Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Warsztaty dla pra­cow­ni­ków stajni

28 stycznia 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofertą szko­le­niową „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­waną do pra­cow­ni­ków stajni - pro­wa­dzą­cych ośrodki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych. Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wany został 5% rabat na wspo­mniane Warsztaty. Czytaj dalej »

Ocena ogie­rów speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia po alter­na­tyw­nych pró­bach dzielności

22 stycznia 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów ·

Informujemy, że przy nabo­rze kla­czy ras szla­chet­nych do tre­ningu wierz­cho­wego w ZT Bielice (27 lutego 2015 r., pią­tek) odbę­dzie się ocena komi­syjna ogie­rów, które speł­niły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści. Prosimy o zgła­sza­nie ogie­rów na adres cuber@pzhk.plnie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 20 lutego 2015 r.

HiJ - Zima 2015

22 stycznia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W sprze­daży jest już dostępny nowy - 44 - numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­szamy na stronę inter­ne­tową naszego kwar­tal­nika.

Sukcesy koni mało­pol­skich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

19 stycznia 2015 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Sprawy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją oraz pod­su­mo­wa­niem naj­waż­niej­szych star­tów koni mało­pol­skich w spor­to­wych raj­dach kon­nych w minio­nym sezo­nie. Autorem rela­cji jest zawod­niczka Izabela Drażba. Czytaj dalej »

Małopolski Diokles gwiazdą stajni Cian’a O’Connor’a!

16 stycznia 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie · Rasa:

„Mam wra­że­nie, że na rok 2015 mam jedną z naj­lep­szych sta­wek koni, jakimi kie­dy­kol­wiek dys­po­no­wa­łem! Bez naj­lep­szych koni, w naszej grze nie utrzy­mamy się na szczy­cie, więc jestem bar­dzo wdzięczny wszyst­kim wła­ści­cie­lom zwią­za­nym z tymi końmi” – to słowa Cian’a O’Connor’a zamiesz­czone na jego stro­nie inter­ne­to­wej, na któ­rej pod hasłem „Poznajcie gwiazdy” opi­suje pięć koni aktu­al­nie prze­by­wa­ją­cych u niego w tre­ningu. Czytaj dalej »

Zmiany w pro­gra­mach hodow­la­nych m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wało poniż­sze zmiany w tre­ści „Programów hodowli koni” ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi. Wprowadzone zmiany obo­wią­zu­ją­ od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Czytaj dalej »

Wstępy 2015

15 stycznia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pismem doty­czą­cym tego­rocz­nego Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2015 r. , który odbę­dzie się w dniach 23-24 lutego b.r. W załą­cze­niu rów­nież szcze­gó­łowy pro­gram.

Zmiana orga­ni­za­cji MPMK w 2015 r.

12 stycznia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ogłoszenia, Powożenie, Ujeżdżenie ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że w związku z wyco­fa­niem się OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. - SO Książ z orga­ni­za­cji ujeż­dże­nio­wych i zaprzę­go­wych MPMK„ zgod­nie z decy­zją Prezydium PZHK, naj­waż­niej­sze dre­sa­żowe i zaprzę­gowe zawody dla mło­dych koni w tych dys­cy­pli­nach odbędą się w 2015 r. w Strzegomiu. Czytaj dalej »

Zawody Furmanów w Węgierskiej Górce

12 stycznia 2015 · Kategoria: Zawody ·

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Zawodów Furmanów w Węgierskiej Górce - cyklicz­nej imprezy cie­szą­cej się dużym zain­te­re­so­wa­niem hodow­ców. Czytaj dalej »

Przetarg w SK Racot

12 stycznia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. orga­ni­zuje prze­targ na konie: spor­towe, rekre­acyjne, kla­cze hodow­lane i mło­dzież ras wlkp i sp.
Przetarg odbę­dzie się dnia 31.01.2015 r. na tere­nie Stadniny. Lista koni oraz pro­gram prze­targu dostępne są na stro­nie www.racot.pl. Czytaj dalej »

Wojciech Markowski nie żyje

12 stycznia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W ponie­dzia­łek 5 stycz­nia prze­grał walkę z rakiem naj­lep­szy pol­ski sędzia ujeż­dże­niowy pan Wojciech Markowski. Sędziował kon­kursy na naj­waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach, jak: Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004, Mistrzostwa Świata Akwizgran (Aachen) 2006, a także Mistrzostwa Europy 1991, 1995, 199, 2001, 2003 i 2009. Niewielu jed­nak wie, że spraw­dził się nie tylko jako sędzia, ale także jako dele­gat tech­niczny. Był dele­ga­tem pod­czas Jeździeckich Mistrzostw Świata w Londynie oraz Kentucky. Tę samą funk­cję miał peł­nić w pod­czas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Czytaj dalej »

Wymagania dla kla­czy zgła­sza­nych do ZT w 2015 r.

9 stycznia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­niami dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2015 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz zasady zgła­sza­nia zostały już zamiesz­czone na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wało poniż­sze zmiany w tre­ści „Programu hodowli koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­cego od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Czytaj dalej »

Wesołych Świąt

22 grudnia 2014 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni życzymy
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2015 roku. Czytaj dalej »

LORD UDO uznany przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej

22 grudnia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej dopu­ściła do uży­cia w rasie ślą­skiej ogiera rasy schwe­res warm­blut LORD UDO (Lord Brown I – Ulrike / Esprit). Ten 10-letni, spraw­dzony w hodowli ogier, cha­rak­te­ry­zuje się wybit­nym ruchem w trzech cho­dach oraz pięk­nym typem zaprzę­go­wym. Reprezentuje ród męski na literę L, któ­rego w hodowli koni ślą­skich jak dotąd nie mie­li­śmy. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube