Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z zasadami przetargu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e-​mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61, 629-​95-​31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Test obcego powożącego

21 września 2017 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 26 wrze­śnia 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Znany jest program i lista przyjętych par na Baborówko Horse Sale Show 2017

20 września 2017 · Kategoria: WKKW ·

Zawodnicy i wi­dzo­wie mo­gą się spo­dzie­wać in­ten­syw­ne­go week­en­du w Baborówku pod­czas dru­giej edy­cji Baborówko Horse Sale Show, w ra­mach któ­rej od­bę­dą się kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie ko­nia wierz­cho­we­go oraz au­kcja ko­ni spor­to­wych. Wydarzenie od­bę­dzie się od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko k/​Szamotuł. Czytaj dalej »

Mistrz Polski z Podkarpacia

20 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W ostat­ni week­end, w dniach 15-​17 wrze­śnia br., w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wy­star­to­wa­ło 40 ko­ni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym se­zo­nie. Wśród star­tu­ją­cych by­ły eki­py z ca­łe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: , ,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wy­jazd pol­skich ho­dow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” za­koń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym ro­ku w Czempionacie Koni Anglo-​Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich ko­ni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły ty­tu­ły Czempionów Międzynarodowych! Czytaj dalej »

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Jakubowicach

19 września 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W go­ścin­nym ośrod­ku KJ Osadkowski w Jakubowicach już dru­gi rok z rzę­du od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody.
Pan Bogdan Kuchejda, w imie­niu Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył Arkadiuszowi Fimmelowi na­gro­dę dla je­go ko­nia Zimowa Dama sp (Calico hol. – Zicora han. /​ Cala Millor han.). Klacz ho­dow­li Marka Szatkowskiego i wła­sno­ści Adama Jarmuszczaka otrzy­ma­ła ty­tuł Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody w ka­te­go­rii Seniorów. Para za­ję­ła 8. miej­sce. Gratulujemy! Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzegami Jednokonnymi i Czterokonnymi – medaliści

19 września 2017 · Kategoria: Powożenie · Rasa: , ,

Pierwszy raz od 26 lat ze­bra­ła się wy­ma­ga­na licz­ba za­wod­ni­ków i od­by­ły się Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi! Poprzednie za­wo­dy te­go szcze­bla od­by­ły się w 1991 ro­ku tak­że w Bogusławicach! Czytaj dalej »

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ te­go­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy so­kól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/​WZHK. Czytaj dalej »

MPMK w WKKW – transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ra­mach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mo­gą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, za­pra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-​line z te­go wy­da­rze­nia! Czytaj dalej »

Terminarz aukcji ogierów zimnokrwistych

15 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem je­sien­nych au­kcji ogie­rów ras zimnokrwistych.
Serdecznie za­pra­sza­my! Czytaj dalej »

Kwalifikacja Ardenów do księgi

15 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniach 25,26,27 wrze­śnia 2017 ro­ku od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ar­deń­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej ra­sy ar­den pol­ski. Czytaj dalej »

VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

14 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kim mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry od­bę­dzie się dnia 21 paź­dzier­ni­ka w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za na­mi. Tegoroczna – tak sa­mo jak po­przed­nie, od­by­ła się w wę­gier­skim Mezohegyes – od­da­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie ta­ką po­dróż mu­siał po­ko­nać za­wod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-​letnią kla­czą ra­sy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja /​ ​Bank). Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa – relacja filmowa

14 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VI Zawodów Konnych „Z Hucułem do Krakowa”, któ­re od­by­ły się w dniach 5-​6 sierp­nia 2017 r. w Stadninie Koni Huculskich Rzeszotary. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych. Jednocześnie in­for­mu­je­my, że ter­min tych mi­strzostw zo­stał zmie­nio­ny i od­bę­dą się one w dniach 6-​7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podczas te­go­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej za­sia­dać bę­dzie Eva-​Maria Vint-​Warmington, któ­ra jest sę­dzi­ną FEI4* oraz sę­dzi­ną od mło­dych ko­ni. Od ro­ku 2009 jest me­na­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest od­po­wie­dzial­na za edu­ka­cję sę­dziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

MŚMK Lanaken 2017

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody ·

Ostatecznie na te­go­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zo­sta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny na­stę­pu­ją­ce ko­nie oraz pol­scy za­wod­ni­cy Czytaj dalej »

5. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2017

13 września 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem 5. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2017, któ­re od­bę­dzie się w dniach 23-​24 wrze­śnia b.r. Czytaj dalej »

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgłoszonych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re od­bę­dą się w dniach 14-​17. wrze­śnia w Strzegomiu. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

8 września 2017 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 12 wrze­śnia 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Kętrzyn 2017 – relacja filmowa

8 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją wi­deo z Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry od­był się 22-​23 lip­ca na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

SK Moszna poszukuje pracownika

30 sierpnia 2017· Kategoria: Ogłoszenia, ·

W imie­niu Stadniny Koni Moszna za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ogłoszeniem o pracę na sta­no­wi­sku głów­ne­go spe­cja­li­sty ds. ho­dow­li koni.

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017· Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódzkiego.

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie otrzy­mał do­tych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych do­ku­men­tów ho­dow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń ko­ni do re­je­stru”. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016· Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związ­ku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zo­sta­ła wy­da­na pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czy­nu”. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec