związków i Sekcji oraz dosko­na­le­nie hodowli i chowu koni, pro­wa­dze­nie ksiąg stad­nych i reje­strów, wpi­sy­wa­nie koni do tych ksiąg i reje­strów, pro­wa­dze­nie oceny war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej, reje­stra­cja i selek­cja źrebiąt.

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube