Aktualności

Konie na antenie RDC

23 maja 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W so­bo­tę, 31 ma­ja, ra­no au­dy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich mi­ło­śni­ków ko­ni. Audycję „Aktywna so­bo­ta” jak co ty­dzień po­pro­wa­dzi Małgorzata Kron, a Jej go­ść­mi bę­dą dr Michał Wierusz-​Kowalski – re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i Agnieszka Kopka z Polskiej Agencji Promocji Jeździectwa.

W roz­mo­wie opo­wie­my o ma­gii jaz­dy kon­nej, o pa­sji i o nie­zwy­kłej re­la­cji mię­dzy jeźdź­cem i ko­niem. Udowodnimy tak­że, że to sport dla wszyst­kich, bez wzglę­du na wiek czy do­świad­cze­nie i po­ka­że­my, jak nie­wie­le trze­ba, aby roz­po­cząć przy­go­dę z jeździectwem.
Z pew­no­ścią wie­lu z Was bę­dzie za­sko­czo­nych, jak po­pu­lar­ny sta­je się nasz sport. Czy wie­cie, że w po­bli­żu sa­mej Warszawy funk­cjo­nu­je po­nad 280 staj­ni i ośrod­ków jeździeckich?
Zdradzimy też fan­ta­stycz­ny po­mysł na wa­ka­cje śla­dem Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski.

Zapraszamy wszyst­kich w so­bo­tę 31 ma­ja o 7:00 ra­no przed ra­dio­od­bior­ni­ki i na facebooka.

WAŻNE!!!
Lajkujemy au­dy­cję „Aktywna so­bo­ta” na fanpage RDC! Dzięki te­mu jest szan­sa, że ko­nie czę­ściej bę­dą go­ścić na ra­dio­wej antenie.

Print Friendly, PDF & Email