Aktualności

Regulamin III Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych

29 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

§ 1

Organizatorzy:
Stadnina Koni „Nowe Jankowice” – Stado Ogierów w Kętrzynie,
Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych,
Polski Związek Hodowców Koni,
Pomorski Związek Hodowców Koni,
Okręgowe i Wojewódzkie Związki Hodowców Koni.

§ 2

Data i miej­sce
14 wrze­śnia 2013 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie

§ 3

Katalog koni wy­sta­wia­nych w Czempionacie spo­rzą­dzony jest przez Pomorski Związek Hodowców Koni w opar­ciu o do­ku­menty ho­dow­lane znaj­du­jące się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgło­sze­nie na­leży prze­słać do Pomorskiego Związku Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 sierp­nia 2013 r.

§ 4

W czem­pio­na­cie mogą brać udział Ogiery, które są wpi­sane do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Oceniane ko­nie będą po­ka­zy­wane w ręku, w stę­pie i kłu­sie (na trój­ką­cie o wy­mia­rach 30m×30m), w na­stę­pu­ją­cych kla­sach:

 1. Ogiery 3-​letnie po pierw­szym se­zo­nie kry­cia.
 2. Ogiery 4-​5 let­nie
 3. Ogiery 6-​letnie i star­sze
 4. Ogiery im­por­to­wane 3-​4 let­nie
 5. Ogiery im­por­to­wane 5-​letnie i star­sze.

§ 5

W kla­sach ogie­rów 3-​letnich mogą star­to­wać ko­nie uro­dzone od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w kla­sach ogie­rów 4-​5 let­nich ko­nie uro­dzone od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w kla­sie ogie­rów 6-​letnich ko­nie uro­dzone od 01.01.2007 i star­sze. W kla­sie ogie­rów im­por­to­wa­nych 3-​4 let­nich ko­nie uro­dzone od 01.01.2009 r. do 31.12.2010, w kla­sie ogie­rów im­por­to­wa­nych 5-​letnich i star­szych uro­dzone od 01.01.2008 r. i star­sze.

§ 6

Organizator ogra­ni­cza ilość koni mak­sy­mal­nie do 50 sztuk.

§ 7

Oceny koni do­ko­nuje Komisja w skła­dzie 5 oso­bo­wym w trak­cie czem­pio­natu. Tablice z punk­ta­cją po­ka­zy­wane są w tym sa­mym cza­sie przez wszyst­kich sę­dziów. Po za­koń­cze­niu oceny Komisja spo­rzą­dza pro­to­kół i po­daje wy­niki do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści. Wyniki oceny są osta­teczne.

§ 8

Ocena koni:

 • Ocena pro­wa­dzona jest od­dziel­nie dla każ­dej klasy koni,
 • W oce­nie in­dy­wi­du­al­nej koni ko­mi­sja sto­suję skalę od 1 do 10 punk­tów (co 0,5 pkt.), z tym, że waga tych cech (mnoż­nik) jest różna i tak: typ 1,25 po­krój x 1,25 stęp x 1 kłus x 1 kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja i ogólne przy­go­to­wa­nie ko­nia do Czempionatu, w tym spo­sób pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie x 0,5.
  Skala ocen:
  10 pkt. – do­sko­nała
  9 pkt. – bar­dzo do­bra
  8 pkt. – do­bra
  7 pkt. – za­da­wa­la­jąca
  6 pkt. – do­sta­teczna
  5 pkt. – mierna
  4 pkt. – nie­do­sta­teczna
  3 pkt. – pra­wie zła
  2 pkt. – zła
  1 pkt. – bar­dzo zła

§ 9

Ponadto wy­ło­nione zo­staną czem­piony ho­dow­lane na pod­sta­wie do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej bę­dą­cej w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Jednym z czem­pio­nów ho­dow­la­nych bę­dzie ogier, po któ­rym jest naj­wię­cej po­tom­stwa wpi­sa­nego do ksiąg, dru­gim ogier, któ­rego po­tom­stwo po­siada naj­wyż­sza śred­nią bo­ni­ta­cję (na pod­sta­wie mi­ni­mum pię­ciu sztuk po­tom­stwa) .

§ 10

W przy­padku jed­na­ko­wej liczby punk­tów, o wyż­szym miej­scu de­cy­duje wyż­sza liczba punk­tów przy­zna­nych za typ. O ile ocena za typ bę­dzie się taka sama, o przy­zna­niu wyż­szego miej­sca w kla­sie zde­cy­duje „wska­za­nie Komisji”. Komisja może rów­nież przy­znać dwa rów­no­rzędne miej­sca.

§ 11

Komisja 5-​osobowa, 2 skrajne noty będą od­rzu­cane (naj­wyż­sza i naj­niż­sza).

§ 12

Komisja wy­biera Czempiona każ­dej klasy, I Wice Czempiona każ­dej klasy, II Wice Czempiona każ­dej klasy.

§ 13

Dla tak wy­bra­nych 3 naj­lep­szych Ogierów w każ­dej kla­sie or­ga­ni­za­tor prze­wi­duje na­grody rze­czowe i ho­no­rowe.

§ 14

Konie do­wie­zione na Czempionat mu­szą być za­opa­trzone w pasz­port, z ad­no­ta­cją o ak­tu­al­nym szcze­pie­niu prze­ciwko gry­pie.

§ 15

Konie po­winny być od­po­wied­nio wy­pie­lę­gno­wane (czy­ste, wy­cze­sane) oraz pra­wi­dłowo okieł­znane (wę­dzi­dło gład­kie, je­żeli ma 2 kółka to wo­dze za­pięte za 2 kółka, wo­dze skó­rzane lub rze­mienne).

§ 16

Wszystkich wy­staw­ców obo­wią­zuje schludny ubiór, od­po­wiedni przy pre­zen­ta­cji koni oraz re­gu­la­min pa­nu­jący na te­re­nie SO w Kętrzynie.


UWAGA!!
Wpisowe w wy­so­ko­ści 100 zł (boks, słoma) na­leży wpła­cić na miej­scu w Stadzie przed roz­po­czę­ciem czem­pio­natu.
Organizatorzy czem­pio­natu nie zwra­cają kosz­tów do­jazdu, ubez­pie­cze­nia koni, noc­le­gów oraz nie od­po­wia­dają za ewen­tu­alne wy­padki i szkody ma­te­rialne po­wstałe w cza­sie trans­portu koni i w cza­sie trwa­nia czem­pio­natu.
W spra­wach or­ga­ni­za­cyj­nych na­leży kon­tak­to­wać się z SO w Kętrzynie i Związkiem Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w Nowych Jankowicach, w spra­wie ka­ta­logu – z Pomorskim Związkiem Hodowców Koni.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube