Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Międzynarodowa kon­fe­ren­cja naukowa pt. „Koniki pol­skie w hodowli i bada­niach nauko­wych” - komu­ni­kat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Odszedł Jacek Wierzchowiecki

1 września 2015 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Ze smut­kiem zawia­da­miamy, że w wieku 71 lat zmarł Jacek Maria Wierzchowiecki (ur. 30 czerwca 1944 w Wieniawie) - wybitny jeź­dziec, zawod­nik WKKW i sko­ków przez prze­szkody, uczest­nik Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w jeź­dziec­twie, olim­pij­czyk z Monachium (1972) i Moskwy (1980), nie­zwy­kle doświad­czony i ceniony szko­le­nio­wiec. Czytaj dalej »

Specjalna nagroda PZHK

1 września 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że Polski Związek Hodowców Koni ufun­do­wał spe­cjalną nagrodę Państwu Zofii i Marianowi Siejakom z podzię­ko­wa­niem za wkład w zacho­wa­nie rzad­kiego rodu Polana w pol­skiej hodowli koni hucul­skich. Nagrodę w imie­niu PZHK wrę­czył Mirosław Konarczak – inspek­tor Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni pod­czas jubi­le­uszo­wej X Wielkopolskiej Ścieżki Huculskiej w Boguszynku. Czytaj dalej »

WIBARO naj­lep­szym pol­skim koniem Silesia Equestrian Tour

1 września 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

W miniony week­end na tere­nie Klubu Jeździeckiego „Osadkowski” odbyły się mię­dzy­na­ro­dowe zawody w sko­kach przez prze­szkody rangi 3 gwiaz­dek. W kon­kur­sie Grand Prix naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nymi pol­skimi zawod­ni­kami byli Mściwoj Kiecoń (4 m.) na kla­czy Urbane KWPN, Jarosław Skrzyczyński (6 m.) na wała­chu Inferno old. (OS) oraz Kamil Grzelczyk (11 m.) na wała­chu WIBARO sp (Bajou du Rouet hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp). Hodowcą konia jest Pan Marian Skop, a wła­ści­cie­lem Pan Bogdan Kuchejda, który jako czło­nek Zarządu PZHK miał moż­li­wość wrę­czyć Kamilowi Grzelczykowi nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni dla zawod­nika dosia­da­ją­cego naj­lep­szego konia pol­skiej hodowli pod­czas CSI3* w Jakubowicach. Czytaj dalej »

Nabór kla­czy ras szlachetnych

1 września 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 7 wrze­śnia 2015 r. (ponie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Ostateczny ran­king koni hucul­skich (po Rudawce Rymanowskiej) - eliminacje

1 września 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy osta­teczny ran­king koni rasy hucul­skiej, które rywa­li­zo­wały w ścież­kach eli­mi­na­cyj­nych w sezo­nie 2015. Przypominamy, że zgod­nie z Regulaminem Czempionatu prawo startu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym koni rasy hucul­skiej (18-20 wrze­śnia 2015 r., SKH Gładyszów) uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu - wła­ści­cieli koni pro­simy o jak naj­szyb­sze potwier­dze­nie udziału (rów­nież koni rezer­wo­wych, które zajęły w ran­kingu miej­sca 41-50).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mija 4 wrze­śnia 2015 r.

Próba dziel­no­ści klaczy

31 sierpnia 2015 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 4 wrze­śnia (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp - Drzonków 2015

31 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem, roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Nagrody - MPMK Drzonków 2015

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Bardzo pro­simy o prze­sła­nie do p. Anny Cuber (cuber@pzhk.pl) nume­rów kont nastę­pu­ją­cych hodowców/właścicieli naj­lep­szych koni sko­ko­wych z pol­skimi pasz­por­tami bio­rą­cych udział w tego­rocz­nych MPMK. Po zebra­niu wszyst­kich nume­rów kont pozwoli to na wypłatę nagród wszyst­kim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni, które zajęły trzy pierw­sze miej­sca. Czytaj dalej »

VII Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­szamy do zapo­zna­nia się regu­la­mi­nem VII Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej, który odbę­dzie się 19-20 wrze­śnia 2015 r. w Wolicy k/Kalisza. Czytaj dalej »

Fotorelacja z „Z Hucułem do Krakowa” oraz z Mistrzostw Podhala w Powożeniu

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy do obej­rze­nia dwóch rela­cji foto­gra­ficz­nych: Czytaj dalej »

Relacja fil­mowa z IV Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z IV Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2015 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

Sponsorom MPMK chwała

28 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Mistrzostwach Polski Młodych Koni 2015 w sko­kach przez prze­szkody za nami. Niebagatelna pula nagród opie­wa­jąca na kwotę bli­sko 120.000 zł już podzie­lona. Imprezę roz­gry­waną po raz pierw­szy w Drzonkowie można jedy­nie kom­ple­men­to­wać. Jej atrak­cyjny kształt i per­fek­cyjne wyko­na­nie nie byłoby jed­nak realne gdyby nie zaan­ga­żo­wa­nie komi­tetu orga­ni­za­cyj­nego z Rinaldo Kieconiem (pre­ze­sem Lubuskiego Związku Jeździeckiego), zespo­łem WOSiR-u pod kie­row­nic­twem dyr. Bogusława Sułkowskiego, Krzysztofem Kaliszukiem (wice­pre­zy­denta Zielonej Góry) oraz pra­cow­ni­kami PZHK na czele. Czytaj dalej »

Ranking koni hucul­skich (po Boguszynku) - eliminacje

27 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po siód­mym (Boguszynek, 22-23 sierp­nia) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 18-20 wrze­śnia 2015 r., prawo startu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kingu.
Ostatnie eli­mi­na­cje odbędą się w Rudawce Rymanowskiej 28-30 sierpnia.

MŚMK w WKKW

27 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­wego, które odbędą się w dniach 15-18 paź­dzier­nika w Le Lion d’Angers (Francja).

Ogólne warunki i zasady orga­ni­za­cyjne Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej

26 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ogól­nymi warun­kami i zasa­dami orga­ni­za­cyj­nymi Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, który odbę­dzie się w Regietowie w dniach 18-20 wrze­śnia 2015 r. na tere­nie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. Czytaj dalej »

Strzegom Autumn Show i MPMK

26 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, WKKW ·

Strzegom Autumn Show to, po Strzegom Horse Trials, druga co do wiel­ko­ści impreza w wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­wego roz­gry­wana na Hipodromie w Morawie. W ramach zawo­dów w 2015 roku zostaną roze­grane: mię­dzy­na­ro­dowe kon­kursy CI-short 1*, CI-short 1* YH, CI-long 1*, CI-short 2*, CI-long 2* oraz kra­jowy kon­kurs CNC 3* Otwarte Mistrzostwa Polski Młodych Koni dla Koni 4, 5 i 6-letnich. Czytaj dalej »

Kwalifikacje mło­dych ogie­rów hucul­skich 2015

26 sierpnia 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cieli koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­niami Komisji Księgi Stadnej, tego­roczna kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpisu do księgi stad­nej odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­nika 2015 r. (ponie­dzia­łek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Czytaj dalej »

MŚMK w sko­kach, Lanaken 17-20.09.2015

25 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody prze­dłu­żył moż­li­wość zgło­szeń na te zawody koni z pol­skimi pasz­por­tami. Informujemy więc, że konie te można zgła­szać do biura PZHK na adres: cuber@pzhk.pl do końca dnia 26.08. (środa). Mają one zagwa­ran­to­wany start (mak­si­mum po dwa w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej), dzięki spe­cjal­nemu limi­towi przy­zna­nemu Polskiemu Związkowi Hodowców Koni przez WBFSH. Przypominamy także, że zgod­nie z wyma­ga­niami FEI konie te, przy zgło­sze­niu, muszą posia­dać mini­mum licen­cję FEI.
Przypominamy, że każ­dego z tych koni musi zaak­cep­to­wać Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK.

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp w sko­kach luzem

25 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem, który odbył się 22 sierp­nia w Drzonkowie, udo­stęp­nio­nymi w zakładce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).

Wyniki MPMK 2015 w sko­kach przez przeszkody

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z koń­co­wymi wyni­kami Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody, które odbyły się w dniach 21-23 sierp­nia w Drzonkowie.

Konkurs na naj­lep­szą pracę dyplo­mową poświę­coną 120-letniej dzia­łal­no­ści PZHK

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kon­kursu orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który adre­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


Akademia Hodowcy i Jeźdźca
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube