Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych w 2015 roku

8 października 2014 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do oferty można uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 14 listo­pada 2014 r., godz. 16:00.

Uwaga! Zmiany w orga­ni­za­cji szko­leń inseminacyjnych

31 października 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

W związku z nie­wielką liczbą zgło­szeń na 2-dniowe szko­le­nie inse­mi­na­cyjne w Sierakowie pod­ję­li­śmy decy­zję o połą­cze­niu obu grup. Osoby z ter­minu 8-9 listo­pada zostają prze­pi­sane do grupy 22-23 listo­pada. Przepraszamy za nie­do­god­no­ści z tym zwią­zane.
Lista uczest­ni­ków 2-dniowego kursu w Sierakowie. Czytaj dalej »

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Koniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mowy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji naszego cza­so­pi­sma będziemy pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­buje prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czyli gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczelny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net - pełny zapis roz­mowy w archi­wum audy­cji.

Uwaga! Zmiana ter­minu próby dziel­no­ści kla­czy w ZT Doruchów

29 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że prze­su­nięty zostaje o jeden dzień ter­min sta­cjo­nar­nej wierz­cho­wej próby dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym w Doruchowie. Nowy ter­min próby dziel­no­ści kla­czy zapla­no­wany jest na 19 listo­pada 2014 r. (środa) na godzinę 11:00.
Za ewen­tu­alne utrud­nie­nia prze­pra­szamy oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy na próbę dziel­no­ści kla­czy do Doruchowa.

Test połów­kowy dla klaczy

28 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 13 listo­pada (czwar­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wykaz koni do sprze­daży z SO Sieraków

28 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: , , , ,

W imie­niu Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą koni prze­zna­czo­nych do sprze­daży. Przetargi na sprze­daż koni Spółki PR-H Gałopol odby­wają się w pierw­szy i trzeci wto­rek każ­dego mie­siąca.
Przedstawiamy rów­nież listę ogie­rów Stada Ogierów Sieraków prze­zna­czo­nych do dzier­żawy dla hodow­ców na sezon kopu­la­cyjny w 2015r.

Kossak nie­znany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura ·

Dyrektor Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wystawy Kossak nie­znany - Rysunki i akwa­rele Karola Kossaka 4 listo­pada 2014 roku (wto­rek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazie­nek Królewskich w Warszawie w budynku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Filmy z Ogólnopolskiego czem­pio­natu koni ras szla­chet­nych w Zakrzowie

22 października 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa: , ,

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów z  „Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem”, który odbył się 18 paź­dzier­nika w Zakrzowie. Czytaj dalej »

Przetarg na sprze­daż koni w SK Racot

22 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogła­sza prze­targ na sprze­daż nastę­pu­ją­cych koni:

  1. ogier EROTYK sp, siwy, ur. 19.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Erotyka sp / Elmero KWPN) – I miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.
  2. ogier ALAN sp, siwy, ur. 22.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Alabama sp / Elmero KWPN ) – III miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.

Czytaj dalej »

Zdjęcia i filmy z Lion d’Angers

20 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć i fil­mów z Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW dostęp­nych na stro­nie www.mondialdulion.com i w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym face­book.

Polskich repre­zen­tan­tów można zoba­czyć m.in. pod poniż­szymi lin­kami: Czytaj dalej »

Greek Sphere zwy­cię­żyła w wiel­kim stylu

20 października 2014 · Kategoria: Wyścigi ·

Najlepszy koń wyści­gowy w Polsce, klacz Greek Sphere, nie zawio­dła – tre­nera, wła­ści­ciela, wro­cław­skiej publicz­no­ści – i w stylu zna­mio­nu­ją­cym wielką klasę wygrała Nagrodę Konstelacji. Wyścig popro­wa­dziła Medicina pod wło­skim dżo­ke­jem Gabriele Bietolinim, tuż za nią galo­po­wała nie­miecka True Girl pod Aleksandrem Kabardovem, trze­cia podą­żała Greek Sphere, któ­rej dosia­dał inny Włoch Antonio Fresu. W ostat­nim zakrę­cie Medicina zaczęła słab­nąć, stawkę na pro­stą wypro­wa­dziła True Girl, w pościg ruszyła Greek Sphere i pew­nie jako pierw­sza minęła celow­nik. Na trze­cie miej­sce fini­szo­wała Bachtanka pod Anną Stasiak, czwarta była Quinell pod Stefano Murą, piąta przy­bie­gła Kora pod Jakubem Pavličkiem i ostat­nia koń­czyła wyścig Medicina. Greek Sphere tre­nuje pod okiem Andrzeja Walickiego, naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nego tre­nera w Polsce. Czytaj dalej »

Kwalifikacja mło­dych ogie­rów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpisu do księgi stad­nej, które odbyły się na tere­nie ZDIZ Odrzechowa i SKH Gładyszów w dniach 16-17 października.

Medale MŚMK w WKKW rozdane

19 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Mimo dosko­na­łej formy i bar­dzo dobrych prze­jaz­dów we wszyst­kich pró­bach MŚMK, pol­scy zawod­nicy w tym roku wrócą do domu bez medali. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego awan­so­wali po dzi­siej­szym bez­błęd­nym par­ku­rze i zajęli osta­tecz­nie 8 lokatę w kate­go­rii koni 6-letnich. Niestety ubie­gło­rocz­nej parze meda­lo­wej - Pawłowi SpisakowiBanderasowi sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko nie udało się powtó­rzyć suk­cesu. Po 3 zrzut­kach w dzi­siej­szym par­ku­rze para spa­dła na 28 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji koni 7-letnich. Czytaj dalej »

Mondial du Lion po krosie

18 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Po dzi­siej­szych bez­błęd­nych prze­jaz­dach pol­scy zawod­nicy utrzy­mali dotych­cza­sowe wyniki i popra­wili swoje miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji. Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko wsko­czyli na 5. miej­sce w kate­go­rii koni 7-letnich. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego zaj­mują aktu­al­nie 12 lokatę wśród koni 6-letnich. Czytaj dalej »

MŚMK w WKKW

17 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Za nami pierw­szy etap zma­gań mło­dych koni w Lion d’Angers. Nasi repre­zen­tanci po pró­bie ujeż­dże­nia zaj­mują miej­sca w czo­łówce oby­dwu kate­go­rii wie­ko­wych. Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko star­tu­jący w kate­go­rii koni 7-letnich pla­sują się na miej­scu 6. z wyni­kiem 45,4 pkt. kar., a Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego po uzy­ska­niu 50,2 pkt. kar. zaj­mują 14 lokatę wśród koni 6-letnich.

Trzymamy kciuki za jutrzej­szą próbę tere­nową i zachę­camy do śledze­nia wyni­ków oraz oglą­da­nia rela­cji na żywo na www.mondialdulion.com od godz. 10:30.

Szkolenie inse­mi­na­cyjne

17 października 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

Przedstawiamy szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące kursu inse­mi­na­cji kla­czy orga­ni­zo­wa­nego przez Polski Związek Hodowców Koni i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Czytaj dalej »

Nagrody MPMK w sko­kach przez prze­szkody - Agro-Aves Gajewniki

16 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

W imie­niu Agro-Aves Gajewniki pro­simy wymie­nio­nych poni­żej wła­ści­cieli o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie na poniż­szy adres mailowy: imprezy.agroaves@gmail.com nume­rów kont ban­ko­wych, w celu wypła­ce­nia nagród dla naj­lep­szych koni pol­skiej oraz zagra­nicz­nej hodowli star­tu­ją­cych w sko­ko­wych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW

16 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

W Lion d’Angers (FRA) roz­po­częły się MŚMK w WKKW, pod­czas któ­rych pol­skie barwy repre­zen­to­wać będą dwie pary: Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko - ubie­gło­roczny brą­zowy meda­li­sta MŚMK i Mistrz Polski Młodych Koni 6-letnich oraz Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego - tego­roczny zwy­cięzca MPMK w kate­go­rii 6-latków.

Zapraszamy do śledze­nia wystę­pów pol­skich koni on-line na www.mondialdulion.com. Zgodnie z listami star­to­wymi dzi­siej­szej próby ujeż­dże­nia Ambrozio J roz­pocz­nie prze­jazd o godz. 11:55 a Banderas o 17:14. Czytaj dalej »

Test połów­kowy dla klaczy

15 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Doruchów odbę­dzie się dnia 23 paź­dzier­nika (czwar­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki próby dziel­no­ści ogie­rów - ZT Książ

13 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami zaprzę­go­wej próby dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 10-11 paź­dzier­nika 2014 r. Czytaj dalej »

Sukcesy pol­skich koni na Międzynarodowych Zawodach WKKW w Sopocie

10 października 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

3-5 paź­dzier­nika odbyły się mię­dzy­na­ro­dowe zawody WKKW w Sopocie. W kon­kur­sach jedno- i dwu­gwiazd­ko­wych bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wały się pol­skie konie. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014· Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube