Sprawy związkowe

KONTAKT

 

W sprawach wystawienia paszportu koniowatego lub dokonania zmiany właściciela prosimy kontaktować się
Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.

 

Biuro PZHK je­st czyn­ne od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­na­ch 800 – 1600

ul. Koszykowa 60/​62 m. 16
00-​673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628-​03-​61, 22 629-​95-​31, 22 628-​98-​38
Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji tel. 22 621-​85-​80
Fax: 22 628-​68-​79

Numer kon­ta ban­ko­we­go
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Rzetelna firma

Polski Związek Hodowców Koni nie udzie­la in­for­ma­cji han­dlo­wy­ch, ta­ki­ch jak np. da­ne o wła­ści­cie­la­ch ko­ni
czy o miej­sca­ch ich prze­by­wa­nia.

 

Kontakt z pracownikami biura PZHK

DYREKTOR SEKRETARIAT KSIĘGOWOŚĆ
Andrzej Stasiowski Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl
Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl
Starszy spe­cja­li­sta ds.
or­ga­ni­za­cyj­ny­ch i ho­dow­la­ny­ch
  Hanna Wojtkowska-​Lipka
finanse@pzhk.pl
Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl
   
DZIAŁ IT DZIAŁ HODOWLANY DZIAŁ KSIĄG STADNYCH
I IDENTYFIKACJI
Mieczysław Staśkiewicz Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl
Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl
Barbara Lewandowska-​Wawer
wawer@pzhk.pl
Anna Cuber
cuber@pzhk.pl
Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl
Karolina Kisiel-​Cichocka
w za­stęp­stwie za Katarzynę Izak
kisiel@pzhk.pl 
Kamila Żuchowska
zuchowska@pzhk.pl
Mira Suwała
suwala@pzhk.pl
Alicja Kuśmierczak
w za­stęp­stwie za Agnieszkę Wróblewską-​Tonderę
kusmierczak@pzhk.pl
Alicja Staśkiewicz
w za­stęp­stwie za Patrycję Wojciechowską
ksiegi@pzhk.pl

 

Mapa dojazdu

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube