Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 8 maja, drugi dzień wy­ści­gowy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

5 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-​dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie od­bę­dzie się w dniu 13 maja 2016 r. (pią­tek) o godz. 11:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zo­sta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca te­sto­wego, któ­rym w ZT Doruchów bę­dzie Antoni Tomaszewski.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

5 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub so­kól­skich oraz program prób posłuszeństwa.

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy po­gody za­po­wia­dają sło­neczny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­mysł na week­en­dową roz­rywkę. W so­botę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzielę sie­dem. Czytaj dalej »

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 maja (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Po ubie­gło­rocz­nym me­dalu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w po­wo­że­niu za­przę­gami jed­no­kon­nymi mamy ape­tyt na wię­cej. Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółowym programem konferencji, która od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerwca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczestnika do­ty­czącą za­kwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że ko­lej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28-​31 lipca) bę­dzie 27-​29 maja na za­wo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kursy kwa­li­fi­ka­cyjne). Na tych za­wo­dach rangi ogól­no­pol­skiej od­będą się także pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4-​letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode ko­nie będą mo­gły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tylko dla nich.

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym roku ru­szył 72. se­zon wy­ści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na go­ni­twy można na­by­wać po raz pierw­szy także on­line. Tor Służewiec oraz firma Eventim.pl pod­pi­sały umowę na dys­try­bu­cję bi­le­tów, która już w week­end otwar­cia za­owo­co­wała wy­ni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w ka­nale in­ter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi ma­jowy week­end to do­bra oka­zja do od­wie­dze­nia słu­że­wiec­kiego toru. W so­botę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzielę sie­dem. Czytaj dalej »

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Przedstawiamy opu­bli­ko­waną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wcho­dzi w ży­cie dnia 5 maja 2016 r.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

27 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa:

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 maja 2016 r. (środa). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego rozstrzygnięty

25 kwietnia 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 19 kwiet­nia nastą­piło roz­strzy­gnięcie prze­targu na do­star­cze­nie i wdro­że­nie ser­wisu in­ter­ne­to­wego z bazą ro­do­wo­dową oraz użytkowo-​hodowlaną koni. Przetarg wy­grała firma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Przepisy MSMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

22 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z przepisami Mistrzostw Świata Młodych Koni w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi obowiązującymi na sezon 2016. Tłumaczenie Danuta Nowicka.

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Eliminacje dla koni 5-​letnich i starszych – skoki przez przeszkody – zawody otwarte

21 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Przedstawiamy li­stę za­wo­dów „otwar­tych”, na któ­rych mogą być roz­gry­wane kwa­li­fi­ka­cje koni 5 let­nich i star­szych do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016r.:  Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , ,

W nad­cho­dzącą so­botę i nie­dzielę na war­szaw­skim to­rze ro­ze­gra­nych zo­sta­nie łącz­nie 15 go­nitw – sie­dem w so­botę i osiem w nie­dzielę. Najciekawiej za­po­wiada się nie­dzielna go­ni­twa o Nagrodę Cometa dla koni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym roku w Warszawie wy­stą­pią też kłu­saki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie in­for­mu­jemy, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu od­będą się w dniach 10-​12 czerwca pod­czas za­wo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a or­ga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jazdy eli­mi­na­cyjne. Czytaj dalej »

Test obcego powożącego

20 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test od­bę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (środa), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

20 kwietnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

Wspólne śpie­wa­nie na im­pre­zach, ogni­skach co­raz bar­dziej idzie w za­po­mnie­nie. Dotyczy to rów­nież na­szego świata jeź­dziec­kiego. Iluż z nas jesz­cze pa­mięta cho­ciażby całe Amaranty… To na­sza tra­dy­cja jeź­dziecka, ułań­ska. Czytaj dalej »

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związku z wej­ściem w ży­cie roz­po­rzą­dze­nia wy­ko­naw­czego Komisji (UE) 2015/​262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja ko­nio­wa­tych bę­dzie pro­wa­dzona we­dług no­wych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­portu. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze! | wpis wyróżniony

25 września 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Szanowni ho­dowcy i wła­ści­ciele koni,
do biura PZHK po­now­nie na­pły­wają zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z za­ku­pem al­bumu o ko­niach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, które do tej pory po­in­for­mo­wały nas o tym fak­cie, otrzy­mały zu­peł­nie inne pu­bli­ka­cje niż ocze­ki­wały (m.in. książki kom­plet­nie nie zwią­zane z branżą). Niepokojący jest fakt, że po­ten­cjalni kupcy in­for­mo­wani są, że sprze­dawca otrzy­mał ich nu­mer kon­tak­towy z biura PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni in­for­muje, że nie ma z po­wyż­szą sprawą nic wspól­nego i nie prze­ka­zuje oso­bom trze­cim da­nych oso­bo­wych za­war­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a ho­dow­ców po­sia­da­ją­cych za­re­je­stro­wane punkty ko­pu­la­cyjne (dane do­stępne pu­blicz­nie) pro­simy o szcze­gólną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­daży te­le­fo­nicz­nej, a cała oferta wy­daw­ni­cza Związku i nu­mer konta ban­ko­wego znaj­dują się wy­łącz­nie na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą 120-​letniej działalności PZHK | wpis wyróżniony

5 marca 2015· Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem kon­kursu or­ga­ni­zo­wa­nego z oka­zji ob­cho­dów 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni, który ad­re­so­wany jest do stu­den­tów uczelni wyż­szych koń­czą­cych stu­dia I lub II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2015/​2016. Czytaj dalej »

Identyfikacja koniowatych! | wpis wyróżniony

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/​2008/​WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych

„ko­nio­wate uro­dzone na te­ry­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w za­leż­no­ści od tego, która z dat przy­pada póź­niej”.

W związku z po­wyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bięta mu­szą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji za­raz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/​w ter­mi­nem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają go­spo­dar­stwa.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube