Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2017 r. Czytaj dalej »

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

KWPN_okladkaPolski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”. Czytaj dalej »

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z protokołem z kwalifikacji młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej, która od­była się w Tarnowie na te­re­nie ośrodka Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w dniu 19 paź­dzier­nika.

Zmarł Prof. Szczepan Chrzanowski

19 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­miamy, że dnia 17 paź­dzier­nika 2016 roku, zmarł Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski wie­lo­letni kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni i na­uczy­ciel aka­de­micki Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Człowiek nie­zwy­kle pra­co­wity, po­sia­da­jący ogromną wie­dzę, którą chęt­nie dzie­lił się ze wszyst­kimi, a także nie­ustan­nie po­głę­biał. Był jed­nym z nie­licz­nych lu­dzi łą­czą­cych wie­dzę teo­re­tyczną z prak­tyką, czy to do­ty­czącą ho­dowli koni, ich ży­wie­nia czy rol­nic­twa. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z filmem reżyserii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym ak­tu­al­nego Mistrza Polski w sko­kach przez prze­szkody Kamila Grzelczyka i jego ko­nia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp /​ Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Próba dzielności ogierów

12 października 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa za­przę­gowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­cząca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­narny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2016

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych za­pra­szamy do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, która od­była się w 1 paź­dzier­nika w Zabajce. Czytaj dalej »

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie za­pra­szamy na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych oraz dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, które od­bę­dzie się 25.10.2016 r. o go­dzi­nie 9:00 na te­re­nie tar­go­wi­ska gmin­nego w Kozłowie Biskupim. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich do księgi, która od­była się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­nika oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­nika 2016 roku. Czytaj dalej »

Stanowisko PZHK

10 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mina sta­no­wi­sko w spra­wie uzna­nia ko­nia za zwie­rzę to­wa­rzy­szące. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy hu­cul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpisu do księgi stad­nej. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­nika 2016 r. (środa) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wana jest na godz. 11:00.

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

4 października 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Bielicach od­bę­dzie się w dniu 7 paź­dzier­nika 2016 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy ·

Zapraszamy do obej­rze­nia ga­le­rii ze zdję­ciami ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież po­dzię­ko­wa­nia od pana Piotra Pyzy, pre­zesa TKHK w Garwolinie.

Czytaj dalej »

Transmisja on-​line z próby dzielności ogierów w ZT Bielice

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Serdecznie za­pra­szamy na trans­mi­sję on-​line z pierw­szego dnia próby dziel­no­ści ogie­rów po sta­cjo­nar­nym 100-​dniowym tre­ningu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Transmisja roz­pocz­nie się w środę 28.09. o go­dzi­nie 9:00 (skoki lu­zem w ko­ry­ta­rzu, ocena ogie­rów pod jeźdź­cami) i bę­dzie do­stępna na stro­nie: Czytaj dalej »

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać, iż na za­koń­czo­nych kilka dni temu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-​D2) roz­gry­wa­nych w bo­gu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-​18 wrze­śnia 2016 r.) złoty me­dal wy­wal­czył Waldemar Kaczmarek re­pre­zen­tu­jący klub SK Bielin, po­wo­żąc końmi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do za­przę­go­wego tre­ningu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała. Czytaj dalej »

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa – propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasadniczą próbę dzielności koni rasy huculskiej, która od­bę­dzie się w dniu 20 paź­dzier­nika 2016 r. na te­re­nie by­łego Stada Ogierów ,,Klikowa”. Zgłoszenia na­leży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 13 paź­dzier­nika.  Czytaj dalej »

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Regietów – propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasadniczą próbę dzielności koni rasy huculskiej, która od­bę­dzie się w dniu 11 paź­dzier­nika 2016 r. na te­re­nie Stadniny Koni Huculskich ,,Gładyszów”. Zgłoszenia na­leży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 3 paź­dzier­nika. Czytaj dalej »

Kwalifikacje ogierów do księgi stadnej koni rasy arden polski

26 września 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów do księgi stad­nej koni rasy ar­den pol­ski od­będą się w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach: Czytaj dalej »

Test połówkowy klaczy

26 września 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że test po­łów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych bę­dą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się dnia 14 paź­dzier­nika (pią­tek), o godz. 11:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

26 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 4 paź­dzier­nika 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube