Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Program Cavaliada Poznań 2014

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki przez przeszkody ·

Już za tydzień, 4-7 grud­nia, już po raz piąty w sto­licy Wielkopolski odby­wać się będzie CAVALIADA Poznań CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. Impreza ta otwiera cykl tur­nieju CAVALIADA Tour w sezo­nie halo­wym 2014/15. Druga eli­mi­na­cja odbę­dzie się pod­czas CAVALIADA Lublin w dniach 19-22 lutego 2015, a fina­łowe roz­grywki odbędą się w ramach CAVALIADA Warszawa od 12 do 15 marca 2015.
Już teraz zapra­szamy Państwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem imprezy w Poznaniu: pro­gram Areny Apro­gram Areny B.

Aukcja koni okiem prawnika

27 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Ogłoszenia, Teraz Polskie Konie ·

Już w dniach 4-7 grud­nia 2014 r. wszy­scy zain­te­re­so­wani będą mieli oka­zję uczest­ni­czyć w orga­ni­zo­wa­nej w trak­cie zawo­dów Cavaliada Poznań przez PZHK, ANR, MTP i Polturf aukcji „Teraz Polskie Konie”.

Jakie aspekty prawne wiążą się z orga­ni­za­cją aukcji i o czym powinni wie­dzieć jej uczest­nicy? Odpowiedzi na te pyta­nia znajdą Państwo w arty­kule, w któ­rym omó­wione zostały naj­waż­niej­sze prze­pisy prawne doty­czące aukcji oraz naj­istot­niej­sze posta­no­wie­nia Warunków Aukcji („Warunki”) przed­sta­wio­nych przez orga­ni­za­to­rów. Czytaj dalej »

XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Cavaliada to nie tylko spor­towe emo­cje. To także świetna oka­zja dla jeźdź­ców, wła­ści­cieli i hodow­ców koni, do zdo­by­cia wie­dzy mię­dzy innymi z zakresu pie­lę­gna­cji koni, wete­ry­na­rii, psy­cho­lo­gii koni, zasad tre­ningu koni spor­to­wych czy tre­ningu men­tal­nego. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami

26 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie ·

Już w naj­bliż­szy week­end, pod­czas CAVALIADA Prolog (30.11), odbędą się kwa­li­fi­ka­cje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu. Zgłosiło się osiem zaprzę­gów. Będzie ostra walka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW – znamy zawodników

24 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

CAVALIADA Poznań prze­ła­muje kolejną barierę. Po raz pierw­szy w naszym kraju kon­kurs WKKW odbę­dzie się w hali tar­go­wej. Na star­cie naj­lepsi pol­scy zawod­nicy, a wśród nich mię­dzy innymi Paweł Spisak czte­ro­krotny Mistrz Polski i trzy­krotny uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, czy Paweł Warszawski czte­ro­krotny zdo­bywca PP WKKW i ubie­gło­roczny Mistrz Polski Seniorów. Czytaj dalej »

O jezd­no­ści słów kilka…

19 listopada 2014 · Kategoria: Szkolenia, Zakłady Treningowe ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cją Wacława Pruchniewicza sze­roko oma­wia­ją­cej bar­dzo ważny ele­ment selek­cji koni wierz­cho­wych jakim jest jezd­no­ść. Czytaj dalej »

CAVALIADA – wyku­pi­li­ście wszyst­kie karnety!

19 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

O popu­lar­no­ści CAVALIADY wśród publicz­no­ści, która po raz piąty odbę­dzie się na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich świad­czy fakt, że na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem pula kar­ne­tów na część spor­tową została sprze­dana. Miłośnicy sko­ków kon­nych cały czas kupują bilety na poje­dyn­cze dni CAVALIADY Sport, ale miejsc na try­bu­nach jest coraz mniej. Czytaj dalej »

Aukcja na Cavaliadzie

10 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

W pierw­szy week­end grud­nia, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, odbę­dzie się ​pierw­sza aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wana wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz POLTURF Barbara Mazur.

Czytaj dalej »

CAVALIADA dla Polaków

7 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Nowe kon­kursy, które poja­wiły się w pro­gra­mie CAVALIADY Poznań 2014, czyli CSI1* oraz CSI-YH dają dużą szansę pol­skim zawod­ni­kom, dla któ­rych do tej pory start w tym wyda­rze­niu był wcze­śniej tylko marze­niem. Czytaj dalej »

Uwaga! Zmiany w orga­ni­za­cji kursu inse­mi­na­cji klaczy

4 listopada 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

Podobnie jak w przy­padku szko­le­nia w Sierakowie, pod­ję­li­śmy decy­zję o połą­cze­niu obu grup szko­le­nia 2-dniowego w Nowych Jankowicach. Osoby z ter­minu 15-16 listo­pada zostają prze­pi­sane do grupy 29-30 listo­pada. Przepraszamy za wszel­kie nie­do­god­no­ści z tym zwią­zane.
Zaktualizowane listy uczestników.

Jednocześnie infor­mu­jemy, że wciąż ist­nieje moż­li­wość zapi­sa­nia się na kurs inse­mi­na­cji kla­czy. Zgłoszenia pro­simy wysy­łać na adres kusmierczak@pzhk.pl Czytaj dalej »

Zmiana adresu biura ZZHK w Szczecinie

3 listopada 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nowa sie­dziba Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni mie­ści się przy ul. Bagiennej 36C, 70-772 Szczecin. Numery tele­fo­nów pozo­stały bez zmian.

Zawody Ogólnopolskie w sko­kach przez przeszkody

3 listopada 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

Już za nie­całe dwa tygo­dnie, 14-16 listo­pada, na Sopockim Hipodromie po raz kolejny odbędą się Zawody Ogólnopolskie w sko­kach przez prze­szkody na naj­no­wo­cze­śniej­szej Hali Jeździeckiej w Polsce. Czytaj dalej »

Uwaga! Zmiany w orga­ni­za­cji szko­leń inseminacyjnych

31 października 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

W związku z nie­wielką liczbą zgło­szeń na 2-dniowe szko­le­nie inse­mi­na­cyjne w Sierakowie pod­ję­li­śmy decy­zję o połą­cze­niu obu grup. Osoby z ter­minu 8-9 listo­pada zostają prze­pi­sane do grupy 22-23 listo­pada. Przepraszamy za nie­do­god­no­ści z tym zwią­zane.
Lista uczest­ni­ków 2-dniowego kursu w Sierakowie.

Jednocześnie infor­mu­jemy, że wciąż ist­nieje moż­li­wość zapi­sa­nia się na kurs inse­mi­na­cji kla­czy. Zgłoszenia pro­simy wysy­łać na adres kusmierczak@pzhk.pl Czytaj dalej »

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Koniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mowy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji naszego cza­so­pi­sma będziemy pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­buje prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czyli gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczelny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net - pełny zapis roz­mowy w archi­wum audy­cji.

Uwaga! Zmiana ter­minu próby dziel­no­ści kla­czy w ZT Doruchów

29 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że prze­su­nięty zostaje o jeden dzień ter­min sta­cjo­nar­nej wierz­cho­wej próby dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym w Doruchowie. Nowy ter­min próby dziel­no­ści kla­czy zapla­no­wany jest na 19 listo­pada 2014 r. (środa) na godzinę 11:00.
Za ewen­tu­alne utrud­nie­nia prze­pra­szamy oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy na próbę dziel­no­ści kla­czy do Doruchowa.

Test połów­kowy dla klaczy

28 października 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 13 listo­pada (czwar­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wykaz koni do sprze­daży z SO Sieraków

28 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: , , , ,

W imie­niu Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą koni prze­zna­czo­nych do sprze­daży. Przetargi na sprze­daż koni Spółki PR-H Gałopol odby­wają się w pierw­szy i trzeci wto­rek każ­dego mie­siąca.
Przedstawiamy rów­nież listę ogie­rów Stada Ogierów Sieraków prze­zna­czo­nych do dzier­żawy dla hodow­ców na sezon kopu­la­cyjny w 2015r.

Kossak nie­znany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura ·

Dyrektor Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie zapra­sza na otwar­cie wystawy Kossak nie­znany - Rysunki i akwa­rele Karola Kossaka 4 listo­pada 2014 roku (wto­rek) o godzi­nie 18:00 na tere­nie Łazie­nek Królewskich w Warszawie w budynku Koszar Kantonistów. Czytaj dalej »

Filmy z Ogólnopolskiego czem­pio­natu koni ras szla­chet­nych w Zakrzowie

22 października 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa: , ,

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów z  „Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem”, który odbył się 18 paź­dzier­nika w Zakrzowie. Czytaj dalej »

Przetarg na sprze­daż koni w SK Racot

22 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogła­sza prze­targ na sprze­daż nastę­pu­ją­cych koni:

  1. ogier EROTYK sp, siwy, ur. 19.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Erotyka sp / Elmero KWPN) – I miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.
  2. ogier ALAN sp, siwy, ur. 22.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Alabama sp / Elmero KWPN ) – III miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.

Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014· Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube