Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW

15 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, WKKW · Rasa: , ,

W ubie­głym roku w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli widzo­wie Cavaliady mieli oka­zję zoba­czyć pokaz „WKKW - domena pol­skich koni” w wyko­na­niu czo­łówki pol­skich zawod­ni­ków dosia­da­ją­cych koni rasy mało­pol­skiej. Pokazowy kon­kurs wygrał wtedy Paweł Warszawski na ogie­rze Huzar m(AA) (Jalienny AA - Huanita m / Toledo xx) hod. i wł. SK Walewice.

W tym roku para udo­wod­niła, że to nie był przy­pa­dek. Czytaj dalej »

Tarnowsko-Klikowski Szlak Konny

12 grudnia 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Ścieżki huculskie ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­szamy na stronę „Tarnowsko-Klikowskiego Szlaku Konnego”. Szlak Konny został utwo­rzony przez MZHK w Krakowie w 2014 roku w ramach pro­jektu „Małopolska Gościnna”.

Cavaliada Poznań 2014 - podsumowanie

11 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Cavaliada Poznań 2014 za nami. Już trzeci rok z rzędu, dzięki zaan­ga­żo­wa­niu Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, Cavaliadzie towa­rzy­szyły pokazy koni pol­skiej hodowli. Do Poznania, z naj­lep­szych pań­stwo­wych i pry­wat­nych stad i stad­nin z całej Polski, przy­je­chało w sumie kil­ka­dzie­siąt koni róż­nych ras, które przez cztery dni trwa­nia Cavaliady można było oglą­dać w Pawilonie Polskiej Hodowli oraz na are­nie B. Czytaj dalej »

Szkolenie z zakresu inse­mi­na­cji klaczy

9 grudnia 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

Polski Związek Hodowców koni ser­decz­nie zapra­sza na szko­le­nie z zakresu inse­mi­na­cji kla­czy. Przedstawiamy szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące szko­le­nia. Czytaj dalej »

Koń Małopolski Perłą Regionu

8 grudnia 2014 · Kategoria: Kultura · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­szamy do obej­rze­nia  fil­mu „Koń Małopolski Perłą Regionu”. Film zre­ali­zo­wano na zle­ce­nie MZHK w Krakowie w ramach pro­gramu Filmoteka Małopolska edy­cja 2014. Czytaj dalej »

Dzisiaj roz­po­czyna się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

5 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Dzisiaj roz­po­czyna się XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca, towa­rzy­szący poznań­skiej Cavaliadzie. Wstęp jest bez­płatny dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

4 grudnia 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 9 grud­nia 2014 r. (wto­rek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym w ZT Bielice będzie Marcin Michałek.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Pawilon Polskiej Hodowli

3 grudnia 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Już w naj­bliż­szy week­end - od czwartku do nie­dzieli - pod­czas Cavaliady w Poznaniu zapra­szamy wszyst­kich miło­śni­ków koni do PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wyjąt­ko­wego miej­sca, w któ­rym hodowla spo­tyka się ze spor­tem, praca jest fascy­nu­jącą przy­godą, a nauka świetną zabawą!

Pomysł powstał z ini­cja­tywy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu pro­mo­cji pol­skiej hodowli koni oraz pod­kre­śle­nia jak duże zna­cze­nie ma prze­mysł konny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To jedyna w Polsce tego typu ini­cja­tywa. Czytaj dalej »

Program Cavaliada Poznań 2014

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki przez przeszkody ·

Już za tydzień, 4-7 grud­nia, już po raz piąty w sto­licy Wielkopolski odby­wać się będzie CAVALIADA Poznań CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. Impreza ta otwiera cykl tur­nieju CAVALIADA Tour w sezo­nie halo­wym 2014/15. Druga eli­mi­na­cja odbę­dzie się pod­czas CAVALIADA Lublin w dniach 19-22 lutego 2015, a fina­łowe roz­grywki odbędą się w ramach CAVALIADA Warszawa od 12 do 15 marca 2015.
Już teraz zapra­szamy Państwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem imprezy w Poznaniu: pro­gram Areny Apro­gram Areny B.

Aukcja koni okiem prawnika

27 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Ogłoszenia, Teraz Polskie Konie ·

Już w dniach 4-7 grud­nia 2014 r. wszy­scy zain­te­re­so­wani będą mieli oka­zję uczest­ni­czyć w orga­ni­zo­wa­nej w trak­cie zawo­dów Cavaliada Poznań przez PZHK, ANR, MTP i Polturf aukcji „Teraz Polskie Konie”.

Jakie aspekty prawne wiążą się z orga­ni­za­cją aukcji i o czym powinni wie­dzieć jej uczest­nicy? Odpowiedzi na te pyta­nia znajdą Państwo w arty­kule, w któ­rym omó­wione zostały naj­waż­niej­sze prze­pisy prawne doty­czące aukcji oraz naj­istot­niej­sze posta­no­wie­nia Warunków Aukcji („Warunki”) przed­sta­wio­nych przez orga­ni­za­to­rów. Czytaj dalej »

XII Zjazd Akademii Hodowcy i Jeźdźca

27 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Szkolenia ·

Cavaliada to nie tylko spor­towe emo­cje. To także świetna oka­zja dla jeźdź­ców, wła­ści­cieli i hodow­ców koni, do zdo­by­cia wie­dzy mię­dzy innymi z zakresu pie­lę­gna­cji koni, wete­ry­na­rii, psy­cho­lo­gii koni, zasad tre­ningu koni spor­to­wych czy tre­ningu men­tal­nego. Czytaj dalej »

Kwalifikacje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami

26 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie ·

Już w naj­bliż­szy week­end, pod­czas CAVALIADA Prolog (30.11), odbędą się kwa­li­fi­ka­cje do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu. Zgłosiło się osiem zaprzę­gów. Będzie ostra walka. Czytaj dalej »

CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW – znamy zawodników

24 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

CAVALIADA Poznań prze­ła­muje kolejną barierę. Po raz pierw­szy w naszym kraju kon­kurs WKKW odbę­dzie się w hali tar­go­wej. Na star­cie naj­lepsi pol­scy zawod­nicy, a wśród nich mię­dzy innymi Paweł Spisak czte­ro­krotny Mistrz Polski i trzy­krotny uczest­nik Igrzysk Olimpijskich, czy Paweł Warszawski czte­ro­krotny zdo­bywca PP WKKW i ubie­gło­roczny Mistrz Polski Seniorów. Czytaj dalej »

O jezd­no­ści słów kilka…

19 listopada 2014 · Kategoria: Szkolenia, Zakłady Treningowe ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cją Wacława Pruchniewicza sze­roko oma­wia­ją­cej bar­dzo ważny ele­ment selek­cji koni wierz­cho­wych jakim jest jezd­no­ść. Czytaj dalej »

CAVALIADA – wyku­pi­li­ście wszyst­kie karnety!

19 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

O popu­lar­no­ści CAVALIADY wśród publicz­no­ści, która po raz piąty odbę­dzie się na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich świad­czy fakt, że na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem pula kar­ne­tów na część spor­tową została sprze­dana. Miłośnicy sko­ków kon­nych cały czas kupują bilety na poje­dyn­cze dni CAVALIADY Sport, ale miejsc na try­bu­nach jest coraz mniej. Czytaj dalej »

Aukcja na Cavaliadzie

10 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

W pierw­szy week­end grud­nia, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, odbę­dzie się ​pierw­sza aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych, orga­ni­zo­wana wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz POLTURF Barbara Mazur.

Czytaj dalej »

CAVALIADA dla Polaków

7 listopada 2014 · Kategoria: Cavaliada Poznań ·

Nowe kon­kursy, które poja­wiły się w pro­gra­mie CAVALIADY Poznań 2014, czyli CSI1* oraz CSI-YH dają dużą szansę pol­skim zawod­ni­kom, dla któ­rych do tej pory start w tym wyda­rze­niu był wcze­śniej tylko marze­niem. Czytaj dalej »

Uwaga! Zmiany w orga­ni­za­cji kursu inse­mi­na­cji klaczy

4 listopada 2014 · Kategoria: Szkolenia ·

Podobnie jak w przy­padku szko­le­nia w Sierakowie, pod­ję­li­śmy decy­zję o połą­cze­niu obu grup szko­le­nia 2-dniowego w Nowych Jankowicach. Osoby z ter­minu 15-16 listo­pada zostają prze­pi­sane do grupy 29-30 listo­pada. Przepraszamy za wszel­kie nie­do­god­no­ści z tym zwią­zane.
Zaktualizowane listy uczestników.

Jednocześnie infor­mu­jemy, że wciąż ist­nieje moż­li­wość zapi­sa­nia się na kurs inse­mi­na­cji kla­czy. Zgłoszenia pro­simy wysy­łać na adres kusmierczak@pzhk.pl Czytaj dalej »

Zmiana adresu biura ZZHK w Szczecinie

3 listopada 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że nowa sie­dziba Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni mie­ści się przy ul. Bagiennej 36C, 70-772 Szczecin. Numery tele­fo­nów pozo­stały bez zmian.

Zawody Ogólnopolskie w sko­kach przez przeszkody

3 listopada 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

Już za nie­całe dwa tygo­dnie, 14-16 listo­pada, na Sopockim Hipodromie po raz kolejny odbędą się Zawody Ogólnopolskie w sko­kach przez prze­szkody na naj­no­wo­cze­śniej­szej Hali Jeździeckiej w Polsce. Czytaj dalej »

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014· Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube