Aktualności

Kategoria: Rasa: Okres:

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br. Czytaj dalej »

Współpraca PZJ-PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

W dniu 10 wrze­śnia w sie­dzi­bie PZJ odbyło się kolejne spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), poświę­cone dotych­cza­so­wej i przy­szłej współ­pracy obu orga­ni­za­cji. Czytaj dalej »

O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni

12 września 2014 · Kategoria: Wydawnictwo ·

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, że do sprze­daży tra­fiła nowa książka wydana przez Polski Związek Hodowców Koni, będąca swo­istym kom­pen­dium wie­dzy na temat koń­skich kopyt. „O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni” autor­stwa Ryszarda Kolstrunga można już kupić w biu­rze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w cenie 10,- PLN za sztukę.
Czytaj dalej »

Lista koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Lanaken

12 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Skoki przez przeszkody · Rasa: , , ,

Uprzejmie infor­mu­jemy, że nastę­pu­jące konie zostały zakwa­li­fi­ko­wane na Mistrzostwa Świata w Lanaken (skoki przez prze­szkody) przez Komisję Koordynacyjną. Konie z pol­skimi pasz­por­tami star­tują na tych zawo­dach z tzw. quota PZHK - miejsc gwa­ran­to­wa­nych dla koni z trzech ksiąg stad­nych – sp, wlkp i mało­pol­skiej człon­ków WBFSH. Konie z pasz­por­tami zagra­nicz­nych związ­ków star­tują na pod­sta­wie tzw. dzi­kich kart. Czytaj dalej »

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy WLKP w Skokach Luzem

12 września 2014 · Kategoria: Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Wielkopolskiej w Sko­kach Luzem, roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Test obcego jeźdźca

11 września 2014 · Kategoria: ZT Ogiery · Rasa: , , ,

Informujemy, że pierw­szy test obcego jeźdźca pod­czas sta­cjo­nar­nego tre­ningu ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Bielice odbę­dzie się 16 wrze­śnia 2014 r. (wto­rek).
Rozpoczęcie testu pla­no­wane jest na godzinę 11:00.

Zmiany w wymo­gach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK w ujeżdżeniu

11 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie ·

Po ana­li­zie kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu w kate­go­rii koni sze­ścio­let­nich Komisja Koordynacyjna przy­chy­liła się do wnio­sku Komisji Ujeżdżenia przy PZJ o roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści startu w finale MPMK poprzez:

  1. obni­że­nie poziomu kwa­li­fi­ka­cji do 6,5 pkt. (z 7,0 punktów);
  2. roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści uzy­ska­nia kwa­li­fi­ka­cji w kon­kur­sie kla­sycz­nym klasy C-3 rów­nież w zawo­dach regio­nal­nych (dotych­czas od poziomu zawo­dów ogólnopolskich).

Czytaj dalej »

Lista kwa­li­fi­ka­cyjna do MPMK w ujeżdżeniu

11 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia listę koni, które star­to­wały w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014. Czytaj dalej »

Próba dziel­no­ści klaczy

11 września 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach została prze­ło­żona na ter­min 22-23.09.2014 r. Rozpoczęcie próby pla­no­wane jest na godzinę 11:00 w dniu 22 wrze­śnia (ponie­dzia­łek).
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Wyniki XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski

9 września 2014 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski - Tarpaniada 2014, który odbył się w dniach 30-31 sierp­nia w Sierakowie Wlkp.

Nowy sta­tut PZHK

9 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że w dniu 29 sierp­nia 2014 r. Statut PZHK zgodny z Uchwałą Nr 13/2014 Walnego Zjazdu Delegatów PZHK w dniu 27.05.2014 r. został zatwier­dzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabór kla­czy ras szla­chet­nych do ZT

9 września 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , ,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu wierz­cho­wego w ZT Doruchów odbę­dzie się w dniu 19 wrze­śnia 2014 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Test obcego powożącego

9 września 2014 · Kategoria: ZT Klacze · Rasa: , , , ,

Serdecznie zapra­szamy hodow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obcego powo­żą­cego w Zakładzie Treningowym Klaczy w Bogusławicach. Test odbę­dzie się w dniu 17 wrze­śnia 2014 r. (środa), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 10:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Ocena ogie­rów uczest­ni­czą­cych w MPMK w powożeniu

9 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie ·

Ogiery uczest­ni­czące w powo­że­nio­wych Mistrzostwach Polski Młodych Koni, które speł­nią wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści, mogą zostać oce­nione pod wzglę­dem eks­te­rieru i zbo­ni­to­wane na zakoń­cze­nie ZT Książ 11.X. (sobota) - ogiery śląskie oraz szla­chetne lub ZT Bielice 3.X. (pią­tek) - ogiery szla­chetne.
Po MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi nie jest prze­wi­dziana ocena boni­ta­cyjna ogie­rów przez Komisję Oceny Ogierów.

Konie zgło­szone do MPMK w powożeniu

8 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Powożenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do MPMK w powo­że­niu zaprzę­gami jednokonnymi.

Złoto Mistrzostw Polski zdo­byte na kla­czy pol­skiej hodowli

8 września 2014 · Kategoria: Ujeżdżenie · Rasa:

W miniony week­end w pod­war­szaw­skiej Stajni Bobrowy Staw zakoń­czyły się Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski Seniorów wywal­czyła Anna Łuka­sik, dosia­da­ją­cej kla­czy pol­skiej hodowli Stella Pack Ganda sp (Celtik sp - Grammy han. / Glückspilz han.) wyho­do­waną przez Katarzynę Milczarek – olim­pijkę i wie­lo­krotną meda­listkę MP. Klacz jest wła­sno­ścią zawod­niczki. Czytaj dalej »

Propozycje MŚMK w WKKW

5 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Świata Młodych Koni, WKKW ·

Serdecznie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­wego, które odbędą się w Le Lion d’Angers we Francji w dniach 16-19 października.

Nagrody finan­sowe za MPMK w sko­kach oraz GP Ogierów

5 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodowcy i wła­ści­ciele naj­lep­szych koni w sko­ko­wych MPMK 2014 pro­szeni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1-3: Czytaj dalej »

Film z Grand Prix Ogierów

3 września 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia filmu z Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem PZHK, roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Czytaj dalej »

Filmy z prze­jaz­dami z MPMK

3 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Udostępniamy filmy pre­zen­tu­jące wszyst­kie prze­jazdy w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodowli pol­skiej i zagranicznej.

Propozycje MPMK w ujeżdżeniu

2 września 2014 · Kategoria: Mistrzostwa Polski Młodych Koni, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cjami Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, które odbędą się w Strzegomiu w dniach 3-5.10.2014 r.

Czipowanie koni sportowych

19 lutego 2013· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

W związku z wpro­wa­dze­niem z dniem 1 stycz­nia 2013 r. przez FEI obo­wiązku czi­po­wa­nia koni zgła­sza­nych do reje­stra­cji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki infor­mują, że w celu wsz­cze­pie­nia trans­pon­dera, wła­ści­ciele powinni zwró­cić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego sta­cjo­nuje koń. Czytaj dalej »

Opłata za zgło­sze­nie ogiera/nasienia do uznania

6 grudnia 2012· Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na zebra­niu dnia 22 listo­pada 2012 pod­jął decy­zję, że każ­do­ra­zowe zgło­sze­nie ogiera hodowli zagra­nicz­nej (bądź nasie­nia), który ma zostać użyty do dosko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tuje każ­do­ra­zowo 100 zło­tych.
Przy wpła­cie na konto bar­dzo pro­simy o poda­nie nazwy ogiera.
Numer konta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta będzie obo­wią­zy­wać od momentu zamiesz­cze­nia tego komu­ni­katu na naszej stronie.

Identyfikacja konio­wa­tych!

14 czerwca 2012· Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mina, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji koniowatych

„konio­wate uro­dzone na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wane przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dziło się dane źrebię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­sięcy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, która z dat przy­pada później”.

W związku z powyż­szym, przy­po­mi­namy, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źrebięta muszą być zgła­szane do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, które nie opusz­czają gospodarstwa.


  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube