Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Barbados sp – najlepszy w CCI3* w Strzegomiu

18 października 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

W mi­nio­ny week­end w Morawie na hi­po­dro­mie KJ Stragona Strzegom od­by­ły się mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy w WKKW ACTIVO-​MED STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL 2017 CCI 3*/2*/1*, CIC 3*/2*. W kon­kur­sie CCI3* zwy­cię­żył nie­miec­ki za­wod­nik, by­ły tre­ner pol­skiej ka­dry WKKW, Andreas Dibowski star­tu­ją­cy na ko­ni pol­skiej ho­dow­li – Barbados 26 (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape xx) hod. Roman Drabiński, wł. Susanna Dibowski. Zawodnik wy­grał z wy­ni­kiem łącz­nym 56,8 pkt. Barbados 26 po ujeż­dże­niu zna­lazł się na 5 po­zy­cji, po pró­bie te­re­no­wej zna­lazł się na pierw­szej po­zy­cji i utrzy­mał ją do koń­ca! Czytaj dalej »

Spotkanie branżowe „Rozród i Żywienie Koni”

18 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my na spo­tka­nie bran­żo­we ho­dow­ców dot. Rozrodu i Żywienia Koni, któ­re od­bę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o go­dzi­nie 10:00 w Bielawach, w woj. łódz­kim. Wstęp wol­ny, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Czytaj dalej »

Transmisja on-​line z drugiego dnia polowej próby ogierów

18 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, już ju­tro (19. paź­dzier­ni­ka), za­pra­sza na trans­mi­sje on-​line z dru­gie­go dnia po­lo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów wierz­cho­wych w SO Łąck. Transmisja od­by­wać się bę­dzie przez stro­nę Świat Koni.

VII Galicyjskie Lato z Koniem – relacja filmowa

17 października 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza­my do obej­rze­niu fil­mu z im­pre­zy „VII Galicyjskie Lato z Koniem – Koń przy­cią­ga i in­spi­ru­je”, któ­ra od­by­ła się w dniach 12-​13 sierp­nia br. w Kołaczycach. Czytaj dalej »

Czempionat w skokach luzem zastąpi Aukcję Polskich Koni Sportowych

17 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, Teraz Polskie Konie ·

Z po­wo­du zbyt ma­łej licz­by zgło­szeń Aukcja „Teraz Polskie Konie” w tym ro­ku nie od­bę­dzie się. Jednak ho­dow­cy za­in­te­re­so­wa­ni pre­zen­ta­cją swo­ich ko­ni przed mię­dzy­na­ro­do­wą pu­blicz­no­ścią (a tak­że po­ten­cjal­ny­mi kup­ca­mi), bę­dą mo­gli wziąć udział w Ogólnopolskim Czempionacie w sko­kach lu­zem, któ­ry od­bę­dzie się w pierw­szy week­end grud­nia pod­czas po­znań­skiej Cavaliady. Czytaj dalej »

Katalog Ogierów Zimnokrwistych Kętrzyn 2017

16 października 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z im­po­nu­ją­cym katalogiem hodowlanych ogierów zimnokrwistych zgło­szo­nych na Ogólnopolski Czempionat do Kętrzyna. Najlepsze re­pro­duk­to­ry z ca­łej Polski bę­dą wal­czyć o ty­tu­ły czem­pio­nów w naj­bliż­szą so­bo­tę 21 paź­dzier­ni­ka 2017 na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.
Wszystkich Hodowców i sym­pa­ty­ków ko­ni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie za­pra­sza­my na to nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­ce wy­da­rza­nie. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

14 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 20 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) o godz. 12:00 14:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Ostatnie 5 przejazdów finału Pucharu Polski WKKW – materiał filmowy

13 października 2017 · Kategoria: WKKW ·

W ra­mach kon­kur­su CIC2* roz­gry­wa­ny był fi­nał Pucharu Polski WKKW w ka­te­go­rii se­nio­rów. Po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach i fi­na­le pierw­sze miej­sce i zło­ty me­dal Pucharu Polski WKKW se­nio­rów wy­wal­czył Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno). Drugie miej­sce i srebr­ny me­dal zdo­był Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), któ­ry przed fi­na­łem był na miej­scu trze­cim. A miej­sce trze­cie i brą­zo­wy me­dal tra­fił do Jana Kamińskiego (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu). Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z ostat­nich 5 prze­jaz­dów kon­kur­su. Czytaj dalej »

Test połówkowy klaczy

12 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test po­łów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 20 paź­dzier­ni­ka (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Horses wanted!

11 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do zgła­sza­nia ko­ni na Aukcję Polskich Koni Sportowych „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 30 li­sto­pa­da – 2 grud­nia 2017 ro­ku pod­czas za­wo­dów Cavaliada w Poznaniu. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

11 października 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304).
Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , , , , ,

W związ­ku z za­in­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni pół­krwi wy­ści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych in­for­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia ko­ni pół­krwi do se­zo­nu 2018. Czytaj dalej »

Program wierzchowej polowej próby dzielności ogierów

10 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery ·

Zapraszamy wszyst­kich do za­po­zna­nia się z programem polowej próby dzielności ogierów, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 18-​19. paź­dzier­ni­ka na te­re­nie Stada Ogierów w Łącku. Czytaj dalej »

Polowa próba dzielności ogierów

10 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Informujemy, że dwu­dnio­wa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-​dniowy po­lo­wy tre­ning wierz­cho­wy roz­pocz­nie się 18 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (śro­da) o godz. 11:00 na te­re­nie Stada Ogierów w Łącku. Rozpoczęcie dru­gie­go dnia pró­by (19.10.) pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 9:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Klikowska Parada Konna 2017 – relacja filmowa

9 października 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Małopolskiego Festiwalu Konnego – Klikowskiej Parady Konnej, któ­ry od­był się w dniach 9-​10 wrze­śnia 2017 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

9 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 10 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 8:30, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

ZT Janów Podlaski odwołany

4 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, od­wo­ła­ny zo­sta­je tre­ning w Zakładzie Treningowym w Janowie Podlaskim. Trening za­pla­no­wa­ny był na okres 10 paź­dzier­ni­ka – 8 grudnia.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrudnienia.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Łącku od­bę­dzie się w dniu 9 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (po­nie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Próba dzielności ogierów

4 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dnio­wa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 6 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

SO Książ – katalog koni na sprzedaż

4 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W naj­bliż­szą so­bo­tę, 7 paź­dzier­ni­ka, o go­dzi­nie 16:30 w SO Książ od­bę­dzie się AUKCJA KONI. W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ka­ta­lo­giem ko­ni ofe­ro­wa­nych na sprze­daż w ra­mach tej au­kcji. Czytaj dalej »

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017· Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódzkiego.

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie otrzy­mał do­tych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych do­ku­men­tów ho­dow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń ko­ni do re­je­stru”. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016· Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związ­ku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zo­sta­ła wy­da­na pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec