Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br.
Czytaj dalej »

IV Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej

24 lipca 2014 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami IV Ścieżki Huculskiej Ziemi Kłodzkiej (Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej oraz Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej), która odbę­dzie się w 16 sierp­nia w Nowej Łomnicy. Regulamin oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy można pobrać ze strony OZHK Wrocław.

Systemy pro­duk­cji zwie­rzę­cej w XXI wieku

24 lipca 2014 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zapro­sić do udziału w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbę­dzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniach 15-17 wrze­śnia 2014 roku. Czytaj dalej »

Wyniki pol­skich koni pod­czas Strzegom Horse Trials

23 lipca 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

Poniżej przy­po­mi­namy osią­gnię­cia naj­lep­szych pol­skich par (top 10) uczest­ni­czą­cych w Finale Pucharu Świata w WKKW ‘2014 Czytaj dalej »

Polskie konie na podium MP Juniorów w WKKW, mało­pol­ski Jak Chef zwy­cięzcą CCI**

23 lipca 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

W ostatni week­end (18-20 lipca) odbyła się kolejna edy­cja „Festiwalu Jeździeckiego Baborówko” w ramach któ­rego roze­grano Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Międzynarodowe Zawody CIC*, CIC** i CCI** w WKKW. Podium MPJ zdo­mi­no­wały ama­zonki dosia­da­jące koni pol­skiej hodowli, a w kla­sie CCI** zwy­cię­żył Kamil Rajnert dosia­da­jący mało­pol­skiego konia JAK CHEF (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak. Czytaj dalej »

W nie­dzielę Derby Arabskie na Torze Służewiec

23 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Po trzy­ty­go­dnio­wej waka­cyj­nej prze­rwie, w nie­dzielę 27 lipca, wzno­wione zostaną mityngi wyści­gowe na war­szaw­skim torze wyści­gów kon­nych. Tego dnia goni­twy roz­poczną się o godz. 15:00, a gwoź­dziem pro­gramu skła­da­ją­cego się z 10 bie­gów będą Derby Arabskie (gon. VIII, godz. 18:30). Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW, Wolne skoki ·

Zbliżają się dużymi kro­kami finały MPMK 2014. Niebawem poznamy naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szkody, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­nego kon­kursu konia wierz­cho­wego, powo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zoba­czyć kwiat mło­dych koni… Do czego zachę­cają Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz orga­ni­za­to­rzy poszcze­gól­nych MPMK 2014. Czytaj dalej »

IX Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami IX Wielkopolskiego Czempionatu Koni Huculskich, który odbę­dzie się w 30 sierp­nia w Boguszynku. Formularz zgło­sze­niowy

Przetarg na dostar­cze­nie ser­wisu ogło­sze­nio­wego rozstrzygnięty

22 lipca 2014 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 14 lipca nastą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wisu ogło­sze­nio­wego wspie­ra­ją­cego sprze­daż koni pol­skiej hodowli. Przetarg wygrała firma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Ranking koni hucul­skich (po Hawłowicach i Chmielewie) - eliminacje

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim i czwar­tym (Hawłowice 5-6 lipca i Chmielewo 19-20 lipca) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 19-21 wrze­śnia 2014 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Czytaj dalej »

X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem X Krajowego Czempionatu Koni Rasy Śląskiej, który odbę­dzie się w 3 sierp­nia w Stadzie Ogierów Książ. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w sko­kach przez przeszkody

22 lipca 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody (Grand Prix Ogierów i Czempionat koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi (sp) oraz rasy wiel­ko­pol­skiej (wlkp) w sko­kach luzem), które odbędą się w dniach 28-30 sierp­nia 2014 r. na tere­nie Ośrodka Stowarzyszenia Agro-Aves Gajewniki.

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy PKZ

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami XII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz odby­wa­ją­cej się w tym samym cza­sie I Specjalistycznej Wystawy koni rasy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, które są udo­stęp­nione w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).

XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

21 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem XVII Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, który odbę­dzie się w naj­bliż­szy week­end 26-27.07.2014 r. na tere­nie Stada Ogierów w Białce.

VI Bazyliada

21 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej Bazyliady, czyli już VI Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - koni rasy Konik Polski, która odbę­dzie się 3 sierp­nia 2014 r. w HZKP Bazylia w Pilchowicach. Czytaj dalej »

SO Sieraków zapre­zen­tuje pol­skie ogiery na wiel­kiej gali EUROCHEVAL 2014

21 lipca 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane ·

Stado Ogierów Sieraków zostało zapro­szone do pre­zen­ta­cji pol­skich ogie­rów na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej - EUROCHEVAL (Offenburg, Niemcy) 23-27 lipiec 2014. Czytaj dalej »

Kwiatek lide­rem ran­kingu FEI!

21 lipca 2014 · Kategoria: Powożenie ·

Z dniem 10 lipca zak­tu­ali­zo­wany został Ranking Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej na naj­lep­szego zawod­nika - FEI Top Driver Award. W kate­go­rii zaprzę­gów jed­no­kon­nych, na pierw­szej pozy­cji znaj­duje się zawod­nik Stada Ogierów w Książu, Bartłomiej Kwiatek. Czytaj dalej »

Kwiatek bez­kon­ku­ren­cyjny w Bogusławicach

18 lipca 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W ubie­gły week­end Bartłomiej Kwiatek - zawod­nik Stada Ogierów w Książu wystar­to­wał na Krajowych Zawodach w Bogusławicach. Na zawody zabrał trzy młode konie. Celem wyjazdu było zdo­by­cie doświad­cze­nia oraz zagra­nie koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, które odbędą się już za dwa mie­siące. Czytaj dalej »

IV Galicyjskie Lato z Koniem

17 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty ·

W imie­niu OZHK w Rzeszowie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami „IV Galicyjskiego Lata z Koniem”, które odbę­dzie się w dniach 9-10 sierp­nia br. na tere­nie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kołaczycach. Czytaj dalej »

MŁiJ zapra­sza na cykl wyda­rzeń kul­tu­ral­nych „Z lasem w tle”

17 lipca 2014 · Kategoria: Kultura ·

Honorowym Patronem całego przed­się­wzię­cia, odby­wa­ją­cego się w ramach obcho­dów 90-lecia Lasów Państwowych, jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Adam Wasiak. Do współ­pracy włą­czył się Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Łowiec­kiego w Warszawie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która ubarwi Warszawiakom let­nie week­en­dowe popo­łu­dnia kon­cer­tami muzyki leśnej, prze­ry­wa­nych opo­wie­ściami o pięk­nie pol­skiej przy­rody. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube