Aktualności

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w kwiet­niu br. zo­sta­nie wy­da­na dru­kiem „Księga stad­na ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogie­ry – ce­na 80 złotych.
W 2012 ro­ku zo­sta­nie tak­że wy­da­na dru­kiem „Księga stad­na ko­ni ra­sy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogie­ry – ce­na 80 złotych.
Osoby za­in­te­re­so­wa­ne za­ku­pem w/​w ksiąg pro­si­my o zło­że­nie pi­sem­ne­go za­mó­wie­nia do dnia 30 mar­ca 2012 ro­ku na ad­res księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

Print Friendly, PDF & Email