Aktualności

Regulamin III Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych

29 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

§ 1

Organizatorzy:
Stadnina Koni „Nowe Jankowice” – Stado Ogierów w Kętrzynie,
Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych,
Polski Związek Hodowców Koni,
Pomorski Związek Hodowców Koni,
Okręgowe i Wojewódzkie Związki Hodowców Koni.

§ 2

Data i miejsce
14 wrze­śnia 2013 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie

§ 3

Katalog ko­ni wy­sta­wia­nych w Czempionacie spo­rzą­dzo­ny jest przez Pomorski Związek Hodowców Koni w opar­ciu o do­ku­men­ty ho­dow­la­ne znaj­du­ją­ce się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgło­sze­nie na­le­ży prze­słać do Pomorskiego Związku Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 sierp­nia 2013 r.

§ 4

W czem­pio­na­cie mo­gą brać udział Ogiery, któ­re są wpi­sa­ne do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Oceniane ko­nie bę­dą po­ka­zy­wa­ne w rę­ku, w stę­pie i kłu­sie (na trój­ką­cie o wy­mia­rach 30m×30m), w na­stę­pu­ją­cych klasach:

 1. Ogiery 3-​letnie po pierw­szym se­zo­nie krycia.
 2. Ogiery 4-​5 letnie
 3. Ogiery 6-​letnie i starsze
 4. Ogiery im­por­to­wa­ne 3-​4 letnie
 5. Ogiery im­por­to­wa­ne 5-​letnie i starsze.

§ 5

W kla­sach ogie­rów 3-​letnich mo­gą star­to­wać ko­nie uro­dzo­ne od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w kla­sach ogie­rów 4-​5 let­nich ko­nie uro­dzo­ne od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w kla­sie ogie­rów 6-​letnich ko­nie uro­dzo­ne od 01.01.2007 i star­sze. W kla­sie ogie­rów im­por­to­wa­nych 3-​4 let­nich ko­nie uro­dzo­ne od 01.01.2009 r. do 31.12.2010, w kla­sie ogie­rów im­por­to­wa­nych 5-​letnich i star­szych uro­dzo­ne od 01.01.2008 r. i starsze.

§ 6

Organizator ogra­ni­cza ilość ko­ni mak­sy­mal­nie do 50 sztuk.

§ 7

Oceny ko­ni do­ko­nu­je Komisja w skła­dzie 5 oso­bo­wym w trak­cie czem­pio­na­tu. Tablice z punk­ta­cją po­ka­zy­wa­ne są w tym sa­mym cza­sie przez wszyst­kich sę­dziów. Po za­koń­cze­niu oce­ny Komisja spo­rzą­dza pro­to­kół i po­da­je wy­ni­ki do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści. Wyniki oce­ny są ostateczne.

§ 8

Ocena ko­ni:

 • Ocena pro­wa­dzo­na jest od­dziel­nie dla każ­dej kla­sy koni,
 • W oce­nie in­dy­wi­du­al­nej ko­ni ko­mi­sja sto­su­ję ska­lę od 1 do 10 punk­tów (co 0,5 pkt.), z tym, że wa­ga tych cech (mnoż­nik) jest róż­na i tak: typ 1,25 po­krój x 1,25 stęp x 1 kłus x 1 kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja i ogól­ne przy­go­to­wa­nie ko­nia do Czempionatu, w tym spo­sób pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie x 0,5.
  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała
  9 pkt. – bar­dzo dobra
  8 pkt. – dobra
  7 pkt. – zadawalająca
  6 pkt. – dostateczna
  5 pkt. – mierna
  4 pkt. – niedostateczna
  3 pkt. – pra­wie zła
  2 pkt. – zła
  1 pkt. – bar­dzo zła

§ 9

Ponadto wy­ło­nio­ne zo­sta­ną czem­pio­ny ho­dow­la­ne na pod­sta­wie do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej bę­dą­cej w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Jednym z czem­pio­nów ho­dow­la­nych bę­dzie ogier, po któ­rym jest naj­wię­cej po­tom­stwa wpi­sa­ne­go do ksiąg, dru­gim ogier, któ­re­go po­tom­stwo po­sia­da naj­wyż­sza śred­nią bo­ni­ta­cję (na pod­sta­wie mi­ni­mum pię­ciu sztuk potomstwa) .

§ 10

W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów, o wyż­szym miej­scu de­cy­du­je wyż­sza licz­ba punk­tów przy­zna­nych za typ. O ile oce­na za typ bę­dzie się ta­ka sa­ma, o przy­zna­niu wyż­sze­go miej­sca w kla­sie zde­cy­du­je „wska­za­nie Komisji”. Komisja mo­że rów­nież przy­znać dwa rów­no­rzęd­ne miejsca.

§ 11

Komisja 5-​osobowa, 2 skraj­ne no­ty bę­dą od­rzu­ca­ne (naj­wyż­sza i najniższa).

§ 12

Komisja wy­bie­ra Czempiona każ­dej kla­sy, I Wice Czempiona każ­dej kla­sy, II Wice Czempiona każ­dej klasy.

§ 13

Dla tak wy­bra­nych 3 naj­lep­szych Ogierów w każ­dej kla­sie or­ga­ni­za­tor prze­wi­du­je na­gro­dy rze­czo­we i honorowe.

§ 14

Konie do­wie­zio­ne na Czempionat mu­szą być za­opa­trzo­ne w pasz­port, z ad­no­ta­cją o ak­tu­al­nym szcze­pie­niu prze­ciw­ko grypie.

§ 15

Konie po­win­ny być od­po­wied­nio wy­pie­lę­gno­wa­ne (czy­ste, wy­cze­sa­ne) oraz pra­wi­dło­wo okieł­zna­ne (wę­dzi­dło gład­kie, je­że­li ma 2 kół­ka to wo­dze za­pię­te za 2 kół­ka, wo­dze skó­rza­ne lub rzemienne).

§ 16

Wszystkich wy­staw­ców obo­wią­zu­je schlud­ny ubiór, od­po­wied­ni przy pre­zen­ta­cji ko­ni oraz re­gu­la­min pa­nu­ją­cy na te­re­nie SO w Kętrzynie.


UWAGA!!
Wpisowe w wy­so­ko­ści 100 zł (boks, sło­ma) na­le­ży wpła­cić na miej­scu w Stadzie przed roz­po­czę­ciem czempionatu.
Organizatorzy czem­pio­na­tu nie zwra­ca­ją kosz­tów do­jaz­du, ubez­pie­cze­nia ko­ni, noc­le­gów oraz nie od­po­wia­da­ją za ewen­tu­al­ne wy­pad­ki i szko­dy ma­te­rial­ne po­wsta­łe w cza­sie trans­por­tu ko­ni i w cza­sie trwa­nia czempionatu.
W spra­wach or­ga­ni­za­cyj­nych na­le­ży kon­tak­to­wać się z SO w Kętrzynie i Związkiem Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w Nowych Jankowicach, w spra­wie ka­ta­lo­gu – z Pomorskim Związkiem Hodowców Koni.

Print Friendly, PDF & Email