Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w 2015 roku

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do oferty można uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 30 maja 2014 r., godz. 16:00.

Wesołego Alleluja!

17 kwietnia 2014 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców, Użytkowników oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jajka, mokrego dyn­gusa, a także odpo­czynku w rodzin­nym gro­nie
życzy Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Bartłomiej Kwiatek kan­dy­da­tem na Członka Komisji FEI Powożenia Zaprzęgami

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Powożenie ·

Kilka dni temu, FEI opu­bli­ko­wało listę kan­dy­da­tów chęt­nych do repre­zen­to­wa­nia zawod­ni­ków w Komisjach FEI. W dys­cy­pli­nie powo­że­nia zaprzę­gami wid­nieje nazwi­sko Bartłomieja Kwiatka, który roz­po­czął już kam­pa­nię wybor­czą… Czytaj dalej »

Test połów­kowy dla klaczy

16 kwietnia 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Doruchów odbę­dzie się dnia 9 maja (pią­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

XXV Memoriał Barbary i Andrzeja Osadzińskich

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Wolne skoki, Wystawy · Rasa: ,

W imie­niu Stada Ogierów w Bogusławicach zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XXV Memoriału Barbary i Andrzeja Osadzińskich, który odbę­dzie się w dniach 1-4 maja 2014 r. W ramach tej imprezy odbędą się mię­dzy innymi dwie wystawy: I Ogólnopolska Wystawa Koni Małopolskich i Czempionat w Skokach Luzem oraz Ogólnopolska Wystawa Koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty.
Czytaj dalej »

Dzień Otwarty Topolczanek

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Stadniny w Topolczankach zapra­szamy na „Dzień Otwarty Topolczanek” w dniu 1 maja 2014 roku. Czytaj dalej »

Konferencja „Naukowe i prak­tyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i prak­tyczne aspekty Hodowli Koni w Europie” połą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-lecia pracy nauko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, która odbę­dzie się 6 czerwca 2014 r. w Krakowie.

Zasady kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT w sezo­nie 2014

14 kwietnia 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się zasa­dami ogól­nymi tego­rocz­nych sta­cjo­nar­nych tre­nin­gów ogie­rów oraz posta­no­wie­niami szcze­gó­ło­wymi doty­czą­cymi kwa­li­fi­ka­cji do tre­ningu wierz­cho­wego w ZT Bielice.

Hit wyści­go­wego sezonu 2014

11 kwietnia 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Plan gonitw 2014 na wro­cław­skich Partynicach został zatwier­dzony przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i już wia­domo na pewno – Nagroda Liry (Oaks), czyli naj­waż­niej­sza goni­twa dla trzy­let­nich kla­czy peł­nej krwi angiel­skiej i druga w hie­rar­chii po Derby, odbę­dzie się we Wrocławiu! Podczas Dnia Marszałkowskiego, 10 sierp­nia 2014 roku, zjadą na Partynice naj­lep­sze pol­skie trzy­latki, a powięk­szona do 105.000 zł pula nagród powinna przy­cią­gnąć rów­nież konie zagra­nicz­nych tre­ne­rów, szcze­gól­nie tych, któ­rzy mają bli­sko do Wrocławia, czyli cze­skich i nie­miec­kich. Czytaj dalej »

Statystyka hodow­lana

10 kwietnia 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z danymi sta­ty­stycz­nymi za rok 2013, doty­czą­cymi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księgi stadne…

HiJ - Wiosna 2014

8 kwietnia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Do sprze­daży tra­fiło naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec (2/2014 wio­sna). Ten numer ma AŻ 140 stron, a w nim mię­dzy innymi: wywiad z nowym dyrek­to­rem wro­cław­skiego toru wyści­gów kon­nych - Jerzym Sawką, przy­bli­żamy tema­tykę badań mar­ke­rów gene­tycz­nych, a także powró­cimy na chwilę do Walnego Zjazdu WBFSH, który miał miej­sce na początku paź­dzier­nika ubie­głego roku w Warszawie. To i wiele, WIELE wię­cej w naj­now­szym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”.

Próba dziel­no­ści klaczy

7 kwietnia 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy śląskiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 11 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej

2 kwietnia 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

PZHK zapra­sza wszyst­kich orga­ni­za­to­rów tego­rocz­nych ście­żek hucul­skich, oraz przed­sta­wi­cieli OZHK/WZHK zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję imprez dla tej rasy, na spo­tka­nie z Komisją Księgi Stadnej.
Spotkanie odbę­dzie się 14 kwiet­nia 2014 r. (ponie­dzia­łek) o godz. 13:30, w sali kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Fero Express w Krakowie (ul. Bolesława Śmia­łego 60)  –  www.fero.krakow.pl.

Fanpage Teraz Polskie Konie

2 kwietnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie ·

Od wczo­raj na łamach ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego Facebook ist­nieje nowy pro­fil pro­mu­jący hasło Teraz Polskie Konie! Powstał on oczy­wi­ście w celu jesz­cze szer­szej pro­mo­cji suk­ce­sów koni rodzi­mej hodowli.
W ciągu zale­d­wie nie­ca­łej doby udało nam się zebrać 469 obser­wu­ją­cych, co jest dla nas nie­ma­łym suk­ce­sem - cie­szymy się, że hasło Teraz Polskie Konie nadal tkwi w gło­wach konia­rzy i tym samym wie­rzymy w sens jego dal­szego nagła­śnia­nia. Liczymy rów­nież na Państwa aktyw­ność w tym tema­cie Czytaj dalej »

Jak pol­skie konie wożą juniorów

31 marca 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Andrzej Opłatek na koniu pol­skiej hodowli EL CAMP sp (Campari „M” old. - Eleine sp / Elvis KWPN) hod. SK Prudnik po zacię­tej walce w roz­grywce z Urszulą Kalicińską na koniu Potomak old. hodowli nie­miec­kiej wywal­czył złoty medal w Halowym Pucharze Polski. Ula po trze­ciej zrzutce zre­zy­gno­wała z dal­szego prze­jazdu i osta­tecz­nie zajęła trze­cie miej­sce. Srebro wywal­czyła Adrianna Ostrowska na koniu IMEQUYL sp (Luron KWPN - Iluzja m / Len m), rów­nież wyho­do­wa­nym w SK Prudnik.
Tak oto podium tego­rocz­nego HPP w kate­go­rii junio­rów zdo­mi­no­wały konie pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

Jeździeckie Obchody Święta Wolnej Polski

28 marca 2014 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowe Związki Hodowców Koni wraz z Agenecją Nieruchomości Rolnych (nie­które pań­stwowe Stada Ogierów i Stadniny Koni) zostały part­ne­rami akcji Jeździeckie Obchody Święta Wolności, która powstała z ini­cja­tywy Polskiego Związku Jeździeckiego.
4 czerwca, w rocz­nicę 25-lecia wybo­rów do Senatu, zosta­nie prze­pro­wa­dzona ogól­no­pol­ska akcja spo­łeczna, mająca na celu pro­mo­cję i popu­la­ry­za­cję jeź­dziec­twa. Powiązanie akcji ze Świę­tem Wolnej Polski ma za zada­nie także przy­po­mnie­nie Polakom o zna­cze­niu koni w histo­rii i kul­tu­rze naszego kraju. Czytaj dalej »

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

28 marca 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w:

  • ZT Włocławek odbę­dzie się w dniu 3 kwiet­nia 2014 r. (czwar­tek) - pla­no­wane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00,
  • ZT Doruchów odbę­dzie się w dniu 4 kwiet­nia 2014 r. (pią­tek) - pla­no­wane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Eliminacje MPMK w III i IV Regionie PZJ

26 marca 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie infor­mu­jemy, że w sezo­nie 2014 r. zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK w ujeż­dże­niu w Regionie III PZJ (woj. mało­pol­skie, opol­skie, pod­karpackie, śląskie, świę­to­krzy­skie) i Regionie IV PZJ (woj. dol­no­ślą­skie, lubu­skie, wiel­ko­pol­skie, zachod­nio­po­mor­skie) oraz dla koni 4-letnich w sko­kach przez prze­szkody w Regionie IV PZJ zostały zapro­po­no­wane i usta­lone nastę­pu­jące ter­miny i miej­sca: Czytaj dalej »

Bezpłatny kurs Przygotowania koni do pre­zen­ta­cji i pokazów

25 marca 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Szkolenia ·

Zapraszamy na kurs Przygotowania koni do pre­zen­ta­cji i poka­zów w dniach 3-6 kwiet­nia 2014 r. do Stada Ogierów w Łącku. Kurs jest bez­płatny orga­ni­zo­wany w ramach pro­jektu Polskiego Związku Hodowców Koni współ­fi­nan­so­wa­nego z fun­du­szy UE pt: „Konno w XXI wiek”. Czytaj dalej »

Zmiany w pro­gra­mie hodowli koni rasy mało­pol­skiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż od 13 kwiet­nia 2014 roku w pro­gra­mie hodow­la­nym koni rasy mało­pol­skiej zmia­nie ulega nastę­pu­jący zapis doty­czący uzna­wa­nia ogie­rów po alter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści: Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube