Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Dofinansowanie na szko­le­nia dla osób 45+ (pra­cow­ni­ków firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wieku powy­żej 45 roku życia. Czytaj dalej »

Regulamin XXVII KWZH

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem oceny koni oraz nagra­dza­nia hodow­ców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 r. Czytaj dalej »

Wydarzenia towa­rzy­szące wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa w Warszawie zapra­szamy do udziału w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”. W pro­gra­mie m.in. wykłady, pre­lek­cje, poga­danki, pokazy, zwie­dza­nie kura­tor­skie i lek­cje muze­alne dla grup. Czytaj dalej »

Szkolenia z Joe Turnerem

22 kwietnia 2015 · Kategoria: Szkolenia ·

Joe Turner dał się poznać pol­skiej spo­łecz­no­ści konia­rzy w 2013 roku na orga­ni­zo­wa­nej od kilku lat impre­zie „Myśląc o Koniu” gdzie był jed­nym z trzech tre­ne­rów bio­rą­cych udział w kon­kur­sie zajeż­dża­nia mło­dych koni i rywa­li­zo­wał mię­dzy innymi ze zna­nym tre­ne­rem z Węgier Gyulą Mèszàrosą. Joe Turner oka­zał się tre­ne­rem, któ­remu udało się osią­gnąć naj­wię­cej z koniem i osta­tecz­nie wygrał kon­kurs a jego pracę cecho­wała mięk­kość i deli­kat­ność oraz duża sku­tecz­ność. Właśnie ta deli­kat­ność i sku­tecz­ność została doce­niona przez naj­lep­szych tre­ne­rów w USA i został on uho­no­ro­wany pre­sti­żową nagrodą na „Light Hands cli­nic” w 2014 roku. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

17 kwietnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 28 kwiet­nia 2015 r. (wto­rek) o godz. 10:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym w ZT Bielice będzie Łukasz Matla.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

W nie­dzielę inau­gu­ra­cja sezonu wyści­go­wego na Służewcu

17 kwietnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Bomba w górę, pro­szę Państwa, bomba w górę!!! W nie­dzielę inau­gu­ra­cja sezonu wyści­go­wego na Służewcu!
Po zimo­wej prze­rwie konie, dżo­keje i ich miło­śnicy powrócą na war­szaw­ski tor. Pierwszy raz w 2015 roku popu­larny, wyści­gowy prze­bój „Bomba w górę” w wyko­na­niu nie­za­po­mnia­nego Jaremy Stępowskiego usły­szymy w nie­dzielę 19 kwiet­nia o godz. 13:00. W dniu inau­gu­ra­cji 71. sezonu odbę­dzie się 9 gonitw. Na publicz­ność cze­kać będzie wiele dodat­ko­wych atrak­cji, na które już teraz ser­decz­nie zapra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

16 kwietnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Zapraszamy hodow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obcego powo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test odbę­dzie się w dniu 28 kwiet­nia 2015 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 11:00. Obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Nabór kla­czy rasy ślą­skiej do ZT

16 kwietnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu zaprzę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu odbę­dzie się w dniu 21 kwiet­nia 2015 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

14 kwietnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Właścicieli koni huculskich zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza odbędzie się na terenie SKH Gładyszów w dniach 18-20 września 2015 r. Czytaj dalej »

Test połów­kowy dla klaczy

13 kwietnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu zaprzę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Klikowej odbę­dzie się dnia 16 kwiet­nia (czwar­tek), od godz. 08:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

W obro­nie dr hab. Kolstrunga

10 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

W publi­ka­to­rach (cza­so­pi­sma: Tygodnik Podhalański, Gazeta Wyborcza wyda­nie Krakowskie, Kurier Lubelski, a także na stro­nie inter­ne­to­wej Onet.pl) uka­zały się infor­ma­cje w for­mie sen­sa­cji o tym, że arty­kuł autor­stwa dr hab. Ryszarda Kolstrunga z UP w Lublinie „Jak ciężko pra­cują konie na tra­sie do Morskiego Oka” wydru­ko­wany na łamach cza­so­pi­sma „Hodowca i Jeździec” 1 (44) 2015 był spon­so­ro­wany przez Fundusz Promocji Mięsa Końskiego.
Fakt dopi­sa­nia infor­ma­cji o spon­so­ro­wa­niu arty­kułu wystą­pił z winy redak­cji HiJ i został wyja­śniony jako błąd gra­fika. Redakcja spro­sto­wa­nie to zamie­ściła na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK. Fundacja Viva nie przy­jęła tego do wia­do­mo­ści i zło­żyła wnio­sek do Tatrzańskiego Parku Narodowego o wyklu­cze­nie dr hab. R. Kolstrunga z zespołu, który będzie pro­wa­dzić ocenę wysiłku koni pra­cu­ją­cych przy prze­wo­zie tury­stów w bie­żą­cym roku. Czytaj dalej »

Oświadczenie ws. arty­kułu pt. „Jak ciężko pra­cują konie na tra­sie do Morskiego Oka?”

7 kwietnia 2015 · Kategoria: Wydawnictwo ·

W zimo­wym wyda­niu kwar­tal­nika „Hodowca i Jeździec” 1/2015, opu­bli­ko­wany został tekst pt. „Jak ciężko pra­cują konie na tra­sie do Morskiego Oka?”, autor­stwa prof. Ryszarda Kolstrunga.
Ponieważ w ciągu kilku minio­nych dni, nie­które z orga­ni­za­cji pro­eko­lo­gicz­nych zaczęły dys­try­bu­ować mylne infor­ma­cje, jakoby w/w. arty­kuł został sfi­nan­so­wany z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego ergo został usta­lony, napi­sany i opła­cony przez pro­du­cen­tów koniny, spie­szymy spro­sto­wać, iż nie ma on z Funduszem nic wspól­nego. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

7 kwietnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 10 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wesołego Alleluja!

2 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców, Użytkowników oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jajka, mokrego dyn­gusa, a także odpo­czynku w rodzin­nym gro­nie
składa Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Izabella Pawelec-Zawadzka nie żyje

1 kwietnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W nocy, 28 marca br. ode­szła Pani Izabella Pawelec-Zawadzka. Była jed­nym z naj­więk­szych auto­ry­te­tów na świe­cie we wszyst­kim co doty­czy koni czy­stej krwi, eru­dytką, osobą powszech­nie lubianą i sza­no­waną. Jej nazwi­sko otwie­rało drzwi w kra­jach o róż­nej kul­tu­rze, zwy­cza­jach i poło­że­niu geo­gra­ficz­nym, połą­czo­nych jedy­nie hodowlą ara­bów. Czytaj dalej »

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube