Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wymagania: Czytaj dalej »

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia finałowych przejazdów medalistów Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody, które miały miej­sce w Drzonkowie w dniach 19-​21 sierp­nia 2016 r.

Test obcego powożącego

25 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 30 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) – eliminacje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po szó­stym (Młodzikowo, 20 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hu­cul­skiej. Czytaj dalej »

MPMK WKKW propozycje

24 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w WKKW, które od­będą się w Strzegomiu w dniach 16-18.09 br.

XIV Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni za­pra­szamy na XIV Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych, który od­bę­dzie się w Stadninie Koni Rzeczna 10 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

XXII Dni Huculskie

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z or­ga­ni­za­to­rami oraz współ­or­ga­ni­za­to­rami ser­decz­nie pra­gnie za­pro­sić Państwa na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej – „XXII DNI HUCULSKIE”, który od­bę­dzie się w dniach 16-​18 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni – Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, za­pra­szamy na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, które od­bę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. Czytaj dalej »

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, który od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­sili, a chcie­liby wy­star­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 go­dziny w dniu dzi­siej­szym na ad­res: cuber@pzhk.pl Czytaj dalej »

PROPOZYCJE – MŚMK w skokach 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy propozycje skokowych Mistrzostw Świata Młodych Koni, które od­będą się, jak od lat, na te­re­nie bel­gij­skiej stad­niny Zangersheide w dniach 15-18.09.

Medale 25. Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody rozdane

22 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Po raz drugi ta pre­sti­żowa im­preza od­była się w go­ścin­nym ośrodku WOSiR w Drzonkowie, dzięki współ­pracy Polskiego Związku Hodowców Koni i Lubuskiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Klikowska Parada Konna

22 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie po­now­nie pra­gnie ser­decz­nie za­pro­sić Państwa w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r. do Tarnowa, ul. Klikowska 304 na „Klikowską Paradę Konną”, w ra­mach któ­rej od­bę­dzie się VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzki Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod na­zwą: Polskie Konie, tra­dy­cja, te­raź­niej­szość szansą na przy­szłość. Czytaj dalej »

Czempionat ogierów

19 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Uprzejmie przy­po­mi­namy, iż 22 sierp­nia mija ter­min zgło­szeń ogie­rów zim­no­krwi­stych na Ogólnopolski Czempionat, który od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Kętrzynie. Zgłoszenia przyj­muje Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku. Czytaj dalej »

XVII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­szamy na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniada 2016, która od­bę­dzie się w dniach 27-​28 sierp­nia w Sierakowie.

SKOKI – MPMK – transmisja on-​line już od piątku

18 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że Polski Związek Hodowców Koni zde­cy­do­wał o sfi­nan­so­wa­niu trans­mi­sji on-​line z jed­nej z naj­waż­niej­szych im­prez hodowlano-​sportowych, czyli sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, już od piątku, a nie jak w la­tach po­przed­nich od nie­dzieli. Transmisja zo­sta­nie przy­go­to­wana we współ­pracy z ma­ga­zy­nem Świat Koni, a player bę­dzie udo­stęp­niony w ni­niej­szym wpi­sie.
Bądźcie z nami. :)

Czytaj dalej »

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – relacja filmowa

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z ,,V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”, która od­była się w dniach 9-​10 lipca 2016 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

17 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich oraz ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Wszystkich mi­ło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych za­pra­szamy do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, który od­był się w dniach 23-​24 lipca w Kętrzynie. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube