Aktualności

Końska audycja radiowa na stronach www

20 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Wczoraj – czwar­tek, 19 kwiet­nia br. – na an­te­nie „Radia Dla Ciebie” go­ści­ły ko­nie. Lekko, ła­two i przy­jem­nie za­chę­ca­no do spę­dze­nia ma­jów­ki w sio­dle i nie tyl­ko… Chcesz po­słu­chać o czym mó­wi­li Katarzyna DowborMarek Siudym, ja­kie te­ma­ty po­ru­szy­li Lidia Kasperska, Agnieszka Kopka, Beata Wróblewska, Michał Wierusz-​KowalskiRadosław Wiszniowski? Wejdź na stro­nę www.rdc.pl i za­po­znaj się z za­re­je­stro­wa­nym ma­te­ria­łem au­dio. W ni­niej­szym lin­ku znaj­dziesz peł­ny za­pis koń­skiej au­dy­cji ra­dio­wej w in­ter­ne­cie. Sam po­słu­chaj i po­wiedz in­nym… Razem spo­pu­la­ry­zuj­my sport i re­kre­ację jeź­dziec­ką, wy­ści­gi, prze­mysł kon­ny. Dość uwie­rzyć i dzia­łać w imię koń­skiej sprawy!!!

Print Friendly, PDF & Email