Sprawy związkowe

NEWSLETTER PZHK

 

Polecamy nasz dzien­ny (wy­sy­ła­ny co­dzien­nie o go­dzi­nie 17-​ej) lub co­ty­go­dnio­wy (wy­sy­ła­ny co pią­tek o go­dzi­nie 17-​ej) Newsletter, czy­li skró­to­wy prze­gląd ostat­nich ak­tu­al­no­ści, któ­re uka­za­ły się ostat­nio na na­szej stro­nie. Subskrypcja jest oczy­wi­ście bez­płat­na! Wiadomości wy­sy­ła­ne są je­dy­nie wte­dy, gdy w ak­tu­al­no­ściach na stro­nie PZHK po­ja­wi­ło się coś no­we­go, od wy­sył­ki po­przed­nie­go Newslettera.
Jeśli ze­chcą Państwo zmie­nić swo­ją sub­skryp­cję (czę­sto­tli­wość otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści) lub ją anu­lo­wać, wy­star­czy klik­nąć w od­po­wied­ni od­no­śnik na do­le otrzy­ma­nej wiadomości.

Aby za­mó­wić Newsletter, wy­star­czy wpi­sać ad­res e-​mail w po­lu poniżej.

Formularz:

Pola Imię i Nazwisko nie są wy­ma­ga­ne

Wybierz li­stę:

Zapisanie się na Newsletter jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją po­niż­sze­go oświadczenia:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez Polski Związek Hodowców Koni (da­lej PZHK) z sie­dzi­bą w Warszawie (00-​673) przy ul. Koszykowej 60/​62 m. 16, w ce­lu ko­mu­ni­ka­cji zwią­za­nej z uru­cho­mie­niem Newslettera PZHK.
Oświadczam, że PZHK po­in­for­mo­wał mnie o do­bro­wol­no­ści po­da­nia da­nych i przy­słu­gu­ją­cych mi pra­wach, w szcze­gól­no­ści o pra­wie do­stę­pu do tre­ści da­nych i ich poprawiania.

Print Friendly, PDF & Email