Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

27 lutego 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Serdecznie zapra­szamy na jed­no­dniowy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­styczne szko­le­nie poświę­cone jest mecha­ni­zmowi imprin­tingu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­snego szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sławy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera. Czytaj dalej »

Konie w Warszawie XIX i XX wieku

24 lutego 2015 · Kategoria: Kultura ·

Dyrektor Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa, Piotr Hubert Świda, uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wystawy Konie w Warszawie XIX i XX wieku - 5 marca 2015 roku (czwar­tek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazie­nek Królewskich w Warszawie w budynku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Eliminacje do MPMK 2015

24 lutego 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

W imie­niu Komisji Koordynacyjnej, Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mina opie­ku­nom stref o koniecz­no­ści prze­sy­ła­nia na adres: cuber@pzhk.pl ter­mi­nów eli­mi­na­cji do MPMK 2015 w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie (konie 4-, 5- i 6-letnie) oraz skoki przez prze­szkody (konie 4-letnie).

Polski NEVADOS S pod Gregorym Watheletem

23 lutego 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Trzykrotnie bez punk­tów kar­nych zjeż­dżał z par­kuru na zawo­dach CSI** w hisz­pań­skim Vejer de la Frontera (12-14.02.2015) jeden z naj­lep­szych jeźdź­ców na świe­cie (17-miejsce w ran­kingu FEI) Gregory Wathelet (BEL) na wyho­do­wa­nym przez Stanisława Szurika (SK Liszkowo) siwym 7-letnim ogie­rze MJT Nevados S sp (Calvados Z - Nestia S sp / Romualdo KWPN), wł. Makrum Juming Team (Bydgoszcz). Czytaj dalej »

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

20 lutego 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 27 lutego 2015 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Program wycieczki do Essen na Międzynarodową Wystawę Końską EQUITANA 14-22.03.2015

20 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Celem wycieczki jest zapo­zna­nie się z nowo­cze­sną ofertą zwią­zaną z hodowlą koni, spor­tem jeź­dziec­kim, powo­że­niem i pro­duk­cją sprzętu jeź­dziec­kiego we wszyst­kich jego dzie­dzi­nach.
To oka­zja do naj­tań­szych zaku­pów potrzeb­nego sprzętu jeź­dziec­kiego, do nawią­za­nia kon­tak­tów z hodow­cami z całego świata i prze­ży­cie wie­czor­nego czte­ro­go­dzin­nego pokazu, który nie ma sobie rów­nego na świe­cie. Czytaj dalej »

Uwaga! Ostrzeżenie dla spro­wa­dza­ją­cych konie z Francji!

19 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W związku z budzą­cymi zastrze­że­nia doku­men­tami iden­ty­fi­ka­cyj­nymi konio­wa­tych wysy­ła­nych z Francji do Polski pro­simy, osoby które takie konie spro­wa­dzają, o szcze­gólne zwró­ce­nie uwagi na doku­menty z jakimi sprze­da­wane są konie i moż­liwe nie­pra­wi­dło­wo­ści w nich zawarte. Szczegóły w piśmie od Głównego Lekarza Weterynarii.

ZT Bogusławice I tur­nus zaprzę­gowy odwołany

19 lutego 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że ze względu na nie­wystarczającą liczbę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­łany zostaje I tur­nus zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wany był na okres 26 lutego - 27-28 kwiet­nia.
Zainteresowane osoby prze­pra­szamy za utrudnienia.

Franciszek Stasiak nie żyje

16 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że zmarł Franciszek Stasiak z powiatu gar­wo­liń­skiego. Zasłużony hodowca koni zim­no­krwi­stych, Członek Honorowy Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie. Czytaj dalej »

Skarbiec xx

13 lutego 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Wielokrotny Mistrz Polski w sko­kach przez prze­szkody w tym roku, a dokład­nie 18 lutego, miał obcho­dzić swoje 35 uro­dziny nie­stety odszedł 13 lutego. Zamiast uro­dzi­no­wej fety jest smutna wia­do­mość o śmierci tego wybit­nego konia. Czytaj dalej »

Kwalifikacja ogie­rów do Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski

11 lutego 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W naj­bliż­szy pią­tek 13 lutego, przy oka­zji mię­dzy­na­ro­do­wego spo­tka­nia przed­sta­wi­cieli ksiąg stad­nych koni rasy ardeń­skiej, odbę­dzie się dodat­kowa ocena ogie­rów, w celu uzna­nia do księgi stad­nej ardena pol­skiego. Czytaj dalej »

Uwaga - oszu­stwo wydawnicze!

11 lutego 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Szanowni hodowcy i wła­ści­ciele koni,
Do biura PZHK napły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albumu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory poin­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjalni kupcy infor­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich numer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nie ma z powyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wane punkty kopu­la­cyjne (dane dostępne publicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży tele­fo­nicz­nej, a cała oferta wydaw­ni­cza Związku i numer konta ban­ko­wego znaj­dują się wyłącz­nie na naszej stro­nie internetowej.

Kategoryzacja ogie­rów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: , ,

Informujemy, że w związku ze zmianą zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lutego 2015 r. pod­jęły decy­zję, iż ogiery zakwa­li­fi­ko­wane w poprzed­nich latach do rezerwy hodow­la­nej zostają bez­ter­mi­nowo przy­wró­cone do hodowli, nato­miast indy­wi­du­alne decy­zje w przy­padku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­rodu podej­mują odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.

Nabór kla­czy rasy ślą­skiej do ZT

4 lutego 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu zaprzę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu odbę­dzie się w dniu 10 lutego 2015 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

XIII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

4 lutego 2015 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Szkolenia ·

Zapraszamy do udziału w Warsztatach „7 gier”, które odbędą się w ramach XIII Zjazdu Akademii Hodowcy i Jeźdźca 21-22 lutego 2014, pod­czas Cavaliady w Lublinie. To szko­le­nie dla począt­ku­ją­cych adep­tów natu­ral­nego jeź­dziec­twa, dające uczest­ni­kom spoj­rze­nie na świat koni z innej per­spek­tywy i szansę odkry­cia nowej ścieżki do osią­gnię­cia har­mo­nii i part­ner­stwa z koniem. Kierujemy je zarówno do osób z doświad­cze­niem jeź­dziec­kim jak i do świeżo upie­czo­nych wła­ści­cieli koni. Zajęcia teo­re­tyczne i prak­tyczne, oraz symu­la­cje pomogą każ­demu uczest­ni­kowi w mak­sy­malny spo­sób wyko­rzy­stać czas zain­we­sto­wany we wła­sny roz­wój. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube