Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych w 2015 roku

8 października 2014 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do oferty można uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 14 listo­pada 2014 r., godz. 16:00.

Zdjęcia i filmy z Lion d’Angers

20 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć i fil­mów z Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW dostęp­nych na stro­nie www.mondialdulion.com i w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym face­book.

Polskich repre­zen­tan­tów można zoba­czyć m.in. pod poniż­szymi lin­kami: Czytaj dalej »

Greek Sphere zwy­cię­żyła w wiel­kim stylu

20 października 2014 · Kategoria: Wyścigi ·

Najlepszy koń wyści­gowy w Polsce, klacz Greek Sphere, nie zawio­dła – tre­nera, wła­ści­ciela, wro­cław­skiej publicz­no­ści – i w stylu zna­mio­nu­ją­cym wielką klasę wygrała Nagrodę Konstelacji. Wyścig popro­wa­dziła Medicina pod wło­skim dżo­ke­jem Gabriele Bietolinim, tuż za nią galo­po­wała nie­miecka True Girl pod Aleksandrem Kabardovem, trze­cia podą­żała Greek Sphere, któ­rej dosia­dał inny Włoch Antonio Fresu. W ostat­nim zakrę­cie Medicina zaczęła słab­nąć, stawkę na pro­stą wypro­wa­dziła True Girl, w pościg ruszyła Greek Sphere i pew­nie jako pierw­sza minęła celow­nik. Na trze­cie miej­sce fini­szo­wała Bachtanka pod Anną Stasiak, czwarta była Quinell pod Stefano Murą, piąta przy­bie­gła Kora pod Jakubem Pavličkiem i ostat­nia koń­czyła wyścig Medicina. Greek Sphere tre­nuje pod okiem Andrzeja Walickiego, naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nego tre­nera w Polsce. Czytaj dalej »

Kwalifikacja mło­dych ogie­rów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpisu do księgi stad­nej, które odbyły się na tere­nie ZDIZ Odrzechowa i SKH Gładyszów w dniach 16-17 października.

Medale MŚMK w WKKW rozdane

19 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Mimo dosko­na­łej formy i bar­dzo dobrych prze­jaz­dów we wszyst­kich pró­bach MŚMK, pol­scy zawod­nicy w tym roku wrócą do domu bez medali. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego awan­so­wali po dzi­siej­szym bez­błęd­nym par­ku­rze i zajęli osta­tecz­nie 8 lokatę w kate­go­rii koni 6-letnich. Niestety ubie­gło­rocz­nej parze meda­lo­wej - Pawłowi SpisakowiBanderasowi sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko nie udało się powtó­rzyć suk­cesu. Po 3 zrzut­kach w dzi­siej­szym par­ku­rze para spa­dła na 28 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji koni 7-letnich. Czytaj dalej »

Mondial du Lion po krosie

18 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Po dzi­siej­szych bez­błęd­nych prze­jaz­dach pol­scy zawod­nicy utrzy­mali dotych­cza­sowe wyniki i popra­wili swoje miej­sca w kla­sy­fi­ka­cji. Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko wsko­czyli na 5. miej­sce w kate­go­rii koni 7-letnich. Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego zaj­mują aktu­al­nie 12 lokatę wśród koni 6-letnich. Czytaj dalej »

MŚMK w WKKW

17 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

Za nami pierw­szy etap zma­gań mło­dych koni w Lion d’Angers. Nasi repre­zen­tanci po pró­bie ujeż­dże­nia zaj­mują miej­sca w czo­łówce oby­dwu kate­go­rii wie­ko­wych. Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko star­tu­jący w kate­go­rii koni 7-letnich pla­sują się na miej­scu 6. z wyni­kiem 45,4 pkt. kar., a Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego po uzy­ska­niu 50,2 pkt. kar. zaj­mują 14 lokatę wśród koni 6-letnich.

Trzymamy kciuki za jutrzej­szą próbę tere­nową i zachę­camy do śledze­nia wyni­ków oraz oglą­da­nia rela­cji na żywo na www.mondialdulion.com od godz. 10:30.

Szkolenie inse­mi­na­cyjne

17 października 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

Przedstawiamy szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące kursu inse­mi­na­cji kla­czy orga­ni­zo­wa­nego przez Polski Związek Hodowców Koni i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Czytaj dalej »

Transmisja on-line z Ogólnopolskiego czem­pio­natu koni ras szla­chet­nych w Zakrzowie

17 października 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa: , ,

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­szamy na jutrzej­szą rela­cję on-line z Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem. Czytaj dalej »

Nagrody MPMK w sko­kach przez prze­szkody - Agro-Aves Gajewniki

16 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

W imie­niu Agro-Aves Gajewniki pro­simy wymie­nio­nych poni­żej wła­ści­cieli o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie na poniż­szy adres mailowy: imprezy.agroaves@gmail.com nume­rów kont ban­ko­wych, w celu wypła­ce­nia nagród dla naj­lep­szych koni pol­skiej oraz zagra­nicz­nej hodowli star­tu­ją­cych w sko­ko­wych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW

16 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW · Rasa: ,

W Lion d’Angers (FRA) roz­po­częły się MŚMK w WKKW, pod­czas któ­rych pol­skie barwy repre­zen­to­wać będą dwie pary: Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx) hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko - ubie­gło­roczny brą­zowy meda­li­sta MŚMK i Mistrz Polski Młodych Koni 6-letnich oraz Mateusz KiempaAmbrozio J trk. (Czarczaf wlkp - Ambrozja wlkp / Hamlet Go trk.) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego - tego­roczny zwy­cięzca MPMK w kate­go­rii 6-latków.

Zapraszamy do śledze­nia wystę­pów pol­skich koni on-line na www.mondialdulion.com. Zgodnie z listami star­to­wymi dzi­siej­szej próby ujeż­dże­nia Ambrozio J roz­pocz­nie prze­jazd o godz. 11:55 a Banderas o 17:14. Czytaj dalej »

Test połów­kowy dla klaczy

15 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Doruchów odbę­dzie się dnia 23 paź­dzier­nika (czwar­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki próby dziel­no­ści ogie­rów - ZT Książ

13 października 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami zaprzę­go­wej próby dziel­no­ści ogie­rów rasy śląskiej oraz ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 10-11 paź­dzier­nika 2014 r.

Sukcesy pol­skich koni na Międzynarodowych Zawodach WKKW w Sopocie

10 października 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

3-5 paź­dzier­nika odbyły się mię­dzy­na­ro­dowe zawody WKKW w Sopocie. W kon­kur­sach jedno- i dwu­gwiazd­ko­wych bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wały się pol­skie konie. Czytaj dalej »

Wypłata nagród po MPMK w ujeż­dże­niu i WKKW

10 października 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie, WKKW ·

Bardzo pro­simy o prze­sła­nie do p. Anny Cuber (cuber@pzhk.pl) nume­rów kont nastę­pu­ją­cych hodowców/właścicieli naj­lep­szych koni ujeż­dże­nio­wych oraz WKKW bio­rą­cych udział w tego­rocz­nych MPMK. Pozwoli to na wypłatę nagród wszyst­kim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni, które zajęły trzy pierw­sze miej­sca. Czytaj dalej »

O miano naj­lep­szego araba

9 października 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w nad­cho­dzącą nie­dzielę arab­skie trzy­latki powal­czą w Nagrodzie SK Lesieniec, goni­twie kate­go­rii B na dystan­sie 2400 m, o miano naj­lep­szego na Partynicach w tym sezo­nie. Walka powinna roze­grać się mię­dzy dwiema naj­sil­niej­szymi arab­skimi staj­niami - tre­nera Wiesława Kryszyłowicza (cztery konie) i Stanisława Borkowskiego (trzy). Czytaj dalej »

Pierwsze halowe zawody w ujeż­dże­niu na sopoc­kim hipodromie

9 października 2014 · Kategoria: Ujeżdżenie ·

W naj­bliż­szy week­end 11-12 paź­dzier­nika roze­grane zostaną pierw­sze zawody halowe i ocze­ki­wane od dawna zawody w ujeż­dże­niu. Podczas kon­kur­sów zostaną roze­grane Mistrzostwa Pomorza w 4 kate­go­riach: Czytaj dalej »

Ostatni Hodowca i Jeździec w tym roku

9 października 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Na rynek tra­fił ostatni tego­roczny numer Hodowcy i Jeźdźca. Jesienne wyda­nie to 144 str. pogłę­bio­nych arty­ku­łów poświę­co­nych branży koń­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem rela­cji z waż­nych imprez hodowlano-jeździeckich oraz mate­ria­łów poradnikowo-edukacyjnych. Piszą dla nas w HiJ 4/2014 m.in. Ewa Jastrzębska, Zbigniew Jaworski, Adam Jończyk, Ryszard Kolstrung, Henryk Kuhn, Janusz Lawin, Wiesław Niewiński, Andrzej Novak-Zempliński, Grażyna Polak, Monika Słowik, Jan Skoczylas, Anna Stojanowska, Rafał Wawrzyniak i wielu, wielu innych cenio­nych spe­cja­li­stów. Naprawdę jest co czy­tać. Czytaj dalej »

Ogólnopolski czem­pio­nat porów­naw­czy koni ras szlachetnych

8 października 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa: , ,

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich hodow­ców na Ogólnopolski czem­pio­nat porów­naw­czy koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w skoku luzem, który odbę­dzie się w Zakrzowie w dniu 18 paź­dzier­nika 2014r. Czytaj dalej »

Liga Mazowsza w Centrum Olimpijskim

8 października 2014 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody ·

Unikalny w skali kraju pro­jekt – „Liga Mazowsza”, sta­no­wiący coroczny, zor­ga­ni­zo­wany na Mazowszu cykl zawo­dów jeź­dziec­kich w kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szkody, obcho­dził w tym roku 7 uro­dziny. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014· Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube