Aktualności

Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT

1 stycznia 2011 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cych zmian w za­sa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi):

  • wpro­wa­dze­nie ko­ry­ta­rza roz­prę­że­nio­we­go przed oce­ną sko­ków luzem;
  • uza­leż­nie­nie od de­cy­zji Kierownika Zakładu Treningowego moż­li­wo­ści pusz­cza­nia kla­czy z rę­ki przed przeszkodą;
  • zmia­na ska­li ocen w wy­ni­kach końcowych.

Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją w przy­pad­ku kla­czy pod­da­wa­nych tre­nin­go­wi od 2011 r. (pierw­sza pró­ba dziel­no­ści 28 mar­ca 2011 r.)

UZASADNIENIE:

Na pod­sta­wie ob­ser­wa­cji kil­ku rocz­ni­ków kla­czy bę­dą­cych w tre­nin­gu w Zakładach Treningowych, Komisja Oceny za­ob­ser­wo­wa­ła po­trze­bę wpro­wa­dze­nia do­dat­ko­we­go ko­ry­ta­rza, któ­ry po­zwo­lił­by pod­czas pró­by dziel­no­ści w ZT roz­prę­żyć kla­cze w ru­chu lu­zem w wyż­szych cho­dach (kłus, ga­lop). Rozprężenie w ten spo­sób kla­czy przed oce­ną w sko­kach lu­zem oka­za­ło się nie­zbęd­nym ele­men­tem, gdyż w za­sad­ni­czy spo­sób wpły­wa na wy­ni­ki tej oceny.

Decyzję o ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści na­pro­wa­dze­nia kla­czy na prze­szko­dy w ko­ry­ta­rzu przez pre­zen­te­ra po­wi­nien po­dej­mo­wać Kierownik Zakładu Treningowego, gdyż po 60-​dniowym tre­nin­gu ma on nie­zbęd­ne in­for­ma­cje o cha­rak­te­rze, tem­pe­ra­men­cie i pre­dys­po­zy­cjach kla­czy. Młode kla­cze, a szcze­gól­nie te bar­dziej am­bit­ne, chęt­ne do ru­chu na­przód lub mniej zrów­no­wa­żo­ne w ru­chu, mo­gą wy­ma­gać po­mo­cy w re­gu­la­cji tem­pa przed od­da­niem skoków.

Zaproponowana zmia­na ska­li ocen koń­co­wych pod­czas pró­by dziel­no­ści jest wnio­skiem z prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zy wy­ni­ków 790 kla­czy pod­da­nych ta­kiej pró­bie w Zakładach Treningowych w okre­sie ostat­nich 4 lat. Proponowana ska­la ocen po­zwo­li na więk­sze zróż­ni­co­wa­nie wy­ni­ków staw­ki, gdyż do­tych­czas ok. 70% kla­czy uzy­ski­wa­ło oce­nę do­brą. Podwyższenie pro­gu, nie­zbęd­ne­go do za­li­cze­nia pró­by z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym, jest ko­niecz­ne gdyż jak do­tąd naj­niż­szy uzy­ska­ny w tej staw­ce wy­nik mie­ścił się w za­kre­sie oce­ny do­sta­tecz­nej, co jest nie­wła­ści­we z punk­tu wi­dze­nia selekcji.

Ocena Poprzednia ska­la ocen Proponowana ska­la ocen
wy­bit­na 70,0 – 80,0 pkt. 72,0 – 80,0 pkt.
bar­dzo dobra 60,0 – 69,9 pkt. 63,0 – 71,9 pkt.
do­bra 50,0 – 59,9 pkt. 54,0 – 62,9 pkt.
do­sta­tecz­na 40,0 – 49,9 pkt. 45,0 – 53,9 pkt.
nie­do­sta­tecz­na po­ni­żej 40,0 pkt. po­ni­żej 45,0 pkt.

 

Print Friendly, PDF & Email