Aktualności

Konie w TVP Sport

25 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zapraszamy ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport no­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Zobaczymy mię­dzy in­ny­mi frag­men­ty hi­sto­rycz­ne­go wy­stę­pu Polaków w cy­klu Meydan FEI Nations Cup, któ­ry od­był się we fran­cu­skim La Baule; za­po­wiedź wspa­nia­łej im­pre­zy – CSIO i CDI w Sopocie; „zła­pie­my” per­spek­ty­wę świa­to­we­go WKKW w Strzegomiu; re­la­cję z go­ni­twy Rulera ro­ze­gra­nej w mi­nio­ny week­end na słu­że­wiec­kim to­rze; bę­dzie­my z wi­zy­tą na wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej pod ty­tu­łem Cwał w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz weź­mie­my udział w ho­dow­la­nym świę­cie ko­nia w Strzelcu Trzebnickim. Ponadto po­lo, we­stern i ro­deo. Warto oglądać!

  • Emisja pre­mie­ro­wa: 25 ma­ja 2010 – godz. 22:30
  • Emisje po­wtór­ko­we:
    • 26 ma­ja 2010 – godz. 17:20
    • 27 ma­ja 2010 – godz. 08:05
    • 29 ma­ja 2010 – godz. 14:55
Print Friendly, PDF & Email