Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Wesołego Alleluja!

2 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców, Użytkowników oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jajka, mokrego dyn­gusa, a także odpo­czynku w rodzin­nym gro­nie
życzy Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Izabella Pawelec-Zawadzka nie żyje

1 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W nocy, 28 marca br. ode­szła Pani Izabella Pawelec-Zawadzka. Była jed­nym z naj­więk­szych auto­ry­te­tów na świe­cie we wszyst­kim co doty­czy koni czy­stej krwi, eru­dytką, osobą powszech­nie lubianą i sza­no­waną. Jej nazwi­sko otwie­rało drzwi w kra­jach o róż­nej kul­tu­rze, zwy­cza­jach i poło­że­niu geo­gra­ficz­nym, połą­czo­nych jedy­nie hodowlą ara­bów. Czytaj dalej »

Paweł Spisak na pol­skich koniach we Francji

1 kwietnia 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa:

W dniach 18-22.03.2015 w Fonatainebleau (Francja) odbyły się mię­dzy­na­ro­dowe zawody w WKKW pod nazwą „The Crazy Ride Eventing 2015″. Paweł Spisak wziął udział w „sza­lo­nej jeź­dzie” na dwóch koniach pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

Kurs kon­wo­jenta zwierząt

30 marca 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofertą kursu kon­wo­jenta zwie­rząt orga­ni­zo­wa­nego przez „Atelier Agencję Szkoleniową” w Opolu już 12 kwiet­nia 2015 r.
Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wy­wany został 10% rabat na wspo­mniane szko­le­nie. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostępne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

26 marca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w:

  • Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 2 kwiet­nia 2015 r. (czwar­tek) - pla­no­wane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00,
  • Zakładzie Treningowym w Bogusławicach odbę­dzie się w dniu 3 kwiet­nia 2015 r. (pią­tek) - pla­no­wane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Cavaliada to nie tylko skoki

26 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, Wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Podczas Cavaliady w Warszawie, obok naj­waż­niej­szych zawo­dów sko­ko­wych CSI3*-W, odbył się m.in. finał BMW Halowego Pucharu Polski w Zaprzęgach Parokonnych oraz zawody ogól­no­pol­skie w ujeż­dże­niu. Czytaj dalej »

Test połów­kowy dla klaczy

24 marca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się dnia 31 marca (wto­rek), od godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Ankieta doty­cząca przy­wró­ce­nia piętna rasowego

20 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni w imie­niu Pani Beaty Korab / Agencji rekla­mo­wej Video-Konie współ­pra­cu­ją­cej sze­roko z pol­skimi hodow­cami przy pro­mo­cji koni z Polski oraz wspie­ra­ją­cymi tą ini­cja­tywę człon­ko­wie Okręgowego Lubelskiego Związku Hodowców Koni - zapra­sza do wypeł­nie­nia krót­kiej ankiety doty­czą­cej przy­wró­ce­nia piętna raso­wego oraz umoż­li­wie­nia zarówno pry­wat­nym hodow­com, jak i stad­ni­nom ponowne wypalanie/wymrażanie piętna w zależ­no­ści od wybra­nej metody. Celem ankiety jest zba­da­nie opi­nii śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego. Czytaj dalej »

Szkolenie dla pra­cow­ni­ków stajni

20 marca 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Już po raz kolejny Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofertą szko­le­niową „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­waną do pra­cow­ni­ków stajni - pro­wa­dzą­cych ośrodki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych.
Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wany został 5% rabat na wspo­mniane Warsztaty. Szczegóły, jak go otrzy­mać dostępne są w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK. Czytaj dalej »

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 22-24 kwiet­nia bie­żą­cego roku, Stado Ogierów Sieraków - PRH GAŁOPOL będzie gospo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA - European State Studs Association) sku­pia­ją­cego Państwowe stada i stad­niny koni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kraje Europy Środ­ko­wej – po Portugalię na połu­dniu i Szwecję, Finlandię na pół­nocy. Czytaj dalej »

Teodor Gronet nie żyje

18 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

17 marca 2015 zmarł Pan Teodor Gronet, czło­wiek całe życie zwią­zany z hodowlą i spor­tem kuców. Na kucach pocho­dzą­cych z jego hodowli wiele dzieci roz­po­czy­nało swoją karierę w spo­rcie odno­sząc suk­cesy w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz Mistrzostwach Europy. Odznaczony złotą odznaką PZHK za zasługi dla pol­skiej hodowli… Czytaj dalej »

II Festiwal Sztuki Jeździeckiej

18 marca 2015 · Kategoria: Kultura ·

Szanowni Państwo, 22 marca (naj­bliż­sza nie­dziela) zapra­szamy na drugi w histo­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej w sie­dzi­bie Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Czytaj dalej »

Sukcesy pol­skich koni na Cavaliadzie

17 marca 2015 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Do zawo­dów CSI3*-W „Cavaliada”, które odbyły się w ostatni week­end w Warszawie, zgło­szo­nych zostało 54 pol­skich zawod­ni­ków z 89 końmi, spo­śród któ­rych 26 zostało wyho­do­wa­nych w Polsce. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

17 marca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Zapraszamy hodow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obcego powo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 31 marca 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Andrzej Kubik nie żyje

17 marca 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Na pol­skiej mapie jeź­dziec­kiej Klub Agro-Aves Gajewniki miał już wyro­bioną markę, wpi­sał się na stałe jako koń­skie miej­sce. Za tą pasją jako orga­ni­za­tora zawo­dów i spon­sora stał p. Andrzej Kubik. Najpierw zafa­scy­no­wany dys­cy­pliną powo­że­nia, aby następ­nie zain­te­re­so­wać się sko­kami przez prze­szkody. Odszedł w nocy z 15 na 16 marca 2015 roku, w wieku 70 lat. Czytaj dalej »

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube