Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem

30 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: , ,

Serdecznie za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach lu­zem, który od­bę­dzie się w Drzonkowie w dniach 19-​20 sierp­nia 2016 r. (pią­tek – so­bota) pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Międzynarodowy Czempionat HIF

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz mi­ło­śni­ków koni rasy hu­cul­skiej za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z propozycjami V Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej, który od­bę­dzie się w sło­wac­kiej Stadninie Narodowej Topolczanki w dniach 3-​4 wrze­śnia 2016 r. (sobota-​niedziela). Czytaj dalej »

Międzynarodowe zawody dla koni huculskich – Węgry

27 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­tora ser­decz­nie za­pra­szamy do udziału w za­wo­dach dla koni hu­cul­skich, które od­będą się w dniach 5-​7 sierp­nia 2016 r. w wę­gier­skiej miej­sco­wo­ści Jósvafő na te­re­nie Parku Aggtelek. Czytaj dalej »

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wiamy za­pro­sze­nie do udziału w or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ak­cji „Polska zo­bacz wię­cej – week­end za pół ceny”. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który od­bę­dzie się w dniach 21-​23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie.

Czytaj dalej »

XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami XII Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, który od­był się 10 lipca br. w Książu.

IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty

26 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: , , ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy na relację filmową IV Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, która od­była się w dniach 4-​5 czerwca w Szczyrzycu.

Czytaj dalej »

Majówka w Regietowie

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Skoki przez przeszkody · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy na relację filmową z zasadniczej próby dzielności koni rasy huculskiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz za­wo­dów to­wa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, które od­były się w dniach 21-​22 maja 2016 r. w Regietowie.

Czytaj dalej »

III Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami III Specjalistycznej Wystawy koni Ardeńskich, która od­była się w dniach 23-​24 lipca br. na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

XV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami XV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, który od­był się w dniach 23-​24 lipca br. na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wynikami XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, który od­był się w dniach 16-​17 lipca br. w Białce.

Oferta kształcenia w zawodzie Jeździec

25 lipca 2016 · Kategoria: Szkolenia ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z ofertą kształ­ce­nia w Zawodzie Jeździec jaką pro­po­nuje od 1 wrze­śnia 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w po­ro­zu­mie­niu z Fundacją ,,Klikowska Ostoja Polskich Koni”. Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerwca br. przed­sta­wi­ciele PZHK spo­tkali się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

W dniu 18 lipca br. od­było się w Warszawie spo­tka­nie ze­społu ro­bo­czego po­wo­ła­nego przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­niego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Podziękowania

25 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Czytaj dalej »

VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

20 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­szamy na VIII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi, który od­bę­dzie się 24 lipca 2016 r. w Ujanowicach. Czytaj dalej »

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mową z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, która od­była się 9-​10 lipca br.

Czytaj dalej »

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w Rzeszowie prosi wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych o za­po­zna­nie się z pro­po­zy­cjami udziału w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności  koni rasy hu­cul­skiej.  Próba od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pana  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/​Czarnej (pow. biesz­czadzki) i ob­jęta zo­sta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK. Czytaj dalej »

VI Galicyjskie Lato z Koniem

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przed­sta­wia w za­łą­cze­niu pro­po­zy­cje udziału w im­pre­zie „VI Galicyjskie Lato z Koniem”. Impreza od­bę­dzie się w dniach 13-​14 sierp­nia 2016 w Kołaczycach na Stadionie Sportowym Ostoja-​Błonie. Czytaj dalej »

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Na mocy za­war­tego porozumienia partnerskiego po­mię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-​Krajoznawczym, zo­stał utwo­rzony „Zespół do spraw zmian le­gi­sla­cyj­nych w jeź­dziec­twie i ho­dowli koni”. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego 11-12.06.2016

18 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­szamy na re­la­cję fil­mową z XVI Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. Szlakiem Konia Huculskiego, który od­był się w dniach 11-​12 czerwca 2016 r. w Klikowej. Autorem filmu jest pan Łukasz Grudysz. Serdecznie za­pra­szamy! Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-​leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wy­da­rze­nie hip­piczne w po­łu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-​24 lipca 2016 r. – 500 koni z ca­łej Europy i 40 000 osób od­wie­dza­ją­cych. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube