Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , ,

W dniu 8 sierp­nia br. od­było się w Warszawie spo­tka­nie ze­społu ro­bo­czego po­wo­ła­nego przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­niego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych koni ras szla­chet­nych. Czytaj dalej »

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

KWPN_okladkaPolski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”. Czytaj dalej »

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z listą koni zgłoszonych do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­gami jed­no­kon­nymi.

Ujeżdżeniowe MPMK 2016

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy listę koni biorących udział w kwalifikacjach do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016/​ Strzegom 29.09.-2.10./.

Próba dzielności ogierów

23 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­cząca 100-​dniowy tre­ning wierz­chowy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 28 wrze­śnia 2016 r. (środa) o godz. 09:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Czytaj dalej »

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3-​4 paź­dzier­nika 2016 roku na te­re­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od­bę­dzie się 60 Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w ty­pie so­kól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji będą pre­zen­to­wane młode 2,5-letnie ko­nie, które zo­staną oce­nione przez Komisję Oceny ce­lem kwa­li­fi­ka­cji i wpisu do ksiąg koni za­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­nika 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­dowe i kra­jowe za­wody WKKW oraz au­kcja koni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/​powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do udziału w warsz­ta­cie „Sprzedaż koni w świe­tle prawa – za­gad­nie­nia prak­tyczne”, który od­bę­dzie się w so­botę 1.10 po za­koń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i po­wo­że­niu w na­mio­cie w po­bliżu baru Dzikus. Czytaj dalej »

Polskie konie na medal

21 września 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Medaliści te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW, które od­były się w ostatni week­end pod­czas „Strzegom Autumn Show” to Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński. Czytaj dalej »

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

18 wrze­śnia za­koń­czył się „Strzegom Autumn Show” czyli mię­dzy­na­ro­dowe za­wody w WKKW, w ra­mach któ­rych ro­ze­grano Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów. Czytaj dalej »

4. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2016

19 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy ·

W pro­gra­mie: Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca dla ogierów – ZT Bielice

16 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Informujemy, że drugi test ob­cego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym Bielice od­bę­dzie się 20 wrze­śnia 2016 r. (wto­rek). Rozpoczęcie te­stu pla­no­wane jest na go­dzinę 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

WKKW – MPMK – transmisja on-​line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią za­pra­szamy Państwa na trans­mi­sję na żywo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, które od­by­wają się od piątku, 16.09.2016 r. od go­dziny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zo­sta­nie przy­go­to­wana we współ­pracy z ma­ga­zy­nem Świat Koni, a player bę­dzie udo­stęp­niony w ni­niej­szym wpi­sie. Transmisja bę­dzie kon­ty­nu­owana w so­botę i nie­dzielę.
Bądźcie z nami. Czytaj dalej »

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody · Rasa:

Niezmiernie miło nam po­in­for­mo­wać, że pierw­szego dnia sko­ko­wych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6-​letnia klacz HAJDA rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) ho­dowli i wła­sno­ści pana Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czyła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyjny z wy­ni­kiem 0 pkt. kar­nych i cza­sem 35.31 se­kund. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu

14 września 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

Aleksandra Szulc, Żaneta SkowrońskaPrzemysław Kozanowski to te­go­roczni me­da­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, które za­koń­czyły się 4 wrze­śnia w SKJ Bajardo w Augustówku. Czytaj dalej »

Czempionat ogierów ras zimnokrwistych – wyniki

14 września 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Zimnokrwistych, który miał miej­sce w Stadzie w Kętrzynie dnia 10 wrze­śnia 2016 roku. Czytaj dalej »

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W mi­niony week­end, po raz drugi od­były się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w roku ubie­głym or­ga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy za­byt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech. Czytaj dalej »

MPMK-​WKKW Strzegom – lista koni

13 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych i zweryfikowanych koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 16-18.09. Strzegom. w ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt z p. Anną Cuber.

WIBARO sp i El CAMP sp NAJLEPSI!

13 września 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Pod zna­kiem koni pol­skiej ho­dowli za­koń­czyły się w Jakubowicach te­go­roczne Mistrzostwa Polski w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

MPMK-​A – konie 7-​9-​letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy program półfinałowy dla koni 7-9-letnich star­tu­ją­cych w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy li­stę koni zgło­szo­nych do MPMK w WKKW 2016. Jest ona w trak­cie we­ry­fi­ka­cji wy­ni­ko­wej oraz ro­do­wo­do­wej w PZHK.

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi – propozycje

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przestawiamy propozycje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, które od­będą się w Morawie, 30.09-2.10.2016 r. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube