Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Międzynarodowy Czempionat HIF

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz mi­ło­śni­ków koni rasy hu­cul­skiej za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z propozycjami V Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej, który od­bę­dzie się w sło­wac­kiej Stadninie Narodowej Topolczanki w dniach 3-​4 wrze­śnia 2016 r. (piątek-​sobota). Czytaj dalej »

Wspomnienie z Kętrzyna

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich mi­ło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie za­pra­szamy do obej­rze­nia filmu z dru­giego dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wane są po­kazy konne oraz ofi­cjalna część: de­fi­lada i de­ko­ra­cja czem­pio­nów.

Czytaj dalej »

Szkolenie MPMK – ujeżdżenie

28 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Szkolenia, Ujeżdżenie ·

Serdecznie za­pra­szamy na szko­le­nie „Przygotowanie mło­dych koni do startu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu”, które od­bę­dzie się 30 lipca 2016 r. w LKJ Ostroga w Opolu.  Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostatni week­end czerwca na Torze Służewiec ro­ze­grane zo­staną trzy wy­ścigi po­za­gru­powe dla koni czy­stej krwi arab­skiej o na­grody Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­bluty, które spo­tkają się w trzech go­ni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Sztumiaki w Starym Polu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W dniach 18-​19 czerwca w Starym Polu na Pomorzu od­był się Czempionat Koni Sztumskich. Konie oce­niane były w 4 kla­sach, łącz­nie 32 ko­nie. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

27 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 1 lipca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­larne i je­dyne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­jące naj­wyż­szej klasy ko­nie arab­skie po­cho­dzące ze zna­nych li­nii oraz ro­dów. Wszystko za sprawą trwa­ją­cego aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, które od­bę­dzie się w dniach 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żowa au­kcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do skokowych MPMK 2016

24 czerwca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy Państwu listę koni, które wy­star­to­wały w kwa­li­fi­ka­cjach sko­ko­wych  do te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni roz­gry­wa­nych, po­dob­nie jak w roku ubie­głym, w Drzonkowie.  Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do Zakładu Treningowego w Bielicach, która od­była się 19-​21 czerwca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzony jest także tre­ning ogie­rów rasy tra­keń­skiej.

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Za nami już kilka pięk­nych wy­da­rzeń ho­dow­la­nych z końmi zim­no­krwi­stymi: w maju od­był się kra­jowy czem­pio­nat so­kól­ski, w czerwcu mię­dzy­na­ro­dowy czem­pio­nat koni ar­deń­skich oraz czem­pio­nat koni sztum­skich. Czytaj dalej »

MŚMK 2016 – ujeżdżenie – zmiana

22 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że nie­wiel­kiej zmia­nie ule­gły propozycje MŚMK w ujeżdżeniu Ermelo. Zmiany do­ty­czą kon­kur­sów CDI1* dla ogie­rów 8-​letnich i star­szych.

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW ·

Olbrzymie cię­ża­rówki z końmi już zjeż­dżają do Morawy koło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­dowe za­wody we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­wego (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród za­wod­ni­ków,  któ­rzy już do­tarli na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wana Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, który w ostatni week­end wy­grał ar­cy­trudne czte­ro­gwiazd­kowe za­wody w Luhmühlen. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

20 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu (ul. Jeździecka 3, 58-​306 Wałbrzych, woj. dol­no­ślą­skie). Test od­bę­dzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. (pią­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 11:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

W tym roku MŚMK w ujeż­dże­niu zo­staną ro­ze­grane w Ermelo-​centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28-31.07. Zawody te roz­gry­wane są w ka­te­go­riach 5, 6 i 7-​letnich, po­nadto or­ga­ni­zo­wane są także kon­kursy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych od­sy­łamy do ma­te­ria­łów na­de­sła­nych przez WBFSH za­miesz­czo­nych po­ni­żej. Czytaj dalej »

Ladies Day na Partynicach

17 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi ·

Już w nie­dzielę Wrocław za­de­biu­tuje w Crystal Cup – eu­ro­pej­skim cy­klu wy­ści­gów kon­nych. Będzie to rów­nież trze­cia edy­cja Ladies Day. Na Partynicach za­roi się od ka­pe­lu­szy! Czytaj dalej »

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych za­pra­szamy na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryjne w mo­ni­to­ro­wa­niu stanu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wych u koni wy­ści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerwca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

VIII Mazowiecki weekend z Hucułem

16 czerwca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­szamy do zgła­sza­nia koni na VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, który od­bę­dzie się w dniach 16-​17 lipca 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

Na sztumy do Starego Pola!

16 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Już w ten week­end wiel­kie wy­da­rze­nie dla mi­ło­śni­ków ro­dzi­mych ty­pów koni zim­no­krwi­stych. O kra­jowe ty­tuły czem­pio­nów bę­dzie wal­czyć mło­dzież sztum­ska w PODR Stare Pole na Pomorzu. Czytaj dalej »

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

15 czerwca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­szamy na V Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Czytaj dalej »

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Pięknie je­chał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­nego Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie po­ko­ny­wał ko­lejne trudne za­da­nia i se­kwen­cje prze­szkód. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube