Kalendarz imprez 2017

Kalendarz imprez 2017

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Luty
2-​5. Cavaliada CAVALIADA TOUR LUBLIN
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
4. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy pol­ski koń zimnokrwistych Klikowa
MZHK Kraków
11-​12. Czempionat dwu­let­nich kla­czy ras zimnokrwistych Arena – Ostróda
W-​MZHK Olsztyn
16. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zimnokrwistych Kwidzyn TRW Miłosna
PomZHK Malbork
21. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
23-​26. Cavaliada CAVALIADA TOUR WARSZAWA
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
Warszawa – Torwar
PZHK
25. VI Czempionat Polski Północnej w sko­kach lu­zem oraz po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych Kwidzyn TRW Miłosna
PomZHK Malbork
28. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
Marzec
4. Wiosenna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 3.03.
KJ Aromer, Józefin
WZHK Warszawa
4. III Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice
OZHK Rzeszów
4. Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie se­zo­nu ho­dow­la­ne­go 2017 Grabowiec k/​Torunia
KPZHK Bydgoszcz
 6.-7. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK w Warszawie o/​Radom
14. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Klikowa
PZHK
18. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2017 ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
20. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Bielice
PZHK
27. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
Zakład od­wo­ła­ny
ZT Zbrosławice
PZHK
Kwiecień
2. Pokaz tra­dy­cyj­ne­go użyt­ko­wa­nia ko­ni w go­spo­dar­stwie i pra­cach polowych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Łąck
PZHK
8. Próba za­przę­go­wa ogie­rów zimnokrwistych Gniewczyna Tryniecka
OZHK Rzeszów
12. Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierzchowym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
21-​22. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej
zmia­na ter­mi­nu z 20.04.
Klikowa
MZHK Kraków
22-​23. Wiosenne Targi Rolnicze-​pokaz ko­ni hodowlanych W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
25. Ocena źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zimnokrwistych Lubenka
OZHK Lublin
27-​28. Kurs po­wo­że­nia – pró­ba dzielności Hrubieszów
OZHK Lublin
28. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
29. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
29. III Kujawsko-​Pomorski Czempionat Użytkowy (2-​3-​letnie ko­nie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ru­chu i sko­kach luzem) Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
29. Szkolenia – ABC powożenia Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
30. Towarzyskie za­wo­dy w po­wo­że­niu w Kornicy – Puchar Prezesa ŚOZHK Kornice
ŚOZHK Katowice
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
2. Premiowanie Źrebiąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
4-​7. XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Międzynarodowe Targi Poznańskie
PZHK
6. I Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017
zmia­na ter­mi­nu z 23.04.
SO Książ
OZHK Wrocław
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
10. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych i zimnokrwistych Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
11. VII Kujawsko-​Pomorskie otwar­te pre­mio­wa­nie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej (rocz­ne i 2-​letnie ko­nie zimnokrwiste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13. II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Józefin
KJ Aromer
WZHK Warszawa
13. XIV Akademickie Mistrzostwa Województwa Lub. w sko­kach przez przeszkody UP Felin
LZHK Lublin
13-​14. III Ścieżka huculska Zalutyń k/​Piszczaca
LZHK Lublin
14. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, pre­mio­wa­nie źre­biąt ra­sy śląskiej OSiR Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
14. Regionalny Pokaz Koni
zmia­na ter­mi­nu z 4.06.
Jastrzębia
WZHK w Warszawie o/​Radom
15-​16. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
zmia­na ter­mi­nu z 12-13.05.
ZT Klikowa
PZHK
16. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szlachetnych Zarzeka
LZHK Lublin
18. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
18. Wystawa ko­ni – kon­kurs zaprzęgów Turka k/​Dorohuska
LZHK Lublin
19. IV Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­kach lu­zem ko­ni ras szlachetnych SK Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
20, Premiowanie Źrebiąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
20-​21. Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
21. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie za­wo­dy w po­wo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Pszczyna
ŚOZHK Katowice
Pielgrzymka ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
21. IV Młodzieżowy Czempionat ko­ni ras zimnokrwistych Bedlno k/​Radzynia
LZHK Lublin
21. Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
23. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zimnokrwistych Kawka k/​Lublina
LZHK Lublin
23-​24. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do 100-​dniowego tre­nin­gu wierzchowego Leszno
PZHK
25. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład od­wo­ła­ny
ZT Zbrosławice
PZHK
27. Premiowanie źre­biąt: wlkp, sp, m, z, ras pry­mi­tyw­nych i kuców
im­pre­za odwołana
Siedlnica, pow. Wschowa
ZHKZL Zielona Góra
27-​28. „Majówka w Regietowie” – pró­ba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użytkowego SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
28. VIII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
28. II Mistrzostwa Kaszub w za­wo­dach za­przę­go­wych (sin­gle i pary) Gmina Dziamiany
PomZHK Malbork
28. IV Czempionat Koni Ras Szlachetnych SO Białka
LZHK Lublin
30-​31. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
Czerwiec
2. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Łąck
PZHK
3. Pokaz Koni Furioso-​Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
3-​4. XXVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (pkz i ard.pol.) PODR Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
3-​4. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
4. IX Parada Konna w Żarówce Żarówka
OZHK Rzeszów
4. VI Wojewódzki Czempionat Koni, Zawody kawaleryjskie Borki k/​Nowodworu
LZHK Lublin
4. XVII Wystawa Koni Hodowlanych Margonin
ZHKWlkp Gniezno
10-​11. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
10-​11. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­nych pod na­zwą „XI Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
10-​11. Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sztumskich
zmia­na ter­mi­nu z 17-18.06.
PODR Stare Pole k/​Malborka
PomZHK Malbork
10-​11. XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
10-​11. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
11. XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
17-​18. „Święto Konia Małopolskiego”
XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
18. II Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017 Folwark Leszczynówka Budzów Kolonia
OZHK Wrocław
18. Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty i ar­den polski Niewodnica Kościelna
WZHK Białystok
18. Wystawa Koni Hodowlanych KACZOR 2017 Odolanów
ZHKWlkp Gniezno
20. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zimnokrwistych Marynin k/​Radzynia
LZHK Lublin
22. Ocena źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych,  po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ras zimnokrwistych Dratów k/​Łęcznej
LZHK Lublin
23-​25. XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska
im­pre­za odwołana
Sielec k. Staszowa
Stadnina Koni Huculskich – Tadeusz Wrześniak
OZHK Kielce
24. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy
Premiowanie źre­biąt: wlkp, sp, m, z, ras pry­mi­tyw­nych i kuców
zmia­na ter­mi­nu z 27.05.
Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
24. Czempionat źre­biąt l i 2-​letnich ra­sy śląskiej Poręba
ŚOZHK Katowice
24. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Tarnów Klikowa
OZHK Rzeszów
24-​25. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale Boguchwała
OZHK Rzeszów
24-​25. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Końskowola k/​Puław
LZHK Lublin
24-​25. XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
25. Towarzyskie Zawody w Powożeniu w Porębie – Puchar Prezesa ŚOZHK Poręba
ŚOZHK Katowice
25. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
zmia­na ter­mi­nu z 18.06.
Gołańcz
ZHKWlkp Gniezno
27. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zimnokrwistych Parczek
LZHK Lublin
Lipiec
1. Premiowanie źre­biąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
1-​2. XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/​ Zamościa
LZHK Lublin
2. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK w Warszawie o/​Radom
2. ikona Rasa pkz XI Wystawa Koni Hodowlanych ras zimnokrwistych Janowo k. Nidzicy
W-​MZHK Olsztyn
2. Wystawa ko­ni śląskich Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
2. Wystawa ko­ni Sztabin
WZHK Białystok
5. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy Orchówek k/​Włodawy
LZHK Lublin
7. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zimnokrwistych Żalin k/​ Chełma
LZHK Lublin
7-​8. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
8-​9. ikona Rasa pkz XII Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach Oleszyce
OZHK Rzeszów
8-​9. VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
8-​9. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
9. Wystawa ko­ni Łuszczów k/​Lublina
LZHK Lublin
15. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
15-​16. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­nych pod na­zwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem” Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16. ikona Rasa pkz Czempionat ogie­rów kry­ją­cych ras zimnokrwistych Stulichy k/​Węgorzewa
W-​MZHK Olsztyn
16. Wystawa ko­ni Augustów
WZHK Białystok
22-​23. ikona Rasa pkz Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
WZHK Białystok
PZHK
Specjalistyczna Wystawa Koni Rasy Arden Polski
23. Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
PZHK
30. IX Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia za­przę­ga­mi parokonnymi Ujanowice
MZHK Kraków
30. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­nych, pa­ro­kon­nych i czterokonnych Gogolowa
ŚOZHK Katowice
30. Regionalna Wystawa Koni Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
4-​6. III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
pa­tro­nat PZHK
5-​6. „Z hu­cu­łem do Krakowa” – pró­ba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użytkowego Rzeszotary
MZHK Kraków
6. Koń ja­ki jest… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
6. ikona Rasa pkz X Regionalna Wystawa ko­ni ras zimnokrwistych Tuczna k/​Białej Podl.
LZHK Lublin
7-​8. zt Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
ZT Książ
PZHK
11-​13. MPMK w sko­kach przez przeszkody Drzonków
PZHK
12. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi róż­nych ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
12-​13. VII Galicyjskie Lato z Koniem – kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użytkowego Kołaczyce
OZHK Rzeszów
16. ikona Rasa hc Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – wierz­cho­wa pró­ba zasadnicza Polana
OZHK Rzeszów
18. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
18-​19. Święto Konika Polskiego Majdan k/​Ruciane-​Nida
W-​MZHK Olsztyn
19. ikona Rasa hc Ścieżka Huculska Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
20. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
Stadnina Koni „Dworna”
20. III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Klukowo
WZHK Białystok
20. Pokaz ko­ni hodowlanych Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
22. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzęgowy
zmia­na ter­mi­nu z 5.07.
ZT Klikowa
PZHK
25-​27. XVII Pożegnanie Wakacji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
26. III Zawody kon­ne w sko­kach przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści powożenia Stacja Ogierów Pawłowo k/​Chojnic
PomZHK Malbork
26-​27. Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” SO Sieraków
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
Wrzesień
  III Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drewna Stadnina Koni Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
2. Zasadnicza Próba Dzielności ko­ni ra­sy huculskiej Chorzów k/​Jarosławia
OZHK Rzeszów
2. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni­ków polskich Pomysk Wielki
PomZHK Malbork
2-​3. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
2-​3. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Młodzikowo
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
IV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w skokach luzem
zmia­na ter­mi­nu z 11-12.08.
IV Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w skokach luzem
zmia­na ter­mi­nu z 11-12.08.
2-​3. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­nych, pa­ro­kon­nych i czte­ro­kon­nych w OJ „Lando” Finał Pucharu Prezesa ŚOZHK Ptakowice
ŚOZHK Katowice
2-​3. Pokaz Koni w Bogorii Bogoria
OZHK Kielce
3. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­nych pod na­zwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych”
zmia­na ter­mi­nu z 2-3.09.
MODR Siedlce
WZHK Warszawa
3. ikona Rasa pkz Czempionat kla­czy ras zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 27.08.
Giżycko
W-​MZHK Olsztyn
8-​9. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy kn
Przegląd kla­czy z sy­sa­ka­mi ra­sy kn. Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy ra­sy kn
Popielno k/​Ruciane Nida
W-​MZHK Olsztyn
9. XV Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt  ras szlachetnych SK Rzeczna
W-​MZHK Olsztyn
9-​10. „Klikowska Parada Konna”
IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
10. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zimnokrwistych Hartowiec k/​Lubawy
W-​MZHK Olsztyn
10. Premiowanie źre­biąt ra­sy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy śląskich Sadów
ŚOZHK Katowice
10. Krasnostawski Piknik Konny Kol. Niemienice k/​Krasnegostawu
LZHK Lublin
10. XII Pokaz wszech­stron­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni i kuców
zmia­na ter­mi­nu z 14.05.
Bychawa
LZHK Lublin
12. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Doruchów
PZHK
14-​17. MPMK w WKKW
Strzegom
PZHK
15-​17. „XXIII Dni Huculskie”
Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
16. zt Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy Surowa
ZHKZL Zielona Góra
16. Wystawa Hodowlana Młodzieży ra­sy ślą­skiej i ko­nik polski Lubomierz
OZHK Wrocław
16. V Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
im­pre­za odwołana
KJ Aromer, Józefin
WZHK Warszawa
16-​17. Konkurs zręcz­no­ści powożenia Gorajec Zagroble
LZHK Lublin
17. XXI Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody w po­wo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego PODR Lubań k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w ty­pie szlachetnym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
17. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
19. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści klaczy ZSR Pszczela Wola
LZHK Lublin
21-​22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod matkami PomZHK Malbork
22-​24. MPMK w ujeżdżeniu
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
Strzegom
PZHK
MPMK w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jednokonnymi
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
23. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod matkami Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
23. III Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
Świdnik
OZHK Wrocław
23. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK w Warszawie o/​Radom
23-​24. V Regionalne Święto Hodowców Koni Górki
TKHK Garwolin
24. Pokaz ko­ni wszyst­kich ras Bedlno
LZHK Lublin
24. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Bukówiec
ZHKWlkp Gniezno
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów ardeńskich Kwidzyn
PZHK
26. ikona Rasa pkz Wystawa – Sprzedaż Ogierów ras zimnokrwistych Kętrzyn
PZHK
OZHK Olsztyn
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów ardeńskich Józefin
PZHK
28. ikona Rasa pkz Aukcja Koni Zimnokrwistych SO Białka
LZHK Lublin
29. Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy ko­nik polski Zwierzyniec
LZHK Lublin
29-​30. ikona Rasa pkz Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba zaprzęgowa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
29. ikona Rasa pkz Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Jesienna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
KJ Aromer

WZHK Warszawa
Październik
  Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów ras zachowawczych Wisznice, SO Białka
LZHK Lublin
2-​3. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja ogie­rów ras zimnokrwistych Szepietowo
WZHK Białystok
5. Wystawa – Aukcja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cja klaczy Bogusławice
Bratoszewice
OZHK Kielce o/​Bogusławice
6. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Klikowa
6-​7. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
6-​7. MPMK w spor­to­wych raj­dach konnych
zmia­na ter­mi­nu z 30.09.
Janów Podlaski
PZHK
7. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce; za­wo­dy zaprzęgowe Zabajka
OZHK Rzeszów
7. Czempionat źre­biąt ras szlachetnych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
ZT Łąck
ZT Bielice
PZHK
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierzchowy
Zakład od­wo­ła­ny
ZT Janów Podlaski
PZHK
10-​11. ikona Rasa pkz 64 Wystawa – sprze­daż ogie­rów ras zimnokrwistych Kwidzyn
PomZHK Malbork
12. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja ogie­rów zimnokrwistych SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13. ikona Rasa pkz Aukcja Ogierów Zimnokrwistych
Premiowanie źrebiąt
Stajnia Czechówka Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
14. ikona Rasa pkz Specjalistyczna wy­sta­wa kla­czy star­szych ras zimnokrwistych
Zmiana ter­mi­nu z 02.09.
SK Kozienice
WZHK w Warszawie o/​Radom
14-​15. FINAŁ Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017 SO Książ
OZHK Wrocław
14-​15. Czempionat użyt­ko­wy ko­ni hodowlanych Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Uznawanie ogie­rów ra­sy huculskiej Klikowa
MZHK Kraków
18-​19. zt Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-​dniowym tre­nin­gu wierzchowym
Zmiana ter­mi­nu z 17-18.09.
SO Łąck
PZHK
18. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy huculskiej Klikowa
MZHK Kraków
20-​21. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
zmia­na ter­mi­nu z 1-2.09.
ZT Klikowa
PZHK
21. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szlachetnych SK-​Galiny k/​Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
21. ikona Rasa pkz VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 23.10.
SO Kętrzyn
PZHK
OZHK Malbork
OZHK Olsztyn
ZHKRZ
26. ikona Rasa pkz X Dzień Konia Zimnokrwistego
Aukcja ogie­rów starszych
SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
10. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod choinkę TRW Kwidzyn
PomZHK Malbork
30.11.
– 3.12.
CAVALIADA TOUR POZNAŃ
– CSI3*-W
– Pawilon Polskiej Hodowli
– Aukcja pol­skich ko­ni spor­to­wych „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
7. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Łąck
ZT Bielice
PZHK
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład od­wo­ła­ny
ZT Janów Podlaski
PZHK

Terminy po­da­nych im­prez mo­gą ulec zmianie.

Kalendarz imprez – archiwum

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Print Friendly, PDF & Email