Aktualności

HiJ – Lato 2014: 140 stron nietuzinkowej lektury!

4 lipca 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Już jest w kio­skach na­sza ga­ze­ta nr 3/​2014. Lektura na li­piec, sier­pień i wrze­sień. Trafiło do sprze­da­ży letnie wydanie kwartalnika Hodowca i Jeździec. Liczy 140 stron, więc jest co czy­tać. Trochę uwa­gi po­świę­ci­li­śmy m.in. ko­niom ras ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej, zim­no­krwi­stej, szla­chet­nej pół­krwi ale i tra­ke­nom, fol­blu­tom czy arabom.

42okladkaDużo im­prez ho­dow­la­nych za i przed na­mi, dość spoj­rzeć na ka­len­da­rium za­miesz­czo­ne na str. 136 gdzie po pro­stu ki­pi od licz­by pro­po­zy­cji – wid­nie­je ok. kil­ka­dzie­siąt po­zy­cji, więc na­praw­dę jest o czym pi­sać, co ana­li­zo­wać, roz­my­ślać nad po­li­ty­ką kształ­to­wa­nia po­szcze­gól­nych ras, ty­pów i osob­ni­ków koń­skich spod pa­ra­so­la Polskiego Związku Hodowców Koni.

Hodowca i Jeździec to nie tyl­ko ob­ję­tość i na­kład, któ­ry obec­nie się­gnął 6.500 eg­zem­pla­rzy, ale rów­nież a na­wet przede wszyst­kim za­war­tość te­ma­tycz­na. Zatem po­za licz­ny­mi wie­ścia­mi z re­gio­nów – te­re­nu OZHK/​WZHK sta­ra­my się za­miesz­czać ma­te­ria­ły po­głę­bio­ne me­ry­to­rycz­nie i po­nad­cza­so­we. Stąd ni­niej­szym po­le­ca­my np. ar­ty­kuł dr Jacka Łojka pt. W tro­sce o do­bro­stan, Doroty Urbańskiej Polski koń ujeż­dże­nio­wy Grand Prix, prof. Szczepana Chrzanowskiego Żywienie ko­ni zim­no­krwi­stych, pp. Pauliny MiszkierJanusza Wejera Obiektywna ana­li­za sty­lu sko­ku (cz. 2), o po­rad­ni­ko­wych in­kli­na­cjach Ireny Cieślak Koński sa­lon pięk­no­ści, Marzeny Woźbińskiej Wypas ko­ni, Jana Skoczylasa nt. kon­cen­tra­cji, uwa­gi oraz po­dziel­no­ści uwa­gi w jeź­dziec­twie, itd. No wła­śnie tu­taj wkra­cza­my w ob­szar part­ne­ra, czy­li Polskiego Związku Jeździeckiego, któ­ry jest przed dzień wy­sła­nia eki­py do Normandii na Mistrzostwa Świata, dla­te­go spo­ro o tym mó­wi­my, pió­rem m.in. Łukasza Jankowskiego, Małgorzaty Odyniec, Joanny Gębarowskiej, Anity Garnuszek czy Kamili Tworkowskiej

W in­ny kli­mat, mo­że tro­chę wa­ka­cyj­ny, wpro­wa­dzą Państwa tek­sty np. Pauliny PeckielMarka Gibały Ukraina nam nie strasz­na, Aleksandry Jaworowskiej Strzelić „an­go­la”, Anety Stawiszyńskiej Konie łódz­kie w la­tach I woj­ny, Jana Zabieglika Potyczki prak­ty­ków z ma­gi­ster­ka­mi ad. 75-​lecia ist­nie­nia Służewca, Jerzego Białoboka Perłowy ju­bi­le­usz ad. uro­dzin Stadniny Koni Michałów czy wresz­cie Jana Okulicza fe­lie­ton po­świę­co­ny wspo­mnie­niom z po­dró­ży z olim­pij­czy­kiem Jankiem Kowalczykiem.

Ach, nie spo­sób wy­mie­nić w pa­ru sło­wach wszyst­ko to, co zna­la­zło się w naj­now­szym Hodowcy i Jeźdźcu. Zatem za­chę­ca­my Państwa do kup­na naj­now­sze­go nu­me­ru i prze­ko­na­nia się oso­bi­ście, że to nie­tu­zin­ko­wa lektura.

Pozdrawiam,

Michał Wiierusz-​Kowalski
Redaktor Naczelny Hodowcy i Jeźdźca.

Print Friendly, PDF & Email