Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Filmy z poka­zów pod­czas Czempionatu w Porębie

3 lipca 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów z poka­zów pod­czas Czempionatu źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy ślą­skiej w Porębie, 27 czerwca br. Czytaj dalej »

„Z hucu­łem do Krakowa” - propozycje

3 lipca 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami ścieżki hucul­skiej „Z hucu­łem do Krakowa”, która odbę­dzie się w dniach 1-2 sierp­nia 2015 r. w Rzeszotarach. Czytaj dalej »

Gala Derby na war­szaw­skim Służewcu

2 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W naj­bliż­szą nie­dzielę, 5 lipca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żowe, obok roz­gry­wa­nej na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­nika Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezonu wyści­gów kon­nych w Polsce - Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wiele atrak­cji, w tym tra­dy­cyj­nie już kon­kurs dla pań na naj­pięk­niej­szy kape­lusz. Czytaj dalej »

Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca

2 lipca 2015 · Kategoria: Kultura ·

W imie­niu Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zapra­szamy na wer­ni­saż wystawy „Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca”, który odbę­dzie się 7 lipca o godz. 18:00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (Centrum Olimpijskie) w Galerii Olimpijskiej (par­ter). Czytaj dalej »

Ranking koni hucul­skich (po Sielcu) - eliminacje

1 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po dru­gim (Sielec 26-28 czerwca) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z  Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 18-20 wrze­śnia 2015 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu. Czytaj dalej »

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

1 lipca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu zaprzę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Klikowej odbę­dzie się w dniu 7 lipca 2015 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Najlepszy koń pol­skiej hodowli pod­czas Strzegom Horse Trials 2015

29 czerwca 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW ·

Nagroda spe­cjalna pre­zesa Polskiego Związku Hodowców Koni dla naj­lep­szego konia pol­skiej hodowli pod­czas Strzegom Horse Tirals 2015 została przy­znana koniowi peł­nej krwi angiel­skiej Ukłon (Sorbie Tower - Unia / Freedoms Choice) hodowli SK Jaroszówka, wła­sno­ści zawod­nika - Szymona Nachotko - debiu­tanta w kla­sie trzy­gwiazd­ko­wej. Para ta jako jedyna ukoń­czyła sto­jące na wyso­kim pozio­mie spor­to­wym i arcy­trudne CICO3*. Nagrodę w imie­niu pre­zesa PZHK wrę­czał czło­nek Zarządu - Paweł Mazurek, pre­zes Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu. Czytaj dalej »

13. edy­cja Strzegom Horse Trials zakoń­czyła się hym­nem Wielkiej Brytanii

29 czerwca 2015 · Kategoria: WKKW ·

Hymnem Wielkiej Brytanii zakoń­czyła się 13. edy­cja Strzegom Horse Trials. Do Strzegomia jak zwy­kle przy­je­chała czo­łówka świa­to­wego WKKW. Na hipo­dro­mie w Morawie wystar­to­wało aż 265 zawod­ni­ków z 23 kra­jów. Strzegom Horse Trials 2015 był jed­no­cze­śnie czwar­tym spo­tka­niem zawod­ni­ków sied­miu ekip star­tu­ją­cych w ramach cyklu Pucharu Narodów. Czytaj dalej »

Trzeci dzień Strzegom Horse Trials 2015 wyło­nił pierw­szych zwycięzców

26 czerwca 2015 · Kategoria: WKKW ·

Trzeci dzień Strzegom Horse Trials 2015 wyło­nił zwy­cięz­ców aż trzech kon­kur­sów: CI-short1*, CI-short1*J i CI-short2*. Dzisiaj rywa­li­za­cję roz­po­częli także zawod­nicy, star­tu­jący w ramach CI-long2* i CICO3* NC. W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej Pucharu Narodów jak na razie pro­wa­dzi repre­zen­tantka Niemiec. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

26 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 3 lipca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Uwaga hodowcy!

26 czerwca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że z dniem 30 listo­pada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­ność. Od 1 grud­nia 2015 r. mate­riał bio­lo­giczny do badań pocho­dze­nia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką kore­spon­den­cję doty­czącą badań pro­simy kie­ro­wać na adres: Czytaj dalej »

Ardeny z Polski z suk­ce­sami we Francji

26 czerwca 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniu 21 czerwca br. w Donchery (region Champagne-Ardenne), po raz drugi odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa wystawa koni ardeń­skich. Podobnie jak w 2012 r. pol­scy hodowcy koni ardeń­skich nie ulę­kli się kon­fron­ta­cji z hodow­cami z Francji, Belgii i Luksemburga, mimo że księga stadna pol­skiego ardena liczy sobie nie­całe 3 lata. Czytaj dalej »

Nagroda Janowa i start rywa­li­za­cji dwulatków

26 czerwca 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end na Torze Służewiec stać będzie pod zna­kiem gonitw koni czy­stej krwi arab­skiej. W sobotę roz­po­czy­nają rów­nież rywa­li­za­cję konie dwu­let­nie. Czytaj dalej »

Wyniki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT Bielice

25 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Bielicach, które odbyły się w ponie­dzia­łek i wto­rek, 22-23 czerwca 2015 r.

Za nami pierw­szy dzień Strzegom Horse Trials 2015

24 czerwca 2015 · Kategoria: WKKW ·

Dzisiaj roze­grana została pełna próba ujeż­dże­nia CI-short1*J, w któ­rej naj­lep­szy wynik uzy­skała pol­ska zawod­niczka Małgorzata Cybulska. Za nami także pierw­sza część próby ujeż­dże­nia dla kon­kur­sów CI-short1* i CI-short2*. Jutro druga część, w któ­rej zoba­czymy pozo­sta­łych zawod­ni­ków zgło­szo­nych do tych kon­kur­sów. Czytaj dalej »

Rynek Polskich Koni

13 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić Państwu i zapro­sić do odwie­dza­nia nowej strony inter­ne­to­wej poświę­co­nej sprze­daży koni zare­je­stro­wa­nych w Polsce. Rynek Polskich Koni to ser­wis ogło­sze­niowy stwo­rzony przede wszyst­kim z myślą o Członkach Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK. Czytaj dalej »

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube