Aktualności

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), od 20 czerw­ca 2013 r. każ­da kla­cz i ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­ga­ch stad­ny­ch ko­ni ras sp i wlkp, mu­szą po­cho­dzić od ma­tek wpi­sa­ny­ch do księ­gi głów­nej. Przepis ten do­ty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cy­ch w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube