Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Transmisja on-line z próby w ZT Ogierów

29 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

W naj­bliż­szą środę, 1 paź­dzier­nika, o godzi­nie 10:00 osoby nie­obecne w Bielicach zapra­szamy do oglą­da­nia rela­cji on-line z pierw­szego dnia próby dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Lista kwa­li­fi­ka­cyjna do MPMK w ujeżdżeniu

30 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia listę koni, które star­to­wały w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014. Czytaj dalej »

Weronika Kwiatek i Bartnik piątą parą na MŚ w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi

30 września 2014 · Kategoria: Powożenie · Rasa:

W miniony week­end na Węgrzech odbyły się Mistrzostwa Świata w powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi. Polskę repre­zen­to­wało czte­rech zawod­ni­ków: Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek, Adrian Kostrzewa i Alicja Chodkiewicz. Czytaj dalej »

Relacja fil­mowa - Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

30 września 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, oddział w Radomiu zapra­szamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z Wystawy - Sprzedaży Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, która odbyła się w dniach 23 wrze­śnia 2014 r. w Kozienicach.

Protest PZHK i środo­wi­ska nauko­wego prze­ciwko likwi­da­cji trans­portu kon­nego do Morskiego Oka

30 września 2014 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią pro­te­stu naukow­ców ze spe­cjal­no­ścią hodowla koni oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, skie­ro­wa­nego do Ministra Środo­wi­ska, Pana Macieja Grabowskiego, w spra­wie próby likwi­da­cji kon­nego trans­portu tury­stów do Morskiego Oka.

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej w Regietowie

26 września 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, która odbę­dzie się w dniu 14 paź­dzier­nika 2014 w SKH „Gładyszów” w Regietowie. Czytaj dalej »

Relacja fil­mowa z „Klikowskiej Parady Konnej”

25 września 2014 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z tego­rocz­nej „Klikowskiej Parady Konnej”, która odbyła się w dniach 13-14 wrze­śnia w Klikowej. Czytaj dalej »

ZT Bogusławice III tur­nus odwołany

24 września 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że ze względu na nie­wielką liczbę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­łany zostaje III tur­nus wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wany był na okres 29 wrze­śnia - 28 listo­pada.
Zainteresowane osoby prze­pra­szamy za utrudnienia.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW - podsumowanie

24 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, WKKW · Rasa: , , ,

W week­end, w Strzegomiu, roze­grane zostały Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wały się konie wyho­do­wane w Polsce, co tylko dowo­dzi, że mamy poten­cjał w hodowli z prze­zna­cze­niem do kon­ku­ren­cji WKKW. Czytaj dalej »

Lista ogie­rów w typie sztum­skim i sokólskim

23 września 2014 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Informujemy, że zgod­nie z usta­le­niem PZHK i IZ Balice na listę ogie­rów w typie sztum­skim i sokól­skim mogą być wpro­wa­dzane jedy­nie ogiery zakwa­li­fi­ko­wane do pro­gra­mów przez Komisję na aukcjach.

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, iż na Czempionat anglo­arab­ski w Pompadour /Francja/ poje­chało w tym roku aż 10 koni. Wczoraj oce­niane były 2-latki - w sko­kach luzem i pokrój. W kla­sie ogie­rów AA wygrał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś nato­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i pokrój) pod­da­wane są konie 3-letnie. Trzymamy kciuki za kolejne suk­cesy! Czytaj dalej »

Arabskie nadzieje

19 września 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,

Trzynasty dzień wyści­gowy na Partynicach - w nie­dzielę, 21 wrze­śnia 2014 r. - roz­pocz­nie się o godzinę wcze­śniej niż dotych­czas. Konie w padoku przed pierw­szą goni­twą zapre­zen­tują się o godz. 13:15. Czytaj dalej »

Kwiatek zwy­cię­żył MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi

19 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie · Rasa:

W week­end 12-14 wrze­śnia, w Ośrodku Sportów Konnych w Kwiekach, odbyły się Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi. Czołowe miej­sca na zawo­dach nale­żały do zawod­nika Stada Ogierów w Książu - Bartłomieja Kwiatka. Czytaj dalej »

I Mistrzostwa Polski w extreme tra­ilu to już historia

19 września 2014 · Kategoria: Zawody ·

Pogoda i fre­kwen­cja zawod­ni­ków dopi­sały. Tym samym pierw­sze Mistrzostwa Polski w extreme tra­ilu (które odbyły się 13.09. w Komarnie) na pierw­szym w Polsce extreme horse parku prze­szły do histo­rii. Zapisali się w niej także pierwsi Mistrzowie Polski. Czytaj dalej »

Koniki pol­skie z Sierakowa z poka­zami w Niemieckim Redefin

19 września 2014 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Z wielką rado­ścią infor­mu­jemy o kolej­nym suk­ce­sie mło­dzieży i koni­ków z Sierakowa na poka­zach zagra­nicz­nych. Tym razem ekipa z Stada Ogierów w Sierakowie zapre­zen­to­wała się na dorocz­nych poka­zach koni w Redefin (Meklemburgia) w dniu 14 wrze­śnia 2014. Po majo­wym poka­zie w Marbach – Redefin to kolejne stado, które zain­te­re­so­wała nasza rodzima koni­kowa grupa. Wraz z zapro­sze­niem na pokaz zapro­po­no­wano zwrot kosz­tów trans­portu. Czytaj dalej »

Finały Ligi Mazowsza WKKW

19 września 2014 · Kategoria: WKKW ·

W Imieniu Rady Programowej Otwartej Ligi Mazowsza w WKKW zapra­szamy zawod­ni­ków do udziału w Finałach Ligi Mazowsza WKKW i Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza Mł, JM, J i S, które odbędą się w dniach 11-12 paź­dzier­nika w Starej Miłośnie (Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP). Czytaj dalej »

Konie zgło­szone do MPMK w WKKW

17 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do MPMK we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierzchowego.

Zwycięzcy MPMK 2014

17 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie, Skoki przez przeszkody ·

Wszystkich wła­ści­cieli i hodow­ców trzech zwy­cię­skich koni hodowli pol­skiej w tego­rocz­nych MPMK w sko­kach przez prze­szkody oraz zwy­cięz­ców (1-e miej­sce w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej) powo­że­nia zaprzę­gami jed­no­kon­nymi, pro­simy o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie do biura PZHK (cuber@pzhk.pl) nume­rów kont ban­ko­wych.
Pieniądze zostaną prze­lane na Państwa konto po otrzy­ma­niu wszyst­kich nie­zbęd­nych do wypłaty nume­rów z danej dyscypliny.

Relacja fil­mowa - „Z Hucułem Do Krakowa”

17 września 2014 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z Zasadniczej Próby Dzielności oraz Eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej pod nazwą „Z Hucułem do Krakowa”, które odbyły się w dniach 2-3 sierp­nia 2014 r. w Rzeszotarach. Czytaj dalej »

Drugi test obcego jeźdźca

16 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Informujemy, że drugi test obcego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice odbę­dzie się 27 wrze­śnia 2014 r. (sobota). Rozpoczęcie testu pla­no­wane jest na godzinę 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube