Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

24 maja 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

Przypominamy, że 4 czerwca już tuż, tuż… Napływają pierw­sze zgło­sze­nia do konkursuCzytaj dalej »

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Znamy już wy­niki wy­bo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­letni ho­dowca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek ka­dry i re­pre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia. Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­szego week­endu naj­waż­niej­szymi wy­da­rze­niami będą kla­syczne go­ni­twy roz­gry­wane na dy­stan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niówki bę­dzie Nagroda Rulera, która jest pierw­szą z go­nitw za­li­cza­nych do po­trój­nej ko­rony. Drugim kla­sy­kiem jest go­ni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w go­ni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Czarny koń do prezesury?

18 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Niebawem Walny Zjazd Sprawozdawczo-​Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Już 23 maja bę­dzie wia­domo kto przej­mie wła­dzę w śro­do­wi­sku ho­dow­ców. Oczywiście w ku­lu­arach pa­dają na­zwi­ska po­ten­cjal­nych kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko pre­zesa oraz człon­ków przy­szłego pre­zy­dium, ale póki piłka w grze… nic nie jest pewne. Ważne jed­nak, aby przez po­dej­mu­ją­cych ry­chło de­cy­zje de­le­ga­tów i de­cy­den­tów prze­ma­wiała rze­czy­wi­sta tro­ska o do­bro ro­dzi­mej ho­dowli, dla któ­rej nad­cho­dzące lata mogą oka­zać się klu­czo­wymi. Mimo go­rą­cej at­mos­fery, czę­sto dość emo­cjo­nal­nych dys­ku­sji trwa­ją­cych w te­re­nie, po­pro­si­łem o wy­wa­żoną roz­mowę Pawła Mazurka, któ­rego kom­pe­ten­cji, do­robku oraz po­zy­cji za­wo­do­wej nikt nie kwe­stio­nuje. Po pro­stu z dy­stan­sem – quo va­dis, PZHK? Czytaj dalej »

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

17 maja 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że w dniu 16 maja br. na­stą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu o udzie­le­nie za­mó­wie­nia na do­stawę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych. Przetarg wy­grała firma Allflex Polska z sie­dzibą we Wrześni.

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

17 maja 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księga stadna KWPN) – Arie Hamoenem. Czytaj dalej »

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­niku kon­sul­ta­cji z człon­kami Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i ho­dow­cami tej rasy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy ko­nik pol­ski obo­wiąz­kową próbę użyt­ko­wo­ści (wierz­chową lub za­przę­gową). Czytaj dalej »

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu za­przę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach od­bę­dzie się dnia 19 maja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Międzynarodowy czempionat koni ardeńskich

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do Kętrzyna na Międzynarodowy czem­pio­nat koni ar­deń­skich! Czytaj dalej »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub so­kól­skich oraz program prób posłuszeństwa.

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: WKKW · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 maja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dowli oka­zała się 13-​letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­dana przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzona i wy­cho­wana w Stadninie Koni Moszna). Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz mi­ło­śni­ków koni hu­cul­skich za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym terminarzem imprez oraz regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza od­bę­dzie się na te­re­nie SKH Gładyszów w dniach 16-​18 wrze­śnia 2016 r.

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­jące wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzielę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tuje się gwiazda ro­dzi­mych wy­ści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Święto Konia Małopolskiego

11 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy na X Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – „Święto Konia Małopolskiego”, który od­bę­dzie się w dniach 18-​19 czerwca 2016 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego

11 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej – „Szlakiem Konia Huculskiego”, który od­bę­dzie się w dniach 11-​12 czerwca 2016 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie

11 maja 2016 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­szamy do wzię­cia udziału w Majówce w Regietowie, która od­bę­dzie się 21-​22 maja 2016 r. na te­re­nie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. – Stadniny koni hu­cul­skich „Gładyszów”.

Czytaj dalej »

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: , , ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­szamy do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­stawę koni rasy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, która od­bę­dzie się w dniach 4-​5 czerwca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 8 maja, drugi dzień wy­ści­gowy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 maja 2016 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube