Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Propozycje MPMK w ujeżdżeniu

2 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, które odbędą się w Strzegomiu w dniach 3-5.10.2014 r.

Lanaken 2014

1 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Właścicieli, któ­rzy chcie­liby, aby ich konie wystar­to­wały na sko­ko­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni 2014 pro­simy o prze­sy­ła­nie wraz z potwier­dzo­nymi wyni­kami przez PZJ zgło­szeń na adres: cuber@pzhk.pl do dnia 3 wrze­śnia (środa). Czytaj dalej »

Ostateczny ran­king koni hucul­skich (po Boguszynku)

1 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy osta­teczny ran­king koni rasy hucul­skiej, które rywa­li­zo­wały w ścież­kach eli­mi­na­cyj­nych w sezo­nie 2014. Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu prawo startu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy hucul­skiej (19-21 wrze­śnia 2014 r. SKH Gładyszów) uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu  –  wła­ści­cieli koni pro­simy o jak naj­szyb­sze potwier­dze­nie udziału (rów­nież koni rezer­wo­wych, które zajęły w ran­kingu miej­sca 41-50). Ostateczny ter­min zgło­szeń mija 3 wrze­śnia 2014 r.

Zwycięzcy MPMK 2014 oraz GP Ogierów

1 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Wszystkich wła­ści­cieli i hodow­ców trzech zwy­cię­skich koni hodowli pol­skiej w tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szkody oraz wła­ści­cieli ogie­rów które zajęły miej­sca 1-5 w Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem PZHK, pro­simy o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie do biura PZHK (cuber@pzhk.pl) nume­rów kont ban­ko­wych.
Pieniądze zostaną prze­lane na Państwa konto po otrzy­ma­niu wszyst­kich nie­zbęd­nych do wypłaty nume­rów z danej dyscypliny.

Wyniki GP Ogierów

1 września 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami Grand Prix Ogierów roz­gry­wa­nego pod patro­na­tem PZHK, który odbył się w dniach 28-30 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody.

Wyniki MPMK 2014 w sko­kach przez przeszkody

1 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody · Rasa: , ,

Zakończyły się długo ocze­ki­wane Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Tradycyjnie we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych koni roze­grane zostały oddzielne kon­kursy dla koni hodowli pol­skiej i zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy wlkp w sko­kach luzem

1 września 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy wlkp w sko­kach luzem, który odbył się 29 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

WEG - kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: ,

Ekipa naszych dre­sa­ży­stów jest już w dro­dze do domu. Ich miej­sce na czwo­ro­boku zajęli wkkw-iści. Wczoraj roz­po­częła się pierw­sza próba ujeż­dże­nia, w któ­rej wystar­to­wało dwóch naszych zawod­ni­ków: Jerzy Krukowski - aktu­alny v-ce Mistrz Polski i Marta Dziak-Gierlicz. Oboje star­to­wali na koniach pol­skiej hodowli. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w sko­kach luzem

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w sko­kach luzem, który odbył się 28 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas trwa­ją­cych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Relacja on-line z MPMK w sko­kach przez przeszkody

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Szanowni Państwo już dziś od około godziny 11:00 zapra­szamy na rela­cję on-line z naj­waż­niej­szego wyda­rze­nia hodow­la­nego pod patro­na­tem PZHK, czyli Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Grand Prix Ogierów - lista zgło­szo­nych koni

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do Grand Prix Ogierów - kon­kursu pod patro­na­tem i o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni - dla koni 7-letnich i star­szych - roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez przeszkody.

Igrzyska Jeździeckie - pierw­sze kon­kursy za nami

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie · Rasa: , ,

Mistrzostwa Świata w Jeździectwie lub jak kto woli Jeździecki Mundial, to naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­dowe wyda­rze­nie jeź­dziec­kie na świe­cie. W środo­wi­sku jeź­dziec­kim potocz­nie nazy­wane Igrzyskami Olimpijskimi. Nic dziw­nego, ponie­waż są roz­gry­wane co cztery na zmianę z Igrzyskami Olimpijskimi. Czytaj dalej »

Złoty” Igielin naj­lep­szym koniem CAI3* Książ

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

W miniony week­end pozna­li­śmy nowego Mistrza Polski Seniorów w Powożeniu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­jego brata, który 9 razy z rzędu sta­wał na naj­wyż­szym podium MP. Czytaj dalej »

Wierny towa­rzysz - motyw konia w sztuce

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Kultura ·

Żaglo­wiec pod peł­nymi żaglami, tań­cząca kobieta i bie­gnący koń – pisał Honore de Balzac – to trzy naj­pięk­niej­sze widoki na świe­cie”. Mimo, iż konie nie są już jak daw­niej nie­zbęd­nymi towa­rzy­szami naszego codzien­nego życia, to są wciąż powszech­nie uwiel­biane. Szczególnie w Polsce. „Lach bez konia jak ciało bez duszy” - mawiali nasi przod­ko­wie. Pozostają nie­od­łączną cząstką naszej naro­do­wej świa­do­mo­ści, wzbo­ga­ca­jąc ją o pier­wia­stek piękna i wol­no­ści, za któ­rymi stale tęsk­nimy. Czytaj dalej »

Ranking koni hucul­skich (po Nowej Łomnicy i Rudawce Rymanowskiej) - eliminacje

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie ·

Przedstawiamy ran­king koni po szó­stym i siód­mym (Nowa Łomnica 16 sierp­nia i Rudawka Rymanowska 22-24 sierp­nia) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 19-21 wrze­śnia 2014 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Ostatnia ścieżka eli­mi­na­cyjna odbę­dzie się w Boguszynku (30 sierpnia).

Propozycje MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie ·

Zapraszamy do zapozna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi, które odbędą się w Kwiekach w dniach 12-14.09.2014 r.

Klikowska Parada Konna

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy na „Klikowską Paradę Konną”, która odbę­dzie się w dniach 13-14 wrze­śnia 2014 r. w Tarnowie.

Czytaj dalej »

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdo­byte na pol­skich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa: ,

W miniony week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, roze­grane zostały Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wywal­czyli aż trzy medale (złoto i brąz indy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­nowo). Poznaliśmy także nowego Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­jego brata, który 9 razy z rzędu zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym podium Mistrzostw Polski w Powożeniu. Czytaj dalej »

Lista kwa­li­fi­ka­cyjna do MPMK w sko­kach przez przeszkody

25 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia listę koni, które star­to­wały w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014. Czytaj dalej »

Za 6 dni sko­kowe MPMK i Festiwal Muzyki Country

22 sierpnia 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Niecały tydzień został do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach, roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa. Od 28 do 30 sierp­nia w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli wiel­kie święto wszyst­kich hodow­ców, zawod­ni­ków i wła­ści­cieli koni - wyjąt­kowa impreza łącząca świat hodowli ze spor­tem! MPMK 2014 w Gajewnikach - ponad 200 koni, do wygra­nia 100.000 zło­tych, tysiące sym­pa­ty­ków jeź­dziec­twa. Emocje gwa­ran­to­wane. A każdy przy­jezdny koń dosta­nie worek pysz­nych pol­skich jabłek :-) Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube