Aktualności

Konie w Radio dla Ciebie

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W czwar­tek 19 kwiet­nia 2012 na an­te­nie „Radia dla Ciebie”, bę­dzie 3 go­dzin­ny blok po­świę­co­ny ko­niom i jeź­dziec­twu pt.: „Majówka na koń­skim grzbie­cie”. W go­dzi­na­ch 9:00 – 12:00 bę­dą oma­wia­ne koń­skie spra­wy…
Celem au­dy­cji je­st za­in­te­re­so­wa­nie lu­dzi jeź­dziec­twem i koń­mi, choć­by w cza­sie dłu­giej ma­jów­ki.

Podczas roz­mo­wy z go­ść­mi po­sta­ra­my się od­po­wie­dzieć na py­ta­nia: Czy jeź­dziec­two je­st dro­gie, czy nie? Czy je­st mo­da na ko­nie? Czy du­żo lu­dzi chce uczyć się jaz­dy kon­nej? Co trze­ba mieć, że­by za­cząć na­ukę jaz­dy kon­nej? Parę słów o stro­ju, itp.

A oto szcze­gó­ło­wy pro­gram koń­skie­go blo­ku w ra­dio­wym ete­rze:

Godz. 9:15

Agnieszka Kopka – Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor au­dy­cji)

 • jeź­dziec­two je­st dla wszyst­ki­ch (bez wzglę­du na wiek i spraw­no­ść fi­zycz­ną)
 • jeź­dziec­two to szko­ła cha­rak­te­ru, jeź­dziec­two to na­uka od­po­wie­dzial­no­ści dla dzie­ci
 • że­by jeź­dzić nie trze­ba ku­po­wać ko­nia
 • pa­rę słów o pod­sta­wo­wym sprzę­cie – „wy­praw­ka jeźdź­ca”
 • na­uka jaz­dy kon­nej nie je­st dro­ga – lek­cja z in­struk­to­rem kosz­tu­je ty­le ile bi­let do ki­na (a do­sta­je­my wie­le wie­le wię­cej: ae­ro­bik, ob­co­wa­nie z na­tu­rą, przy­go­dę, prze­ży­cia)

Informacja o kon­kur­sie – do wy­gra­nia sprzęt jeź­dziec­ki dla jeźdź­ca i ma­jów­ka w sio­dle) + in­fo o spon­so­ra­ch na­gród (sklep STAJNIA)

Godz. 9:24

Agnieszka Kopka – Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor au­dy­cji) i Radosław Wiszniowski (przed­sta­wi­ciel Polskiego Związku Jeździeckiego)

 • krót­kie wpro­wa­dze­nie do­ty­czą­ce naj­po­pu­lar­niej­szy­ch dys­cy­pli­na­ch jeź­dziec­ki­ch w Polsce
 • jeź­dziec­two w Polsce się roz­wi­ja i sta­je się co­raz bar­dziej po­pu­lar­ną for­mą ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su
 • for­my jeź­dziec­twa w Polsce
 • oso­by chcą­ce jeź­dzić mo­gą zdo­by­wać od­zna­ki jeź­dziec­kie

Godz. 9:46

Marek SiudymMichał Wierusz-​Kowalski

Godz. 10:23, 10:35, 10:50

Marek SiudymKatarzyna Dowbor

Godz. 11:16 i 11:28

Agnieszka Kopka – Fundacja Horse Sport (współ­or­ga­ni­za­tor au­dy­cji)

 • przy­po­mnie­nie o kon­kur­sie + in­fo o spon­so­ra­ch na­gród
 • krót­kie wpro­wa­dze­nie o fe­no­me­nie jeź­dziec­twa w kon­tek­ście re­la­cji człowiek-​koń (je­dy­na dys­cy­pli­na spor­tu, w któ­rej czło­wiek ze zwie­rza­kiem two­rzą zespół/​parę)

Lidia Kacperska – Psycholog ko­ni z Centrum Zdrowia Konia

 • re­la­cja czło­wie­ka z ko­niem je­st zbu­do­wa­na na za­ufa­niu i przy­jaź­ni
 • ko­nie w ży­ciu czło­wie­ka są za­raz po psa­ch i ko­ta­ch
 • ko­nie ma­ją róż­ne cha­rak­te­ry
 • ko­mu­ni­ka­cja mię­dzy­ga­tun­ko­wa

Rozstrzygnięcie kon­kur­su: Sklep STAJNIA, ośro­dek jeź­dziec­ki Kucykowa Zagroda i  „Hodowca i Jeździec”.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube