Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

WEG - kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

Ekipa naszych dre­sa­ży­stów jest już w dro­dze do domu. Ich miej­sce na czwo­ro­boku zajęli wkkw-iści. Wczoraj roz­po­częła się pierw­sza próba ujeż­dże­nia, w któ­rej wystar­to­wało dwóch naszych zawod­ni­ków: Jerzy Krukowski - aktu­alny v-ce Mistrz Polski i Marta Dziak-Gierlicz. Oboje star­to­wali na koniach pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w sko­kach luzem

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w sko­kach luzem, który odbył się 28 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas trwa­ją­cych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Relacja on-line z MPMK w sko­kach przez przeszkody

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Szanowni Państwo już dziś od około godziny 11:00 zapra­szamy na rela­cję on-line z naj­waż­niej­szego wyda­rze­nia hodow­la­nego pod patro­na­tem PZHK, czyli Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Grand Prix Ogierów - lista zgło­szo­nych koni

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do Grand Prix Ogierów - kon­kursu pod patro­na­tem i o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni - dla koni 7-letnich i star­szych - roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody.

Igrzyska Jeździeckie - pierw­sze kon­kursy za nami

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa: , ,

Mistrzostwa Świata w Jeździectwie lub jak kto woli Jeździecki Mundial, to naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­dowe wyda­rze­nie jeź­dziec­kie na świe­cie. W środo­wi­sku jeź­dziec­kim potocz­nie nazy­wane Igrzyskami Olimpijskimi. Nic dziw­nego, ponie­waż są roz­gry­wane co cztery na zmianę z Igrzyskami Olimpijskimi. Czytaj dalej »

Złoty” Igielin naj­lep­szym koniem CAI3* Książ

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

W miniony week­end pozna­li­śmy nowego Mistrza Polski Seniorów w Powożeniu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­jego brata, który 9 razy z rzędu sta­wał na naj­wyż­szym podium MP. Czytaj dalej »

Wierny towa­rzysz - motyw konia w sztuce

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Kultura ·

Żaglo­wiec pod peł­nymi żaglami, tań­cząca kobieta i bie­gnący koń – pisał Honore de Balzac – to trzy naj­pięk­niej­sze widoki na świe­cie”. Mimo, iż konie nie są już jak daw­niej nie­zbęd­nymi towa­rzy­szami naszego codzien­nego życia, to są wciąż powszech­nie uwiel­biane. Szczególnie w Polsce. „Lach bez konia jak ciało bez duszy” - mawiali nasi przod­ko­wie. Pozostają nie­od­łączną cząstką naszej naro­do­wej świa­do­mo­ści, wzbo­ga­ca­jąc ją o pier­wia­stek piękna i wol­no­ści, za któ­rymi stale tęsk­nimy. Czytaj dalej »

Ranking koni hucul­skich (po Nowej Łomnicy i Rudawce Rymanowskiej) - eliminacje

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie ·

Przedstawiamy ran­king koni po szó­stym i siód­mym (Nowa Łomnica 16 sierp­nia i Rudawka Rymanowska 22-24 sierp­nia) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 19-21 wrze­śnia 2014 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Ostatnia ścieżka eli­mi­na­cyjna odbę­dzie się w Boguszynku (30 sierpnia).

Propozycje MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie ·

Zapraszamy do zapozna­nia się z pro­po­zy­cjami MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi, które odbędą się w Kwiekach w dniach 12-14.09.2014 r.

Klikowska Parada Konna

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy na „Klikowską Paradę Konną”, która odbę­dzie się w dniach 13-14 wrze­śnia 2014 r. w Tarnowie.

Czytaj dalej »

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdo­byte na pol­skich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

W miniony week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, roze­grane zostały Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wywal­czyli aż trzy medale (złoto i brąz indy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­nowo). Poznaliśmy także nowego Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­jego brata, który 9 razy z rzędu zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym podium Mistrzostw Polski w Powożeniu. Czytaj dalej »

Lista kwa­li­fi­ka­cyjna do MPMK w sko­kach przez przeszkody

25 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia listę koni, które star­to­wały w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014. Czytaj dalej »

Za 6 dni sko­kowe MPMK i Festiwal Muzyki Country

22 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Niecały tydzień został do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach, roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa. Od 28 do 30 sierp­nia w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli wiel­kie święto wszyst­kich hodow­ców, zawod­ni­ków i wła­ści­cieli koni - wyjąt­kowa impreza łącząca świat hodowli ze spor­tem! MPMK 2014 w Gajewnikach - ponad 200 koni, do wygra­nia 100.000 zło­tych, tysiące sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Emocje gwa­ran­to­wane. A każdy przy­jezdny koń dosta­nie worek pysz­nych pol­skich jabłek :-) Czytaj dalej »

Katalog koni - Ogólnopolski Czempionat Koni rasy wlkp oraz sp w sko­kach luzem

22 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Wolne skoki · Rasa: ,

Przedstawiamy Państwu kata­log koni, które będziemy oglą­dać na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi w sko­kach luzem, Gajewniki 28-29.08.

FEI European Youth Driving Championships

21 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie ·

Od wczo­raj (aż do nie­dzieli 24 sierp­nia) na tere­nie Stada Ogierów w Książu odbywa się jedna z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych i ocze­ki­wa­nych imprez jeź­dziec­kich w Europie. Na połu­dnie Polski zje­chały naj­lep­sze zaprzęgi z całej Europy. Naszymi gośćmi są zawod­nicy z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Włoch, Rosji, Szwecji, Czech i Norwegii. Do walki o medale Mistrzostw Europy zgło­siło się aż 67 zaprzę­gów. W zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych podzi­wiać będzie można 17-tu zawod­ni­ków nato­miast w rywa­li­za­cji o medale Mistrzostw Polski - 8 zaprzę­gów. Czytaj dalej »

VI Czempionat Źrebiąt pod Matkami oraz Koni Rocznych i Dwuletnich w Typie Szlachetnym

21 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty ·

Stadnina Koni w Udorzu oraz Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach ma zaszczyt zapro­sić Hodowców koni w typie szla­chet­nym na: „VI Czempionat Źrebiąt pod Matkami oraz Koni Rocznych i Dwuletnich w Typie Szlachetnym”, który odbę­dzie się 14 wrze­śnia 2014 r. w Udorzu.
Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące wystawy znaj­dują się na stro­nie inter­ne­to­wej: www.ozhk-katowice.pl

XV Tarpaniada - Święto Konika Polskiego

21 sierpnia 2014 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Przedsiębiorstwa Rolno-Hodowlanego Gałopol Stado Ogierów Sieraków zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XV Tarpaniady, która odbę­dzie się w dniach 30-31 sierp­nia w Sierakowie. Czytaj dalej »

21.000 zło­tych na Grand Prix Ogierów

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Jeszcze do jutra można zgła­szać konie do Grand Prix Ogierów, które ma być roze­grane pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody w Gajewnikach - w dniach 28-30 sierp­nia. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w spor­to­wych raj­dach konnych

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Sportowe rajdy konne ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych, które odbędą się w Koczku w dniach 5-7.09.2014 r. Czytaj dalej »

Ranking Polish Prestige MPMK

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Polish Prestige gra­tu­luje wszyst­kim, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wali konie do MPMK i jed­no­cze­śnie zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z ufun­do­wa­nych przez firmę nagród pie­nięż­nych w kon­kur­sach 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Informacja, warunki, zgło­sze­nia na www.polishprestige.pl.

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube