Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Ranking koni hucul­skich (po Regietowie) - eliminacje

26 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Regietów 23-24 maja) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 18-20 wrze­śnia 2015 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Czytaj dalej »

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wiel­kich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W dniach 13-17 maja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR-H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wystę­po­wała przed 44 tysią­cami ludzi pod­czas 25-lecia mię­dzy­na­ro­do­wego festi­walu hipicz­nego w Wels – Austria 2015. Podczas kilku dni zapre­zen­to­wano 530 koni, a wśród nich 5 kla­czy -  koni­ków pol­skich ze stada ogie­rów w Sierakowie - pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach nawet nad) mło­dzieżą w wido­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto poło­żone w pół­noc­nej czę­ści Austrii, odda­lone od Sierakowa o 800 km, ale dzięki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ nasza 10 oso­bowa i 5-konna dele­ga­cja mogła zatrzy­mać się na noc­leg na uro­czym tere­nie Stada Ogierów Książ. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek kwa­li­fi­kuje pierw­sze w histo­rii Polski konie do MŚMK w powożeniu

26 maja 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Powożenie · Rasa:

22 maja 2015 roku, w Stadzie Ogierów Bogusławice, odbyły się pierw­sze w Polsce kwa­li­fi­ka­cje do tego­rocz­nych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu. Bartłomiej Kwiatek jako pierw­szy zawod­nik w histo­rii pol­skich zaprzę­gów, zakwa­li­fi­ko­wał dwie ślą­skie kla­cze, z któ­rymi pra­cuje od trzech sezo­nów. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

26 maja 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że wierz­chowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych koń­cząca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­narny w:

  • Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. (ponie­dzia­łek) – pla­no­wane roz­po­czę­cie o godz. 11:00.
  • Zakładzie Treningowym w Bogusławicach odbę­dzie się w dniu 2 czerwca 2015 r. (wto­rek) – pla­no­wane roz­po­czę­cie o godz. 10:00.

Podczas prób dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym będzie Łukasz Matla.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Weekend Francuski na Służewcu

21 maja 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie bar­dzo cie­kawy dla miło­śni­ków kłu­sa­ków. W ciągu dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie aż 6 gonitw. Najlepsze z nich spo­tkają się w nie­dziel­nym wyścigu o Nagrodę Francji. Czytaj dalej »

W roli głów­nej konie „PUSZYSTE”!!!

20 maja 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Wystawy i pokazy ·

Już za dwa tygo­dnie, w dniach 4-7 czerwca, odbędą się  zawody CSIO 5* w Sopocie w trak­cie któ­rych będzie można obej­rzeć rów­nież pokazy konne w ramach roku obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK. Czytaj dalej »

Bezpłatne wykład, pre­lek­cje, poga­danki i pokazy w MŁiJ

20 maja 2015 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą sobotę (23 maja) zapra­szamy Państwa na kolejne spo­tka­nie z cyklu „Konie w Warszawie”. Czytaj dalej »

Kwiatek podwój­nie na podium w Nemcicach!!!

20 maja 2015 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

Bartłomiej Kwiatek w ubie­gły week­end wystar­to­wał na CAI 3* Nemcice u Kolina. Choć kon­ku­ren­cja była dość duża, Kwiatek był jed­nym z fawo­ry­tów. Na CAI zawod­nik wystar­to­wał dwoma końmi - pod­sta­wo­wym Lokanem i dru­gim koniem - Nigerem. Czytaj dalej »

KWZH 2015 - wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2015, które są udo­stęp­nione w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).
Poniżej, dzięki uprzej­mo­ści Ś-OZHK w Katowicach, udo­stęp­niamy rów­nież krótki film z deko­ra­cji koni wszyst­kich ras. Więcej mate­ria­łów wideo udo­stęp­nimy wkrótce. Czytaj dalej »

Międzynarodowa kon­fe­ren­cja naukowa pt. „Koniki pol­skie w hodowli i bada­niach nauko­wych” - komu­ni­kat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

Koń ban­dyta oraz rumak Bogusława Lindy pobie­gną na Partynicach!

14 maja 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W naj­bliż­szą nie­dzielę, 17 maja, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice pobie­gną m.in. Brego – koń zna­nego aktora Bogusława Lindy oraz Sang Jang – koń ban­dyta, który zade­biu­tuje w biegu z prze­szko­dami. Czytaj dalej »

Emocjonujący week­end na Służewcu

14 maja 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nad­cho­dzącą sobotę i nie­dzielę na war­szaw­skim torze odbę­dzie się 7 i 8 dzień wyści­gowy sezonu 2015. W ciągu dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 18 gonitw (po 9 w sobotę i w nie­dzielę). Najważniejszym wyda­rze­niem będzie nie­dzielna goni­twa o Nagrodę Rulera, pod patro­na­tem Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata. W ten week­end przy­go­to­wana została pro­mo­cyjna cena bile­tów – wej­ściówki do strefy A i B kosz­to­wać będą tylko 5 zł. Czytaj dalej »

III Regionalna wystawa koni rasy mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zimnokrwisty

12 maja 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: , , ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­szamy do zgła­sza­nia kla­czy na III Regionalną wystawę koni rasy mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, która odbę­dzie się w dniach 6-7 czerwca 201 5r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Święto Konia Małopolskiego

12 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy na IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej - „Święto Konia Małopolskiego”, który odbę­dzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 r. w „Klikowej” - Tarnów, ul. Klikowska 304. Czytaj dalej »

Powożenie w stylu retro

11 maja 2015 · Kategoria: Powożenie, Szkolenia ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów - Polskiego Towarzystwa Powozowego - zapra­szamy powo­żą­cych, kolek­cjo­ne­rów powo­zów, uprzęży i innych akce­so­riów zwią­za­nych z powo­że­niem, wła­ści­cieli koni oraz wszyst­kich, któ­rym bli­ski jest kli­mat stylu życia sprzed stu lat, na szko­le­nie doty­czące tra­dy­cyj­nego powo­że­nia. Czytaj dalej »

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube