Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Młode konie w Drzonkowie

31 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Wolne skoki · Rasa: , ,

Już tylko trzy tygo­dnie dzielą nas od Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Tegoroczne cham­pio­naty będą po raz pierw­szy roz­gry­wane na tere­nie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Czytaj dalej »

Roman Kusz nagro­dzony w Książu

31 lipca 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

W dniach 17-19 lipca 2015 r. w Książu odbyła się trze­cia edy­cja Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia, imprezy orga­ni­zo­wa­nej przez Polskie Towarzystwo Powozowe. Miło nam poin­for­mo­wać, iż Roman Kusz, powo­żący parą 8-letnich koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi wywal­czył Puchar Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni dla powo­żą­cego naj­lep­szym zaprzę­giem z końmi pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

I Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Ślą­ska 8-9.08.2015 Koszęcin

28 lipca 2015 · Kategoria: Powożenie ·

Polski Związek Hodowców Koni ufun­do­wał spe­cjalną nagrodę dla zawod­ni­ków zagra­nicz­nych uży­wa­ją­cych koni pol­skiej hodowli w I Konkursie Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Ślą­ska w Koszęcinie. Czytaj dalej »

Relacja fil­mowa z XIV Czempionatu Koni Zimnokrwistych

24 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z XIV Czempionatu Koni Zimnokrwistych oraz XIX Pokazów Konnych, które odbyły się w dniach 18-19 lipca w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Materiał udo­stęp­niony został przez Kętrzyńską Telewizję Internetową. Czytaj dalej »

Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udziału w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”. W naj­bliż­szą sobotę 25.07. o godz. 16-ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej”, którą popro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie). Czytaj dalej »

Derby Arabskie na Służewcu

23 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wyścigi konne powra­cają na Służewiec po prze­rwie let­niej. Głównym wyda­rze­niem week­endu będą zapla­no­wane na nie­dzielę Derby Arabskie. W sobotę i w nie­dzielę roze­gra­nych zosta­nie po 10 gonitw. Czytaj dalej »

XVIII Narodowy Młodzieżowy Pokaz Koni Rasy Małopolskiej

23 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W naj­bliż­szy week­end 25-26 lipca na tere­nie Stada Ogierów Białka odbę­dzie się XVIII Narodowy Młodzieżowy Pokaz Koni Rasy Małopolskiej. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem czempionatu.

XV Święto Konika Polskiego

22 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koników Polskich, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni i Agroturystycznego Gospodarstwa Ekologicznego „Majdan” zapra­szamy hodow­ców, wła­ści­cieli oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na: XV Święto Konika Polskiego.
W ramach tej imprezy odbę­dzie się Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) będący Alternatywną Próbą Dzielności dla Koników Polskich. Czytaj dalej »

Ogólnopolski czem­pio­nat porów­naw­czy koni ras młp, wlkp i sp w sko­kach luzem

22 lipca 2015 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa: , ,

Serdecznie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nami Ogólnopolskiego czem­pio­natu hodow­la­nego koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem oraz Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem, które odbędą się w Drzonkowie, w dniach 21-22 sierp­nia 2015 r.

Ranking koni hucul­skich (po Warszawie) - eliminacje

22 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Warszawa - Białołęka, 18-19 lipca) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 18-20 wrze­śnia 2015 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Czytaj dalej »

Dobry start og. Nevados we Francji

22 lipca 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Podczas zawo­dów Global Champions Tour we fran­cu­skim Chantilly nie­źle zapre­zen­to­wał się wyho­do­wany przez Stanisława Szurika z Matyldzina (kujawsko-pomorskie) ogier MJT Nevados S sp (Calvados Z Z - Nestia S sp / Romualdo KWPN). W finale rundy koni sied­mio­let­nich z jedną zrzutką zajął 16 miej­sce na 51 star­tu­ją­cych koni. Czytaj dalej »

Wyniki XI Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej

21 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami XI Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Ślą­skiej, które są udo­stęp­nione w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja) oraz z krótką foto­re­la­cją z tej imprezy. Czytaj dalej »

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy PKZ

20 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz odby­wa­ją­cej się w tym samym cza­sie II Specjalistycznej Wystawy koni rasy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, które są udo­stęp­nione w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja). Czytaj dalej »

Relacja fil­mowa z ZT Klikowa

20 lipca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Zapraszamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z zaprzę­go­wej próby dziel­no­ści (8-9 maja) po sta­cjo­nar­nym Zakładzie Treningowym w Klikowej. Niniejszy mate­riał został przy­go­to­wany przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach. Czytaj dalej »

Inauguracja sezonu wyści­go­wego na sopoc­kim hipo­dro­mie - Nagroda Prezesa PZHK dla kla­czy Agressia

17 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W dniach 11-12 lipca na sopoc­kim hipo­dro­mie zain­au­gu­ro­wano tego­roczny sezon wyści­gów kon­nych. Podczas dwóch dni wyści­go­wych roze­grano łącz­nie 14 gonitw. Czytaj dalej »

Rynek Polskich Koni

13 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić Państwu i zapro­sić do odwie­dza­nia nowej strony inter­ne­to­wej poświę­co­nej sprze­daży koni zare­je­stro­wa­nych w Polsce. Rynek Polskich Koni to ser­wis ogło­sze­niowy stwo­rzony przede wszyst­kim z myślą o Członkach Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK. Czytaj dalej »

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube