Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Badania DNA

17 listopada 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Przypominamy, że z dniem 30 listo­pada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­ność. Od 1 grud­nia 2015 r. mate­riał bio­lo­giczny do badań pocho­dze­nia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką kore­spon­den­cję doty­czącą badań pro­simy kie­ro­wać na adres:

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , , , ,

Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!
Informujemy, że w związku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­czego Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzona według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Wideo-życzenia dla Hodowców

27 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Jubileusz 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni dobiega końca. Przed nami ostat­nia, kul­mi­na­cyjna impreza wień­cząca obchody, czyli w dniach 10-13 grud­nia Cavaliada w Poznaniu. Bogaty reper­tuar prze­wi­duje m.in. Pawilon Polskiej Hodowli, spek­takl pt. 120 lat biało-czerwonych koni, aukcje koni wierz­cho­wych oraz - gwóźdź pro­gramu, czyli uro­czy­stą Gale Obchodów 120-lecia PZHK. Zanim jed­nak spo­tkamy się aby uro­czy­ście świę­to­wać długą i piękną histo­rię, tra­dy­cję oraz doko­na­nia naszego śro­do­wi­ska, popro­si­li­śmy pod­czas listo­pa­do­wego posie­dze­nia Zarządu PZHK o krót­kie życze­nia.
Oto pogodne wypo­wie­dzi - zare­je­stro­wane w for­mie wideo - wybra­nych Członków Zarządu i Kierowników OZHK/WZHK. Czytaj dalej »

Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

25 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

​Copa i Cogeca ape­lo­wały o wpro­wa­dze­nie praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni, kon­cen­tru­ją­cej się na ich klu­czo­wym zna­cze­niu dla dzia­łal­no­ści na obsza­rach wiej­skich, hodowli, agro­tu­ry­styki, rol­nic­twa, sportu, zdro­wia i tera­pii. Czytaj dalej »

Fotogaleria z pierwszej zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej w Klikowej

23 listopada 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie, zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z pierw­szej zasad­ni­czej próby dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej w Klikowej, która odbyła się 20 paź­dzier­nika 2015 r.

Sukces ogiera Quentin Z

20 listopada 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa:

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym suk­ce­sie pol­skiej hodowli koni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. - Zilandra KWPN / Marvel KWPN), ur. 2011, hodowli i wła­sno­ści Adama HoffmannaDarii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), tego­roczny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­kach w Drzonkowie, został uznany przez Anglo European Studbook - szó­stą księgę stadną wg ran­kingu WBFSH, w hodowli koni sko­ko­wych. Czytaj dalej »

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wyści­go­wym w sezo­nie 2015 będzie naj­bliż­sza nie­dziela, 22 listo­pada. Mityng roz­pocz­nie o godzi­nie 1000 wyścig o Nagrodę Wikinga, a zakoń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie całego dnia roze­gra­nych zosta­nie dzie­więć gonitw. Czytaj dalej »

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zosta­nie roze­gra­nych łącz­nie 16 gonitw, po osiem w sobotę i nie­dzielę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej zapo­wia­dają się biegi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzielę goni­twy koni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szych o Nagrodę Geparda, a następ­nie młod­szych o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempionat HIF

9 listopada 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Informujemy, iż pod­czas tego­rocz­nego Walnego Zjazdu Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (Hucul International Federation) zapa­dła decy­zja o orga­ni­za­cji kolej­nej edy­cji Międzynarodowego Czempionatu Konia Huculskiego, tym razem na Węgrzech. Mając na uwa­dze, iż Polska posiada naj­licz­niej­sze pogło­wie koni tej rasy w struk­tu­rach HIF, liczymy na Państwa zaan­ga­żo­wa­nie. Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cieli koni hucul­skich o prze­sła­nie na adres peckiel@pzhk.pl wstęp­nych dekla­ra­cji doty­czą­cych chęci udziału w przy­szło­rocz­nym czem­pio­na­cie. Czytaj dalej »

Zawód jeździec

9 listopada 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Mamy w Polsce nowy zawód - jeź­dziec. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wydała na początku listo­pada roz­po­rzą­dze­nie, które umoż­li­wia odpo­wied­nie kształ­ce­nie w naszym sys­te­mie edu­ka­cyj­nym. To wynik sta­rań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice, który zabie­gał o utwo­rze­nie szkoły dla dżo­ke­jów. Powstający kie­ru­nek będzie miał jed­nak szer­szy zakres. Będzie szko­lił jeźdź­ców na potrzeby dys­cy­plin spor­to­wych i sze­roko poję­tego rynku kon­nego. Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Serdecznie zapra­szamy na stronę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie można już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), które poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

3 listopada 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 6 listo­pada 2015 r. (pią­tek) o godz. 1100. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym w ZT Doruchów będzie Marcin Michałek Antoni Tomaszewski.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Czempionat użytkowy w wolnych skokach - Sieraków

3 listopada 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: , , ,

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Czempionatu użyt­ko­wego w wol­nych sko­kach, który odbę­dzie się w dniach 14-15 listo­pada w Sierakowie.

Badania DNA ardenów

30 października 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz Arden Polski wydała posta­no­wie­nie doty­czące badań mar­ke­rów gene­tycz­nych impor­to­wa­nych koni ardeń­skich.

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym tygo­dniu roze­grany zosta­nie tylko jeden mityng, w sobotę 31 paź­dzier­nika. Głównym punk­tem pro­gramu zło­żo­nego z dzie­wię­ciu gonitw będzie wyścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czony dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że w związku ze zmianą wzoru druku pasz­portu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­jemy zmiany ceny za wyda­nie pasz­portu konio­wa­tego.
Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem wideo przy­go­to­wa­nym przez redak­cję pro­gramu agro­BIZ­NES, doty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (minuta 4:40 - uwaga mate­riał ładuje się z opóźnieniem).

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014-2020.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

27 października 2015 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 26 paź­dzier­nika br. nastą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu na druk „Paszportu konio­wa­tego”. Przetarg wygrała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z sie­dzibą w Warszawie.

10 złoto do kolekcji dla Bartłomieja Kwiatka!

26 października 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

To już 10 złoty medal Mistrzostw Polski, który zawod­nik Stada Ogierów w Książu wywal­czył w swo­jej karie­rze. Bartłomiej Kwiatek, po ogrom­nym suk­ce­sie w postaci dwóch medali Mistrzostw Świata Młodych Koni, nie odpu­ścił. Podczas trzech dni zma­gań o medale Mistrzostw Polski, które odbyły się w SO Bogusławice - zawod­nik wygrał wszyst­kie próby, nie dając szans swoim kole­gom na triumf w żad­nym z dni rywa­li­za­cji. Współtwórcami suk­cesu są ślą­ski ogier Niger hod. SO Ksiąz i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki - który w zeszłym roku wywal­czył sre­bro MP, oraz Daniel Kłosowski - luzak Bartka. Złote medale, któ­rymi ude­ko­ro­wani zostali zawod­nik i luzak, to naj­bar­dziej pre­sti­żowa nagroda w Polskiej Federacji Jeździeckiej PZJ. Czytaj dalej »

Relacja filmowa „Klikowska Parada Konna 2015″

22 października 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Ślą­skiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod nazwą „Klikowska Parada Konna”, która odbyła się w dniach 12-13.09.2015 r w Klikowej. Czytaj dalej »

Uwaga - oszustwo wydawnicze!

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni hodowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK ponow­nie napły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albumu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory poin­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjalni kupcy infor­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich numer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nie ma z powyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wane punkty kopu­la­cyjne (dane dostępne publicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży tele­fo­nicz­nej, a cała oferta wydaw­ni­cza Związku i numer konta ban­ko­wego znaj­dują się wyłącz­nie na naszej stro­nie internetowej.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-letniej działalności PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Identyfikacja koniowatych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube