Aktualności

Podziękowania na Torwarze

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni chcąc uho­no­ro­wać i po­dzię­ko­wać swo­im part­ne­rom za po­moc w or­ga­ni­za­cji i wspie­ra­niu przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych Polską Hodowlę Koni, se­zo­nu 2012, wrę­czył sym­bo­licz­ne dy­plo­my pa­miąt­ko­we.

Z rąk dy­rek­to­ra biu­ra Andrzeja Stasiowskiego gra­tu­la­cje przy­ję­li:

 • Roman Jagieliński (pre­zes fir­my Roja Sp. z o.o.)
 • Aleksander Kiljańczyk (pre­zes za­rzą­du Stadniny Koni Kozienice)
 • Agnieszka Kopka (pre­zes Fundacji Horse Sport)
 • Zenon Narojek (pre­zes fir­my Wadim Plast)
 • Grzegorz Młynarczyk (dy­rek­tor Agencji Nieruchomości Rolnych)
 • Andrzej Ściubisz (pre­zes fir­my Bentley Farm Polska)
 • Leszek Świętochowski (pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych)
 • Michał Szczerba (po­seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Rafał Wierusz-​Kowalski (pre­zes fir­my Master Film Ltd.)

Wszystkim do­bro­dzie­jom jesz­cze raz skła­da­my naj­wyż­sze sło­wa uzna­nia i wdzięcz­no­ści.

img_6124 img_6127 img_6128 img_6129 img_6132 img_6133 img_6134

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube