Aktualności

Kwiatek Zwycięża w Halowym Pucharze Polski

17 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Powożenie, · Rasa:

W dniach 14-15.03 od­był się Finał II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Po dwóch eli­mi­na­cjach w Poznaniu i w Lublinie, przy­szedł czas na start w Warszawie. Po czte­rech kon­kur­sach, Bartłomiej Kwiatek pro­wa­dził w ran­kin­gu HPP. W pierw­szym kon­kur­sie fi­na­ło­wym za­jął dru­gie miej­sce. Oznaczało to, że w so­bo­tę, aby się­gnąć po zło­ty me­dal, mu­si zwy­cię­żyć. Kwiatek po­je­chał bez­błęd­nie, a je­go ślą­skie ko­nie SonetJack Daniell’s wal­czy­ły dziel­nie do ostat­niej bramki.

Zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ, po­sze­rzył swo­ją ko­lek­cję zło­tych me­da­li. W ze­szłym ro­ku zdo­był brąz na HPP, a oprócz te­go po­sia­da aż 9 zło­tych krąż­ków Mistrzostw Polski i srebr­ny z Mistrzostw Świata.

Wygrana w Halowym Pucharze Polski to do­bry po­czą­tek se­zo­nu. Pod ko­niec kwiet­nia ru­sza se­zon otwar­ty, gdzie Bartek bę­dzie przy­go­to­wy­wał się do star­tu w te­go­rocz­nych Mistrzostwach Świata.

aDSC05274

Print Friendly, PDF & Email